HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl NUOTEKŲ tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020 m. gruodžio 3 d. Nr. D1-734

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“:

1.1. papildau 101 punktu ir jį išdėstau taip:

101. Visi nuotekų išleistuvai (naudojami, nenaudojami, avariniai), į gamtinę aplinką išleidžiantys 5 m3 per parą ir daugiau nuotekų, turi būti paženklinti išleidimo į gamtinę aplinką vietose nurodant išleistuvo naudojimo pobūdį, nuotekas į gamtinę aplinką išleidžiančio veiklos vykdytojo pavadinimą, ūkinės veiklos adresą, ryšio informaciją ir išleidžiamų nuotekų pobūdį (buitinės, komunalinės ar gamybinės nuotekos).“;

1.2. papildau 102 punktu ir jį išdėstau taip:

102. Žemės ūkio veikloje nuplovus ar perdirbus daržoves ir vaisius, susidariusios nuotekos gali būti skleidžiamos ant žemės paviršiaus, kai nuotekos atitinka 1 lentelėje nurodytus reikalavimus ir vykdomos veiklos metu neužteršiamos Reglamento 1 priede ir (arba) 2 priedo A dalyje, ir (arba) B dalies B1 sąraše nurodytomis pavojingomis medžiagomis, ir (arba) pavojingomis medžiagomis, kurių saugos duomenų lapuose nurodomas pavojingumas (kenksmingumas) aplinkai ir žmogui.“;

1.3. pakeičiu 11.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.4. pagal 11.2 arba 11.3 papunkčius nustatytą leistiną apkrovą (t/metus), kuriai esant nedaromas neigiamas poveikis vandens telkiniui (priimtuvui), padalijus iš planuojamo per metus išleisti nuotekų kiekio (pvz., projektinio našumo), gaunama priimtuvui priimtina vidutinė metinė teršalo koncentracija nuotekose. Didžiausia vidutinio paros mėginio arba momentinė teršalo koncentracija, kuriai esant išleidžiamos nuotekos nedarytų neleistino poveikio priimtuvui, gali būti nustatoma 1,5 karto didesnė už vidutinę metinę koncentraciją, išskyrus 2 lentelėje nurodytas išimtis.;

1.4. pakeičiu 11.6 papunktį ir jį išdėstau taip:      

11.6. jeigu pagal 11.2, 11.3, 11.4 arba 11.5 papunkčius konkrečiam priimtuvui apskaičiuota priimtina teršalo koncentracija nuotekose yra mažesnė už 2 lentelėje nurodytą vidutinę metinę DLK, turi būti taikomos (leidime, projekte ar pan. nustatant LK) pagal 11.2, 11.4 arba 11.5 papunkčius apskaičiuotos (konkrečiam priimtuvui priimtinos) koncentracijos (išskyrus 2 lentelės 7 ir 8 pastabose nurodytas išimtis). Nustatant reikalavimus nuotekų išleidimui, LK negali būti griežtesnė už 2 lentelėje nustatytą didžiausią išvalymo laipsnį. Taip pat LT negali viršyti pagal 11.2, 11.3 arba 11.5 papunkčius apskaičiuotos priimtinos priimtuvui apkrovos, išskyrus atvejus, kai nuotekų išleidimui nustatyta LK lygi 2 lentelėje nustatytam didžiausiam išvalymo laipsniui ir (arba) LK nustatoma pagal 2 lentelės 7 ir 8 pastabas.“;

1.5. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Į gamtinę aplinką išleidžiamos nuotekos turi atitikti 1 lentelėje nurodytas sąlygas.

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms

 

Parametras

Matavimo vienetas

Ribinė vertė3

Maksimali temperatūra

°C

ne didesnė kaip 301

pH2

-

6,5–8,5

Mineralizacija

g/l

ne didesnė kaip 2

Nuotekos negali būti toksiškos 4

 

Pastabos:

1 Jeigu dėl išleidžiamų nuotekų temperatūros bus pažeidžiami kitų teisės aktų reikalavimai ir/arba nuotekose yra lakiųjų medžiagų, gali būti reikalaujama išleisti žemesnės temperatūros nuotekas.

