LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO PAVOJINGOMIS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS SERGANTIEMS SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS GYDYTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. V-709/1R-193

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 407 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą“:

1.Tvirtiname Lėšų skyrimo pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems gydyti tvarkos aprašą (pridedama).

2.Pavedame Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui per 10 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2019 m. gegužės–gruodžio mėnesiais ir 2020 m. planuojamų gydyti nuo pavojingų užkrečiamųjų ligų suimtųjų ir nuteistųjų skaičiaus ir lėšų poreikio jiems gydyti prognozes.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                             Elvinas Jankevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-709/1R-193

 

 

LĖŠŲ SKYRIMO PAVOJINGOMIS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS SERGANTIEMS SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS GYDYTI TVARKOS APRAŠAS

 

1.  Lėšų skyrimo pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems gydyti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems gydyti skirtų vaistų įsigijimo išlaidų apmokėjimo Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nurodytomis lėšomis tvarką.

2.  Laisvės atėmimo vietų ligoninė kiekvienais metais iki kovo 1 d. ir rugsėjo 1 d. raštu teikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) Aprašo 1 priede nustatytą informaciją. 

3.  Vaistus suimtiesiems ir nuteistiesiems gydyti nuo pavojingų užkrečiamųjų ligų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perka asmens sveikatos priežiūros paslaugas suimtiesiems ir nuteistiesiems teikianti įstaiga (toliau – perkančioji organizacija).

4.  Perkančioji organizacija per 5 darbo dienas nuo vaistų, reikalingų suimtiesiems ir nuteistiesiems gydyti, gavimo iš tiekėjo dienos pateikia Valstybinei ligonių kasai šiuos dokumentus:

4.1. nustatytos formos paraišką pervesti lėšas už vaistus suimtiesiems ir nuteistiesiems gydyti nuo pavojingų užkrečiamųjų ligų (Aprašo 2 priedas);

4.2. šių vaistų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties patvirtintą kopiją;

4.3. šių vaistų perdavimo –priėmimo akto patvirtintą kopiją;

4.4. tiekėjo pateiktos sąskaitos faktūros patvirtintą kopiją.

5. Valstybinė ligonių kasa pagal Aprašo 4 punkte pateiktus dokumentus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų perveda lėšas perkančiajai organizacijai atsiskaityti su tiekėjais. Jeigu pateiktuose dokumentuose nustatoma neatitikimų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos šie dokumentai grąžinami tikslinti perkančiajai organizacijai.

6. Perkančiajai organizacijai Valstybinės ligonių kasos pervestos lėšos turi būti naudojamos pagal jų tikslinę paskirtį, užtikrinant pavojingų užkrečiamųjų ligų gydymą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus ligų diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašus ir vaistų panaudojimo duomenų įrašymą į nuteistųjų asmens sveikatos istorijas pagal sveikatos apsaugos ministro teisės aktais nustatytus reikalavimus. 

7. Valstybinė ligonių kasa turi teisę išieškoti neteisėtai panaudotas lėšas, jei nustatoma, kad šios lėšos buvo panaudotos pažeidžiant Aprašo reikalavimus.

8. Už Aprašo nuostatų laikymąsi ir teikiamų duomenų teisingumą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

________________

 

 

Lėšų skyrimo pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems gydyti tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Duomenų apie prognozuojamą lėšų poreikį planuojamų gydyti nuo pavojingų užkrečiamųjų ligų suimtųjų ir nuteistųjų skaičių suvestinės forma)

 

 

_______________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

 

Valstybinei ligonių kasai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

DUOMENŲ APIE PROGNOZUOJAMĄ LĖŠŲ POREIKĮ IR PLANUOJAMŲ GYDYTI NUO PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ SKAIČIŲ SUVESTINĖ

 

20___m._______________________d.

_____________________

(Sudarymo vieta)

 

Pavojingos užkrečiamo-sios ligos

N

(ateinantiems)

metams

N + 1

metams

N + 2

metams

Numatomų gydyti pacientų skaičius

Lėšų poreikis, tūkst. Eur

Numatomų gydyti pacientų skaičius

Lėšų poreikis, tūkst. Eur

Numatomų gydyti pacientų skaičius

Lėšų poreikis, tūkst. Eur

ŽIV

 

 

 

 

 

 

TB

 

 

 

 

 

 

VHC

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

________________________ _________________ _________________________________

(Perkančiosios organizacijos (Parašas) (Vardas ir pavardė)

vadovo pareigų pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

Dokumento rengėjo nuoroda (V. Pavardė, tel. nr., el. p.)

 

 

Lėšų skyrimo pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems gydyti tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Paraiškos pervesti lėšas už vaistus suimtiesiems ir nuteistiesiems gydyti nuo pavojingų užkrečiamųjų ligų forma)

 

____________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

 

Valstybinei ligonių kasai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

 

PARAIŠKA PERVESTI LĖŠAS UŽ VAISTUS SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS GYDYTI NUO PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ

 

TVIRTINU

Valstybinės ligonių kasos

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

_______________________________

(Pareigų pavadinimas)

_______________________________

(Parašas)

 

20__ m. ___________________ d. Nr.

______________

(Sudarymo vieta)

 

Prašome pervesti iš viso ........................................(..........................) Eur pagal šiuos dokumentus:

(suma rašoma skaičiais, o skliausteliuose – žodžiais)

 

Eil. Nr.

Vaistų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties

data ir numeris

Vaistų perdavimo–priėmimo akto data ir numeris

Tiekėjo sąskaitos faktūros

data ir numeris

Suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ _________________ _________________________________

(Perkančiosios organizacijos (Parašas) (Vardas ir pavardė)  

vadovo pareigų pavadinimas)

 

 

________________________ _________________ _________________________________

(Perkančiosios organizacijos (Parašas) (Vardas ir pavardė)   

vyr. buhalteris)

 

 

Dokumento rengėjo nuoroda (V. Pavardė, tel. nr., el. p.)