RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. gruodžio 21 d. Nr. T-241         

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 15 straipsnio 1 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos nuostatus (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. T-1043 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Kazimieras Račkauskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        PATVIRTINTA

                        Radviliškio rajono savivaldybės

                        tarybos 2023 m. gruodžio 21 d.

                        sprendimu Nr. T-241

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATAI

 

SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja prie Radviliškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) veikiančios Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos (toliau – Šeimos taryba) funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2.    Šeimos taryba veikia visuomeniniais pagrindais, kaip patariamasis kolegialus organas, teikiantis rekomendacinio tipo pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms.

3.    Šeimos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

4.    Vykdydama savo veiklą, Šeimos taryba bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis, kurios dirba su šeimomis ar joms atstovauja.

 

II SKYRIUS 

ŠEIMOS TARYBOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

5.    Šeimos tarybos tikslas – padėti įgyvendinti Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) šeimos stiprinimo funkcijas, kuriant šeimai palankią aplinką Savivaldybėje ir stiprinti Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų, bendradarbiavimą.

6.    Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, Šeimos taryba vykdo šias funkcijas:

6.1.  analizuoja, stebi ir vertina Savivaldybės teisės aktų, darančių įtaką šeimų padėčiai Savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;

6.2.  teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl Savivaldybės prioritetų, susijusių su šeimai palankios aplinkos Savivaldybėje kūrimu,  nustatymo ir šeimoms aktualių klausimų sprendimo, taip pat dėl:

6.2.1. paslaugų ir infrastruktūros šeimai, nėščiosioms, vaikams (įskaitant viešąjį transportą, žaidimų aikšteles kiemuose, vaikų priežiūros kambarius darbovietėse ir pan.) Savivaldybėje plėtros;

6.2.2. teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimo;

6.2.3. šeimos socialinės gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimo;

6.2.4. neįgalių šeimos narių globos ir darbo derinimo;

6.2.5. saugios aplinkos šeimoje ir šeimai kūrimo ir stiprinimo;

6.2.6. viešųjų paslaugų šeimoms prieinamumo ir efektyvumo gerinimo;

6.2.7. kitų šeimoms aktualių klausimų;

6.3.  teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl veiksmų, kuriant šeimai palankią aplinką Savivaldybėje, įgyvendinimo tobulinimo;

6.4.  kartą per metus informuoja Savivaldybės tarybą apie savo veiklą;

6.5.  informuoja visuomenę apie Šeimos tarybos tikslus ir veiklą;

6.6.  vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III skyrius

ŠEIMOS TARYBOS TEISĖS 

7.    Šeimos taryba, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1.  dalyvauti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių posėdžiuose, kuriuose svarstomi su šeima susiję klausimai;

7.2.  gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų bei įstaigų informaciją šiuose Nuostatuose numatytoms Šeimos tarybos funkcijoms vykdyti;

7.3.  kviesti į savo posėdžius valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei kitų organizacijų, dirbančių su šeimomis ir įstaigų atstovus, nepriklausomus ekspertus;

7.4.  organizuoti Savivaldybėje diskusijas šeimoms aktualiais klausimais;

7.5.  skleisti ir dalintis savo patirtimi su valstybės ir Savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, su kitų savivaldybių Šeimos tarybomis;

7.6.  bendradarbiauti su valstybės ir Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis, kurios dirba su šeimomis ar joms atstovauja, sprendžiant šeimoms aktualius klausimus.

 

IV skyrius 

ŠEIMOS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8.      Šeimos tarybos sudėtį ir jos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

9.        Ne mažiau kaip pusę Šeimos tarybos narių sudaro šeimų organizacijų ir organizacijų, dirbančių su šeimomis atstovai, kitą dalį Savivaldybės, Savivaldybės įstaigų ir institucijų atstovai, esant poreikiui, valstybės įstaigų ar institucijų atstovai.

10.    Šeimos tarybos pirmininką skiria Savivaldybės taryba. Šeimos tarybos pirmininko pavaduotojas išrenkamas per pirmąjį posėdį. Jeigu Šeimos tarybos pirmininku skiriamas šeimų organizacijų ar organizacijų, dirbančių su šeimomis atstovas, tai šeimos tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas Savivaldybės, Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas ir atvirkščiai.