2 Turėtų būti stebima ilgesnį laiką pvz., 14 dienų. Momentinės pH vertės 4÷6,4 ir 8,4÷10 leistinos, jei jų trukmė per vieną valandą neviršija 6 min. (10 % laiko).

3 Vertės, kurių reikia laikytis, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyti griežtesni reikalavimai.

4 Nuotekos laikomos toksiškomis, kai po 48 valandų sąveikos pasiekiamas 50 % Daphnia magna atsako lygis, atliekant tyrimą pagal standartą LST EN ISO 6341 (Vandens kokybė. Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) judrumo slopinimo nustatymas. Ūminio toksiškumo tyrimas).“;

1.6. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Konkrečios pavojingos medžiagos vidutinė metinė koncentracija nuotekose, išleidžiamose į gamtinę aplinką ar į nuotakyną, negali viršyti atitinkamai šio Reglamento 1 ir/ar 2 prieduose nurodytų DLK išleidimui į gamtinę aplinką arba į nuotakyną, o maksimali momentinė arba vidutinio paros mėginio koncentracija negali viršyti vidutinės metinės DLK daugiau kaip 100 % (2 x DLK; išskyrus 2 lentelėje nurodytas išimtis), jeigu tai nepažeidžia 8 punkte nustatytų reikalavimų.;

1.7. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Į gamtinę aplinką išleidžiamų buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų užterštumas negali viršyti 2 lentelėje nurodytų DLK. Taip pat išleidžiamos komunalinės ir buitinės nuotekos turi atitikti kitus III skyriuje nurodytus bendruosius reikalavimus.

2 lentelė. Į gamtinę aplinką išleidžiamų buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų užterštumo normos

 

Parametrai

Aglomeracijos (išleidžiamų nuotekų kiekis/taršos šaltinio) dydis

Matavimo vienetas

Vidutinio paros mėginio1 DLK (didžiausias išvalymo laipsnis)9

Momentinė DLK (didžiausias išvalymo laipsnis)9

Vidutinė metinė DLK (didžiausias išvalymo laipsnis)9

Minimalus išvalymo efektyvumas, procentais2

Biocheminis deguonies suvartojimas BDS5/BDS73

< 5 m3/d

mg/l O2

-

35/40

25/29

-

> 5 m3/d

<2000 GE

mg/l O2

-

30/34(15/17)

20/23(10/12)

-

2000–10000 GE

mg/l O2

25/29(10/12)

-

nustatoma individualiai6

90

> 10 000 GE

mg/l O2

15/17 (8/10)

-

nustatoma individualiai6

90

ChDS

daugiau kaip 2000 GE

mg/l O2

125

-

-

75

Skendinčios medžiagos

< 5 m3/d

mg/l

-

50

-

-

> 5 m3/d

<2000 GE

mg/l

-

40

30

-

>2000 GE

mg/l

25

30

25

90

 

< 5 m3/d

mgP/l

-

5

-

-

Bendras fosforas

> 5 m3/d

< 10 000 GE

mgP/l

-

*

2 7

80

10 000–100 000 GE

mgP/l

-

*

2 (1)

>100 000 GE

mgP/l

-

*

1 (0,5)

 

< 5 m3/d

mgN/l

-

25

-

-

Bendras azotas 4,5

> 5 m3/d

< 10 000 GE

mgN/l

-

*

20 8

80

10 000–100 000 GE

mgN/l

-

*

15 (10)

> 100 000 GE

mgN/1

-

*

10 (10)

 

Pastabos:

1 Teršalo koncentracija vidutiniame paros (proporcingame srautui arba laikui) mėginyje.

2 Nuotekų valymo efektyvumas = ((atitekančių teršalų kiekis – išleidžiamų teršalų kiekis) / atitekančių teršalų kiekis) * 100.

3 Į leidimą, projektavimo sąlygas ar pan. turi būti įrašomas normatyvas pagal BDS7. Perskaičiuojant BDS5 į BDS7, taikoma formulė: BDS7 = 1,15 x BDS5.

