LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo nr. 3d-507

„dėl lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-667

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu 31.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.2. užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt, jeigu tokia galimybė yra suteikta. Paramos paraišką pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, ji turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Kai paramos paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo įgaliojimas turi būti pateiktas Mokėjimo agentūrai likus ne mažiau nei 3 (trims) darbo dienoms iki paramos paraiškų pateikimo termino pabaigos. Paramos paraiška gali būti teikiama gavus iš Mokėjimo agentūros informaciją, kad įgaliojime nurodytam asmeniui suteikta atstovavimo teisė. Prie elektroninės paramos paraiškos užpildytos formos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas). Elektroninės paramos paraiškos formos vaizdinis laukų išdėstymas gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos, tačiau turinys turi atitikti žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą formą. Jeigu dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją kvietime teikti paramos paraiškas nurodyto laikotarpio dieną nepavyksta pateikti paramos paraiškos, paramos paraišką, prie jos pridedamus dokumentus bei motyvuotą prašymą su įrodymais, kad konkrečiam pareiškėjui paramos paraiškos nepavyko pateikti dėl ŽŪMIS portalo gedimo paskutiniąją kvietimo laikotarpio dieną, per 3 (tris) darbo dienas nuo paskutinės kvietimo teikti paramos paraiškas dienos pareiškėjas gali pateikti per ŽŪMIS portalą. Mokėjimo agentūra per 10 (dešimt) darbo dienų nuo elektroninės paramos paraiškos formos per ŽŪMIS portalą gavimo dienos išnagrinėja pareiškėjo arba jo įgalioto asmens pateiktą motyvuotą prašymą ir priima sprendimą dėl paramos paraiškos priėmimo ar nepriėmimo ir apie tai informuoja pareiškėją. Neužpildžius elektroninės formos ŽŪMIS portale, o paramos paraišką pateikus nuskenuotą, naudojantis ŽŪMIS portalu, tokia paramos paraiška nepriimama.

2.  Pakeičiu 31.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.3. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikti  Taisyklių 31.1, 31.2 papunkčiuose nustatytais būdais, taip pat gali būti pateikti per kurjerį. Per kurjerį pateikta paramos paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštyje nurodytą dieną. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu. Kiekvienas paramos paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paramos paraiškos ir prie jos pridedamų, jo parengtų dokumentų teisingumą. Paramos paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą. Taip pat paramos paraiška ir prašomi dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, gali būti teikiami siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais Mokėjimo agentūros interneto svetainėje www.nma.lt, bei kitomis elektroninėmis priemonėmis. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su paramos paraiška pateikiamais dokumentais Mokėjimo agentūros darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką, mokėjimo prašymą tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos Mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo spaudu (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie paramos paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 d. d. informuojami paramos paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo Mokėjimo agentūra galėtų informuoti apie paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš Mokėjimo agentūros informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos pateikimo privalo susisiekti su Mokėjimo agentūra, priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ gali būti teikiamos dvi darbo dienas trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga.

3.  Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Paramos paraiškos turi būti pradėtos vertinti nelaukiant paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jeigu taikomas tęstinis kvietimas teikti paramos paraiškas, paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 4 mėnesius nuo jos užregistravimo Mokėjimo agentūroje dienos. Jeigu taikomas ribotos trukmės kvietimas teikti paramos paraiškas, paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 4 mėnesius nuo paramos paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos. Į paramos paraiškų vertinimo terminą įskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui, patikrų vietoje atlikimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo bei ekspertizės atlikimo terminas (karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu į paramos paraiškų vertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui ir (ar) prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo terminas). Paklausimai, informaciniai pranešimai pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui pateikiami Informaciniame portale. Paskelbus paklausimą, informacinį pranešimą Informaciniame portale, pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas gauna pranešimą el. paštu / trumpąja SMS žinute apie paskelbtą dokumentą, pranešimą. Paklausimas, informacinis pranešimas laikomas įteiktu paklausimo, informacinio pranešimo Informaciniame portale paskelbimo dieną. Pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui paklausimas, informacinis pranešimas taip pat gali būti išsiųstas papildomu informavimo būdu, jeigu pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas papildomą informavimo būdą nurodė paraiškoje. Papildomu informavimo būdu pateikiama informacija nedetalizuojama, pateikiama tik apibendrinta informacija, rezultatų visuma. Atskirų Programos priemonių paramos paraiškų vertinimo terminai gali būti numatyti Priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Mokėjimo agentūra turi teisę kreiptis į VI dėl paramos paraiškų vertinimo termino pratęsimo. Sprendimą dėl paramos paraiškų vertinimo termino pratęsimo priima PVK. PVK taip pat gali priimti sprendimą pratęsti paramos paraiškų vertinimo terminą, skyrus papildomų lėšų vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusioms paramos paraiškoms finansuoti vadovaujantis Taisyklių 50 punktu. Apie paramos paraiškų vertinimo termino pratęsimą pareiškėjai informuojami informaciniais pranešimais šiame punkte nustatytais būdais.“

