Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. sausio 31 D. NUTARIMO nR. 127 „DĖL ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 17 d. Nr. 373

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos  aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Kai asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis. Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra nustatyta tvarka įrengtų nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui. Jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės apskaičiuotas formules:

 

S = K × G, kur:

 

S – vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis, kub. m;

K – vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, kub. m/gyventojui;

G – vartotojo bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gyvenančių asmenų skaičius, pateiktas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, vnt.

 

K = (P : V) : 12, kur:

 

K – vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, kub. m/gyventojui;

P – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės veiklos teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus, kub. m;

V  iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės veiklos teritorijoje centralizuotai geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius, vnt.

Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2.

Vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kiekvienais metais iki vasario 1 d. ir skelbia savo interneto svetainėje. Savivaldybės viešina vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį savo interneto svetainėje.

Paviršinių nuotekų kiekis nustatomas pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą.“;

1.2. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pagal vartotojo, abonento pateiktus arba paties geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis mokėjimo dokumentą vartotojui ir abonentui už sunaudotą per geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešojoje sutartyje (toliau – sutartis) nurodytą praėjusį ataskaitinį laikotarpį (kuris negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip) geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas išsiunčia laišku, faksu, elektroniniu būdu ar kitais sutartyje numatytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10-osios kalendorinės dienos. Jeigu sutartis tarp vartotojo arba abonento ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nesudaryta, tačiau vartotojas arba abonentas teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, laikoma, kad nuo minėtų įrenginių prijungimo prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros ataskaitinis laikotarpis yra vienas mėnuo, ir geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas mokėjimo dokumentą vartotojui ir (ar) abonentui išsiunčia laišku. Kai mokėjimo dokumentas siunčiamas elektroniniu būdu, jo įteikimo diena laikoma po jo išsiuntimo dienos einanti pirma darbo diena.“;

1.3. pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą ar mokėjimo dokumentą, kurį vartotojas, abonentas užpildo pagal jo paties nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis, vartotojas, abonentas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.“;

1.4. pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Vartotojas, abonentas, pats pateikiantis geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui apskaitos prietaisų rodmenis, privalo tiksliai ir teisingai sutartyje aptarta tvarka deklaruoti ir pateikti geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis.“;

1.5. pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Vartotojas, abonentas, apmokėdamas mokėjimo dokumentą už sunaudotą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, gali pasirinkti jam priimtiniausius atsiskaitymo būdus: apmokėti internetu, banke, kitoje įmokas priimančioje įstaigoje ar įmonėje, taip pat jeigu geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo aptarnavimo teritorijoje yra sudaryta galimybė, – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo kasoje arba pagal bendrąją atsiskaitomąją knygelę ar jos elektroninį atitikmenį arba kitais būdais.“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. gegužės 2 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Mažeika