isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-272

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir remdamasi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-120 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų  surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo dydžio nustatymo metodikos ir Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“  patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 51 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir taikymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. T-80 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Saulius Gegieckas


 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-272

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir taikymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo (toliau – vietinė rinkliava) lengvatų taikymo tvarką Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) teritorijoje.

2. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata (toliau – lengvata) – vietinės rinkliavos sumažinimas ar atleidimas nuo jos savivaldybės biudžeto sąskaita.

3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintuose Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

LENGVATŲ DYDŽIAI

 

4. Vietinė rinkliava mažinama 100 procentų:

4.1. Vidutinio ir sunkaus neįgalumo lygio vaikams. 

4.2. Nepilnamečiams vaikams, kai šeimoje auga 3 ir daugiau vaikų (įvaikių, globojamų vaikų). Kiti šeimos suaugę pilnamečiai nariai, deklaravę gyvenamąją vietą tame pačiame turto vienete, vietinę rinkliavą moka savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

4.3.  Smulkaus ir vidutinio verslo subjektams (filialams), vykdantiems veiklą savivaldybės teritorijoje vienus metus nuo veiklos įregistravimo pradžios.

4.4. Fiziniams asmenims, kuriems komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas neįmanomas dėl blogo privažiavimo ir prie kurių gyvenamosios vietos (toli nuo pagrindinio kelio) nėra galimybės pastatyti komunalinių atliekų surinkimo konteinerio.

 

III SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL LENGVATŲ

 

5. Dėl lengvatos skyrimo Tvarkos aprašo 4.1 ir 4.2  papunkčiuose nurodytais atvejais pareiškėjas kreipiasi į seniūniją, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą, o jeigu neturi galimybės deklaruoti gyvenamosios vietos – į seniūniją, kurioje gyvena, užpildo nustatytos formos prašymą (1 priedas) ir prideda visus reikiamus dokumentus. Visų prašyme pateiktų duomenų teisingumą pareiškėjas patvirtina savo parašu.

6. Prašymus ir visus reikiamus dokumentus seniūnijoje iki kiekvieno mėnesio 20 dienos priima seniūno paskirtas specialistas.

7. Dėl lengvatos skyrimo Tvarkos aprašo 4.3 papunktyje nurodytais atvejais pareiškėjas pateikia prašymą Rinkliavos administratoriui ir pateikia registracijos pažymėjimą.  

8. Dėl lengvatos skyrimo Tvarkos aprašo 4.4 papunktyje nurodytais atvejais, pareiškėjas pateikia prašymą savivaldybės administracijai.

9. Prašymas ir reikiami dokumentai dėl lengvatų skyrimo, nesant pasikeitimų, turinčių įtaką lengvatų skyrimui, pateikiami kartą per kalendorinius metus.

 

IV SKYRIUS

LENGVATŲ SKYRIMAS IR TAIKYMAS

 

10. Lengvatų skyrimas Tvarkos aprašo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodytais atvejais:

10.1. Sprendimą dėl lengvatų priima seniūnas, o jo nesant – seniūno pavaduotojas. Užpildoma sprendimo dėl lengvatų skyrimo forma (2 priedas). Lengvatų gavėjų sąrašai kasmet sudaromi kalendorinių metų pirmą mėnesį ir elektroniniu būdu (Excel formatu) pateikiami Rinkliavos administratoriui. Lengvatų gavėjų sąrašai tikslinami ir papildomi ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

10.2. Lengvata skiriama vienų kalendorinių metų laikotarpiui nuo prašymo pateikimo mėnesio pirmos dienos, jei kreipimosi metu šeimos nariai turi teisę į šią lengvatą.

10.3. Šeimai, įgijusiai teisę į lengvatą ir pristačiusiai reikalingus dokumentus, seniūno, o jo nesant – seniūno pavaduotojo sprendimu, lengvata skiriama iš naujo nuo kito mėnesio po įvykusio pasikeitimo.