4.  Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Tinkamumo skirti paramą vertinimo metu yra nustatoma, ar paramos paraiška yra tinkama finansuoti pagal atitinkamą Programos priemonę, atsižvelgiant į bendrąsias Programos ir Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas ir reikalavimus. Tinkamumo skirti paramą vertinimo metu gali būti atliekama patikra vietoje. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu atliekant tinkamumo skirti paramą vertinimą patikros vietoje, jei jį būtina atlikti, gali būti nevykstama į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą, o tikrinami dokumentai, vaizdo įrašai kaip papildoma medžiaga, naudojant NMA Agro su geografiniu žymeniu pažymėtas nuotraukas ir (ar) kitus įrodymus. Atšaukus karantiną, ekstremaliąją situaciją dėl  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės arba išnykus aplinkybėms, dėl kurių nebuvo galima nuvykti į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą, Mokėjimo agentūra turi atlikti pakartotinę patikrą vietoje projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba po projekto įgyvendinimo.“

5.    Pakeičiu 761 punktą ir jį išdėstau taip:

761. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu mokymai, informaciniai renginiai, viešinimo renginiai ir panaši veikla, remiama pagal Programos priemones „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ ir „LEADER programa“, gali būti vykdoma nuotoliniu būdu, jei įmanoma patikrinti renginio dalyvių skaičių ir užtikrinti turinio kokybę.“

6.    Pakeičiu 1141 punktą ir jį išdėstau taip:

1141. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos gavėjai gali pateikti mokėjimo prašymus dažniau, nei numatyta paramos sutartyje arba paramos paraiškoje (jeigu paramos sutartis nesudaroma). Karantino metu pateikti papildomi mokėjimo prašymai neįskaičiuojami į Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytą mokėjimo prašymų skaičių.“

7.    Pakeičiu 116.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

116.3. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos gavėjas pasirašytą mokėjimo prašymą kartu su pateikiamais dokumentais teikia Taisyklių 116.1 ir 116.2 papunkčiuose nustatytu būdu, taip pat mokėjimo prašymai gali būti teikiami per kurjerį. Per kurjerį pateiktas mokėjimo prašymas ir (arba) papildomi dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos sutartyje ar paramos paraiškoje numatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino dieną. Turi būti pateikiamas vienas originalus mokėjimo prašymo egzempliorius ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų bei kitų reikiamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu (išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai neteikiami, kai išlaidos apmokamos pagal fiksuotąjį įkainį, fiksuotąją sumą ar fiksuotąją normą). Kiekvienas mokėjimo prašymo ir jo priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Tokiu būdu paramos gavėjas prisiima atsakomybę už mokėjimo prašymo ir jo priedų duomenų teisingumą. Visos projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus. Mokėjimo prašymas su pridedamais dokumentais turi būti įsegtas į segtuvą. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu paramos gavėjas pasirašytą mokėjimo prašymą kartu su pateikiamais dokumentais Mokėjimo agentūros darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką, mokėjimo prašymą tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos Mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. „Paraiškų dėžutėse“ pateikti mokėjimo prašymai vieną kartą per dieną išimami, pažymimi mokėjimo prašymo išėmimo spaudu (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojami. Apie mokėjimo prašymo užregistravimą paramos gavėjas per 1 d. d. informuojamas mokėjimo prašyme nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Paramos gavėjas mokėjimo prašyme privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo Mokėjimo agentūra  galėtų informuoti apie mokėjimo prašymo gavimą bei užregistravimą. Paramos gavėjas, pateikęs mokėjimo prašymą per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš Mokėjimo agentūros  informacijos apie mokėjimo prašymo užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po mokėjimo prašymo pateikimo privalo susisiekti su Mokėjimo agentūra, priešingu atveju, kilus ginčui dėl mokėjimo prašymo pateikimo, bus laikoma, kad mokėjimo prašymas nebuvo pateiktas. Mokėjimo prašymai per „paraiškų dėžutę“ teikiami dvi darbo dienas trumpiau nei paskutinė paramos sutartyje ar paramos paraiškoje numatyta mokėjimo prašymo pateikimo termino diena.

8.    Pakeičiu 122 punktą ir jį išdėstau taip:

122. Užregistravus mokėjimo prašymą Mokėjimo agentūroje, gali būti atliekama mokėjimo prašymo patikra vietoje. Mokėjimo prašymų patikra vietoje atliekama Mokėjimo agentūros darbo tvarkos aprašuose nustatyta tvarka.

Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu mokėjimo prašymo patikra gali būti atliekama nevykstant į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą. Paramos gavėjas siunčia tikrinamus dokumentus, vaizdo įrašus kaip papildomą medžiagą, naudodamas NMA Agro su geografiniu žymeniu pažymėtas nuotraukas ir (ar) kitus įrodymus apie savo vykdomą veiklą. Atšaukus karantiną, ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės arba išnykus aplinkybėms, dėl kurių nebuvo galima nuvykti į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą, Mokėjimo agentūra, jei nebuvo galimybės patikrinti visko, kas susiję su projekto investicijų įgyvendinimu, ar esant rizikai dėl projekto įgyvendinimo, atliks patikrą vietoje projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba po projekto finansavimo pabaigos.“

 

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                                    Kęstutis Mažeika