DĖL LIETUVOS TSR NACIONALINIO PARKO STEIGIMO

 

LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS

1974 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 124

(Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios, 1974, Nr. 11-8; 1983, Nr. 21-228)

 

Lietuvos TSR Ministrų Taryba nutaria:

1. Įsteigti Ignalinos, Švenčionių ir Utenos rajonų teritorijoje 30 tūkst. ha ploto Lietuvos TSR nacionalinį parką, kurio tikslas išsaugoti ir propaguoti vertingus moksliniu, estetiniu bei turistiniu požiūriu Rytų Lietuvoje esančius gamtos ir kultūros paminklus, retas gyvūnijos ir augalijos rūšis bei jų augimvietes ir kraštovaizdžius.

Patvirtinti pridedamus Lietuvos TSR nacionalinio parko ribų aprašymą ir nuostatus.

2. Nustatyti, kad Lietuvos TSR nacionalinio parko tvarkymui vadovauja Valstybinis gamtos apsaugos komitetas.

Lietuvos TSR nacionalinio parko atskirus objektus tvarko, taip pat jo teritorijoje esančių ūkių ir įmonių ūkinei veiklai vadovauja, laikantis bendrų šiam parkui keliamų uždavinių bei reikalavimų, tos ministerijos ir žinybos, kurių žemės naudotojų yra parko teritorijoje.

Lietuvos TSR nacionalinio parko objektų apsaugą užtikrina žemių naudotojai, kurių teritorijoje jie yra.

3. Aprobuoti Lietuvos TSR nacionalinio parko išplanavimo schemą, suteikiant Valstybiniam gamtos apsaugos komitetui teisę Lietuvos statybos ir architektūros mokslinio tyrimo instituto jėgomis ją tikslinti, suderinus klausimą su Valstybiniu statybos reikalų komitetu, Žemės ūkio ministerija, Miškų ūkio ir miško pramonės ministerija ir Žuvininkystės valdyba.

4. (Antroji pastraipa) Nustatyti, kad ministerijos ir žinybos, vykdančios Lietuvos TSR nacionalinio parko teritorijoje projektavimo ir statybos darbus, privalo vadovautis šio projekto išplanavimo schema.

5. Įpareigoti ministerijas, žinybas ir organizacijas, susijusias su Lietuvos TSR nacionalinio parko kūrimu ir tvarkymu, numatyti metiniuose ir perspektyviniuose planuose materialinius išteklius bei lėšas šiame parke esantiems objektams tvarkyti, pranešant apie tai Valstybiniam gamtos apsaugos komitetui.

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos

1974 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.124

 

 

LIETUVOS TSR NACIONALINIO PARKO RIBŲ APRAŠYMAS

 

Šiaurėje:

riba tarp Utenos rajono „Ąžuolo“ kolūkio ir Utenos miško pramonės ūkio Daunorių ir Minčios girininkijų, tarp Minčios ir Balčių girininkijų; Minčios girininkijos ir Ignalinos rajono „Kovos už taiką“ kolūkio iki Ignalinos miškų ūkio Kazitiškio girininkijos, ribos; tarp „Kovos už taiką“ kolūkio ir Kazitiškio girininkijos iki Ignalinos rajono Kazitiškio tarybinio ūkio ribos.

Rytuose:

riba tarp Ignalinos rajono Kazitiškio girininkijos ir Kazitiškio tarybinio ūkio iki Kazitiškio girininkijos kvartalų Nr. 47-59 ribos, kvartaline linija, toliau riba tarp Kazitiškio girininkijos ir Kazitiškio tarybinio ūkio iki Vaišniūnų girininkijos ribos, tarp Vaišniūnų girininkijos ir Kazitiškio tarybinio ūkio, Vaišniūnų girininkijos ir Kazitiškio girininkijos ribomis iki Ignalinos girininkijos ribos, riba tarp Vaišniūnų girininkijos ir Ignalinos girininkijos iki Ignalinos–Vaišniūnų kelio; kvartalinėmis linijomis tarp Ignalinos girininkijos kvartalų Nr. 54-59, 59-60, 60-64, 64-65, 69-70, 73–74, rytine miško masyvo riba, Petriškės–Strigailiškio keliu (įtraukiant Strigailiškio gyvenvietę), Ignalinos–Švenčionėlių plentu, Gavio ežero vakariniu pakraščiu iki Vilniaus–Daugpilio geležinkelio, geležinkeliu Vilniaus link iki Švenčionėlių miško pramonės ūkio Kaltanėnų girininkijos pietinės ribos.

