LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 4-250 „dėl 2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės
Nr.
01.2.1-MITA-T-852 „INOSTARTAS“ projektų finansavimo sąlygų aprašo NR. 1 patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 13 d. Nr. 4-527

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu,

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl 2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „INOstartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1:

2.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).“

2.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 4 506 886 Eur (keturių milijonų penkių šimtų šešių tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt šešių eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Pagal Aprašą numatoma skelbti 2 kvietimus teikti paraiškas gauti finansavimą: pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 2 000 000 Eur (dviejų milijonų eurų) SVV subjektams, veiklą vykdantiems Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose, pagal antrąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 2 506  886 Eur (dviejų milijonų penkių šimtų šešių tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt šešių eurų) SVV subjektams, veiklą vykdantiems visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestus ir rajonus. Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, įgyvendinančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime numatytos kvietimo finansavimo sumos padidinimo. Ministerijai pritarus kvietimo suma gali būti padidinta, trūkstamą lėšų sumą paėmus iš kitam kvietimui numatytos ir priemonei skirtos nepanaudotos lėšų sumos. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę šiame Aprašo punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“

2.3. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. lapkričio 17 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44(P)-7(29) ir 2019 m. rugpjūčio 8 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-8 (44):

17.1. Projektas atitinka Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, nuostatas (vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos 1 tikslo „plėtojant naujas žinias ir jų taikymą, ugdyti inovatyvią visuomenę“ 3 uždavinio įgyvendinimo „skatinti inovatyvaus verslo kūrimą, sudarant palankias sąlygas ir suteikiant žinių apie inovatyvaus verslo pradžią“ įgyvendinimo, t. y. projektą galės vykdyti ir naujas inovatyvus SVV subjektas (inovatyvių startuolių verslo pradžia, verslo plėtra, vykdant MTEP veiklas) ir 1 uždavinio „plėtoti aukšto lygio žinias, mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros veiklą“ įgyvendinimo, t. y. projektą vykdys MVĮ, kurios sudarys sąlygas didinti Lietuvos tyrėjų ir (ar) mokslininkų kompetenciją, juos įdarbindamos ir taip vystys kuriamus produktus, siekdamos šių produktų komercinio realizavimo).

17.2. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, nuostatas ir bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką (vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos ir atitinka bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką).

17.3. Pareiškėjo metinė apyvarta per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnė kaip 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (vertinama, ar pareiškėjas yra veikiantis ir jo metinė apyvarta per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnė kaip 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų). Vertinami paskutinių metų iki paraiškos pateikimo finansinės atskaitomybės dokumentai. Šis kriterijus bus taikomas Aprašo 10.2 ir 10.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms. Šis kriterijus taikomas tik paraiškų vertinimo metu.“

2.4. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Pareiškėjas paraiškoje nurodo, kuriam iš MTEPI prioritetų, nurodytų Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje, priskiriamas projektas, taip pat nurodo, kurią prioriteto įgyvendinimo tematiką atitinka projektas. Galutinį priskyrimą arba nepriskyrimą konkrečiam prioritetui ir jo įgyvendinimo tematikai nustato įgyvendinančioji institucija vertinimo metu. Tuo atveju, jeigu įgyvendinančioji institucija nustato, kad projektas priskiriamas kitam prioritetui, kitai įgyvendinimo tematikai nei pareiškėjas nurodė paraiškoje, pareiškėjui pasiūloma pagal įgyvendinančiosios institucijos atliktą vertinimą patikslinti paraiškoje nurodytą informaciją, kuriam iš prioritetų ir įgyvendinimo tematikų priskiriamas projektas. Pareiškėjui nesutikus patikslinti šios informacijos, paraiška atmetama.

2.5. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma yra apskaičiuojama remiantis Aprašo 4 priedo 10 punkte nurodytomis formulėmis ir Aprašo 20 punkte nurodytomis galimomis projektų veiklų įgyvendinimo trukmėmis. Pareiškėjas „Excel“ formatu užpildo Aprašo 7 priede nurodytą lentelę, kuri skelbiama interneto svetainėse https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai?page=2 ir http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/inostartas. Lentelė yra iš dalies užpildyta, pareiškėjas pateikia trūkstamą konkretaus projekto informaciją, didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma apskaičiuojama automatiškai.“

