LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-161 „DĖL DALIES GARANTINĖS ĮMOKOS PASKOLŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 5 d. Nr. 3D-352

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. 3D-161 „Dėl Dalies garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GARANTINĖS ĮMOKOS PASKOLŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“, 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius su visais pakeitimais, 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. 3D-624 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“,

t v i r t i n u Garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisykles (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos administruojant po šio įsakymo įsigaliojimo pateiktas paraiškas ir paraiškas, pateiktas iki šio įsakymo įsigaliojimo tuo atveju, jei sprendimai dėl pagalbos suteikimo pagal pateiktas paraiškas iki šio įsakymo įsigaliojimo nebuvo priimti.

 

 

 

SUDERINTA                                                             SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos Lietuvos savivaldybių asociacijos

2020-04-23 raštu Nr. (9.8-35) 6V-500 2020-04-23 raštu Nr. (18)-SD-280

 

 

SUDERINTA                                                

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos       

2020-04-23 raštu Nr. ((2. 120E-03)-5K-20066871)-6K-2002442                      

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                      Andrius Palionis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-161

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-352

redakcija)

 

 

GARANTINĖS ĮMOKOS PASKOLŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais, 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais ir 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai ir reglamentuoja valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos kompensuojant garantinę įmoką, kuri mokama UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (toliau – Bendrovė) už individualios garantijos suteikimą finansų įstaigoms dėl jų teikiamų paskolų (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Pagalbos teikimo tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, įskaitant sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio patiriančius kaimo vietovėje veikiančius subjektus, pasinaudoti paskolomis, skirtomis investiciniams projektams vykdyti.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. kaimo vietovėje veikiantis subjektas – ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

3.2. žemės ūkio technika – traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti. Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairioms ūkio šakoms arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika);

3.3. kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, reglamente (ES) Nr. 702/2014, reglamente (ES) Nr. 651/2014, reglamente (ES) Nr. 1408/2013, reglamente (ES) Nr. 1407/2013 ir kituose teisės aktuose.

4. Pagal taisykles teikiama:

4.1. valstybės pagalba sunkumų nepatiriantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, kaip jie apibrėžti 6.2 papunktyje (toliau – sunkumų nepatiriantys kaimo vietovėje veikiantys subjektai), kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais, vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 702/2014 14 ir 17 straipsnio nuostatomis, tuo atveju, kai investuojama į kitą veiklą – reglamento (ES) Nr. 651/2014 17 straipsnio nuostatomis;

4.2. nereikšminga (de minimis) pagalba sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio patiriantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams (toliau – sunkumų patiriantys kaimo vietovėje veikiantys subjektai), kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis, tuo atveju, kai investuojama į kitą veiklą nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba – reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatomis.

 

II SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

5. Pagal šias taisykles pagalba teikiama:

5.1. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš finansų įstaigų paskolas su Bendrovės individualia garantija investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produktų gamybai, žemės ūkio produktų perdirbimui ir (ar) prekybai žemės ūkio produktais;

5.2. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš finansų įstaigų paskolas su Bendrovės individualia garantija investiciniams projektams, skirtiems kitai veiklai vykdyti.

6. Šių taisyklių 5 punkte nurodytiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams garantinė įmoka kompensuojama, jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas:

6.1. atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priede nustatytus kriterijus;

6.2. nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnyje, išskyrus atvejį, kai teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba sunkumų patiriantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams;

6.3. ir jo sutuoktinis nedalyvavo ir nedalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

6.4. nėra gavęs pagalbos, kuri:

6.4.1. buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos), buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka – kai pagalba teikiama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 702/2014 nuostatomis;

6.4.2 Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka – kai pagalba teikiama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatomis.

