LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS

 

NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO IR NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1V-702/I-294/6P-101-(1.1)DĖL INTEGRUOTOS BAUDŽIAMOJO PROCESO INFORMACINĖS SISTEMOS ĮSTEIGIMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 28 d. Nr. 1V-1061/I-348/ 6P-197-(1.1)

Vilnius

 

 

1.    Pakeičiame Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1V-702/I-294/6P-101-(1.1) „Dėl Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame 13.4 papunktį ir jį išdėstome taip:

13.4. Policijos departamentas, teikiantis duomenis iš Policijos registruojamų įvykių registro (toliau – PRĮR), Daktiloskopinių duomenų registro (toliau – DDR) ir DNR duomenų registro (toliau – DNRDR), Ieškomų transporto priemonių registro (toliau – ITPR), Ieškomų ginklų registro (toliau – IGR), Prevencinių poveikio priemonių taikymo registro (toliau – PPPTR);“.

1.2. Pakeičiame 13.5 papunktį ir jį išdėstome taip:

13.5. valstybės įmonė Registrų centras, teikianti duomenis iš Nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro ir Lietuvos Respublikos adresų registro;“.

1.3. Pakeičiame 13.5 papunktį ir jį išdėstome taip:

13.5. valstybės įmonė Registrų centras, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro ir Lietuvos Respublikos adresų registro;“.

1.4. Pripažįstame netekusiu galios 13.6 papunktį.

1.5. Papildome 13.61 papunkčiu:

13.6.1 valstybės įmonė „Regitra“, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro;“.

1.6. Papildome 13.8 papunkčiu:

13.8. sertifikavimo paslaugų teikėjai;“.

1.7. Papildome 13.9 papunkčiu:

13.9. laiko žymų paslaugų teikėjai.“

1.8. Papildome 21.16 papunkčiu:

21.16. ITPR;“.

1.9. Papildome 21.17 papunkčiu:

21.17.IGR;“.

1.10.    Papildome 21.18 papunkčiu:

21.18. PPPTR;“.

1.11.    Papildome 21.19 papunkčiu:

21.19. Nekilnojamojo turto registro;“.

1.12.    Papildome 21.20 papunkčiu:

21.20. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro.“

1.13.  Papildome 281 punktu:

28.1 Iš ITPR į IBPS gaunami su ieškomomis transporto priemonėmis susiję duomenys.

1.14.  Papildome 282 punktu:

28.2IGR į IBPS gaunami su ieškomais ginklais susiję duomenys.

1.15.  Papildome 283 punktu:

28.3 PPPTR į IBPS gaunami duomenys apie asmenims taikomas prevencinio poveikio priemones.

1.16.  Pakeičiame 34 punktą ir jį išdėstome taip:

34. Iš DDR į IBPS perduodamas Daktiloskopinių duomenų kortelės unikalus identifikacinis numeris, pirštų atspaudų byla.“

1.17.    Papildome 351 punktu:

351. Iš Nekilnojamojo turto registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro gaunami turto, dėl kurio siekiama apriboti nuosavybės teises, duomenys, turto identifikacinis kodas.“

1.18.    Papildome 361 punktu:

36.1 Sertifikavimo paslaugų teikėjai teikia duomenis apie sertifikato galiojimo būseną elektroninio parašo sudarymo metu arba duomenis apie negaliojančius sertifikatus, laiko žymų paslaugų teikėjai teikia laiko žymas.

1.19.    Pakeičiame 49 punktą ir jį išdėstome taip:

49. TVKK yra kolegialus patariamasis organas, sudarytas bendru Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros ir Nacionalinės teismų administracijos sprendimu iš IBPS valdytojo, IBPS tvarkytojų ir Lietuvos advokatūros atstovų. TVKK darbo reglamentas rengiamas IBPS valdytojo ir tvirtinamas TVKK. TVKK paskirtis yra svarstyti sprendimų dėl IBPS techninių ir programinių priemonių įsigijimo, įdiegimo ir tobulinimo bei teisės aktų, reguliuojančių IBPS tvarkymą ir saugą, projektus bei juos derinti, teikti IBPS valdytojui pasiūlymus ir rekomendacijas.“

2.    Nustatome, kad:

2.1. Šio įsakymo 1.2 papunktis galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d.

2.2. Šio įsakymo 1.3 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                            Saulius Skvernelis

 

 

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas,

einantis generalinio prokuroro pareigas                                                                      Darius Raulušaitis

 

 

 

Nacionalinės teismų administracijos direktorė                                                                  Reda Molienė