LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. SAUSIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-15 „DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1480

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymą Nr. V-15 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 391 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi ir 26 straipsnio 2 dalies 6 punktu,

t v i r t i n u Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                           Algirdas Monkevičius

 

 

 

 

SUDERINTA                                                                                     SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                                                         Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo                                                               ekonomikos ir inovacijų

ministerijos                                                                                         ministerijos

2020 m. rugsėjo 21 d.                                                                         2020 m. rugsėjo 23 d.

raštu Nr. SD-4859                                                                               raštu Nr. (4.6-82E)-(4.6-82E)-

3-3830

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu

Nr. V-15

(Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2020 m. rugsėjo 30 d.

įsakymo Nr. V-1480  redakcija)

 

ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo (toliau – kompetencijų vertinimas) struktūrą, jį organizuojančias ir vykdančias institucijas, organizavimą, vykdymą ir atidėjimą, apeliacijų teikimą ir jų nagrinėjimą, vertinimo priežiūrą.

2. Aprašas taikomas vertinti asmens įgytas I–V lygio kvalifikacijų kompetencijas (toliau – kompetencijos), reglamentuojamas Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“:

2.1. jei jis baigė formaliojo profesinio mokymo programą;

2.2. jei jis įgijo kompetencijas, mokydamasis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo patirties arba savišvietos būdu.

3. Asmens įgytos kompetencijos vertinamos pagal kvalifikacijas teikiančiose formaliojo profesinio mokymo programose nustatytus mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO STRUKTŪRA. KOMPETENCIJŲ VERTINIMĄ ORGANIZUOJANČIOS IR VYKDANČIOS INSTITUCIJOS

 

5. Kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimą sudaro:

5.1. teorinės dalies (žinių) vertinimo testas;

5.2. praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas;

5.3. praktinio mokymo įvertinimas (taikomas tik asmenims, baigusiems formaliojo profesinio mokymo programą, tačiau netaikomas Lietuvos policijos mokyklos, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos mokiniams, baigusiems formaliojo profesinio mokymo programą).

6. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testą sudaro klausimai, atitinkantys kvalifikacijos lygį ir testo struktūrą. Kiekvienas testo klausimas, atsižvelgiant į jo sudėtingumą, vertinamas taškais. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo, skirto I ir II lygio kvalifikacijų kompetencijoms įvertinti, bendra taškų suma yra 50 taškų, III lygio kvalifikacijų – 80 taškų, IV ir V lygio kvalifikacijų – 100 taškų testo vertės.

7. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas laikomas išlaikytu, jei asmuo surenka ne mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos; laikomas neišlaikytu – jei asmuo surenka mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo neišlaikęs asmuo, jei pageidauja, gali gauti profesinio mokymo teikėjo pažymą apie testo rezultatus, tačiau praktinės dalies (gebėjimų) vertinime jis dalyvauti negali.

8. Praktinio mokymo įvertinimą sudaro kiekvieno kvalifikacijas sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtų modulių (išskyrus įvadinius ir baigiamuosius modulius) praktinio mokymo balų vidurkis. Praktinio mokymo įvertinimą atlieka profesinio mokymo teikėjo paskirtas profesijos mokytojas, esant poreikiui, pasitelkiami vertintojai iš atitinkamos srities akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų ir profesinio mokymo teikėjų atstovai. Praktinio mokymo pasiekimai vertinami per visus mokslo metus. Profesijos mokytojo išvestas vidurkis įskaičiuojamas į praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balą kaip pridėtinė vertė.

9. Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą sudaro praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis. Ji vertinama dešimties balų sistema.

10. Aprašo 5.3 papunktyje numatytų asmenų galutinį praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balą sudaro tokios procentinės dalys: 40 procentų praktinio mokymo įvertinimas ir 60 procentų – praktinės dalies (gebėjimų) įvertinimas. Jei asmens, baigusio formaliojo profesinio mokymo programą, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balas yra žemesnis nei 4 balai, laikoma, kad jo galutinis praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas yra nepatenkinamas. Asmenų, nesimokiusių pagal formaliojo profesinio mokymo programą, galutinį praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balą sudaro tik praktinės užduoties vertinimo balas.

11. Kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo protokolo išvadoje nurodoma, kad asmuo:

11.1. įgijo atitinkamos kvalifikacijos atitinkamo lygio kompetencijas, jeigu praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas yra ne žemesnis kaip 4 balai;

11.2. neįgijo atitinkamos kvalifikacijos atitinkamo lygio kompetencijų, jeigu praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas yra nepatenkinamas.

12. Kvalifikacijų tvarkymo institucija:

12.1. koordinuoja teorinės dalies (žinių) vertinimo testo struktūros, kurioje nurodytas kiekvienos kompetencijos įvertis taškais kiekvienai profesiniame standarte aprašytai kvalifikacijai, rengimą, pasitelkdama profesinio mokymo teikėjus ir metodines komisijas (metodinėse komisijose telkiami profesiniame parengime dirbantys mokytojai ekspertai), į kurias profesijos mokytojus savanoriškai deleguoja profesinio mokymo teikėjai, turintys licencijas atitinkamo ūkio sektoriaus ar jo dalies formaliojo profesinio mokymo programoms vykdyti (toliau – metodinės komisijos). Metodines komisijas įsakymu (įsakyme nurodomi asmenų vardai, pavardės, darbovietės ir pareigos (kuriose šiuo metu dirbama), kontaktiniai elektroninio pašto adresai) tvirtina kvalifikacijų tvarkymo institucijos vadovas, jų sudėties įsakymai skelbiami;

12.2. koordinuoja teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimų rengimą ir jų atnaujinimą laiku, organizuoja jų išorinį vertinimą (validavimą), įtraukdama akredituotas kompetencijų vertinimo institucijas;

12.3. koordinuoja praktinių gebėjimų demonstravimo užduočių bei jų (kartu su praktiniu mokymu) vertinimo instrukcijų rengimą ir jų atnaujinimą laiku, organizuoja jų išorinį vertinimą (validavimą), įtraukdama akredituotas kompetencijų vertinimo institucijas;

12.4. rengia einamųjų metų kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraštį (toliau – tvarkaraštis) ir jį viešai skelbia savo interneto svetainėje;

12.5. kaupia ir saugo teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimų ir jų vertinimo instrukcijų bei praktinės dalies (gebėjimų) demonstravimo užduočių ir praktinio mokymo vertinimo instrukcijų banką;

12.6. pasitelkia elektroninį testavimą administruojančią Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžią įstaigą, kuri pagal kvalifikacijų tvarkymo institucijos patvirtintą einamųjų metų kompetencijų vertinimo tvarkaraštį elektroninėmis priemonėmis vykdo testavimą, rengia ir elektroninėmis priemonėmis teikia profesinio mokymo teikėjams testų rezultatus bei rengia ir pasitelktiems teikėjams teikia statistinę informaciją apie testų klausimus;

12.7. teisės aktų nustatyta tvarka pasirenka profesinio mokymo teikėjus, kurie turi kompetencijų vertinimui atlikti reikalingą techninę įrangą ir priemones ar realią darbo vietą, aprūpintą reikalinga technine įranga ir priemonėmis (toliau – pasitelkti teikėjai);

12.8. nesant akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos, kuri į kompetencijų vertinimo komisiją skirtų kompetencijų vertintojus, skiria kompetencijų vertintojus, kurie atitiktų švietimo, mokslo ir sporto ministro, suderinus su ekonomikos ir inovacijų ministru, Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos apraše nustatytus reikalavimus kompetencijų vertintojams, ir apmoka jiems už darbą teisės aktų nustatyta tvarka;

12.9. vykdo kompetencijų vertinimo priežiūrą;

12.10. teikia metodinę pagalbą kompetencijų įskaitymo ir pripažinimo klausimais;

12.11. užtikrindami asmens duomenų ir privatumo apsaugą, kaupia, sistemina, analizuoja ir skelbia viešai kompetencijų vertinimo ir pripažinimo rezultatų statistinę informaciją, pagal pareikalavimą – kompetencijų vertinimo rezultatų ataskaitas sudaro ir teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

13. Akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos:

13.1. vertina (validuoja) teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimus, teikia išvadas dėl jų tinkamumo ir atitikties profesinių standartų reikalavimams kvalifikacijų tvarkymo institucijai;

13.2. vertina (validuoja) praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis ir jų vertinimo instrukcijas, teikia išvadas dėl jų tinkamumo ir atitikties profesinių standartų reikalavimams kvalifikacijų tvarkymo institucijai;

13.3. deleguoja į kompetencijų vertinimo komisijas kompetencijų vertintojus, atitinkančius Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos apraše, tvirtinamame švietimo, mokslo ir sporto ministro, suderinus su ekonomikos ir inovacijų ministru, nustatytus reikalavimus, ir apmoka jiems už darbą iš lėšų, apskaičiuojamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinama Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodika;

13.4. dalyvauja vykdant praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo eigos ir kompetencijų vertinimo komisijos darbo priežiūrą praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietoje;

13.5. organizuoja kompetencijų vertinimo apeliacinės komisijos (toliau – Apeliacinė komisija) veiklą;

13.6. organizuoja vertintojų mokymus, konsultuoja, apmoka mokymus organizuojantiems darbuotojams už darbą teisės aktų nustatyta tvarka;

13.7. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

14. Pasitelkti teikėjai:

14.1. rengia ir atnaujina priskirtoms kvalifikacijoms teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūras, kuriose nurodytas kiekvienos kompetencijos įvertis taškais kiekvienai profesiniame standarte aprašytai kvalifikacijai;

14.2. rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimus;

14.3. rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis ir jų vertinimo instrukcijas;

14.4. pasitelkia metodines komisijas teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūrai ir klausimams, praktinėms gebėjimų demonstravimo užduotims rengti ir atnaujinti, organizuoja jų darbą;

14.5. organizuoja asmenų, kurie kvalifikaciją sudarančias kompetencijas įgijo nesimokę pagal formaliojo profesinio mokymo programą, teorinės dalies (žinių) ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą;

14.6. organizuoja asmenų, įgijusių IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijas, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą, parenka praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą;

14.7. deleguoja profesijos mokytojus (nemokiusius vertinamų asmenų) į kompetencijų vertinimo komisijas ir apmoka jiems už darbą iš lėšų, apskaičiuojamų pagal Vyriausybės tvirtinamą Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodiką;

14.8. apmoka vertinimą organizuojantiems darbuotojams už darbą teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Profesinio mokymo teikėjai:

15.1. organizuoja asmenų, kurie mokėsi pagal jų įgyvendinamą formaliojo profesinio mokymo programą, teorinės dalies (žinių) vertinimą;

15.2. organizuoja asmenų, kurie mokėsi pagal jų įgyvendinamą formaliojo profesinio mokymo programą ir įgijo I–III lygio kvalifikacijų kompetencijas, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą;

15.3. užtikrina asmenų, kurie mokėsi pagal jų įgyvendinamą formaliojo profesinio mokymo programą ir įgijo IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijas, dalyvavimą praktinės dalies (gebėjimų) vertinime (nuvykimą į ir grįžimą iš vertinimo vietos).

 

III SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

16. Kvalifikacijų tvarkymo institucija, iš profesinio mokymo teikėjų iki einamųjų metų lapkričio 1 d. surinkusi informaciją, kasmet sudaro ir patvirtina ateinančių kalendorinių metų teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraštį (patvirtintas tvarkaraštis, esant būtinybei, gali būti tikslinamas, bet ne vėliau nei likus 14 darbo dienų iki kompetencijų vertinimo). Atitinkamos kvalifikacijos teorinės dalies (žinių) vertinimo testas vyksta visiems profesinio mokymo teikėjams vienu tvarkaraštyje nustatytu laiku.

17. Asmuo, pretenduojantis dalyvauti kompetencijų vertinime, profesinio mokymo teikėjui ar pasitelktam teikėjui teikia laisvos formos prašymą (jei kompetencijų vertinimas nenumatytas mokymosi sutartyje). Prašyme nurodomas prašymą pateikusio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas.

