Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMO

NR. 207 „DĖL karantino lietuvos respublikoS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 13 d. Nr. 475

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1.1.   Pakeisti 3.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.1. Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus Lenkijos Respublikos piliečius ir šioje valstybėje teisėtai gyvenančius asmenis, jeigu jie per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo į Lietuvos Respubliką nebuvo išvykę iš Lenkijos Respublikos, atvykstančius darbo, verslo ar studijų reikalais, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos piliečius ir šiose valstybėse teisėtai gyvenančius asmenis, jeigu jie per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo į Lietuvos Respubliką nebuvo išvykę iš Latvijos Respublikos ar Estijos Respublikos, užsieniečius, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai), taip pat ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, ir NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius, sveikatos priežiūros specialistus, atvykstančius teikti transplantacijos paslaugų, žurnalistus, atvykstančius į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu, taip pat šio nutarimo 3.1.3 papunktyje nurodytas išimtis ir užsieniečius, kuriems išimtiniais atvejais leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir kurių atvykimui pritaria Vyriausybė. Ekipažų ir įgulų nariai, vykdantys tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, per Lietuvos Respublikos teritoriją vyksta be būtinojo sustojimo.“

1.2.   Pakeisti 3.1.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.2.1. automobilių kelių: Kalvarija–Budziskas, Saločiai–Grenstalė, Būtingė–Rucava, Smėlynė–Medumi, Kalviai–Meitenė, Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–Privalka, Kybartai–Černyševskoje, Panemunė–Sovetsk, Šalčininkai–Benekainys, Lazdijai–Aradninkai. Asmenų ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobilių atvykimas į Lietuvos Respublikos teritoriją leidžiamas tik per šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: Kalvarija–Budziskas, Saločiai–Grenstalė, Būtingė–Rucava, Smėlynė–Medumi, Kalviai–Meitenė, Lazdijai–Aradninkai. Diplomatiniam transportui leidžiama vykti per visus automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktus. Išimtiniais atvejais, gavus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimą, asmenų ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobilių atvykimas į Lietuvos Respubliką leidžiamas ir per kitus šiame papunktyje nurodytus tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus.

1.3. Pakeisti 3.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.3. Leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę arba dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas, taip pat jūrininkų tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo, suformavus asmenų ar transporto priemonių grupes ir užtikrinus šių grupių privalomą palydą (konvojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus. Reikalavimas suformuoti asmenų ar transporto priemonių grupę ir užtikrinti šios grupės privalomą palydą (konvojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus netaikomas Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims. Supaprastintas asmenų tranzitas iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis. Jūrininkų tranzitas gali būti vykdomas laivybos bendrovei ar laivo agentui užtikrinus jų saugų pervežimą nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus.

1.4.   Pakeisti 3.1.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.5. Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus Lenkijos Respublikos piliečius ir šioje valstybėje teisėtai gyvenančius asmenis, grįžusius ar atvykusius darbo, verslo ar studijų reikalais, ir Lietuvos Respublikos piliečius, grįžusius ar atvykusius iš Lenkijos Respublikos, kai buvo vykstama darbo, verslo ar studijų reikalais ir buvo keliaujama tik Lenkijos Respublikoje, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos piliečius bei šiose valstybėse teisėtai gyvenančius asmenis, grįžusius ar atvykusius iš Estijos Respublikos ar Latvijos Respublikos, kai buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje, ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, sveikatos priežiūros specialistus, atvykstančius teikti transplantacijos paslaugų, žurnalistus, atvykstančius į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu, bei oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, nurodytuose šio nutarimo 3.1.3 papunktyje, užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos Respubliką, neturinčius COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos šio nutarimo 3.1.2 papunktyje nurodytuose tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose organizuoja visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, išskyrus grįžusius ar atvykusius Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos piliečius bei šiose valstybėse teisėtai gyvenančius asmenis, kai buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje, patikrinimą dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Nustačius tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems ekipažų ar įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis, COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos privalo į Lietuvos Respublikos teritoriją šių asmenų neįleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.“

1.5.   Pakeisti 3.1.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.10. Įpareigoti asmenis:

3.1.10.1. parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose lankytis ir būti ne didesnėmis nei  5  asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus, laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 m atstumas ir trumpesnis nei 15 min. kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų;

3.1.10.2. vyresnius nei 6 metų, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones):