4 Bendras azotas – Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

5 Bendrąjį azotą taip pat galima kontroliuoti pagal dienos vidurkį. Šiuo atveju dienos vidurkis negali būti didesnis kaip 20 mg/l, kai nuotekų temperatūra yra 12 °C arba aukštesnė (taikoma tik vertinant valymo įrenginių atitiktį ES reikalavimams (teikiant ataskaitas ES).

6 Vidutinė metinė koncentracija nustatoma pagal objekto faktines galimybes, bet negali būti didesnė už vidutinio paros mėginio DLK.

Kai pagal 11 punkto nuostatas turi būti atliekamas poveikio priimtuvui vertinimas ir apskaičiuota leistina nuotekų užterštumo bendruoju fosforu vidutinė metinė koncentracija, kuriai esant nebūtų viršijamas leistinas poveikis paviršiniam vandens telkiniui, yra mažesnė arba lygi 2 mg/l, – LK nustatoma lygi 2 mg/l; kai apskaičiuota koncentracija nuo 2 iki 4 mg/l, – LK nustatoma pagal skaičiavimo rezultatus; kai apskaičiuota koncentracija didesnė už 4 mg/l, – LK nustatoma lygi 4 mg/l. Kai pagal 11 punkto nuostatas poveikio priimtuvui vertinimas neatliekamas, – LK nustatoma lygi 4 mg/l.

Kai pagal 11 punkto nuostatas turi būti atliekamas poveikio priimtuvui vertinimas ir apskaičiuota leistina nuotekų užterštumo bendruoju azotu vidutinė metinė koncentracija, kuriai esant nebūtų viršijamas leistinas poveikis paviršiniam vandens telkiniui, yra mažesnė arba lygi 20 mg/l, – LK nustatoma lygi 20 mg/l; kai apskaičiuota koncentracija nuo 20 iki 25 mg/l, – LK nustatoma pagal skaičiavimo rezultatus; kai apskaičiuota koncentracija didesnė už 25 mg/l, – LK nustatoma lygi 25 mg/l. Kai pagal 11 punkto nuostatas poveikio priimtuvui vertinimas neatliekamas, – LK nustatoma lygi 25 mg/l.

9 Mažiausia galima LK vertė, t. y. LK buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų išleidimui negali būti griežtesnė už skliausteliuose nurodytą vertę.

* Maksimali momentinė koncentracija gali būti nustatoma 4 kartus didesnė už vidutinę metinę DLK.;

1.8. pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Valstybinė išleidžiamų į gamtinę aplinką nuotekų, kuriose yra prioritetinių pavojingų ir (arba) 2 priedo A dalyje nurodytų pavojingų medžiagų, kai prioritetinių pavojingų ir (arba) 2 priedo A dalyje nurodytų pavojingų medžiagų išleidimas reglamentuojamas leidime, kontrolė turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Prioritetinių pavojingų ir (arba) 2 priedo A dalyje nurodytų pavojingų medžiagų, kurių išleidimas nereglamentuotas leidime, valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė vykdoma nuotekų tyrimų planuose nustatytu dažnumu arba neplaninių tyrimų metu, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai gavus informaciją apie galimą taršą.“;

1.9. pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1 papunkčio nuostatos įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.;

2.2. įrenginiams, kurių eksploatavimui iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos išduoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai arba Taršos leidimai, šio įsakymo 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 ir 1.9 papunkčių nuostatos taikomos nuo 2027 m. gruodžio 31 d.;

2.3. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos                                                                                        Kęstutis Mažeika

ministro pareigas

 

 

Nuotekų tvarkymo reglamento

2 priedas

 

 

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA KONCENTRACIJA (DLK)

 

A DALIS. PRIORITETINIŲ MEDŽIAGŲ IR KAI KURIŲ KITŲ TERŠALŲ DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA KONCENTRACIJA (DLK) NUOTEKOSE IR APLINKOS KOKYBĖS STANDARTAI (AKS)

 

Šio priedo A dalyje pateikiamas sąrašas prioritetinių medžiagų  (išskyrus prioritetines pavojingas medžiagas, pateiktas Reglamento 1 priede) ir kai kurių kitų teršalų.

 

Matavimo vienetai:  4-5 ir 7-12 skilčių -  µg/l,

6 skilties - µg/kg drėgno svorio

 

Medžia-gos

Nr.

Medžiagos pavadinimas

CAS Nr.1

DLK0 į nuotekų surinkimo sistemą

DLK0  į gamtinę aplinką

AKS Biotoje9

MV-AKS3

DLK-AKS4

Ribinė koncentra-cija2 į nuotekų surinkimo sistemą

Ribinė koncentra-cija2 į gamtinę aplinką

vidaus paviršiniuose vandenyse5

kituose

paviršiniuose vandenyse

vidaus paviršiniuo-se vandenyse5

kituose

pavirši-niuose vandenyse

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

Alachloras8

CAS 15972-60-8

-

-

-

0,3

0,3

0,7

0,7

-

-

2

Atrazinas8

CAS 1912-24-9

-

-

-

0,6

0,6

2,0

2,0

-

-

3

Benzenas

CAS 71-43-2

800

40

-

10

8

50

50

160

8

4

Anglies tetrachloridas6 (tetrachlormetanas)

CAS 56-23-5

1500

240

-

12

12

netaikoma

netaikoma

300

48

5

Chlorfenvinfosas8

CAS 470-90-6

-

-

-

0,1

0,1

0,3

0,3

-

-

6

Chlorpyrifosas8

(etilo chlorpirifosas)

CAS 2921-88-2

-

-

-

0,03

0,03

0,1

0,1

-

-

7

Ciklodieno pesticidai8:

Aldrinas6

Dieldrinas6

Endrinas6

Izodrinas6

 

CAS 309-00-2

CAS 60-57-1

CAS 72-20-8

CAS 465-73-6

-

-

-

Σ = 0,01

Σ = 0,005

netaikoma

netaikoma

-

-

8

Visas DDT6, 7

-

-

-

-

0,025

0,025

netaikoma

netaikoma

-

-

Para-para-DDT6

CAS 50-29-3

-

-

-

0,01

0,01

netaikoma

netaikoma

-

-

9

1,2-dichloretanas (EDC)

CAS 107-06-2

200

200

-

10

10

netaikoma

netaikoma

40

40

10

Metilenchloridas (Dichlormetanas)

CAS 75-09-2

4000

200

-

20

20

netaikoma

netaikoma

800

40

11

Diuronas8

CAS 330-54-1

-

-

-

0,2

0,2

1,8

1,8

-

-

12

Fluorantenas

CAS 206-44-0

120

6

30

0,0063

0,0063

0,12

0,12

24

1,2

13

Izoproturonas8

CAS 34123-59-6

-

-

-

0,3

0,3

1,0

1,0

-

-

14

Švinas ir jo junginiai

CAS 7439-92-1

500

100

-

1,210

1,3

14

14

100

20

15

Naftalenas

CAS 91-20-3

400

20

-

2

2

130

130

80

4

16

Nikelis ir jo junginiai

CAS 7440-02-0

500

200

-

410

8,6

34

34

100

40

17

Oktilfenolis11 ((4-(1,1´,3,3´-tetrametilbutil)-fenolis))

CAS 140-66-9

400

20

-

0,1

0,01

netaikoma

netaikoma

80

4

18

Pentachlorfenolis (PCP)

CAS 87-86-5

800

40

-

0,4

0,4

1

1

160

8

19

Simazinas8

CAS 122-34-9

-

-

-

1

1

4

4

-

-

20

Tetrachloretilenas6

CAS 127-18-4

-

200

-

10

10

netaikoma

netaikoma

-

40

21

Trichloretilenas6

CAS 79-01-6

-

200

-

10

10

netaikoma

netaikoma

-

40

22

Trichlorbenzenai

CAS 12002-48-1

100

8

-

0,4

0,4

netaikoma

netaikoma

20

1,6

23

Trichlormetanas (chloroformas)

