LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. V-2931 „DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 3 d. Nr. V-209

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. V-2931 „Dėl  paslaugų teikimo būtinų sąlygų“:

1.   Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 19 dalimi, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.3, 2.2.4.3 ir 2.2.6.2 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, nusprendžiu:“.

2.   Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. Užtikrinti, kad paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietose paslaugų teikėjai (darbuotojai) ir vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai, paslaugų gavėjai, vartotojai (toliau – paslaugų gavėjai) dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė), išskyrus atvejus, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke ar paslaugos teikimo metu paslaugos gavėjas sportuoja. Tokios paslaugos teikimo metu paslaugos gavėjas gali būti be jos. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).“

3. Papildau 1.2.4 papunkčiu:

1.2.4. užtikrinti, kad lauko slidinėjimo trasų paslaugų teikimo vietoje nebūtų viršytas didžiausias vienu metu leidžiamas lankytojų skaičius, kuris apskaičiuojamas pagal veikiančių keltuvų skaičių: vienam keltuvui gali tekti ne daugiau kaip 30 lankytojų.“

4.  Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5. Sudaryti galimybę tinkamai paslaugų gavėjų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į paslaugų teikimo patalpą arba paslaugų teikimo vietą atviroje erdvėje ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti vartotojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę. Esant galimybei prie įėjimo į sanitarinį mazgą padėti vienkartinių pirštinių.“

5. Pakeičiu 1.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.13. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, kėdžių atramas, apsipirkimui naudojamus vežimėlius ir krepšelius ir kt.) valyti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o lauko slidinėjimo trasų paslaugų teikimo vietoje keltuvų rankenas – ne rečiau kaip kas 2 valandas.“

6. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų amžiaus asmenis paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietose dėvėti kaukesišskyrus atvejus, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui dėvint kaukę ar paslaugos teikimo metu paslaugos gavėjas sportuoja. Tokios paslaugos teikimo metu paslaugos gavėjas gali būti be jos. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                   Arūnas Dulkys