3.1.10.2.1. atvirose erdvėse: turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose, renginiuose, ekskursijose, viešojo transporto įlaipinimo vietose;

3.1.10.2.2. viešose uždarose erdvėse, išskyrus:

3.1.10.2.2.1. valgant ir geriant viešojo maitinimo organizavimo vietose, nurodytose šio nutarimo 3.2.6 papunktyje;

3.1.10.2.2.2. kai jie sportuoja.“

1.6.   Papildyti 3.1.101 papunkčiu:

3.1.101. Rekomenduoti vyresniems nei 6 metų asmenims kitose viešose atvirose erdvėse, kurios nenurodytos šio nutarimo 3.1.10.2 papunktyje, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).“

1.7.   Pakeisti 3.1.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.12. Reguliarūs skrydžiai keleiviams vežti į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vykdomi tik maršrutais, kurių atnaujinimui pritaria Vyriausybė užsienio reikalų ministro siūlymu. Nereguliarūs skrydžiai, kuriais vežama daugiau nei 10 keleivių, į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti.“

1.8.   Pripažinti netekusiais galios 3.1.13 ir 3.1.14 papunkčius.

1.9.   Pakeisti 3.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.2. Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas. Šis draudimas netaikomas:

3.2.2.1. sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratyboms;

3.2.2.2. individualioms sporto veikloms, fizinio aktyvumo pratyboms (kai jas veda fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktorius ar fizinio aktyvumo specialistas ir kai pratybose dalyvauja ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus), jeigu visais atvejais užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;

3.2.2.3. ne didesnių nei 5 asmenų grupių, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus:

3.2.2.3.1. laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;

3.2.2.3.2. pažintinių ir mokomųjų takų, apžvalgos bokštų, parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymui, ekskursijoms, jeigu užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;

3.2.2.3.3. archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymui, ekskursijoms, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių.“

1.10. Pakeisti 3.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.3. Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai. Šis draudimas netaikomas renginiams:

3.2.3.1. atvirose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje yra ne daugiau kaip 2 asmenys, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus;

3.2.3.2. atvirose ir uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių (žiūrovų) ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų;

3.2.3.3. atvirose ir uždarose erdvėse aukšto meistriškumo sporto varžyboms, nedalyvaujant žiūrovams;

3.2.3.4. asmeninėms šventėms viešose atvirose ir uždarose erdvėse, kai šventėje dalyvauja ne daugiau nei 30 asmenų.

1.11. Pripažinti netekusiu galios 3.2.4 papunktį.

1.12. Pakeisti 3.2.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.6. Leidžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla nuo 8 iki 22 valandos. Darbo laiko ribojimas netaikomas:

3.2.6.1. kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

3.2.6.2. kai viešasis maitinimas organizuojamas atvirose erdvėse.“

1.13. Pakeisti 3.2.82 papunktį ir jį pakeisti taip:

3.2.82. Šio nutarimo 3.2.12, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.81, 3.2.9, 3.2.13 ir 3.3 papunkčiuose nurodytose prekybos ir paslaugų teikimo arba veiklos vykdymo vietose, kuriose veikla nedraudžiama, turi būti užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.“

1.14.    Pakeisti 3.2.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.9. Leidžiama lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla nuo 8 iki 22 valandos.“

1.15. Pakeisti 3.2.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.13. Ribojamas plaukiojimas mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis. Plukdant didesnes nei 5 asmenų grupes, tarp keleivių (išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus) turi būti išlaikomas ne mažesnis nei 1 m atstumas ir užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.“

1.16. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.3. Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo.

Stabdomi ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, išskyrus ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei neformalusis vaikų švietimas vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas arba nuotoliniu būdu.“

1.17. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.3. Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo.

3.3.1. Švietimo įstaigose leidžiama:

3.3.1.1. vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei neformalųjį vaikų švietimą;

3.3.1.2. vykdyti pradinį ugdymą ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas mokykloje, jeigu toks mokyklos vadovo sprendimas yra suderintas su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimu (savininku) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos), taip pat organizuoti konsultacijas mokykloje vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, skirtas brandos egzaminams pasirengti, ir teikti jiems švietimo pagalbą;

3.3.1.3. vykdyti mokinių ugdymą specialiosiose mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose (lavinamosiose) klasėse pagal pradinio ugdymo (pradinio ugdymo individualizuotą), pagrindinio ugdymo (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo (socialinių įgūdžių ugdymo) programas ir teikti švietimo pagalbą, jeigu toks mokyklos vadovo sprendimas yra suderintas su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimu (savininku) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos);

