LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 220 „DĖL KILMĖS KNYGŲ NUOSTATŲ“ PAKEITIMO

 

2014 m. sausio 14 d. Nr. 3D-11

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Arklių kilmės knygos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 220 „Dėl kilmės knygų nuostatų“, ir pripažįstu 35 punktą netekusiu galios.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                     Vigilijus Jukna