Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. LIEPOS 17 D. NUTARIMO NR. 642 „DĖL STUDIJŲ KAINOS AR JOS DALIES APMOKĖJIMO ARBA PARAMOS TEIKIMO ASMENIMS, STUDIJUOJANTIEMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE PAGAL KRAŠTO APSAUGOS SISTEMAI REIKALINGŲ SPECIALYBIŲ STUDIJŲ PROGRAMAS, tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 26 d. Nr. 1056

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 642 „Dėl Studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba paramos teikimo asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 9 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba paramos teikimo asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti 5.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.2. dalyvauti jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, jeigu nėra įgiję pagrindinio karinio parengtumo;“.

2.2. Pakeisti 5.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.3. būti įvertinti pagal krašto apsaugos ministro nustatytus atrankos į profesinę karo tarnybą vertinimo kriterijus;“.

2.3. Pakeisti 5.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.4. tikti profesinei karo tarnybai pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme nustatytus priėmimo į profesinę karo tarnybą reikalavimus.“

2.4. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Kai studentų, kurie mokosi pagal atitinkamą studijų programą ir nori, kad būtų apmokėta studijų kaina ar jos dalis arba gauti paramą, ir kurie atitinka Apraše nustatytus kriterijus, skaičius yra didesnis nei patvirtintas krašto apsaugos ministro, pirmenybė pasirašyti sutartis teikiama studentams, turintiems aukštesnį įvertį pagal krašto apsaugos ministro nustatytus atrankos į profesinę karo tarnybą vertinimo kriterijus.“

2.5. Pakeisti 8.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.1.3. studijų metu baigti jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, jeigu nėra įgijęs pagrindinio karinio parengtumo;“.

2.6. Pakeisti 8.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.1.4. baigęs studijas, o jeigu nėra įgijęs pagrindinio karinio parengtumo, ir jaunesniųjų karininkų vadų mokymus ir išlaikęs kvalifikacinius egzaminus, pasirašyti profesinės karo tarnybos sutartį, jeigu tuo metu atitiktų profesinės karo tarnybos kariams keliamus reikalavimus, ir ištarnauti ne trumpiau kaip 5 metus;“.

2.7. Pakeisti 8.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.2.3. sudaryti studentui sąlygas baigti jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, jeigu jis nėra įgijęs pagrindinio karinio parengtumo;“.

2.8. Pakeisti 8.2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.2.4. studentą, baigusį sutartyje nurodytą studijų programą, o jeigu jis nėra įgijęs pagrindinio karinio parengtumo, ir jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, išlaikiusį kvalifikacinius egzaminus ir atitinkantį kitus kandidatams į profesinę karo tarnybą keliamus reikalavimus, priimti į profesinę karo tarnybą;“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                               Juozas Olekas