NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T1-73DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. T1-53

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1Pakeisti Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, patvirtintus Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T1-73 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Vietinės rinkliavos dedamųjų parametrai, pagal kuriuos apskaičiuojamos Vietinės rinkliavos dedamosios, nurodyti Nuostatų 2 priede. Kiekvienai nekilnojamojo turto objekto kategorijai apskaičiuotos Vietinės rinkliavos dedamosios ir Vietinės rinkliavos dydžiai nurodyti Nuostatų 3 priede“;

1.2. pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Vietinės rinkliavos dydžiai gali būti keičiami kartą per metus, pasikeitus būtinosioms sąnaudoms, nekilnojamojo turto objektų plotui ir (ar) kitiems parametrams“;

1.3. pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Administratorius kasmet iki lapkričio 1 d. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie atliekų tvarkymo būtinųjų sąnaudų ir Vietinės rinkliavos dydžių apskaičiavimą, vadovaudamasis Savivaldybės tarybos patvirtinta Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika“;

1.4. panaikinti 14 punktą;

1.5. pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Informaciją apie Vietinės rinkliavos dydžius ir atliekų tvarkymo būtinųjų sąnaudų apskaičiavimą Administratorius privalo nuolat skelbti savo interneto svetainėje“;

1.6. pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

1.7. pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Darius Jasaitis

 

Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir

atliekų tvarkymą nuostatų

2 priedas

(Neringos savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-53  redakcija)

 

NERINGOS savivaldybės VIETINĖS RINKLIAVOS DEDAMŲJŲ PARAMETRAI

 

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektas

Vietinės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametras

Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios parametras

1.

Gyvenamosios paskirties objektai

 

Nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas (m2)

 

 

Nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas (m2)

2.

Viešbučių paskirties objektai (iki 1000 m2 ploto)

3.

Viešbučių paskirties objektai (nuo 1000 iki 2000 m2 ploto)

4.

Viešbučių paskirties objektai (virš 2000 m2 ploto)

5.

Administracinės paskirties objektai

6.

Prekybos paskirties objektai (iki 100 m2 ploto)

7.

Prekybos paskirties objektai (virš 100 m2 ploto)

8.

Paslaugų paskirties objektai

9.

Maitinimo paskirties objektai (iki 100 m2 ploto)

10.

Maitinimo paskirties objektai (nuo 100 iki 300 m2 ploto)

11.

Maitinimo paskirties objektai (nuo 300 iki 600 m2 ploto)

12.

Maitinimo paskirties objektai (virš 600 m2 ploto)

13.

Transporto paskirties objektai

14.

Garažų paskirties objektai (iki 30 m2 ploto)

15.

Garažų paskirties objektai (virš 30 m2 ploto)

16.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

17.

Sandėliavimo paskirties objektai

18.

Kultūros paskirties objektai

19.

Mokslo paskirties objektai

20.

Gydymo paskirties objektai

21.

Poilsio paskirties objektai (iki 1000 m2 ploto)

22.

Poilsio paskirties objektai (nuo 1000 iki 2000 m2 ploto)

23.

Poilsio paskirties objektai (virš 2000 m2 ploto)

24.

Sporto paskirties objektai

25.

Religinės paskirties objektai

26.

Specialiosios paskirties objektai

27.

Kiti objektai

 

__________________________

 

Neringos savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų

tvarkymą nuostatų

3 priedas

(Neringos savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-53 redakcija)

 

NERINGOS savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiai

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektas

Metinis Vietinės rinkliavos pastoviosios dedamosios dydis Eur/ m2

Metinis Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios dydis Eur/m2

Metinis Vietinės rinkliavos dydis, iš viso Eur/m2

1.

Gyvenamosios paskirties objektai

0,72

0,33

1,05

2.

Viešbučių paskirties objektai (iki 1000 m2 ploto)

0,83

0,31

1,14

3.

Viešbučių paskirties objektai (nuo 1000 iki 2000 m2 ploto)

0,63

0,24

0,87

4.

Viešbučių paskirties objektai (virš 2000 m2 ploto)

0,51

0,19

0,7

5.

Administracinės paskirties objektai

0,41

0,13

0,54

6.

Prekybos paskirties objektai (iki 100 m2 ploto)

1,23

0,48

1,71

7.

Prekybos paskirties objektai (virš 100 m2 ploto)

1,46

0,72

2,18

8.

Paslaugų paskirties objektai

0,65

0,25

0,9

9.

Maitinimo paskirties objektai (iki 100 m2 ploto)

3,11

1,38

4,49

10.

Maitinimo paskirties objektai (nuo 100 iki 300 m2 ploto)

2,43

0,93

3,36

11.

Maitinimo paskirties objektai (nuo 300 iki 600 m2 ploto)

2,15

0,81

2,96

12.

Maitinimo paskirties objektai (virš 600 m2 ploto)

1,82

0,69

2,51

13.

Transporto paskirties objektai

0,46

0,14

0,6

14.

Garažų paskirties objektai (iki 30 m2 ploto)

0,18

0,11

0,29

15.

Garažų paskirties objektai (virš 30 m2 ploto)

0,46

0,23

0,69

16.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

0,66

0,25

0,91

17.

Sandėliavimo paskirties objektai

0,15

0,05

0,2

18.

Kultūros paskirties objektai

0,38

0,20

0,58

19.

Mokslo paskirties objektai

0,38

0,20

0,58

20.

Gydymo paskirties objektai

0,40

0,20

0,6

21.

Poilsio paskirties objektai (iki 1000 m2 ploto)

0,83

0,31

1,14

22.

Poilsio paskirties objektai (nuo 1000 iki 2000 m2 ploto)

0,63

0,24

0,87

23.

Poilsio paskirties objektai (virš 2000 m2 ploto)

0,51

0,19

0,7

24.

Sporto paskirties objektai

0,36

0,14

0,5

25.

Religinės paskirties objektai

0,19

0,06

0,25

26.

Specialiosios paskirties objektai

0,40

0,14

0,54

27.

Kiti objektai

0,16

0,06

0,22

 

 

__________________________