LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS KOORDINAVIMO SAVIVALDYBĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2024 m. sausio 12 d. Nr. V-32

Vilnius

 

 

Vykdydamas Nacionalinio savižudybių prevencijos 2023–2026 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-2008 „Dėl Nacionalinio savižudybių prevencijos veiksmų 2023–2026 metų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.6 papunktį „Sukurti savižudybių prevencijos koordinatorių veiklos modelį savivaldybėse, didinti koordinatorių kompetencijas ir užtikrinti tinklaveiką“ bei siekdamas mažinti savižudybių ir mėginimų žudytis atvejų skaičių ir su savižudybėmis, mėginimais žudytis susijusius neigiamus padarinius savivaldybėse:

1. T v i r t i n u Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. R e k o m e n d u o j u savivaldybėms:

3.1. vadovautis Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašu (toliau – Aprašas);

3.2. inicijuoti pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims algoritmų rengimą ir tvirtinimą ir (ar) atnaujinti patvirtintus pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims algoritmus, atsižvelgiant į Aprašo nuostatas;

3.3. paskirti savižudybių prevencijos koordinatorių, dirbantį savivaldybės visuomenės sveikatos biure arba kitoje institucijoje, jeigu savivaldybės tarybos ar administracijos direktoriaus sprendimu patvirtinti teisės aktai nurodo kitaip, savivaldybės pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims algoritmo koordinatoriumi ir (ar) atsakingu už kitų su savižudybių prevencijos koordinavimu susijusių funkcijų įgyvendinimą;

3.4. užtikrinti įgaliojimus savižudybių prevencijos koordinatoriams, būtinus tinkamam jų funkcijų atlikimui;

3.5. savižudybių prevencijos koordinavimo veikloms remti skirti visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšas.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Arūnas Dulkys

 

PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos sveikatos  

apsaugos ministro  

2024 m. sausio 12 d.

įsakymu Nr. V-32

 

 

 

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS KOORDINAVIMO SAVIVALDYBĖSE

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.       Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse principus, savižudybių prevencijos koordinatoriaus funkcijas, kvalifikacinius reikalavimus, teises ir pareigas.

2.       Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tikslas – mažinti savižudybių ir mėginimų žudytis atvejų skaičių ir su savižudybėmis, mėginimais žudytis susijusius neigiamus padarinius, tikslingai planuojant ir vykdant savižudybių prevenciją savivaldybėje.

3.       Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.    Reagavimo į savižudybės grėsmę algoritmas – savivaldybės tarybos ar savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta reagavimo į savižudybės riziką ir pagalbos organizavimo tvarka – kaip ir kokios institucijos reaguoja gavusios informaciją apie savižudybės grėsmę.

3.2.    Savižudybių prevencija – strategijos ir priemonės, skirtos savižudybių rizikai ir galimam poveikiui mažinti.

3.3.    Savižudybių prevencijos koordinatorius – asmuo, atsakingas už savižudybių prevencijos koordinavimą savivaldybėje, reagavimo į savižudybės grėsmę algoritmo inicijavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir tobulinimą.

3.4.    Savižudybių prevencijos koordinavimas savivaldybėje – savivaldybėje vykdomų prevencijos, intervencijos ir postvencijos veiklų, skirtų savižudybių ir mėginimų žudytis skaičiui ir su tuo siejamiems neigiamiems padariniams mažinti, tikslingas planavimas, organizavimas ir tobulinimas, taikant tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

3.5.    Savižudybių postvencija – psichologinė, krizės intervencijos ir kita pagalba, teikiama savižudybės ar mėginimo nusižudyti paveiktiems asmenims individualiai, bendruomenėje ar organizacijoje, kad būtų sumažintas galimas savižudybės ar mėginimo nusižudyti poveikis.

3.6.    Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatyme (toliau – Įstatymas), Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-859 „Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo tvarkos aprašas).