CAS 67-66-3

1000

200

-

2,5

2,5

netaikoma

netaikoma

200

40

24

Aklonifenas

CAS 74070-46-5

-

-

-

0,12

0,012

0,12

0,012

-

-

25

Bifenoksas

CAS 42576-02-3

-

-

-

0,012

0,0012

0,04

0,004

-

-

26

Cibutrinas

CAS 28159-98-0

-

-

-

0,0025

0,0025

0,016

0,016

-

-

27

Cipermetrinas12

CAS 52315-07-8

-

-

-

8 x 10-5

8 x 10-6

6 x 10-4

6 x 10-5

-

-

28

Dichlorvosas

CAS 62-73-7

-

-

-

6 x 10-4

6 x 10-5

7 x 10-4

7 x 10-5

-

-

29

Terbutrinas

CAS 886-50-0

-

-

-

0,065

0,0065

0,34

0,034

-

-

 

Pastabos:

0 Šis parametras yra DLK, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė.

1 CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris.

2 Ribinė koncentracija – ribinė didžiausia apskaičiuota, išmatuota arba planuojama medžiagos koncentracija, iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia.

3 Šis parametras yra AKS, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė (MV-AKS). Jei nenurodyta kitaip, jis taikomas visų izomerų bendrai koncentracijai.

4 Šis parametras yra aplinkos kokybės standartas, išreikštas kaip didžiausia leidžiama koncentracija (DLK–AKS). Jeigu prie DLK–AKS yra pažymėta „netaikoma“, MV–AKS vertės yra laikomos apsaugančiomis nuo didžiausio trumpalaikės taršos padidėjimo vykstant nuolatiniam išleidimui, nes jos yra žymiai mažesnės nei vertės, nustatytos remiantis ūmaus toksiškumo duomenimis.    

5 Vidaus paviršiniai vandenys apima upes bei ežerus ir susijusius dirbtinius arba labai pakeistus vandens telkinius.

6 Ši medžiaga nėra prioritetinė, tačiau ji priklauso kitiems teršalams, kuriems taikomi AKS identiški nustatytiesiems ES teisės aktuose, taikytinuose iki 2009 m. sausio 13 d.

7 Visą DDT sudaro izomerų 1,1,1-trichlor-2,2-bis-(p-chlorfenil)etano (CAS Nr. 50–29–3, ES Nr. 200–024–3); (1,1,1-trichloro-2 (o-chlorofenil)-2-(p-chlorofenil)etano (CAS Nr. 789–02–6, ES Nr. 212–332–5); 1,1-dichlor-2,2-bis-(p-chlorfenil)etileno (CAS Nr. 72–55–9, ES Nr. 200–784–6) ir 1,1-dichlor-2,2-bis-(p-chlorfenil)etano (CAS Nr. 72–54–8, ES Nr. 200–783–0) suma.

8 Pesticidai paprastai patenka į vandenį iš išsklaidytų taršos šaltinių, dėl to ribinės vertės nuotekose nenustatomos.

9 Jei nėra nurodyta kitaip, biotos AKS yra susiję su žuvimis. Vietoj to gali būti stebimas alternatyvus biotos taksonas arba kita terpė, jei taikomu AKS suteikiamas lygiavertis apsaugos lygis. Fluoranteno atveju, biotos AKS yra susiję su vėžiagyviais ir moliuskais. Cheminės būklės įvertinimo tikslais nėra tinkama vykdyti žuvyse aptinkamo fluoranteno stebėseną.

10 Šie AKS susiję su biologiškai įsisavinamomis šių medžiagų koncentracijomis.

11 Oktilfenolis (CAS Nr. 1806–26–4), įskaitant izomerą 4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenolį (CAS Nr. 140–66–9).

12 CAS Nr. 52315–07–8 reiškia nuorodą į cipermetrino izomerų mišinį, alfa-cipermetriną (CAS Nr. 67375–30–8), beta-cipermetriną (CAS Nr. 65731–84–2), teta-cipermetriną (CAS Nr. 71697–59–1) ir zeta-cipermetriną (Nr. 52315–07–8).