3.3.1.4. bendrojo ugdymo mokykloms vesti mokyklose konsultacijas (individualias ir grupines) ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, kurie neturėjo tinkamų sąlygų mokytis nuotoliniu būdu pagal pradinio ugdymo programą (neturėjo įrangos, ryšio, nebuvo suteikta tinkama suaugusiųjų pagalba ir pan.), jeigu bendrojo ugdymo mokyklos vadovas priima sprendimą nevykdyti ugdymo proceso mokykloje pagal pradinio ugdymo programą;

3.3.1.5. vykdyti aukštojo mokslo studijas, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, ir profesinį mokymą, kai jo neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu arba kai jis vykdomas individualių užsiėmimų principu.

3.3.2. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

3.3.3. Švietimo įstaigos ar kito švietimo teikėjo vadovas gali priimti sprendimą vykdyti ugdymo procesą ir nuotoliniu būdu.“

1.18. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.3. Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo.

3.3.1. Švietimo įstaigose leidžiama:

3.3.1.1. vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei neformalųjį vaikų švietimą;

3.3.1.2. vykdyti pradinį ugdymą ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas mokykloje, jeigu toks mokyklos vadovo sprendimas yra suderintas su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimu (savininku) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos), taip pat organizuoti konsultacijas mokykloje vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, skirtas brandos egzaminams pasirengti, ir teikti jiems švietimo pagalbą;

3.3.1.3. vykdyti mokinių ugdymą specialiosiose mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose (lavinamosiose) klasėse pagal pradinio ugdymo (pradinio ugdymo individualizuotą), pagrindinio ugdymo (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo (socialinių įgūdžių ugdymo) programas ir teikti švietimo pagalbą, jeigu toks mokyklos vadovo sprendimas yra suderintas su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimu (savininku) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos);

3.3.1.4. bendrojo ugdymo mokykloms vesti mokyklose konsultacijas (individualias ir grupines) ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, kurie neturėjo tinkamų sąlygų mokytis nuotoliniu būdu pagal pradinio ugdymo programą (neturėjo įrangos, ryšio, nebuvo suteikta tinkama suaugusiųjų pagalba ir pan.), jeigu bendrojo ugdymo mokyklos vadovas priima sprendimą nevykdyti ugdymo proceso mokykloje pagal pradinio ugdymo programą;

3.3.1.5. vykdyti aukštojo mokslo studijas, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, ir profesinį mokymą, kai jo neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu arba kai jis vykdomas individualių užsiėmimų principu;

3.3.1.6. mokyklose vykdyti pagrindinį ir vidurinį ugdymą ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, ugdomiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, jeigu toks mokyklos vadovo sprendimas yra suderintas su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimu (savininku) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos);

3.3.1.7. bendrojo ugdymo mokykloms vesti mokyklose konsultacijas (individualias ir grupines) ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, kurie neturėjo tinkamų sąlygų mokytis nuotoliniu būdu pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (neturėjo įrangos, ryšio, nebuvo suteikta tinkama suaugusiųjų pagalba ir pan.), jeigu bendrojo ugdymo mokyklos vadovas priima sprendimą mokykloje nevykdyti ugdymo proceso pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

3.3.1.8. vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą, jeigu dėl programų specifikos neįmanoma jo vykdyti nuotoliniu būdu.

3.3.2. Švietimo įstaigos ar kito švietimo teikėjo vadovas gali priimti sprendimą vykdyti ugdymo procesą ir nuotoliniu būdu.“

1.19. Pakeisti 31.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

31.3.2. su Latvijos Respublika:

31.3.2.1. Būtingės;

31.3.2.2. Kalvių;

31.3.2.3. Saločių;

31.3.2.4. Smėlynės.

1.20. Pripažinti netekusiu galios 3.4.10 papunktį.

2. Šio nutarimo:

2.1. 1.1, 1.3–1.4 papunkčiai įsigalioja 2020 m. gegužės 15 d.;

2.2. 1.2, 1.9, 1.12, 1.13–1.16 ir 1.19 papunkčiai įsigalioja 2020 m. gegužės 18 d.;

2.3. 1.17 papunktis įsigalioja 2020 m. gegužės 25 d.;

2.4. 1.10–1.11, 1.18 ir 1.20 papunkčiai įsigalioja 2020 m. gegužės 30 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Aurelijus Veryga