LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 12 d. Nr. A1-505

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 5.5 papunktį.

2. Pakeičiu 9.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai pagal šio Aprašo 1 priedo 1.1, 1.2, 2.2.2, 2.6 ir 3.3.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus – įsigyjant elektrinius vežimėlius bei jų priedus, nurodant jų valdymo būdą, aktyvaus tipo vežimėlius, neįgaliojo vežimėlius, skirtus tetraplegikams, ir elektrinius varytuvus;“.

3. Pakeičiu 9.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai (toliau – asmenį gydantis gydytojas), vadovaudamiesi šio Aprašo prieduose nurodytais kriterijais, – įsigyjant kitas techninės pagalbos priemones. Jei asmuo kreipiasi dėl skuterio įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo, asmenį gydančio gydytojo išrašas iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) reikalingas tik tuo atveju, jei asmeniui nėra nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;“.

4. Pakeičiu 9.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.5. neįgaliojo pažymėjimą, invalido pažymėjimą ir (ar) specialiųjų poreikių nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus šio Aprašo 18 punkte nurodytus asmenis bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų). Jei asmuo kreipiasi dėl skuterio įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo, pateikia specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą;“.

5. Pakeičiu 495 punktą ir jį išdėstau taip:

495. Nepasibaigus šio Aprašo 47.3, 47.4, 47.5, 47.7 ir 47.9 papunkčiuose nurodytam asmens su kompensacija įsigytos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kai pasikeičia asmens sveikatos būklė ir (ar) fiziniai duomenys, asmuo turi teisę kreiptis į Centrą dėl aprūpinimo jo sveikatos būklę ir (ar) fizinius duomenis atitinkančiu aktyvaus tipo vežimėliu, neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui, palydovo valdomu rankiniu neįgaliojo vežimėliu, palydovo valdomu rankiniu neįgaliojo vežimėliu asmeniui iki 18 metų ar stovėjimo atrama vaikui arba gauti šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją, jeigu grąžina Centro išmokėtos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą šio Aprašo 47.3, 47.4, 47.5, 47.7 ir 47.9 papunkčiuose nurodytą techninės pagalbos priemonę likutinę vertę, tiesiogiai proporcingą priemonės panaudojimo laikui.“

6. Pakeičiu 496 punktą ir jį išdėstau taip:

496. Nepasibaigus šio Aprašo 47.3 ir 47.6 papunkčiuose nurodytam asmens su kompensacija įsigytos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kai pasikeičia asmens sveikatos būklė, asmuo turi teisę kreiptis į Centrą dėl aprūpinimo jo sveikatos būklę atitinkančiu elektriniu vežimėliu arba gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją, elektriniu varytuvu arba gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją, pulteliu valdomu elektriniu vonios suoliuku, lovos staliuku, rankomis ar automatiškai reguliuojama lova, čiužiniu praguloms išvengti arba gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją ar patiesalu praguloms išvengti, jeigu grąžina Centrui jam Centro išduotą aktyvaus tipo vežimėlį arba grąžina Centro išmokėtos už savo lėšomis įsigyto aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio kompensacijos likutinę dalį, tiesiogiai proporcingą priemonės naudojimo laikui.“

7. Pakeičiu 1 priedo 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3.

skuteriai Y

6 metai

Asmenims nuo 18 metų, kuriems nustatytas vienos arba abiejų kojų parezė; ryški hemiparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis arba amiostatinis sindromas; lėtinis kojų arterinės kraujotakos II laipsnio nepakankamumas; lėtinis kojų veninės kraujotakos III laipsnio nepakankamumas; abiejų kojų dramblialigė; lėtinis plaučių III laipsnio ir širdies III funkcinės klasės nepakankamumas; persodinta ar dirbtinė širdis; hipofizinis sindromas (suaugusiems asmenims) arba specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                        Monika Navickienė