 

B DALIS. KITŲ LIETUVOJE KONTROLIUOJAMŲ MEDŽIAGŲ DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA KONCENTRACIJA (DLK)

 

Matavimo vienetai mg/l

 

Medžiagų grupės pavadinimas

Medžiagos pavadinimas

CAS Nr. 1

DLK0 į nuotekų surinkimo sistemą

DLK0 į gamtinę aplinką

DLK0  vandens telkinyje-priimtuve

Ribinė koncentracija2
į nuotekų surinkimo sistemą

Ribinė koncentracija2 į gamtinę aplinką

 

B dalis

Sąrašas B1

Metalai

Chromas-bendras

CAS 7440-47-3

2

0,5

*

0,4

0,1

 

 

Chromas-šešiavalentis

 

0,2

0,1

0,001

0,04

0,04

 

 

Varis

CAS 7440-50-8

2

0,5

*

0,4

0,1

 

 

Alavas

CAS 2406-52-2

5

1

*

1

0,4

 

 

Cinkas

CAS 7440-66-6

3

0,4

*

0,6

0,16

 

 

Vanadis

CAS 7440-62-2

10

2

*

2

0,8

 

 

Aliuminis

CAS 7429-90-5

2

0,5

*

0.4

0,2

 

 

Arsenas

CAS 7440-38-2

0,15

0,05

*

0,03

0,02

 

Kitos medžiagos

Naftos angliavandeniliai (iš viso)

 

25

5

0,2

5

1

 

 

Fenoliai

 

3

0,2

0,001

0,6

0,08

 

 

Monochloracto rūgštis

CAS 79-11-8

-

-

-

-

-

 

 

3,4-dichloranilinas

CAS 95-76-1

-

-

-

-

-

 

 

Dibutilftalatas

CAS 84-74-2

-

-

-

-

0,01

 

 

Etilendiamintetraacetatas

CAS 60-00-4

-

-

-

-

-

 

 

Tetranatrio etilendiamintetraacetatas

CAS 64-02-8

-

-

-

-

-

 

 

Sulfidai (mineraliniai)3

 

2

0,5

-

0,4

0,2

 

 

Chloras (aktyvusis)

 

0,6

0,1

-

0,12

0,04

 

 

Cianidai

 

0,5

0,1

-

0,1

0,04

 

Sąrašas B2

Kitos medžiagos

Bendras azotas

 

100

(Žr. 2 lentelę)

*

50

10

 

 

Nitritai (NO2-N)/NO2

 

-

-

-

-

-

 

 

Nitratai (NO3-N)/NO3

 

-

-

*

-

-

 

 

Amonio jonai (NH4-N)/NH4

 

-

-

*

-

-

 

 

Bendras fosforas

 

20

(Žr. 2 lentelę)

*

10

0,5

 

 

Fosfatai (PO4-P)/PO4

 

-

-

*

-

-

 

 

Chloridai

 

2000

1000

300

1000

500

 

 

Fluoridai

 

10

8

-

2

3,2

 

 

Sulfatai

 

1000

300

100

300

200

 

 

Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)

 

10

1,5

-

2

0,6

 

 

Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos  (ne joninės)

 

15

2

-

3

0,8

 

 

Riebalai

 

100

10

-

50

5

 

 

Skendinčiosios medžiagos

 

-

(Žr. 2 lentelę)

-

-

-

 

 

Pastabos:

0 Šis parametras yra DLK, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė.

1 CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris.

2 Ribinė koncentracija – ribinė didžiausia apskaičiuota, išmatuota arba planuojama medžiagos koncentracija, iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia.

3 Orientacinės vertės, taikomos po mineralinių sulfidų nustatymo metodikos patvirtinimo.

* Šių medžiagų (taip pat BDS7) vidutinės metinės vertės paviršiniame vandens telkinyje (skirstant pagal ekologinės būklės klases) nurodytos Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.