HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 6 d. Nr. D1-272

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius,  iš jų ne daugiau kaip 2 įrankius (netaikoma stintų žvejybai), kuriais žvejojama masalui naudojant žuvelę ar jos gabalėlį. Žvejodamas iš vandens transporto priemonės, vienas žvejys vienu metu gali naudoti ne daugiau kaip 2 meškeres, išskyrus atvejus, kai žvejojama iš inkaru ar kitomis priemonėmis sustabdytos vandens transporto priemonės. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų ir seliavų žvejybą, kur bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Gaudant stintas arba seliavas ne nuo ledo, visos sugautos kitų rūšių žuvys, išskyrus plekšnes, nedelsiant paleidžiamos į tą patį vandens telkinį. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi sugauti plačiažnypliai, siauražnypliai vėžiai ar žuvys turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.“

2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip 2 vienetus lydekų, sterkų, margųjų upėtakių, kiršlių, salačių, ūsorių, 3 vienetus vėgėlių, ungurių, ne daugiau kaip 5 vienetus šapalų, meknių (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), ne daugiau kaip 50 vienetų siauražnyplių vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių mariose – 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiamas sugauti kiekis neribojamas, paskutinės sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatytą normą. Kiekvienas asmuo, užsiimantis mėgėjų žvejyba, savo sugautą laimikį privalo laikyti atskirai nuo kitų asmenų laimikio, į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Invazinių rūšių sąrašas), ir žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį. Žuvys, laikomos tinklelyje ar kitais būdais apribojant jų laisvą judėjimą vandens telkinyje, įskaitomos į laimikį. Už visas laimikyje esančias žuvis, sugautas pažeidžiant mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus, nepriklausomai nuo jų gyvybingumo, skaičiuojama padaryta žuvų ištekliams žala.“

3. Pakeičiu 10.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.10. nuo gruodžio 15 d. iki sausio 31 d. Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto tamsiuoju paros metu nuo saulės laidos iki patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje);“.

4. Pakeičiu 10.19 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.19. nuo sausio 2 d. iki balandžio 30 d. žvejoti masalui naudojant žuvelę (išskyrus žvejybą Kuršių mariose ir žvejybą žuvies gabalėliu);“.

5. Pakeičiu 11.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.4.1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 30 d.;“.

6. Pakeičiu 11.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.;“.

7. Pakeičiu 11.4.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.4.7. vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 31 d.;“.

8. Pakeičiu 15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.1. limituotą žvejybą šiuose vandens telkiniuose:

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Pastabos

1.

Akmena

Trakų

273,6

 

2.

Alaušas

Utenos

1071,8

3.

Asveja

Molėtų

Švenčionių

982,2

Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto

4.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus

912,7

5.

Drūkšiai

Ignalinos

Zarasų

4622,2

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

6.

Galuonis

Molėtų

240,4

 

7.

Siesartis

Molėtų

503,6

8.

Skaistis

Trakų

284,3

 

9.

Vištytis

Vilkaviškio

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

10.

Elektrėnų tvenkinys

Elektrėnų

1389,6

9. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į mėgėjų žvejybos leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Povandeninė žvejyba vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą organizuojama vadovaujantis Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – Tvarkos aprašas).“

10. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Limituota žvejyba privačiame vandens telkinyje organizuojama vadovaujantis Tvarkos aprašu.“

11. Papildau 2 priedą nauju 158 punktu (buvusius 158–161 punktus atitinkamai laikau 159–162 punktais):

158.

Smeltaitė (nuo žiočių iki Jonušų k. Durpyno g. tilto)

Smeltalė

Lietuvos pajūrio upių

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Simonas Gentvilas