2.6. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto vykdymo išlaidos paslaugoms, autoriniams

darbams, prekėms (medžiagoms ir trumpalaikiam turtui), projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos (toliau – darbo užmokesčio išlaidos) (kai vykdomos Aprašo 10.1 ir (arba) 10.3 papunkčiuose nurodytos veiklos) ir projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos (kai vykdoma Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla).“

2.7. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 ir http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/inostartas paskelbtą rekomenduojamą formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje. Priėmusi sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 5 darbo dienas turi informuoti pareiškėją, kad jam suteikiama de minimis pagalba ir per 5 darbo dienas registruoja suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre.“

2.8. Pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:

74. Projekto (-ų) įgyvendinimo priežiūrai atlikti sudaromas Projekto (-ų) priežiūros komitetas, kuris stebi projekto įgyvendinimo pažangą ir teikia rekomendacijas projekto vykdytojui dėl projekto įgyvendinimo. Projekto (-ų) priežiūros komitetas sudaromas iš įgyvendinančiosios institucijos ir Ministerijos atstovų, į Projekto (-ų) priežiūros komitetą gali būti kviečiami, kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovai. Projekto (-ų) priežiūros komiteto sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, o jo veiklos principai bus nustatyti šio komiteto darbo reglamente.“

2.9. Pakeičiu 1 priedo 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Laikoma, kad projektas atitinka šį reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytą bendrąjį reikalavimą.“

 

 

 

2.10. Pakeičiu 1 priedo 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruoti juridiniai asmenys ar užsienyje gyvenantys fiziniai asmenys (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui)

Informacijos šaltiniai: paraiška, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Juridinių asmenų registro duomenys, taip pat kita Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (toliau – įgyvendinančioji institucija) prieinama informacija.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, vadovaujamasi pareiškėjo pateikta deklaracija.

Pareiškėjo deklaracijoje pateiktų teiginių dėl atitikties šiam vertinimo aspektui nurodytų apribojimų tikrumas tikrinamas atrankiniu būdu vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka).“ 

 

 

 

2.11. Pakeičiu 1 priedo 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai (arba ES, kai vykdomos projektų veiklos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmosios pastraipos 1 punktą) ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos, informavimo, komunikacijos ir ES struktūrinių fondų matomumo didinimo veiklos;

8.1.2. iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

– ES teritorijoje;

– ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 24 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis paraiška.“

 

 

 

 

 

2.12. Pakeičiu 3 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba projektui pagal pareiškėją.

 

Planuojama gauti valstybės pagalbos suma (ne iš Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos)

Gautos valstybės pagalbos suma

Valstybės pagalbos teikėjas

Informacija apie valstybės pagalbos suteikimą, teikimo pagrindą

Valstybės pagalbos suteikimo data“

2.1. Kita valstybės pagalba projektui finansuoti

 

 

 

 

 

2.2. Numatoma gauti de minimis pagalba projektui įgyvendinti (nurodyti išlaidas, kurioms numatoma gauti de minimis pagalbą)

 

 

 

 

 

2.3. Kita įvairių formų valstybės finansinė parama juridiniams asmenims (valstybės suteiktos garantijos, mikrokreditai, garantuotų paskolų palūkanų kompensavimas, kita)

 

 

 

 

 

2.13. Pakeičiu 3 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Projektas priskiriamas Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, nurodytam prioritetui ir įgyvendinimo tematikai (taikoma, vertinant projekto atitiktį 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 17.2 papunkčio reikalavimams):

Mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) prioritetas (mokslo sričių grupė)

(pasirenkamas vienas variantas)

MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematika

(pasirenkamas vienas variantas)

3.1. Energetika ir tvari aplinka (GTM)

3.1.1. Paskirstytojo ir centralizuoto generavimo, tinklų ir efektyvaus energijos vartojimo sistemos sąveikumo stiprinimas.

3.1.2. Esamų ir naujų galutinių vartotojų poreikių tenkinimas, energijos vartojimo efektyvumo, išmanumo stiprinimas.

3.1.3. Atsinaujinančiųjų biomasės ir saulės energijos išteklių panaudojimo ir atliekų perdirbimo energijai gauti plėtra.

3.2. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos (GTM)

3.2.1. Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai.

3.2.2. Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai.

3.2.3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.

3.3. Agroinovacijos ir maisto technologijos (GTM)

3.3.1. Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugus maistas.

3.3.2. Beatliekis biožaliavų perdirbimas į vertingus komponentus

3.4. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos (GTM)

3.4.1. Fotoninės ir lazerinės technologijos.

3.4.2. Pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos.

3.4.3. Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologijos.