18. Asmuo, norintis dalyvauti neformaliojo profesinio mokymosi, darbo patirties ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinime, pasitelktam teikėjui teikia:

18.1. laisvos formos prašymą, jame nurodant prašymą pateikusio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipą ir numerį, telefono ryšio numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą ir Aprašo 18.2 – 18.6 papunkčiuose nustatytus dokumentus;

18.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (asmens tapatybės kortelę ar pasą);

18.3. mokymosi pasiekimus liudijančius dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;

18.4. profesinę patirtį ir kitą veiklą, susijusią su pageidaujamomis įsivertinti kompetencijomis, patvirtinančius dokumentus;

18.5. neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų įskaitymo dokumentus;

18.6. užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių pilietį, Šveicarijos Konfederacijos pilietį, – teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus.

19. Prašymai registruojami vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų tvarkymo taisyklės). Profesinio mokymo teikėjas ar pasitelktas teikėjas, gavęs prašymą, duomenis į Mokinių registrą įveda vadovaudamasis Mokinių registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. ISAK-353 „Dėl Mokinių registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Mokinių registro nuostatai), nustatyta tvarka. Profesinio mokymo teikėjo ar pasitelkto teikėjo vadovas, remdamasis Mokinių registro duomenimis, tvirtina asmenų, dalyvausiančių kompetencijų vertinime, sąrašus. Juose nurodo vardus, pavardes, asmens kodus, profesinio mokymo programos, pagal kurią asmuo mokosi, pavadinimą ir valstybinį kodą. Jei reikia, nurodo pritaikymą turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims (toliau – sąrašas).

20. Profesinio mokymo teikėjo ar pasitelkto teikėjo paskirtas atstovas supažindina asmenis su Aprašu. Kompetencijų vertinime dalyvausiančių asmenų skaičių ir iš tvarkaraščio pasirinktą teorinio testavimo datą teikia kompetencijų vertinimą organizuojančioms institucijoms: įstaigai, administruojančiai elektroninį testavimą elektroninėmis priemonėmis, kvalifikacijų tvarkymo institucijai ir atitinkamam pasitelktam teikėjui (jei asmenys siekia įgyti IV ar V lygio kvalifikacijas).

21. Jei asmuo yra siunčiamas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) arba darbdavio, jis turi pateikti Aprašo 18 punkte nurodytus dokumentus bei pridėti sutartį su Užimtumo tarnyba arba darbdavio rekomendaciją dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo. Užimtumo tarnybos siųsto registruoto bedarbio kompetencijų vertinimas (tikslinant patvirtintą kompetencijų vertinimo tvarkaraštį) atliekamas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų.

22. Profesinio mokymo teikėjas, atsižvelgdamas į Aprašo 19 punkte nurodytus sąrašus, pagal formaliojo profesinio mokymo programas suformuoja asmenų grupes I–III lygio kvalifikacijų kompetencijoms vertinti. Bendradarbiaudamas su teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkta akredituota kompetencijų vertinimo institucija, sudaro praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymo terminų ir vietų tvarkaraštį ir apie tai elektroninėmis priemonėmis informuoja kvalifikacijų tvarkymo instituciją. Šis tvarkaraštis skelbiamas profesinio mokymo teikėjo, akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos ir kvalifikacijų tvarkymo institucijos interneto svetainėse. 

23. Pasitelktas teikėjas iš profesinio mokymo teikėjų gavęs informaciją apie pagal Aprašo 19 punkte nurodytus sąrašus ir pagal formaliojo profesinio mokymo programas suformuotas asmenų grupes IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijoms vertinti ir atsižvelgęs į jo užregistruotų asmenų, kurie kvalifikaciją sudarančias kompetencijas įgijo nesimokę pagal formaliojo profesinio mokymo programą, (bendradarbiaudamas su teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkta akredituota kompetencijų vertinimo institucija), sudaro praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymo terminų ir vietų tvarkaraštį ir elektroninėmis priemonėmis informuoja apie tai kvalifikacijų tvarkymo instituciją ir profesinio mokymo teikėjus. Šis tvarkaraštis skelbiamas profesinio mokymo teikėjo, akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos ir kvalifikacijų tvarkymo institucijos interneto svetainėse.

