LIETUVOS RESPUBLIKOS

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ĮSTATYMO NR. I-1340 121 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. XIII-759

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 121 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 121 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Uosto kapitono veiklą nustato šis įstatymas, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas bei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kapitono nuostatai (toliau – Uosto kapitono nuostatai). Uosto kapitono nuostatus, suderintus su Lietuvos transporto saugos administracija, tvirtina Uosto direkcijos vadovas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. gruodžio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė