LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPRENDIMO VYKDYTI VALSTYBĖS UŽTIKRINAMĄ NETEISMINĘ MEDIACIJĄ FORMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 21 d. Nr. 1R-32

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu Sprendimo vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją formą (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                Elvinas Jankevičius

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-32

 

(Sprendimo vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją forma)

 

(Lietuvos valstybės herbas)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ar jos teritorinis skyrius

 

SPRENDIMAS

VYKDYTI VALSTYBĖS UŽTIKRINAMĄ NETEISMINĘ MEDIACIJĄ

 

20__ m. _________ mėn. ____ d. Nr.

 

______________________

(sprendimo priėmimo vieta)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ar jos teritorinis padalinys (toliau – Tarnyba) 20__ m. _________ mėn. __ d. gavo pareiškėjo (-os) _______________________________, gyvenančio (-ios) _________________________________,

(vardas, pavardė)

tel. ryšio numeris ______________, prašymą Nr. ______________ vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją (toliau – mediacija) civiliniame ginče dėl _______________________________________________________________________________ .  (nurodyti ginčo pobūdį, reikalavimą)

 

Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo (-os) prašymą, jo (jos) reikalavimą pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius jo (jos) teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, nustatė:

 

Sprendimo vykdyti mediaciją pagrindai ir motyvai (nurodomos Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatos, kuriomis vadovaujamasi, pateikiami sprendimo turinį pagrindžiantys argumentai, nurodoma apie kitos ginčo šalies sutikimą spręsti ginčą mediacijos būdu, įvertinama, ar nėra Įstatymo 11 straipsnyje nustatytų aplinkybių, kurioms esant mediacija negali būti vykdoma):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Nustatytos aplinkybės, patvirtinančios, kad pareiškėjas pagal Įstatymą turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(nurodoma tais atvejais, kai mediacija yra teikiama)

 

Vadovaujantis Įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, valstybė garantuoja ir apmoka 100 procentų mediacijos išlaidų.

 

Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo ___________________________________ , nusprendė:

 

1. _______________ (Vykdyti arba Atsisakyti vykdyti) mediaciją civiliniame ginče ________________________________________________________________________________

(nurodyti ginčo pobūdį, reikalavimą)

tarp pareiškėjo (-os) _______________________ ir kitos ginčo šalies _______________________,

(vardas, pavardė)                                             (vardas, pavardė)

gyvenamosios vietos adresas, tel. ryšio numeris ir (arba) el. pašto adresas _____________________.

2. Paskirti mediatorių (-ę) ____________________________________________________ ,

                                                                            (mediatoriaus (-ės) vardas, pavardė)

kurio (-ios) adresas korespondencijai yra ______________________, tel. ryšio numeris _________________, el. pašto adresas _____________________ ir kiti kontaktiniai duomenys ____________________, teikti mediacijos paslaugas.

 

3. Informuoti ginčo šalis, kad:

3.1. Dėl mediacijos vykdymo ginčo šalys privalo kreiptis į mediatorių ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Tarnybos sprendimo gavimo dienos, priešingu atveju mediacija pasibaigia.

3.2. Bendra mediacijos trukmė – keturios valandos. Mediacija gali būti pratęsta ne daugiau nei keturioms valandoms ginčo šalių sutikimu, jeigu, atsižvelgiant į ginčo šalių elgesį ir išsakytas pozicijas mediacijos susitikimuose, mediatoriaus nuomone, taikus susitarimas gali būti pasiektas.

3.3. Mediacija vykdoma mediatoriaus nurodytoje vietoje arba naudojantis informacinėmis ir (ar) elektroninių ryšių technologijomis.

3.4. Ginčo šalys mediacijos metu turi bendradarbiauti tarpusavyje ir su mediatoriumi, gerbti vienas kitą, susilaikyti nuo kitą asmenį įžeidžiančių, jį žeminančių veiksmų ir žodžių, elgtis taip, kad mediacija vyktų sąžiningai, skaidriai, be apgaulės, ir laikyti paslaptyje visą mediacijos ir su ja susijusią informaciją, išskyrus informaciją, kurios reikia siekiant patvirtinti ar įvykdyti mediacijos metu sudarytą taikos sutartį, ir informaciją, kurios neatskleidimas prieštarautų viešajam interesui.

3.5. Mediacijos metu gali dalyvauti tik ginčo šalys, jų atstovai ir mediatorius. Ginčo šalių prašymu arba sutikimu mediacijos metu gali dalyvauti ir kiti asmenys. Mediatorius, nustatęs, kad yra vaikų ar kitų asmenų, kurių interesai įstatymų nustatyta tvarka privalo būti apsaugoti sprendžiant ginčą, gali įtraukti vaikus ar kitus asmenis į ginčo sprendimą mediacijos būdu.

3.6. Ginčo šalys turi teisę kreiptis į Tarnybą dėl mediatoriaus pakeitimo, jei paaiškėja aplinkybės, kurios kelia abejonių dėl mediatoriaus nešališkumo arba dėl kurių mediatorius negali vykdyti mediacijos konkrečiame ginče. Be to, mediatorius gali būti pakeistas Tarnybos iniciatyva, pasibaigus paskirto mediatoriaus sutarčiai dėl mediacijos paslaugų teikimo ar sustabdžius šios sutarties vykdymą.

3.7. Ginčo šalys bet kada gali pasitraukti iš mediacijos apie tai raštu pranešdamos mediatoriui ir kitai ginčo šaliai.

3.8. Mediacija pasibaigia, kai mediatoriaus mano, kad taikus susitarimas, kuris gali būti ginčo šalių pasiektas, atsižvelgiant į ginčo aplinkybes ir mediatoriaus kompetenciją, bus neįvykdomas ar neteisėtas, arba jeigu mediatorius pripažįsta, jog mažai tikėtina, kad tęsiant mediaciją ginčas bus išspręstas taikiai.

3.9. Mediacijos vykdymas nutraukiamas, kai paaiškėja, kad nė viena iš ginčo šalių neturi teisės gauti antrinės teisinės pagalbos arba kad ginčo šalis pateikė informaciją apie ginčo ar bylos esmę, savo turtą ar pajamas, žinodama, kad ši informacija neteisinga, taip pat kai nustatomi antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimo pagrindai.

3.10. Ginčo šalis (-ys) privalo nedelsdama (-os) pranešti Tarnybai apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos asmens teisei gauti antrinę teisinę pagalbą.

3.11. Mediacijos metu ginčo šalių sudaryta taikos sutartis ginčo šalims turi įstatymo galią. Ginčo šalių bendru prašymu arba vienos iš ginčo šalių prašymu, kai yra gautas kitos ginčo šalies rašytinis sutikimas, taikos sutartis gali būti pateikta tvirtinti teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta supaprastinto proceso tvarka. Įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtinta taikos sutartis ginčo šalims įgyja galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir gali būti vykdoma priverstinai.

3.12. Mediacija tame pačiame ginče gali būti inicijuota tik vieną kartą.

3.13. Antrinė teisinė pagalba negalės būti suteikta pareiškėjui ginče, kuris buvo spręstas ar yra sprendžiamas mediacijos būdu ir kuriame ginčo šalys sudarė taikos sutartį, tačiau pareiškėjas nesutiko jos pateikti tvirtinti teismui.

3.14. Dėl mediatoriaus, kuris pažeidė teisės aktų, reglamentuojančių mediacijos paslaugų teikimą, reikalavimus, veiklos ginčo šalys gali teikti skundus (pranešimus) mediatorių veiklos vertinimo komisijai.

 

4. Šis Tarnybos sprendimas gali būti skundžiamas __________________________________

(institucijos pavadinimas)

per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

 

_______________________________           __________                    _________________

(pareigų pavadinimas)                        (parašas)                         (vardas ir pavardė)