4.       Savižudybių prevencijos koordinavimas savivaldybėje vykdomas vadovaujantis šiais principais:

4.1.    bendradarbiavimo savižudybių prevencijos koordinatorių veikla vykdoma bendradarbiaujant su statutinių ir skubiosios pagalbos tarnybų, psichikos sveikatos, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, švietimo, kultūros, žiniasklaidos, socialinių paslaugų, globos įstaigų, dienos centrų atstovais, kitomis institucijomis, dirbančiomis ir (ar) susiduriančiomis su savižudybės grėsme, ir (ar) kitomis savivaldybėmis;

4.2.    pagalbos prieinamumo – savižudybių prevencijos koordinatorius siekia informuoti savižudybės paveiktus asmenis apie pagalbos galimybes, organizuoja pagalbą mėginusių nusižudyti, nusižudžiusiųjų artimiesiems;

4.3.    konfidencialumo – informacija, gauta iš kitų valstybės ar savivaldybės institucijų apie asmens duomenis, yra konfidenciali ir gali būti naudojama tik pagalbos organizavimo ir (ar) teikimo tikslais;      

4.4.    veiksmų suderinamumo – savižudybių prevencijos koordinavimas vykdomas atsižvelgiant į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų strateginius planus savižudybių prevencijos srityje;

4.5.    tikslinės stebėsenos vykdymo – veikla vykdoma stebint duomenis savižudybių prevencijos srityje. Veiklos vykdomos atsižvelgiant į savižudybės rizikoje esančių savivaldybės gyventojų poreikius.

 

II SKYRIUS

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS KOORDINATORIAUS FUNKCIJOS

 

 

5.       Už savižudybių prevencijos koordinavimą savivaldybėje yra atsakingas savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) ir Biuro savižudybių prevencijos koordinatorius arba kita institucija, jeigu savivaldybės tarybos ar administracijos direktoriaus sprendimu patvirtinti teisės aktai nurodo kitaip.

6.       Savižudybių prevencijos koordinatoriaus funkcijos:

6.1.    pasirengti tinkamai reaguoti į savižudybių ir mėginimų žudytis atvejus:

6.1.1. informuoti institucijas, įstaigas, organizacijas, veikiančias savivaldybės teritorijoje, apie savižudybių prevencijos pagalbos sistemą, teisės aktus, veiklos gaires, principus ir tvarką, konsultuoti savižudybių prevencijos ir postvencijos klausimais;

6.1.2. proaktyviai ir tikslingai informuoti apie teikiamas psichologinės pagalbos, tarpusavio paramos grupių paslaugas nusižudžiusiųjų, mėginusių nusižudyti artimuosius, pasitelkiant atitinkamus informacinės sklaidos kanalus savivaldybėje;

6.1.3. skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą organizuojant susitikimus su apskrities vyriausiojo policijos komisariato, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento, psichikos sveikatos centro, asmens sveikatos priežiūros, globos, socialinių paslaugų įstaigų, dienos centrų, švietimo, kultūros, žiniasklaidos ir (ar) kitų institucijų atstovais siekiant identifikuoti pasiūlymus pagalbos sistemai gerinti savivaldybėje;

6.1.4. bendradarbiauti su atvejo vadybininkais ir kitais specialistais, dirbančiais savivaldybės teritorijoje asmens sveikatos ir socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, dėl nusižudžiusiųjų ir mėginusių nusižudyti asmenų artimųjų siuntimo gauti pagalbos;

6.1.5. inicijuoti reagavimo į savižudybės grėsmę algoritmo sukūrimą, jam esant, atlikti algoritmo vykdymo stebėseną;

6.1.6. teikti siūlymus savivaldybės tarybai ir (ar) administracijai savižudybių prevencijos srityje ir (ar) dėl savižudybių prevencijos algoritmo;

6.1.7. prireikus prisidėti prie kitų savivaldybės įstaigų inicijuojamų arba organizuojamų savižudybių prevencijos priemonių planavimo;

