APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIAUS

2011 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO NR. AV-48 „DĖL ELEKTROS ŽVEJYBOS APARATŲ REGISTRAVIMO, LAIKYMO IR NAUDOJIMO SPECIALIAJAI ŽVEJYBAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. AV-259

Vilnius

 

              P a k e i č i u Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymą Nr. AV-48 „Dėl Elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTROS ŽVEJYBOS APARATŲ ĮSIGIJIMO, LAIKYMO IR NAUDOJIMO SPECIALIAJAI ŽVEJYBAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

            Vadovaudamasis Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-331 „Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktu,

            t v i r t i n u Elektros žvejybos aparatų įsigijimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                           Aldona Margerienė                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Parengė

Aivaras Jefanovas

2016-09-29

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 2011 m. vasario 23 d.

įsakymu Nr. AV-48

(Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus

2016 m. rugsėjo 30 d.

įsakymo Nr. AV-259

redakcija)

 

 

ELEKTROS ŽVEJYBOS APARATŲ ĮSIGIJIMO, LAIKYMO IR NAUDOJIMO SPECIALIAJAI ŽVEJYBAI TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros žvejybos aparatų įsigijimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato elektros žvejybos aparatų įsigijimo, laikymo bei naudojimo specialiajai žvejybai Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse tvarką.

2. Tvarkos aprašas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems specialiąją žvejybą vidaus vandenyse.

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Elektros žvejybos aparatas (toliau – Aparatas) – prietaisas, turintis elektrodus ir maitinamas energijos šaltinio, sukonstruotas, pritaikytas ar naudojamas bet kurių rūšių žuvims kontroliuoti, gaudyti, pritraukti ar apsvaiginti elektros srove (pagrindinė Aparato dalis – elektros įtampos keitiklis).

Aparatų naudojimas – tai žuvų gaudymas, kontroliavimas, pritraukimas ar apsvaiginimas Aparato skleidžiama elektros srove.

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme ir Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatyme.

 

II skyrius

 APARATŲ ĮSIGIJIMO TVARKA

 

4. Aparatus įsigyti ir naudoti gali biologinio profilio mokslo ir studijų organizacijos bei institucijos, Valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai plano, veterinarinių tyrimų ar kito su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija suderinto plano, programos, projekto, kuriame numatytas Aparato naudojimas, vykdytojas (toliau – Naudotojas). Aparatai įsigyjami ar parduodami vadovaujantis Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarko aprašo, patvirtinto Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. AV-297 „Dėl Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais.

5. Naudotojai gali įsigyti impulsinės įtampos ar nuolatinės srovės Aparatus, kurių vardinė (nominali) įtampa ne didesnė kaip 250 V vienfaziams Aparatams ir ne didesnė kaip 480 V kitiems. Normalaus veikimo sąlygomis tiekiant Aparatui vardinę įtampą, išėjimo charakteristikos neturi viršyti 1000 V impulsinės įtampos Aparatui ir 750 V nuolatinės srovės Aparatui. Aparatai turi atitikti IEC 60335-2-86 standarto reikalavimus. Kintamosios srovės Aparatai negali būti įsigyjami ir naudojami.

6. Atlikus Aparato remontą, kurio metu buvo pakeistas aparato korpusas, ar esant kitoms aplinkybėms, dėl kurių pasikeitė aparato techniniai ar identifikaciniai duomenys, Naudotojas privalo atlikti Aparato patikrą Lietuvos metrologijos inspekcijoje ir turėti jos išduotą dokumentą, patvirtinantį Aparato atitikimą Tvarkos aprašo 5 punkto reikalavimams.

 

III skyrius

 APARATŲ LAIKYMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

7. Naudotojams draudžiama:

7.1. perduoti Aparatus fiziniams ar juridiniams asmenims, neturintiems teisės jų naudoti;

7.2. parduoti Aparatus fiziniams ar juridiniams asmenims neturint Aplinkos apsaugos agentūros leidimo;

7.3. naudoti kintamosios srovės Aparatus;

7.4. naudoti Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytų techninių reikalavimų neatitinkančius Aparatus;

7.5. naudoti Aparatus, kurių neįskaitomi ar pakeisti gamykliniai numeriai, pakeistas korpusas, jo dalys ar dėl kitų priežasčių neįmanoma Aparatų identifikuoti;

7.6. naudoti, laikyti Aparatus, nepaženklintus pagal Plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 „Dėl Plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“, reikalavimus;

8. Naudotojai privalo pildyti Tvarkos aprašo priede nurodytos formos Elektros žvejybos aparatų išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnalą.

9. Naudotojas, įsigijęs Aparatą ar kitais būdais įgijęs teisę jį naudoti, turi paskirti darbuotoją, atsakingą už Aparato saugojimą, priežiūrą ir Elektros žvejybos aparatų išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnalo pildymą.

10. Aparatai laikomi Naudotojo nustatytose vietose.

11. Naudotojas privalo parengti saugos darbe naudojant Aparatus instrukciją ir pasirašytinai supažindinti asmenis, naudojančius Aparatus.

12. Naudojant Aparatus, Naudotojas privalo vadovautis standartu LST EN 14011.

13. Nereikalingi ar netinkami naudoti Aparatai turi būti sunaikinami. Naudotojas, priėmęs sprendimą sunaikinti Aparatus, privalo prieš tris darbo dienas raštu informuoti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę gyvosios gamtos srityje atliekančią instituciją apie numatomą Aparato naikinimo vietą bei laiką. Aparatų sunaikinimas įforminamas surašant sunaikinimą patvirtinantį aktą, kurį pasirašo visi sunaikinime dalyvavę asmenys.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Tvarkos aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


Elektros žvejybos aparatų įsigijimo,

laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai

tvarkos aprašo priedas

 

(Elektros žvejybos aparatų išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnalo forma)

 

Eil. Nr.

Išdavimas

Grąžinimas

Išdavimo 

Elektros žvejybos aparato numeris

Elektros žvejybos aparato modelis

Kam išduota

Už elektros žvejybos aparatą atsakingas asmuo

Grąžinimo 

Grąžinusio elektros žvejybos aparatą asmens 

Už elektros žvejybos aparatą atsakingo asmens parašas

Data

Laikas

Vardas, pavardė

Parašas

Vardas, pavardė

Parašas

Data

Laikas

Vardas, pavardė

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________