24. Asmenys, dalyvausiantys kompetencijų vertinime, informaciją apie kompetencijų vertinimo laiką ir vietą gauna iš profesinio mokymo teikėjo, kuris įregistravo juos kompetencijų vertinimui.

25. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki teorinės dalies (žinių) vertinimo testo laikymo dienos, asmuo, savarankiškai pateikęs prašymą įsivertinti įgytas kompetencijas, pasirašo kompetencijų vertinimo sutartį su pasitelktu teikėju.

 

IV SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO VYKDYMAS

 

26. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas elektroninėmis priemonėmis vykdomas profesinio mokymo teikėjo, turinčio elektroninį testavimą galinčią vykdyti kompiuterinę įrangą, bazėje.

27. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo vykdymo eigos priežiūrai profesinio mokymo teikėjo vadovo įsakymu turi būti skiriami ne mažiau kaip 2 profesinio mokymo teikėjo darbuotojai. Jais negali būti skiriami kompetencijų vertinime dalyvaujančius asmenis mokę profesijos mokytojai.

28. Patalpoje, kurioje vykdomas teorinės dalies (žinių) vertinimo testas, kiekvienam asmeniui turi būti paruoštas atskiras stalas / suolas su testui atlikti reikalinga kompiuterine įranga. Patalpoje taip pat turi būti laikrodis, rašomoji lenta ar sudarytos kitos galimybės teorinės dalies (žinių) vertinimo testo laikymo eigą prižiūrinčiam darbuotojui užrašyti vertinimo pradžios ir pabaigos laiką.

29. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testui atlikti gali būti skiriamos ne daugiau kaip 2 valandos (120 min.).

30. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo rezultatai skelbiami vertinimo komisijos pirmininko nurodytu laiku testą laikiusio asmens elektroninio egzaminavimo lange iš karto po laikymo. Pasibaigus teorinės dalies (žinių) testui laikyti numatytam laikui, elektroninį testavimą administruojanti įstaiga elektroninėmis priemonėmis profesinio mokymo teikėjui (ar pasitelktam teikėjui) perduoda vertintų asmenų rezultatus, kurie yra įforminami Kompetencijų vertinimo protokolu. Suformuotame Kompetencijų vertinimo protokole nurodomi vertinime dalyvaujančių asmenų vardai ir pavardės, asmens kodai, profesinio mokymo teikėjo, užregistravusio asmenį kompetencijų vertinimui, pavadinimas, profesinio mokymo programa ir jos valstybinis kodas, kvalifikacijos pavadinimas ir jos valstybinis kodas, teorinės dalies (žinių) testo įvertinimai. Kiekvienai vertinamai grupei suformuojamas atskiras protokolas.

31. Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas asmenims, kurie baigę formaliojo profesinio mokymo programą įgijo I–III lygio kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, vykdomas profesinio mokymo teikėjo bazėje, o asmenims, kurie baigę formaliojo profesinio mokymo programą įgijo IV ar V lygio kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, arba asmenims, kurie nesimokė pagal formaliojo profesinio mokymo programą, – pasitelkto teikėjo, profesinio mokymo teikėjo, turinčių užduočiai atlikti reikalingą techninę įrangą ir priemones, bazėje arba realioje darbo vietoje, aprūpintoje reikalinga technine įranga ir priemonėmis. Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą parenka pasitelktas teikėjas. Vienu metu toje pačioje praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietoje praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas vykdomas ne didesnei kaip 15 asmenų grupei.

32. Vietoje, kurioje vykdomas praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas pagal pateiktą užduotį, turi būti paruoštos praktinei užduočiai atlikti reikalingos priemonės ir medžiagos. Vertinime dalyvaujantis asmuo ar profesinio mokymo teikėjas, registravęs jį kompetencijų vertinimui (jei, atliekant praktines užduotis, speciali darbo apranga yra būtina), turi pasirūpinti praktinei užduočiai atlikti reikalingais darbo drabužiais.