6.2.    organizuoti pagalbą po mėginimo žudytis ir (arba) savižudybės įvykio:

6.2.1. kai paveikti daugiau nei du asmenys, institucijų, įstaigų, organizacijų, bendruomenių ir šeimų nariai, teikti informaciją ir (ar) prireikus tarpininkauti gaunant pagalbą iš mobiliosios psichologinių krizių įveikimo komandos, remiantis Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-1163 „Dėl Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašas), ar kitos alternatyvios pagalbos šaltinio;

6.2.2. turint ar gavus duomenis apie nusižudžiusiųjų arba mėginusių nusižudyti asmenų artimuosius, jiems siūlyti kreiptis į Biurą dėl emocinės paramos teikimo užsiėmimų (savitarpio pagalbos grupės, grupinės psichologinės konsultacijos), individualiai teikiamos psichologinės pagalbos ar į mobiliąją psichologinę krizių įveikimo komandą, psichikos sveikatos centrą, kitas pagalbą teikiančias institucijas ar įstaigas;

6.2.3. kai asmuo kreipiasi į Biurą ar kitą atsakingą instituciją, asmeniui pagal kompetenciją suteikti informaciją apie pagalbos galimybes, nukreipti pagalbos, pvz., į psichikos sveikatos centrą, kitą įstaigą ar instituciją, teikiančias pagalbą;

6.2.4. kai identifikuojamas neigiamas poveikis bendruomenei, pasiūlyti organizuoti krizių valdymo grupės ar kitos savivaldybėje veikiančios darbo grupės, komisijos, komiteto posėdį, skirtą suvaldyti krizę po savižudybės įvykio, pasiūlyti organizuoti pagalbą savižudybės paveiktiems asmenims;

6.3.    didinti specialistų kompetencijas ir teikti metodinę pagalbą:

6.3.1. vertinti bazinių savižudybių prevencijos mokymų poreikį savivaldybėje, organizuoti mokymus švietimo, kultūros, žiniasklaidos, socialinių paslaugų ir kitų sričių specialistams savivaldybėje pagal savižudybių prevencijos koordinatoriaus parengtą mokymų metinį planą;

6.3.2. žiniasklaidos, kultūros srities atstovams inicijuoti, organizuoti ar vykdyti kitus specializuotus mokymus, informacinius pranešimus ar seminarus apie jų vaidmenį savižudybių prevencijoje;

6.3.3. organizuoti specialistams tęstines supervizijas, intervizijas, atvejų aptarimo sesijas, skirtas vykdomoms veikloms ar veiksmams po savižudybės įvykio aptarti;

6.3.4. dalytis turima metodine medžiaga su įvairių sričių specialistais, veikiančiais savivaldybėje;

6.4.    šviesti visuomenę:

6.4.1. organizuoti visuomenės švietimo veiklas savižudybių ir tyčinio žalojimosi prevencijos klausimais: renginius, informacinius seminarus, diskusijas, informacines ar socialinių tinklų kampanijas, kitas iniciatyvas;

6.4.2. planuoti, kurti informacinę sklaidą apie savižudybių ir tyčinio žalojimosi prevenciją, organizuoti informacijos dalijimąsi žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, leidiniuose ir kituose viešinimo kanaluose;

6.4.3. dalyvauti bendruomenių ir organizacijų rengiamuose renginiuose, veiklose dalijantis su savižudybių prevencijos sritimi susijusiomis aktualijomis, informacine medžiaga;

6.4.4. informuoti savivaldybės tarybą ir administraciją apie savižudybės atvejų statistikos ir statistikos tendencijas ne rečiau kaip kartą per metus;

6.5.    vykdyti stebėseną:

6.5.1. vykdyti savižudybių ir tyčinio žalojimosi atvejų stebėseną savivaldybėje;

6.5.2. vykdyti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimo stebėseną savivaldybėje;

6.5.3. inicijuoti tyrimus savižudybių prevencijos, tyčinio žalojimosi, pagalbos teikimo srityje;

6.5.4. dalyvauti ar organizuoti dalyvavimą tyrimuose, susijusiuose su savižudybių ir tyčinio žalojimosi tematika.

