LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

 

MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDRŲJŲ IŠ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSUOJAMŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2022 m. sausio 4 d. Nr. V-4

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 3 dalimi ir 56 straipsnio 12 dalimi:

1. T v i r t i n u  Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. ISAK-991 „Dėl Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                       Jurgita Šiugždinienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2022 m. sausio 4 d.

įsakymu Nr. V-4

 

 

BENDRŲJŲ IŠ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSUOJAMŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KRITERIJŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų (toliau kartu – Programos) kriterijus.

2. Programos gali būti finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, jei jos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatytą neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) programų paskirtį, o neformaliojo suaugusiųjų švietimo (toliau – NSŠ) programos – Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme nustatytus tikslus ir šiuos bendruosius Programų kriterijus:

2.1. vykdomos švietimo teikėjų, registruotų Švietimo ir mokslo institucijų registre;

2.2. registruotos Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR);

2.3. Programoms įgyvendinti su mokiniais ir / ar jų tėvais (globėjais, rūpintojais) yra sudarytos mokymo sutartys dėl mokinio dalyvavimo Programoje ir Mokinių registre yra tai patvirtinančios žymos (netaikoma neformaliajam suaugusiųjų švietimui);

2.4. jas įgyvendina asmenys, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį turintys teisę dirbti mokytoju pagal neformaliojo švietimo programą, o jų kvalifikacija atitinka reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“; NSŠ programas įgyvendina neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai, nustatyti Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje;

2.5. parengtos pagal Aprašo 3, 4 arba 5 punktuose numatytą Programos struktūrą;

2.6. bent kartą per 5 metus (jei Programa vykdoma ilgiau nei 5 metus) buvo vertinta / įsivertinta jos vykdymo kokybė;

2.7. Programos turinys nediskriminuoja asmenų dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, negalios, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais pagrindais;

2.8. vykdomos saugiomis mokymosi sąlygomis ir nekelia grėsmės asmenų sveikatai, viešajai tvarkai ar bet kokiomis formomis, metodais ir būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

 

II SKYRIUS

PROGRAMŲ STRUKTŪRA

 

3. NVŠ programa, finansuojama iš savivaldybės ar valstybės biudžeto, turi būti parengta atsižvelgiant į šią struktūrą:

3.1. Bendrosios nuostatos. Jose pateikiama informacija apie švietimo teikėją: pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas (jei švietimo teikėjas – laisvasis mokytojas, nurodoma jo vardas, pavardė, individualios veiklos ar kito veiklą leidžiančio vykdyti dokumento numeris), programos rengėjai ir jų kvalifikacija.

3.2. Programos pavadinimas, kryptis ir patvirtinimas. Nurodomas tikslus NŠPR registruotos programos pavadinimas (jis turi būti informatyvus, sietis su programos kryptimi), kryptis (pagal Neformaliojo vaikų švietimo krypčių klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-442 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo krypčių klasifikatoriaus patvirtinimo“) ir NŠPR registruotos programos kodas. Nurodoma, kas ir kada patvirtino programą.

3.3. Programos apimtis. Minimali NVŠ programos trukmė – 48 akademinės valandos.

3.4. Tikslinė amžiaus grupė. NVŠ programa yra skirta mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas ir pritaikyta konkrečiai mokinių amžiaus grupei. Jei programa yra skirta visų amžiaus grupių mokiniams, turi būti aiškiai nurodyta, kokio tikslo siekiama tokia programos dalyvių amžiaus įvairove.

3.5. Tikslas ir uždaviniai. Nurodomas tikslas, įgyvendinami uždaviniai, derantys su programos turiniu, ugdomomis kompetencijomis, programos trukme ir mokinių amžiumi.

3.6. Kompetencijos ir jų (įsi)vertinimas. Nurodoma, kokios kompetencijos bus ugdomos, kokiais metodais ir kaip dažnai bus vertinamos / įsivertinamos.

3.7. Turinys, metodai ir priemonės. Aprašomas NVŠ programos turinys, metodai, būdai, priemonės, įranga, padedantys siekti išsikelto tikslo ir uždavinių, ugdyti kompetencijas.

3.8. Programos pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Nurodoma, kaip programa yra / bus pritaikyta, pateikiama su tuo susijusi informacija (mokytojų kvalifikacija, specializuota įranga, priemonės, taikomi ugdymo metodai ir pan.).