33. Praktiniams gebėjimams demonstruoti pagal pateiktą užduotį atlikti skiriamos ne daugiau kaip 6 valandos (360 min.), išskyrus atvejus, kai užduoties atlikimo instrukcijoje nurodyta kitaip.

34. Praktinės dalies (gebėjimų) užduočiai vertinti pasitelktas teikėjas sudaro vertinimo komisiją iš ne mažiau kaip 3 vertintojų:

34.1. ne daugiau kaip 2 profesijos mokytojų, nemokiusių vertinamų asmenų ir turinčių ne mažiau kaip 2 metų profesinio mokymo patirties;

34.2. ne mažiau kaip 1 akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos deleguoto vertintojo.

35. Kiekvienai kvalifikacijai vertinti sudaroma atskira vertinimo komisija. Akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos deleguotas vertintojas skiriamas vertinimo komisijos pirmininku. Vertinimo komisija vienu metu vertina vieną asmenų grupę.

36. Jei vertinimo komisijos narys yra asmens, dalyvaujančio įgytų kompetencijų vertinime, sutuoktinis, artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių, galinčių kelti abejonių dėl nešališkumo vertinant asmenis, vertinimo komisijos narys privalo apie tai informuoti pasitelktą teikėją ir nusišalinti nuo kompetencijų vertinimo.

37. Vertinimo metu, kai yra atliekamas praktinių gebėjimų demonstravimas pagal pateiktą užduotį, vertinimo komisijos nariai stebi praktinės užduoties atlikimo eigą visą vertinti skirtą laiką.

38. Vertinimo komisijos nariai vertinimo metu privalo segėti kortelę su vardu, pavarde ir pareigomis, gali pateikti vertinamiesiems asmenims klausimus, susijusius su praktinių gebėjimų demonstravimu pagal pateiktą užduotį.

39. Vertinimo komisija sprendimus privalo priimti dalyvaujant visiems jos nariams.

40. Pasibaigus praktinės dalies (gebėjimų) užduoties vertinimui ir vertinimo komisijai priėmus Aprašo 11 punkte nurodytas išvadas, jos pirmininkas pasitelktam teikėjui perduoda įvertinimus, kurie yra įforminami protokolu. Kompetencijų vertinimo protokole nurodomi vertinime dalyvaujančių asmenų vardai ir pavardės, asmens kodai, profesinio mokymo teikėjo, užregistravusio asmenį kompetencijų vertinimui, pavadinimas, profesinio mokymo programa ir jos valstybinis kodas, kvalifikacijos pavadinimas ir jos valstybinis kodas, praktinės dalies (gebėjimų) užduočių įvertinimai bei vertinimo išvados. Kiekvienai vertinamai grupei rengiamas atskiras protokolas.

41. Patalpoje, kurioje vyksta kompetencijų vertinimas, gali būti:

41.1. asmenys, kurių kompetencijos yra vertinamos;

41.2. teorinės dalies (žinių) vertinimo testo vykdymo eigą prižiūrintys darbuotojai arba vertinimo komisijos nariai;

41.3. teorinės dalies (žinių) vertinimo eigą prižiūrinčio darbuotojo arba vertinimo komisijos nario kviestas asmuo, kurio pagalbos reikia atsitikus nenumatytam įvykiui. Atlikęs pareigas jis nedelsdamas išeina iš patalpos;

41.4. praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo ir kompetencijų vertinimo komisijos darbo priežiūrą praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietoje vykdantys asmenys, deleguoti akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos;

41.5. kompetencijų vertinimo priežiūrą vykdantys asmenys, deleguoti kvalifikacijų tvarkymo institucijos;

41.6. asmenys, fiziškai padedantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam asmeniui, kuris dalyvauja kompetencijų vertinime;

41.7. vertėjas, jei kompetencijų vertinime dalyvauja asmuo, nemokantis valstybinės kalbos.

42. Asmeniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sąlygos kompetencijų vertinimo užduotims atlikti atitinkamai pritaikomos.

