Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 21 D. NUTARIMO NR. 1408 „DĖL NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013–2019 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 19 d. Nr. 619

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimą Nr. 1408 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa nauja redakcija nedėstoma):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013–2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1.    Patvirtinti Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programą (toliau – Programa) (pridedama).

2.    Pavesti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:

2.1. iki 2012 m. lapkričio 30 d. patvirtinti Programos įgyvendinimo 2013–2015 metų priemonių planą;

2.2. iki 2015 m. gegužės 1 d. patvirtinti Programos įgyvendinimo 2016–2018 metų priemonių planą;

2.3. iki 2018 m. gegužės 1 d. patvirtinti Programos įgyvendinimo 2019 metų priemonių planą;

2.4. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. patvirtinti Programos įgyvendinimo 2020 metų priemonių planą.

3.    Nustatyti, kad:

3.1. Programa ir jos įgyvendinimo priemonės finansuojamos iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme atitinkamoms institucijoms, atsakingoms už priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų, Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų paramos lėšų;

3.2. Programos priemonės įgyvendinamos pasitelkiant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas (asociacijas, labdaros fondus, religines bendruomenes, viešąsias įstaigas).

4. Pasiūlyti:

4.1. Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai ir lygių galimybių kontrolieriui dalyvauti įgyvendinant Programą;

4.2. savivaldybėms pagal finansines galimybes prisidėti įgyvendinant Programoje numatytas priemones.“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programą:

2.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

NACIONALINĖ NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013–2020 METŲ PROGRAMA“.

2.2. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.3. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Nacionaline neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programa (toliau – Programa) siekiama sukurti darnią aplinką ir sąlygas veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės integracijos procesus Lietuvoje ir užtikrinti nacionalinių teisės aktų, nustatančių neįgaliųjų socialinę integraciją bei lygias galimybes, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo, ratifikuoto Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo ratifikavimo“ (toliau – Neįgaliųjų teisių konvencija), nuostatų įgyvendinimą.“

2.4. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Programa parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktus ir atsižvelgiant į:

2.1. Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo nuostatas;

2.2. Neįgaliųjų teisių konvenciją;

2.3. Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendaciją valstybėms narėms dėl Europos Tarybos veiksmų plano skatinti neįgaliųjų teises ir visapusį dalyvavimą visuomenėje: neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimas Europoje 2006–2015 metais;

2.4. Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

2.5. Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“.“

2.5. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

STRATEGINIS TIKSLAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI“.

2.6. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

III SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI“.

2.7. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Programos įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir siekiamos jų reikšmės 2020 metais pateikti priede. Priede nurodytos 2012 metų Programos įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmės rodo pradinę įgyvendinimo būklę, kurios pagrindu bus vertinama, ar jos pasiektos 2020 metais.“

2.8. Pakeisti IV skyrių ir jį išdėstyti taip:

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR ATSKAITOMYBĖ

 

19. Programos įgyvendinimą koordinuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o stebėseną vykdo Neįgaliųjų reikalų departamentas. Įgyvendinant Programą dalyvauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Statistikos departamentas, Neįgaliųjų reikalų departamentas.

20. Programos nuostatų įgyvendinimo laikotarpis – 2013–2020 metai. Programai įgyvendinti bus rengiami 4 socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinami priemonių planai (2013–2015 metų, 2016–2018 metų, 2019 metų ir 2020 metų).

21. Kasmet iki vasario 1 d. vertinimo kriterijaus pasiekimo stebėseną vykdančios institucijos, nurodytos Programos priede, pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui Programos priemonių įgyvendinimo praėjusių metų ataskaitas.“

2.9. Pakeisti priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis

 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos

2013–2020 metų programos

priedas

 

NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJŲ IR SIEKIAMŲ REIKŠMIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Strateginis tikslas

Tikslas

Vertinimo kriterijus

Rodikliai

Vertinimo kriterijaus pasiekimo stebėseną vykdanti institucija*

2012 metų

2017 metų

2020 metų

1.

Sukurti palankią aplinką ir sąlygas oriam ir visaverčiam neįgaliųjų gyvenimui Lietuvoje, užtikrinti lygias galimybes ir neįgaliųjų gyvenimo kokybę

 

1.1. neįgaliųjų gyvenimo kokybės indeksas, balais

34,7

48,76

50,0

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas)

1.2. neįgaliųjų lygių galimybių užtikrinimo indeksas, balais

53,7

57,04

59,0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas

2.

 

2.1. Užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą teikiant socialinės integracijos paslaugas (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo srityse)

2.1.1. neįgaliųjų, gavusių socialines paslaugas, dalis, procentais (nuo bendro neįgaliųjų skaičiaus)

24

28

31

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

 

2.1.2. sveikatos priežiūros paslaugų poreikio patenkinimas, procentais

100

100

100

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

 

 

2.1.3. neįgalių studentų, gavusių socialinę stipendiją, skirtą studijų prieinamumui didinti, dalis, procentais (nuo bendro studentų, gaunančių socialinę stipendiją, skaičiaus)

7,5

19,1

15

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

 

 

 

2.2. Užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis visiems prieinama informacija

2.2.1. neįgaliesiems pritaikytų viešųjų statinių ir objektų prieinamumas, procentais

15

23,26

30

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas

2.2.2. viešosios informacinės aplinkos prieinamumas regėjimo, klausos, sutrikusio intelekto negalių turintiems asmenims, procentais (nuo bendro Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų transliacijos laiko)

4

6,3

10

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

 

2.2.3. neįgaliųjų, gavusių savarankiškumą ir mobilumą skatinančias paslaugas, dalis, procentais (nuo bendro neįgaliųjų skaičiaus)

10

13,65

15

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

 

2.3. Siekti didesnio neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje, kultūros, sporto, laisvalaikio veiklose

 

2.3.1. darbo rinkoje užimtų neįgaliųjų dalis, procentais (nuo bendro neįgaliųjų skaičiaus)

17

29

30

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

2.3.2. kultūros veikloje dalyvaujančių neįgaliųjų dalis, procentais (nuo bendro neįgaliųjų skaičiaus)

2

4,8

8

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

 

2.3.3. sporto veikloje dalyvaujančių neįgaliųjų dalis, procentais (nuo bendro neįgaliųjų skaičiaus)

2

2,25

2,9

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (nuo 2019 m. spalio 1 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

 

 

 

 

2.4. Užtikrinti neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą nuo diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti

sąlygas tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą

2.4.1. visuomenės nuomonė dėl neįgaliųjų diskriminacijos, balais

(1 – mažiausia diskriminacija, 10 – didžiausia diskriminacija)

5,07

5,21

3

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas

2.4.2. neįgaliųjų, dalyvaujančių visuomeninėse organizacijose ir judėjimuose, dalis, procentais (nuo bendro neįgaliųjų skaičiaus)

39

32

45

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

________________

* Renka informaciją apie vertinimo kriterijaus pasiekimo būklę iš institucijų, vykdančių atitinkamas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos (toliau – Programa) įgyvendinimo priemones, ir kitų duomenų šaltinių, ją apibendrina, vertina ir teikia stebėseną vykdančiam Neįgaliųjų reikalų departamentui.

_________________