LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2019 METŲ PASKELBIMO PASAULIO LIETUVIŲ METAIS

 

2018 m. balandžio 12 d. Nr. XIII-1090

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2019 metais sukanka 70 metų, kai buvo paskelbta Lietuvių Charta, kuria įsteigta Pasaulio lietuvių bendruomenė, apibrėžtos pamatinės lietuvių ir tautinės bendruomenės teisės, vertybės, principai, lietuvių įsipareigojimas darbu, mokslu, turtu, pasiaukojimu kovoti, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę;

išskirdamas Pasaulio lietuvių bendruomenės indėlį atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę ir integruojantis į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją, Jungtines Tautas, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją (UNESCO), Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją (NATO), Europos Sąjungą;

pabrėždamas, kad Pasaulio lietuvių bendruomenės veikla lietuvių istorijos, kalbos, kultūros, mokslo, paveldo, tradicijų, tautinės tapatybės išsaugojimo srityse prisidėjo prie šiuolaikinės modernios Lietuvos valstybės kūrimo;

suvokdamas išskirtinį Pasaulio lietuvių bendruomenės vaidmenį šiuolaikinės Lietuvos diasporai, Lietuvos valstybingumui, nepriklausomos ir demokratinės valstybės tęstinumui, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2019 metus Pasaulio lietuvių metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Pasaulio lietuvių metų komisiją (toliau – Komisija), kuri iki 2018 m. rugsėjo 1 d. parengtų Pasaulio lietuvių metų minėjimo programą;

2) 2019 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Komisijos sudarytai ir patvirtintai Pasaulio lietuvių metų minėjimo programai įgyvendinti.

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis