LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. gegužės 12 d. Nr. XIV-1092

Vilnius

 

 


 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 19 dalį.

2. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 362 dalį.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Kaip kuras energijai gaminti gali būti naudojamos tik išrūšiavus likusios pakartotinai naudoti ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios atliekos.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_db44e4b947a64ddc925fa947fc020197_end