LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo

 

2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-779

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymą Nr. 1147 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos“;

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. ISAK-1015 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo standarto tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                              Dainius Pavalkis