3.5. Išmanusis, netaršus, susietas transportas (GTM)

3.5.1. Išmaniosios transporto sistemos.

3.5.2. Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos (modeliai).

3.6. Informacinės ir ryšių technologijos (GTM)

3.6.1. Dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys.

3.6.2. Daiktų internetas.

3.6.3. Įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas.

3.6.4. Kibernetinis saugumas.

3.6.5. Finansinės technologijos ir blokų grandinės.

3.7. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė (HSM)

3.7.1. Modernios ugdymosi technologijos ir procesai.

3.7.2. Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos ir produktai.

3.7.3. Socialinės ir kultūrinės inovacijos visuomenės vystymo produktams ir paslaugoms kurti,  novatoriški verslo modeliai.

3.7.4. Lanksčiosios ir taikomosios procesų valdymo technologijos.

□“

 

2.14. Pakeičiu 4 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

1.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos (toliau – darbo užmokesčio išlaidos), kurios nustatytos vadovaujantis Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitos (toliau – Darbo užmokesčio tyrimo ataskaita), skelbiamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/privaciu-juridiniu-asmenu-projektu-dalyviu-darbo-uzmokescio-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita rezultatais;“.

2.15. Pakeičiu 4 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Atsižvelgiant į tai, kad projektų, įgyvendinamų pagal skirtingus Mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų prioritetus ir skirtingose mokslo srityse, kaip tai nurodyta Aprašo 3 priedo 3 punkte, vykdymo išlaidos ryškiai skiriasi, projekto vykdymo išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Vykdymo išlaidų tyrimo ataskaitoje numatyta fiksuotąja norma gamtos ir technikos mokslų (toliau – GTM) sričių grupei (toliau – FNGTM) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) ir be ir fiksuotąja norma humanitarinių ir socialinių mokslų sričių grupei (toliau – FNHSM) su PVM ir be jo.“

2.16. Pakeičiu 4 priedo 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Vidutinis darbo valandų skaičius per kalendorinius metus (H) projektus vykdančiam personalui nustatytas Darbo užmokesčio tyrimo ataskaitoje.“

2.17. Pakeičiu 4 priedo 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Projekto išlaidoms, kurios apmokamos pagal fiksuotuosius įkainius, pagrįsti projekto vykdytojas turi pateikti užpildytą Aprašo 7 priedą, kuris iš dalies užpildytas yra skelbiamas interneto svetainėse https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai?page=2 ir http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/inostartas.“

2.18. Pakeičiu 5 priedo 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. Pareiškėjo pavadinimas / vardas ir pavardė

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens, juridinio asmens filialo, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) visas pavadinimas (nurodytas Juridinių asmenų registre). Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių asmenų registre (pvz., UAB „Rangovas“, VšĮ „Konsultacinės paslaugos“).

 

 

Arba nurodomi paraišką teikiančio fizinio asmens vardas ir pavardė. Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip įrašyta galiojančiame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

 

 

Galimas simbolių skaičius – 140.

Nurodyti privaloma.

 

2.19. Pakeičiu 5 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. Pareiškėjo kodas

Nurodomas juridinio asmens kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.

Lietuvos juridinių asmenų nurodomas 7 arba 9 simbolių kodas. Užsienio juridinių asmenų nurodomas nuo 5 iki 15 simbolių kodas.

Jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo, nurodoma jo gimimo data be tarpų formatu YYYYMMDD, simbolių skaičius – 8.

 

Pareiškėjas yra fizinis asmuo

 

Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo / užsienyje gyvenantis fizinis asmuo

Pažymima, jeigu pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo arba užsienyje gyvenantis fizinis asmuo. Jeigu pareiškėjas yra Lietuvoje registruotas juridinis asmuo ar Lietuvoje gyvenantis fizinis asmuo, žymėti nereikia.

 

2.20. Pakeičiu 5 priedo 2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.7. Šalis

Jeigu projekto veiklas įgyvendina pareiškėjas – užsienyje registruotas juridinis asmuo ar užsienyje gyvenantis fizinis asmuo, nurodomas (pasirenkamas) šalies pavadinimas (pagal susirašinėti skirtą adresą).

Galimas simbolių skaičius – 100. Pareiškėjai (juridiniai asmenys), kurių juridinio asmens buveinės adresas įregistruotas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Lietuvoje gyvenantys fiziniai asmenys šios skilties nepildo.

 

2.21. Pakeičiu 5 priedo 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2. Prašomas finansavimas yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.