III SKYRIUS

PAGALBOS TEIKIMO SĄLYGOS

 

7. Garantinė įmoka kompensuojama:

7.1. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems paskolas investicijoms, kurioms neteikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones:

7.2. jei investiciniais projektais siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

7.2.1. gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma, mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą;

7.2.2. gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus, su sąlyga, kad susijusiomis investicijomis laikomasi griežtesnių standartų nei galiojantieji Europos Sąjungos standartai;

7.2.3. sukurti ir gerinti su ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą;

7.2.4. įgyvendinti su agrarine aplinkosauga ir klimato kaita susijusius tikslus.

8. Pagal šias taisykles teikiant:

8.1. valstybės pagalbą sunkumų nepatiriantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 702/2014 14 str. 4, 5, 7, 9, 10 ir 11 dalies nuostatos, investuojantiems į žemės ūkio produktų perdirbimą ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais – reglamento (ES) Nr. 702/2014 17 straipsnio 3, 4, 6, 7 ir 8 dalies nuostatos;

8.2. nereikšmingą (de minimis) pagalbą sunkumų patiriantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 1 straipsnio nuostatos ar reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio nuostatos.

 

IV SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

9. Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, nurodytiems taisyklių 5.1 papunktyje, investicinių projektų tinkamos finansuoti išlaidos yra:

9.1. nekilnojamo turto statyba, jo įsigijimas arba atnaujinimas; su žeme susijusios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik tuomet, jei jos neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų;

9.2. žemės ūkio technikos ir (ar) kitos gamybinės įrangos įsigijimas;

9.3. kompiuterių programinės įrangos įsigijimas ar kūrimo ir patentų, licencijų, autorių teisių ir prekių ženklų įsigijimas;

9.4. bendrosios išlaidos, susijusios su taisyklių 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytomis išlaidomis, pvz., atlygis architektams, inžinieriams ir konsultantams, mokesčiai, susiję su konsultacijomis, kaip siekti aplinkosaugos ir ekonominio tvarumo, įskaitant galimybių studijas; išlaidos galimybių studijoms tinkamos finansuoti net ir tuo atveju, jei remiantis jų rezultatais nėra patiriama išlaidų pagal taisyklių 9.1 ir 9.2 papunkčius.

10. Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, nurodytiems taisyklių 5.2 papunktyje, investicinių projektų tinkamos finansuoti išlaidos yra:

10.1. investuojant į materialųjį turtą – išlaidos, susijusios su investicijomis į žemę, pastatus, mašinas, įrenginius ir įrangą;

10.2. investuojant į nematerialųjį turtą – išlaidos, susijusios su intelektine nuosavybe (pvz., patento teisės, licencijos, praktinė patirtis ir kt.), jei tenkinami reglamento (ES) Nr. 651/2014 17 straipsnio 4 dalyje išdėstyti reikalavimai.

11. Investicinių projektų, skirtų kitai veiklai, kaip nurodyta taisyklių 5.2 papunktyje, vykdyti investicijas turi sudaryti investicijos į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, susijusį su naujos įmonės kūrimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus papildomus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.

12. Šių taisyklių 5 punkte nurodytų kaimo vietovėje veikiančių subjektų investicinių projektų tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos šių taisyklių 9 ir 10 punkte nurodytos išlaidos, patirtos po Bendrovės sprendimo suteikti individualią garantiją priėmimo dienos.

 

V SKYRIUS

PAGALBOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PAGALBOS DYDIS IR INTENSYVUMAS SUNKUMŲ NEPATIRIANTIEMS KAIMO VIETOVĖJE VEIKIANTIEMS SUBJEKTAMS

 

13. Sunkumų nepatiriantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams kompensuojama 80 proc. garantinės įmokos.

14. Bendras pagal šias ir kitas taisykles paramos intensyvumas vienam investiciniam projektui negali viršyti:

14.1. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, žemės ūkio produktų perdirbimą ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais, – 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

14.2. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į kitą veiklą, – 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu pagalba teikiama mažoms įmonėms, ir 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama vidutinėms įmonėms.