 

III SKYRIUS

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS KOORDINATORIAUS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI, TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

7.       Savižudybių prevencijos koordinatoriui keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

7.1.    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypčių grupės sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, psichologijos studijų krypties, sveikatos mokslų studijų krypčių grupės visuomenės sveikatos studijų krypties, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų krypties arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės išsilavinimą;

7.2.    išmanyti Įstatymo, Nacionalinio savižudybių prevencijos veiksmų 2023–2026 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-2008 „Dėl Nacionalinio savižudybių prevencijos veiksmų 2023–2026 metų plano patvirtinimo“, Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo, Atvejo vadybos, teikiant pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, tvarkos aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-552 „Dėl Atvejo vadybos, teikiant pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-2298 „Dėl Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių savižudybių prevencijos vykdymą ir psichikos sveikatos stiprinimo ir asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, reikalavimus;

7.3.    turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo ir (ar) savanorystės patirties bent vienoje iš sričių: psichikos sveikatos stiprinimas ir prevencija, savižudybių prevencija, asmens psichikos sveikatos priežiūra, visuomenės sveikata, socialinis darbas, viešasis administravimas, švietimas.

8.       Savižudybių prevencijos koordinatoriaus teisės:

8.1.    gauti funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų jų veiklos klausimais;

8.2.    atsisakyti vykdyti funkcijas:

8.2.1. jeigu funkcijų vykdymas neatitinka savižudybių prevencijos koordinatoriaus kompetencijos;

8.2.2. jeigu funkcijų vykdymas gali sukelti realų pavojų jo paties ar kito asmens sveikatai ar gyvybei.

9.       Savižudybių prevencijos koordinatoriaus pareigos:

9.1.    kokybiškai bei atsakingai vykdyti funkcijas;

9.2.    dalyvauti darbo grupių, komisijų, veikiančių savivaldybėje, veikloje;

9.3.    pagal kompetenciją teikti siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai, Higienos institutui dėl savižudybių ir mėginimų žudytis atvejų skaičiaus ir su savižudybėmis ir mėginimais žudytis susijusių neigiamų padarinių mažinimo;

9.4.    nuolat atnaujinti žinias apie savižudybių prevenciją, postvenciją, psichikos sveikatą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 

10.     Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų.

11.     Asmens duomenys, gauti pagal šį Aprašą, tvarkomi siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

12.     Biuras praėjusių metų veiklos ataskaitą ir einamųjų metų veiklos planą pateikia Higienos institutui iki einamųjų metų sausio 20 d., vadovaudamasis Higienos instituto parengtomis Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gairėmis.

13.     Aprašo nustatyta tvarka vykdomas savižudybių prevencijos koordinavimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės psichikos sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

14.     Higienos institutas:

14.1.  rengia ir atnaujina Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires;

14.2.  metodiškai vadovauja savižudybių prevencijos koordinatorių veiklai;

14.3.  teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl savižudybių prevencijos koordinatorių veiklos bei teisinio reglamentavimo, susijusio su savižudybių prevencija, tobulinimo;

14.4.  pagal poreikį teikia siūlymus ir aktualią informaciją savižudybių prevencijos koordinatoriams apie savižudybių prevenciją, dalijasi metodine medžiaga;

14.5.  teikia apibendrintą praėjusių metų metinę veiklos ataskaitą Sveikatos apsaugos ministerijai iki einamųjų metų vasario 10 d.

15.     Sveikatos apsaugos ministerija pagal kompetenciją dalyvauja sprendžiant problemas, kurioms spręsti reikalingas valstybės įstaigų tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

 

 

––––––––––––––––