3. Esu susipažinęs (-usi) su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais projektų finansavimo sąlygų apraše. Jeigu keičiant projektų finansavimo sąlygų aprašą bus nustatyta naujų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.

4. Man žinoma, kad projektas, kuriam finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

5. Įsipareigoju per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikiamą informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir ES atsakingų institucijų nurodytus veiksmus, vykdomus dėl projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą, taikymo.

6. Aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu nesame pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienyje gyvenantis fizinis asmuo, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

7. Aš arba mano atstovaujamo pareiškėjo vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

8. Mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra perkėlęs gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.

9. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

10. Mano atstovaujamam pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka                          (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos.

11. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

12. Mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui; šis deklaracijos punktas netaikomas tuo atveju, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo).

13. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) ir jeigu įgyvendinant projektą bus patiriamos PVM išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, patvirtinu, kad jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais užtikrinsiu, kad įgyvendinant projektą numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai bus skirti neekonominei partnerio veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20–26, 29, 33 straipsniuose nustatytoms veiklos rūšims (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims arba užsienyje gyvenantiems fiziniams asmenims).

14. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS), o susigrąžinus PVM reikia nedelsiant apie tai informuoti įgyvendinančiąją instituciją.

15. Mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo (fizinio asmens) ar mano, kaip pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.

16. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.

17. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų lėšų finansavimo laikotarpiu.

18. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.

19. Esu informuotas (-a), kad įgyvendinančioji institucija tvarkys visus paraiškoje nurodytus asmens duomenis paraiškų administravimo tikslu pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą.

20. Esu informuotas (-a), kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys gali audituoti ar tikrinti mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą projekto įgyvendinimo tikslu. Esu informuotas (-a), kad minėtos institucijos veiksmų programos administravimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti gali prašyti ir gauti visą reikalingą informaciją apie mane, mano atstovaujamą pareiškėją, paraiškoje nurodytus asmenis iš valstybės, užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.

21. Esu informuotas (-a), kad paraiška gali būti atmesta, jeigu Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais nebus pateikti prašomi dokumentai ir (ar) informacija.

22. Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo pateiktą paraišką (vardas, pavardė arba pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) viešinimo tikslais bus skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt.

23. Esu informuotas (-a), kad informacija apie projekto veiklas, su projekto išlaidų apmokėjimu susijusi informacija, mano kontaktiniai duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims ir naudojami atliekant tyrimą ir (arba) apklausą dėl priemonės ir (ar) šio projekto įgyvendinimo.

24. Esu informuotas (-a), kad paraiškoje pateikti duomenys bus apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje 10 metų nuo paskutinio dokumento datos, bet ne trumpiau nei 2 metus po veiksmų programos užbaigimo.“

2.22. Pakeičiu 6 priedo 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja pasiekti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 35.2 papunktyje nurodytus rezultatus ir siekti Aprašo 26 punkte nurodytų rodiklių.“ 

2.23. Pakeičiu 6 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. Projektas finansuojamas vadovaujantis Apraše, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės), taip pat vėlesniuose jų pakeitimuose ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.“

2.24. Pakeičiu 7 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. DEKLARACIJA

Pateikdami pažymą dėl išlaidų apskaičiavimo, taikant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projekto vykdymo fiksuotąsias normas ir darbo užmokesčio arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išlaidų (toliau – darbo užmokestis) fiksuotuosius įkainius (toliau – pažyma), patvirtiname, kad:

- pažymoje pateikta informacija yra teisinga;

- darbo užmokestis ir susijusios darbo sąnaudos yra apskaičiuotos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis;

- prašomas pripažinti tinkamomis išlaidomis darbo užmokestis ir kitos sąnaudos yra susijusios su darbu vykdant projekto veiklas;

- pažymoje deklaruojamos darbo užmokesčio išlaidos ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai yra apmokėti; 

- visos ūkinės, finansinės ir kitos operacijos, susijusios su pažymoje nurodytomis išlaidomis, yra tinkamai užfiksuotos, su šiomis operacijomis susiję dokumentai bus saugomi ne trumpiau kaip dotacijos sutartyje nurodytas dokumentų saugojimo terminas;

- deklaruojamos darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos nebuvo finansuotos (apmokėtos) iš 2014–2020 Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų.“

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 2.10 papunktis įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras, pavaduojantis

ekonomikos ir inovacijų ministrą                                                                          Žygimantas Vaičiūnas