15. Pagal šias taisykles negali būti teikiama valstybės pagalba, viršijanti reglamento (ES) Nr. 702/2014 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą 500 000 Eur ir 1 dalies c punkte nustatytą 7,5 mln. Eur sumą bei reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą 7,5 mln. Eur sumą vieno kaimo vietovėje veikiančio subjekto vienam investiciniam projektui. Minėtos sumos neapeinamos dirbtinai išskaidant projektus.

16. Skaičiuojant bendrą investicinės paramos dydį, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 702/2014 8 straipsnio ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio nuostatos dėl paramos sumavimo.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PAGALBOS DYDIS IR INTENSYVUMAS SUNKUMŲ PATIRIANTIEMS KAIMO VIETOVĖJE VEIKIANTIEMS SUBJEKTAMS

 

17. Sunkumų patiriantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams kompensuojama 100 proc. garantinės įmokos, jei sprendimas dėl pagalbos skyrimo priimtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. 

18. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui (įskaitant ir su juo su reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje ir reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius subjektus) per bet kuriuos trejus finansinius metus negali viršyti:

18.1. 20 000 Eur, kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą;

18.2. 100 000 Eur krovinių vežimo keliais veiklai samdos pagrindais arba už atlygį;

18.3. 200 000 Eur, kai investuojama į kitą veiklą.

19. Bendra pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje veiklą vykdantiems subjektams skiriamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neturi viršyti reglamento (ES) Nr. 1408/2013 I priede nurodytos nacionalinės ribos.

20. Jei kaimo vietovėje veikiančiam subjektui suteikus nereikšmingą (de minimis) pagalbą būtų viršytos taisyklių 18 ir 19 punktuose nurodytos ribos, priimant sprendimą dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos suteikimo apskaičiuota nereikšminga (de minimis) pagalba sumažinama tiek, kad nurodytos ribos nebūtų pažeistos.

21. Tikrinant, ar suteikus nereikšmingą (de minimis) pagalbą nebus viršytos teisės aktuose nustatytos ribos, vadovaujamasi reglamento (ES) Nr. 1408/2013 1 straipsnio 2 ir 3 dalių, 2 straipsnio, 3 straipsnio 8 ir 9 dalies ir 5 straipsnio reikalavimais ir reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 2 dalies, 2 straipsnio, 3 straipsnio 8 ir 9 dalies ir 5 straipsnio, reikalavimais.

 

VI SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

22. Šių taisyklių 5 punkte nurodyti kaimo vietovėje veikiantys subjektai (toliau – paskolos gavėjas) moka garantinę įmoką Bendrovei už individualios garantijos suteikimą finansų įstaigai.

23. Paskolos gavėjas, norėdamas gauti garantinės įmokos kompensaciją, finansų įstaigai kartu su teikiama paraiška dėl individualios garantijos suteikimo ir kitais dokumentais pateikia paraišką dėl garantinės įmokos už paskolas, skirtas investicijoms, kompensavimo (toliau – paraiška) (paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba, paraiška, kurią teikia sunkumų nepatiriantys kaimo vietovėje veikiantys subjektai, turi atitikti reglamento (ES) Nr. 702/2014 6 straipsnio 2 dalies ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, paraiškos formą nustato Bendrovė ir skelbia interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt).

 

VII SKYRIUS

PAGALBOS SKYRIMAS IR IŠMOKĖJIMAS

 

24. Priėmus sprendimą suteikti individualią garantiją finansų įstaigai dėl jos paskolos gavėjui teikiamos paskolos, Bendrovė apskaičiuoja už individualios garantijos suteikimą mokamos garantinės įmokos dydį.

25. Bendrovė:

25.1. pagal paskolų gavėjų pateiktą paraišką, nurodytą taisyklių 23 punkte, ir apskaičiuotą pagalbos dydį, įvertina paskolos gavėjo tinkamumą garantinės įmokos kompensacijai gauti;

25.2. tuo atveju, kai teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės), patikrina informaciją, ar bendra kaimo vietovėje veikiančiam subjektui (įskaitant ir su juo reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje arba reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius subjektus) suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba, įskaitant pagal taisykles skiriamą nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumą, neviršija nustatytų nereikšmingos (de minimis) pagalbos ribų;

25.3. priima sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo. Priėmus sprendimą skirti pagalbą, kaimo vietovėje veikiantis subjektas tampa pagalbos gavėju.

26. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

26.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo dienos išsiunčia paskolos gavėjui informaciją raštu apie pagalbos gavėjo investiciniam projektui skirtos pagalbos pobūdį ir dydį;

26.2 vadovaudamasi Registro nuostatais ir Suteiktos pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) duomenis apie suteiktą pagalbą. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais.

27. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą paskolos gavėjui. Sprendimas dėl pagalbos neskyrimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus.

28. Paskolos gavėjui sumokėjus garantinės įmokos dalį (be kompensuojamosios dalies), taisyklių 13 punkte nurodytu atveju, ar Bendrovei priėmus sprendimą skirti pagalbą, taisyklių 17 punkte nurodytu atveju, Bendrovė suteikia individualią garantiją finansų įstaigai ir pateikia Žemės ūkio ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už biudžeto sudarymą, pažymą apie lėšų poreikį paskolų gavėjų garantinei įmokai kompensuoti (priedas).

29. Žemės ūkio ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už biudžeto sudarymą, parengia pažymą apie lėšų poreikį paskolos gavėjų garantinei įmokai kompensuoti (toliau – pažyma) ir pateikia ją Žemės ūkio ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už dokumentų, kurių pagrindu turi būti atliekami mokėjimai, perdavimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – Centras). Centras, gavęs pažymą, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, parengia mokėjimo paraišką Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui (toliau – Valstybės iždo departamentas) dėl lėšų paskolų gavėjų garantinei įmokai kompensuoti pervedimo į Bendrovės sąskaitą. Mokėjimo paraiška parengiama ir pateikiama Valstybės iždo departamentui per 5 darbo dienas nuo pažymos raštu gavimo dienos.

30. Privalomos grąžinti lėšos, kurios pagalbos gavėjams buvo neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, ir su minėtomis lėšomis susijusios palūkanos administruojamos Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

31. Paskolų gavėjai, neteisėtai gavę pagalbą pagal šias taisykles, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Atsižvelgiant į einamaisiais metais pagalbai skiriamas lėšas, kompensuojama garantinės įmokos dalis gali būti mažinama.

34. Siekdama viešai ir skaidriai panaudoti pagalbai išmokėti skirtas lėšas:

34.1. Bendrovė:

34.1.1. skelbia pagalbos gavėjų sąrašus ir sumas, išmokėtas kiekvienam pagalbos gavėjui iš valstybės biudžeto. Informacija apie pagalbos gavėjams kalendoriniais metais išmokėtą pagalbą paskelbiama iki kitų metų gegužės 31 d. Bendrovės tinklalapyje;

34.1.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia Žemės ūkio ministerijai reglamento (ES) Nr. 702/2014 III priede ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 III priede nurodytą informaciją apie suteiktą pagalbą reglamento (ES) Nr. 702/2014 9 straipsnio 2 dalies c punkte ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytais atvejais;

34.2. Žemės ūkio ministerija ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo 34.1.2 papunktyje nurodytais atvejais dienos pateikia informaciją apie suteiktą pagalbą į Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainę adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/.

35. Bendrovė privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

_______________________

 

 

Garantinės įmokos paskolų gavėjams

kompensavimo taisyklių

priedas

 

 

(Pažymos apie lėšų poreikį paskolų gavėjų garantinei įmokai kompensuoti forma)

 

UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ PASKOLŲ GAVĖJŲ GARANTINEI ĮMOKAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Sprendimas dėl individualios garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

 

Paskolos suma, Eur

 

Individualios garantijos suma, Eur

 

Garantinės įmokos dydis, proc.

 

Garantinės įmokos suma, Eur

 

Kompensuotina garantinė įmoka, Eur

 

Pastabos

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

 

(parašas)

 

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

Vyr. buhalteris

 

 

(parašas)

 

 

(vardas, pavardė)