11.    Šeimos tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

11.1.Šeimos tarybos narys atsistatydina savo noru;

11.2.   nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai Savivaldybėje, atstovaujamoje Savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;

11.3.   jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva.

12.    Šeimos taryba dirba pagal kasmet sudaromą ir tvirtinamą veiksmų planą.

13.    Pagrindinė Šeimos tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Posėdžiai gali būti organizuojami gyvai, nuotoliniu ir mišriu būdu. Sprendimą organizuoti posėdį nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu priima Šeimos tarybos pirmininkas savo iniciatyva arba gavęs Šeimos tarybos nario prašymą dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu. Apie priimtą sprendimą Šeimos tarybos posėdį organizuoti nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu nedelsiant elektroninių ryšių priemonėmis turi būti pranešta Šeimos tarybos nariams ir kitiems posėdžio dalyviams. Mišriuoju būdu organizuojamame posėdyje kiti Šeimos tarybos nariai ir kiti posėdžio dalyviai savo pasirinkimu gali dalyvauti nuotoliniu būdu arba atvykę į posėdžių salę. Šeimos tarybos posėdžiai nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų Šeimos tarybos narių, išskyrus:

13.1.   kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino Šeimos tarybos posėdžiai negali vykti posėdyje dalyvaujant fiziškai;

13.2.   artimiausią numatytą nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu vyksiantį Šeimos tarybos posėdį.

14.    Šeimos tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai. Posėdžius organizuoja ir darbui vadovauja Šeimos tarybos pirmininkas, kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas.

15.    Šeimos tarybos pirmininkas:

15.1.   organizuoja Šeimos tarybos darbą ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;

15.2.   nustato Šeimos tarybos posėdžio laiką ir vietą;

15.3.   sudaro Šeimos tarybos posėdžio darbotvarkę;

15.4.   pasirašo Šeimos tarybos posėdžio protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Šeimos tarybos veikla;

15.5.   kontroliuoja Šeimos tarybos pasiūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybės tarybai, kitoms Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms;

15.6.   veikia Šeimos tarybos vardu, atstovauja jai Savivaldybės taryboje, kitose institucijose ir organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus Šeimos tarybos narius;

15.7.   prireikus duoda pavedimus kitiems Šeimos tarybos nariams.

16.    Šeimos tarybos sekretorius skiriamas Savivaldybės tarybos sprendimu ir jis nėra Šeimos tarybos narys.

17.    Šeimos tarybos sekretorius:

17.1.   informuoja Šeimos tarybos narius apie posėdžio laiką, vietą ir pateikia posėdžio darbotvarkę.

17.2.   parengia ir pateikia Šeimos tarybai svarstomų klausimų būtinus dokumentus;

17.3.   rašo posėdžio protokolą;

17.4.   pasirašo Šeimos tarybos posėdžio protokolą;

17.5.   organizuoja Šeimos tarybos pasiūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybės tarybai, kitoms Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms.

18.    Šeimos tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė Šeimos tarybos narių.

19.    Kiekvienas Šeimos tarybos narys turi teisę siūlyti klausimus posėdžiui, iš anksto informavęs apie tai pirmininką.

20.    Šeimos taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma (Šeimos tarybos sekretorius neturi balso teisės). Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Šeimos tarybos pirmininko (kai jo nėra – Šeimos tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas. Jeigu Šeimos tarybos narys nesutinka su Šeimos tarybos narių priimtu sprendimu ir balsuoja prieš, jo atskira nuomonė įrašoma Šeimos tarybos posėdžio protokole.

21.    Šeimos tarybos sprendimai įforminami Šeimos tarybos posėdžių protokolais.

22.    Šeimos tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

23.    Svarstant su asmens duomenimis susijusius klausimus Šeimos taryboje, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusią informaciją ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, posėdžių garso ir vaizdo įrašai neviešinami.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.     Šeimos tarybos protokolai ir kiti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

25.     Tai, kas nereglamentuota šiuose Nuostatuose, sprendžiama taip kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

26.     Nuostatai keičiami ar naikinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

_________________________________