11. Sprendimą dėl Tvarkos aprašo 4.3 papunktyje nurodytų lengvatų priima Rinkliavos administratorius.

12. Sprendimą dėl Tvarkos aprašo 4.4 papunktyje nurodytos lengvatos priima savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri įvertina komunalinių atliekų surinkimo paslaugos galimybę, priima sprendimą ir šį sprendimą perduoda Rinkliavos administratoriui.

13. Lengvata gali būti skiriama trumpesniam negu vienų kalendorinių metų laikotarpiui arba paskirtos lengvatos teikimas gali būti nutrauktas, jei yra žinoma, kad per tą laikotarpį pasikeitė aplinkybės, dėl kurių pareiškėjas turėjo teisę į lengvatą.                  

14. Sprendimas dėl lengvatos skyrimo ar neskyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

15. Pareiškėjas yra informuojamas apie priimtą sprendimą dėl lengvatos skyrimo ar neskyrimo per 15 kalendorinių darbo dienų. Jei lengvata neskiriama, raštu nurodoma neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Pateikti dokumentai grąžinami pareiškėjui, o jo byloje paliekamos šių dokumentų kopijos.

 

V SKYRIUS

PAREIGOS IR TEISĖS SKIRIANT LENGVATAS

 

16. Seniūnija:

16.1. gavusi informaciją apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtaką lengvatoms gauti, ar kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija arba ji yra nuslėpta, privalo išsiaiškinti šeimos situaciją ir seniūno, o jo nesant – seniūno pavaduotojo sprendimu nutraukia lengvatos taikymą, apie tai informuoja Rinkliavos administratorių ir lengvatos gavėjus;

16.2. užtikrina šeimų pateiktų lengvatai gauti duomenų konfidencialumą;

16.3. papildomai apklausia asmenis, kurie kreipiasi dėl lengvatos skyrimo, tikrina jų pateiktus dokumentus ir reikalauja papildomų duomenų, jei asmuo kreipėsi dėl teisės į lengvatą Tvarkos apraše nenumatytais atvejais;

16.4. neskiria lengvatų įsiskolinusiai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą šeimai, kuri per kalendorinius metus nė karto nemokėjo mokesčių už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

17. Rinkliavos administratorius apskaičiuoja ir informuoja pareiškėjus apie rinkliavos dydžius.

 

VI  SKYRIUS

LENGVATĄ GAUNANČIŲJŲ PAREIGOS

 

18. Pareiškėjai, kurie kreipiasi dėl lengvatų skyrimo arba jas gauna, privalo:

18.1. pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią teisę į lengvatą, bei būtinus lengvatai gauti dokumentus;

18.2. per mėnesį pranešti apie padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į lengvatą arba lengvatos dydžiui.

 

VII  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Dėl gavėjo kaltės neteisėtai gautos lengvatos išieškojimas:

19.1. nustačius, kad pareiškėjas lengvatą gavo neteisėtai, nes kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis, reikalingus lengvatai skirti, arba nepranešė apie padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į lengvatą arba lengvatos dydžiui, turi grąžinti neteisėtai gautą sumą arba ją mokėti dalimis;

19.2. negrąžinta neteisėtai gauta lengvata išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

20. Dėl savivaldybės administracijos atsakingų darbuotojų kaltės neteisėtai išmokėtos lengvatų lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

21. Šiame apraše nurodytų lengvatų skyrimą kontroliuoja Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.

 

____________________


 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir

taikymo tvarkos aprašo

1 priedas

┌ ┐

Dokumento gavimo registracijos žyma.

 

└ ┘

 

ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ LENGVATOS, DUOMENYS

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

Deklaravimo data

 

Telefono Nr.

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas1

 

Telefono Nr.

1 Nurodomas tik tuo atveju, jeigu asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba jo faktinė gyvenamoji vieta nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta.

 

______________SENIŪNIJAI

 

PRAŠYMAS DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ LENGVATOS SUTEIKIMO

 

20 ___ m. __________________ ___ d.

 

Prašau skirti mano šeimai vietinės rinkliavos mokesčio lengvatą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

 

nuo __________________ iki ____________________.

 

Duomenys apie ŠEIMOS NARIUS:

 

 

Eil.

Nr.

Vardas ir pavardė

Asmens kodas arba gimimo data

Socialinė padėtis

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

I. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE ŠEIMĄ

 

 

1. Augina 5 ir daugiau nepilnamečių vaikų (įvaikių, globojamų vaikų)

 

Taip

Ne

2. Augina vaiką, kuriam nustatytas  neįgalumo lygis

 

Taip

Ne

3. Globoja vaiką, kuriam nustatytas neįgalumo lygis

 

Taip

Ne

(Teisingą atsakymą pabraukite.)

 

 

 

 

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija teisinga.

 

ĮSIPAREIGOJU informuoti apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtaką teisei į vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatą.

SUTINKU, kad išaiškėjus, jog pateikti duomenys neteisingi, lengvata būtų panaikinta, o už praėjusį laikotarpį apskaičiuota visa vietinė rinkliava.

 

II. PATEIKIU:

Suaugusių šeimos narių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus: pasus, asmens tapatybės

korteles (pabraukti) ir kita (________________________________).

(įrašyti)

 

IV. PRIDEDAMA (pridedamus dokumentus pažymėti):

 

1. Šeimos sudėtis, ____lapų.

 

2.  Vaiko(-ų) gimimo liudijimo kopija (-os), ____lapų.

 

3.  Sprendimo dėl vaiko globos kopija, ____lapų.

 

4.  Vaiko neįgalumo pažyma, ____lapų.

 

5.  Pažyma iš mokymosi įstaigos, ____lapų.

 

5. Kiti dokumentai, ______________________________, _____ lapų.

_______________________________________________, _____ lapų.

 

 

Pareiškėjas

 

_____________________                          __________________________

(parašas)                                                                (vardas ir pavardė)

 

 

Prašymą-paraišką ir dokumentus priėmė:

 

 

_________________________________                __________________________                    ______________________

(pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

 


 

IŠVADA

 

A. Pareiškėjo pateikti duomenys atitinka Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 20____m. _________ ___d. sprendimu Nr. T-__________ patvirtinto Tvarkos aprašo reikalavimus. 

Atsižvelgiant į tai, rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sumažinama 100 proc. už laikotarpį nuo 20___  m. __________ ___ d. iki 20___ m. ______________ __ d.

 

 

B. Pareiškėjo pateikti duomenys neatitinka Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 20____m. _________ ___d. sprendimu Nr. T-__________ patvirtinto Tvarkos aprašo reikalavimų:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

Atsižvelgiant į tai, lengvata dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą netaikoma

 

Atsakingas asmuo:

 

_____________________ ________________________ ______________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 


 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir

taikymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

__________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

SPRENDIMAS

DĖL vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų SKYRIMO

 

 

________ Nr. __________

 

_______________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 20_ _m. ________ d. sprendimu Nr.______

________________________________________________________________________________

ir______________________________________________________________________________:

(nurodyti kitus teisės aktus, kuriais vadovaujantis priimamas sprendimas)

 

1. Skiriama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 100 proc. lengvata šiems Pakruojo rajono savivaldybės ____________________ seniūnijos gyventojams:

 

 

 

Eil. Nr.

Asmens pavardė, vardas

Asmens kodas (jei nėra - gimimo data)

Deklaruota gyvenamoji vieta

Socialinė grupė (punktas)

Skirta nuo

Skirta iki

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Neskiriama (nutraukiama) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvata šiems Pakruojo rajono savivaldybės _______________________ seniūnijos gyventojams,

 

Eil. Nr.

Asmens pavardė, vardas

Asmens kodas (jei nėra - gimimo data)

Deklaruota gyvenamoji vieta

Neskyrimo priežastis

Neskirta (nutraukta) nuo

 

 

 

 

 

 

 

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

___________________________                            __________________                        ________________________________

(asmens, priėmusio sprendimą,                                                   (parašas)                                                              (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)