4. FŠPU programa, finansuojama iš savivaldybės ar valstybės biudžeto, turi būti parengta, atsižvelgiant į šią struktūrą:

4.1. Bendrosios nuostatos. Jose pateikiama informacija apie švietimo teikėją: pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, programos rengėjai ir jų kvalifikacija.

4.2. Programos pavadinimas ir patvirtinimas. Nurodomas tikslus registruotas NŠPR programos pavadinimas ir NŠPR registruotos programos kodas. Pavadinime įvardijama programos kryptis (pagal Neformaliojo vaikų švietimo krypčių klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-442 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo krypčių klasifikatoriaus patvirtinimo). Nurodoma, kas ir kada patvirtino programą.

4.3. Programos trukmė. Programa yra ilgalaikė, nuosekli ir trunkanti 4 metus, vykdoma ne mažiau kaip 6 val. per savaitę, išskyrus atvejus, numatytus Rekomendacijose dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“, ir atvejus, numatytus Sportinio ugdymo ir (ar) rengimo organizavimo rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“.

4.4. Tikslinė grupė. Programa yra skirta mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas. Nurodoma, kokio amžiaus mokiniai yra priimami į FŠPU programą, ar yra taikoma mokinių atranka, jei taip – nurodoma, kokiais būdais ji atliekama.

4.5. Programos pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Nurodoma, kaip programa yra / bus pritaikyta, pateikiama su tuo susijusi informacija (mokytojų kvalifikacija, specializuota įranga, priemonės, taikomi ugdymo metodai ir pan.).

4.6. Tikslas ir uždaviniai. Nurodomas tikslas ir konkretūs uždaviniai, derantys su programos turiniu, trukme ir mokinių amžiumi.

4.7. Kompetencijos, pasiekimai ir jų (įsi)vertinimas. Nurodoma, kokios kompetencijos bus ugdomos, kokiais metodais ir kaip dažnai bus vertinamos / įsivertinamos; nurodoma, kokių pasiekimų siekiama, kokiais metodais ir dažnumu jie bus vertinami / (įsi)vertinami.

4.8. Turinys, metodai ir priemonės. Programos turinys yra sudarytas iš sudėtinių dalių (branduolio dalykai ir pasirenkamieji dalykai), sudarančių sąlygas visapusiškam ir nuosekliam ugdymui pagal numatytos krypties programą. Aprašomi metodai, priemonės, įranga, padedantys siekti išsikelto tikslo ir uždavinių, ugdyti kompetencijas.

4.9. Programos suderinamumas su formaliojo švietimo programa. Aprašoma, kaip programa dera su atitinkamos krypties bendrojo ugdymo programa.

5. NSŠ programa, finansuojama iš savivaldybės ar valstybės biudžeto, turi būti parengta atsižvelgiant į šią struktūrą:

5.1. Bendrosios nuostatos. Jose pateikiama informacija apie švietimo teikėją: pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas (jei švietimo teikėjas – laisvasis mokytojas, nurodoma jo vardas, pavardė, individualios veiklos ar kito veiklą leidžiančio vykdyti dokumento numeris), programos rengėjai ir jų kvalifikacija.

5.2. Programos pavadinimas ir patvirtinimas. Nurodomas tikslus NŠPR registruotas programos pavadinimas ir NŠPR registruotos programos kodas. Nurodoma, kas ir kada patvirtino programą.

5.3. Programos trukmė. Programos trukmė nurodoma akademinėmis valandomis ir yra nustatoma pagal programą finansuojančios institucijos sąlygas.

5.4. Programos tikslinė grupė. Nurodoma asmenų, kuriems ši programa skirta, tikslinė grupė.

5.5. Tikslas, uždaviniai ir kompetencijos. Nurodomas tikslas, įgyvendinami uždaviniai, derantys su programos turiniu, trukme, tiksline grupe. Nurodoma, kokios kompetencijos bus įgyjamos ir kaip jos vertinamos.

5.6. Turinys, metodai ir priemonės. Aprašomas programos turinys, metodai, priemonės, įranga, padedantys siekti išsikelto tikslo ir uždavinių, ugdyti kompetencijas.

5.7. Programos pritaikymas asmenims, turintiems specialiųjų poreikių. Nurodoma, kaip programa yra / bus pritaikyta, pateikiama su tuo susijusi informacija (specializuota įranga, priemonės ir pan.).

____________________________