Pietuose:

riba tarp Kaltanėnų ir Žeimenos girininkijų, Švenčionių rajono Černiachovskio kolūkio ir Žeimenos girininkijos Švenčionėlių miško pramonės ūkio iki Antaliedės girininkijos rytinės ribos.

Vakaruose:

riba tarp Švenčionių rajono Černiachovskio kolūkio ir Švenčionėlių miško pramonės ūkio Antaliedės girininkijos, Černiachovskio kolūkio ir Kiauneliškio girininkijos, Kaltanėnų–Linkmenų keliu iki Ignalinos rajono Linkmenų tarybinio ūkio ribos, riba tarp Linkmenų tarybinio ūkio ir „Vilties“ kolūkio, Linkmenų tarybinio ūkio ir „Atžalyno“ kolūkio, Utenos rajono Kirdeikių tarybinio ūkio ir „Atžalyno“ kolūkio (įtraukiant Ukojo ir Pakaso ežerus), Šėlos kolūkio ir Utenos miško pramonės ūkio Daunorių girininkijos iki Tauragno ežero, Tauragno ežeru iki „Ąžuolo“ kolūkio ir Daunorių girininkijos ribos.

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos

1974 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 124

 

 

LIETUVOS TSR NACIONALINIO PARKO NUOSTATAI

 

I. LIETUVOS TSR NACIONALINIO PARKO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

1. Lietuvos TSR nacionalinis parkas – tai išskirta teritorija, kurioje gausu moksliniu, estetiniu ir turistiniu požiūriu vertingų rytų Lietuvos

kraštovaizdžių ir kitų gamtos bei kultūros vertybių ir skirta šioms vertybėms išsaugoti bei gausinti ir jų apsaugai propaguoti. 2. Lietuvos TSR nacionalinio parko uždaviniai:

a) apsaugoti vertingiausius kraštovaizdžius, gamtos ir kultūros paminklus, išsaugoti bei gausinti retas ir šiai geografinei zonai būdingas augmenijos bei gyvūnijos rūšis;

b) organizuoti ir sudaryti bazę moksliniams tyrimams, susijusiems su gamtos bei kultūros vertybių apsauga ir poilsiautojų neigiamo poveikio gamtai silpninimu;

c) sukurti pavyzdinio kultūrinio miškų, žemės ir žuvininkystės ūkio kraštovaizdžio etalonus;

d) sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, turinčiam tikslą propaguoti gamtos ir kultūros vertybių apsaugos idėjas.

 

II. LIETUVOS TSR NACIONALINIO PARKO ZONAVIMAS IR ATSKIRŲ ZONŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

3. Pagal funkcinę atskirų parko dalių paskirtį ir apsaugos režimo pobūdį parko teritorija suskirstyta į šias zonas: rezervatinę, draustinių, poilsio ir ūkinę.

Parko teritorija zonuojama, remiantis nacionalinio parko principine išplanavimo schema.

4. Rezervatinė nacionalinio parko zona išskirta, turint tikslą išlaikyti kuo natūralesnę gamtinę aplinką; šioje zonoje draudžiama bet kokia žmogaus veikla, nesusijusi su natūralios gamtos išlaikymu (statyba, vandens lygio keitimas, miško sakinimas ir kirtimas, šienavimas, gyvulių ganymas, medžioklė, vaistingųjų augalų rinkimas, stovyklavimas ir poilsiavimas). Lankytis rezervatinėje zonoje galima, tik parko direkcijai leidus.

5. Nacionalinio parko draustinių zona išskirta, turint tikslą išsaugoti ir gausinti atskirus gamtos objektus, turinčius mokslinę, kultūrinę ar ūkinę vertę (augmeniją, gyvūniją ir kt.). Ūkinė veikla (miško sakinimas ir plynas kirtimas, vaistingųjų augalų rinkimas), jei tai gali pakenkti draustinių zonoje saugomiems gamtos objektams, neleidžiama.

6. Nacionalinio parko poilsio zona (miško ir agroparkai, paplūdimiai ir kt.) turi tikslą sudaryti palankias sąlygas poilsiauti, padidinti miškų ir kitų gamtos komponentų atsparumą neigiamai poilsiautojų įtakai.

7. Ūkinės nacionalinio parko zonos tikslas vesti intensyvų miškų, žemės ir žuvininkystės ūkį ir propaguoti geriausius šio darbo pasiekimus, įrodančius, kaip derinti intensyvaus ūkio ir gamtos apsaugos interesus.

8. Nacionalinio parko teritorija ir atskiros jos zonos tvarkomos pagal specialius miškotvarkos, žemėtvarkos, žuvininkystės ūkio plėtotės, statymo, poilsio organizavimo ir kitus projektus.

9. Tiesiant nacionalinio parko teritorijoje naujus kelius, elektros tiekimo, ryšių linijas ir kitas komunikacijas, taip pat rekonstruojant esamus šio pobūdžio objektus, būtina juos maksimaliai derinti prie reljefo ir kraštovaizdžio.

10. Pramonės įmonės nacionaliniame parke nesteigiamos.

11. Nauji statiniai nacionalinio parko teritorijoje turi būti statomi pagal individualinius projektus šiai etnografinei zonai būdingos išvaizdos ir savitos architektūros.

 

III. GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGA

 

12. Nacionalinio parko teritorijoje saugomų gamtos objektų sąrašą skelbia Valstybinis gamtos apsaugos komitetas, kultūros objektų – Kultūros ministerija.

13. Gamtos bei kultūros paminklai ir jų aplinka tvarkomi pagal specialius projektus, kad šiuos paminklus būtų galima panaudoti mokslo pažintinio turizmo ir ekskursijų reikalams ir gamtos bei kultūros vertybių apsaugos idėjoms propaguoti.

 

IV. TURIZMO IR POILSIO ORGANIZAVIMAS

 

14. Nacionalinio parko teritorijoje iš poilsiavimo gamtoje formų pirmenybė teikiama pažintiniam turizmui.

15. Nacionaliniame parke leidžiamos šios poilsiavimo formos:

a) turizmas ir ekskursijos nužymėtais maršrutais;

b) stovyklavimas trumpam poilsiui skirtose stovyklavietėse;

c) poilsiavimas šiam reikalui pritaikytose sodybose, parko direkcijai sutikus;

d) poilsiavimas stacionarinėse poilsio stovyklose.

16. Turistų ir poilsiautojų skaičius bei poilsiavimo formos nacionalinio parko teritorijoje gali būti ribojamos, atsižvelgiant į atskirų parko vielų atsparumą neigiamai poilsiautojų įtakai.

 

V. KITI APRIBOJIMAI

 

17. Nacionalinio parko teritorijoje draudžiama:

a) stovyklauti, kurti laužus, statyti autotransporto priemones ne skirtose šiam reikalui vietose, važinėti ne keliais, žaloti gamtos ir kultūros paminklus, parko augmeniją ir retuosius augalus, teršti aplinką;

b) Įrengti grunto, smėlio, žvyro, molio ir kitų naudingųjų iškasenų karjerus ne nacionalinio parko reikalams.

18. Nacionalinio parko teritorijoje mėgėjiškoji žūklė ir medžioklė leidžiama, laikantis galiojančių Respublikoje taisyklių ir Valstybinio gamtos apsaugos komiteto patvirtintų medžioklės ir žūklės toje teritorijoje nuostatų.

19. Uogauti, grybauti, riešutauti, taip pat rinkti vaistinguosius augalus nacionalinio parko teritorijoje leidžiama Valstybinio gamtos apsaugos komiteto nustatyta tvarka.

20. Valstybinis gamtos apsaugos komitetas, suderinąs klausimą su rajono vykdomuoju komitetu, prireikus gali įvesti nacionalinio parko teritorijoje ir kitus apribojimus.

 

VI. ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI

 

21. Nacionalinio parko apsaugą ir parko išplanavimo schemoje numatytų priemonių įgyvendinimą užtikrina žemių naudotojai, kurių žemėnauda įeina į nacionalinio parko sudėtį arba kuriems tam tikra teritorija yra priskirta pagal sutartis, ir nacionalinio parko direkcija.

22. Nacionalinio parko veiklai vadovauja ir parkui keliamų uždavinių įgyvendinimą koordinuoja Valstybinis gamtos apsaugos komitetas ir nacionalinio parko direkcija, kuri yra Valstybinio gamtos apsaugos komiteto vietos organas. Direkcija veikia, remdamasi šiais ir Valstybinio gamtos apsaugos komiteto patvirtintais parko direkcijos nuostatais.

Parko kūrimo ir tvarkymo klausimus svarsto ir pasiūlymus Valstybiniam gamtos apsaugos komitetui teikia iš mokslinių, kultūrinių ir ūkinių įstaigų bei organizacijų atstovų sudaryta tarpžinybinė mokslinė techninė taryba, kurios sudėtį tvirtina ir jai uždavinius nustato Valstybinis gamtos apsaugos komitetas.

23. Nacionalinio parko direkcija:

a) užtikrina šių nuostatų vykdymo kontrolę, stabdo veiklą, prieštaraujančią Gamtos apsaugos įstatymui ir šiems nuostatams;

b) ruošia ilgalaikius ir metinius nacionalinio parko kūrimo bei tvarkymo priemonių planus ir teikia juos Valstybiniam gamtos apsaugos komitetui;

c) veda gamtos ir kultūros vertybių apskaitą ir reguliuoja jų naudojimą;

d) organizuoja mokslinius tyrimus ir stebėjimus;

e) kooperuoja lėšas nacionalinio parko išplanavimo schemoje numatytoms priemonėms įgyvendinti;

f) įrengia nacionalinio parko teritorijoje ir tvarko trumpo stovyklavimo vietas, taip pat įrengia ir tvarko kempingo tipo stovyklavietes ir ima mokestį už naudojimąsi jomis [1].

g) supažindina ekskursijų dalyvius ir poilsiautojus su parko tikslais, uždaviniais ir saugomais gamtos bei kultūros objektais, rengia parodas, paskaitas ir kitus gamtos bei kultūros vertybių apsaugos propagandos renginius;

h) užtikrina, kad būtų laikomasi Valstybinio gamtos apsaugos komiteto patvirtintų nacionalinio parko vidaus tvarkos taisyklių.

24. Nacionalinio parko kūrimui ir tvarkymui naudojamos šios lėšos:

a) žemių naudotojų skiriamos lėšos savo objektams statyti bei tvarkyti;

b) kooperuotos žemių naudotojų ir kitų suinteresuotų žinybų lėšos bendro naudojimo objektams statyti bei tvarkyti.

c) lėšos, skiriamos iš valstybinio biudžeto;

d) specialiosios lėšos;

e) kitos pajamos bei įplaukos.

 

VII. NUOSTATŲ VYKDYMO KONTROLĖ

 

25. Šių nuostatų laikytis privalo visos įmonės, įstaigos ir organizacijos, kurios verčiasi ūkine ar kitokia veikla nacionalinio parko teritorijoje, visi vietos gyventojai ir parko lankytojai.

Nuostatų vykdymą kontroliuoja Valstybinis gamtos apsaugos komitetas ir jo vietos organai, taip pat rajono, į kurio teritoriją įeina nacionalinis parkas, vykdomasis komitetas.

26. Piliečiai ir pareigūnai, pažeidę šiuos nuostatus, atsako nustatytąja tvarka.[2]

 

 [1]  23 punkto „f“ papunktis – su pakeitimais, padarytais Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1979 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 249 (Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios, 1979, Nr. 20-268).

[2]  26 punktas – su pakeitimais, padarytais Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1983 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 195 (Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios, 1983, Nr. 21-228).