43. Kompetencijų vertinimas vyksta valstybine kalba, išskyrus atvejus, jei asmuo, norintis dalyvauti kompetencijų vertinime, yra užsienietis, nemokantis valstybinės kalbos. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testą užsienietis atlieka dalyvaujant vertėjui, o praktinės dalies (gebėjimų) vertinime turi būti samdomas vertėjas, jei vertinimo komisijos nariai negali kalbėti vertinamajam suprantama kalba. Vertėjo samdymu rūpinasi ir su tuo susijusias išlaidas padengia kompetencijų vertinime dalyvaujantis asmuo arba juridinis asmuo, siunčiantis asmenį dalyvauti jo įgytų kompetencijų vertinime.

44. Asmuo, atvykęs į kompetencijų vertinimą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą).

45. Asmenys, pavėlavę ne daugiau kaip 30 minučių, jeigu kompetencijų vertinimo instrukcijoje kitas laikas nenurodomas, gali dalyvauti kompetencijų vertinime, tačiau jiems kompetencijų vertinimo atlikimo laikas nepratęsiamas.

46. Teorinės dalies (žinių) vertinimas ar praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas gali būti nutraukiamas ir asmuo šalinamas iš kompetencijų vertinimo patalpos už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių naudojimą ir vertinimo komisijos narių nurodymų nevykdymą.

47. Dėl asmens kompetencijų vertinimo kylantys klausimai, nereglamentuoti Apraše, sprendžiami kompetencijų vertinimo komisijos narių susitarimu, kuris įrašomas į kompetencijų vertinimo protokolą.

 

V SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ATIDĖJIMAS

 

48. Kompetencijų vertinimas gali būti atidedamas:

48.1. jeigu asmuo profesinio mokymo teikėjui arba pasitelktam teikėjui pateikia prašymą atidėti kompetencijų vertinimą dėl ligos (kartu pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo pažymą, patvirtinančią asmens susirgimo faktą (duomenys apie konkrečią ligą nerenkami);

48.2. jeigu asmens sveikata sutriko prieš pat kompetencijų vertinimą arba vertinimo metu ir dėl to jis negali baigti vertinimo (ne vėliau kaip kitą dieną po kompetencijų vertinimo pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo pažymą, patvirtinančią asmens ligą (duomenys apie konkrečią ligą nerenkami);

48.3. jeigu asmuo dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kompetencijų vertinime (pateikia priežastį paaiškinantį dokumentą);

48.4. jeigu vertinimo dieną atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių vertinimas negali įvykti.

49. Kompetencijų vertinimas profesinio mokymo teikėjo arba pasitelkto teikėjo vadovo įsakymu gali būti atidedamas, iki kol išnyks aplinkybės, dėl kurių vertinimas buvo atidėtas.

 

VI SKYRIUS

APELIACIJŲ TEIKIMAS IR JŲ NAGRINĖJIMAS

 

50. Galutinio kompetencijų vertinimo apeliacijoms nagrinėti akredituota kompetencijų vertinimo institucija sudaro Apeliacinę komisiją, kurios sudėtį ir pirmininką tvirtina akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

51. Kompetencijų vertinimo Apeliacinę komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai – vertinamos kvalifikacijos specialistai, nevertinę ir nemokę apeliaciją pateikusio asmens.

52. Apeliacinį prašymą asmuo, dalyvavęs kompetencijų vertinimo procedūroje, gali teikti ne vėliau kaip praėjus 2 darbo dienoms po kompetencijų vertinimo rezultatų paskelbimo dienos.

53. Apeliacinė komisija per 5 darbo dienas peržiūri teorinės dalies (žinių) vertinimo ir (arba) praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo rezultatus ir priima sprendimą dėl galutinio kompetencijų įvertinimo, kuris įforminamas protokolu. Tais atvejais, kai apeliacijai išnagrinėti ir sprendimui priimti reikia daugiau laiko, nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas 10 darbo dienų.

 

VII SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO PRIEŽIŪRA

 

54. Siekdami užtikrinti kompetencijų vertinimo procedūrų vykdymo kokybę ir atitiktį Aprašo reikalavimams:

54.1. kvalifikacijų tvarkymo institucijos atstovai gali neįspėję atvykti į pasirinktą teorinės dalies (žinių) ir (arba) praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą;

54.2. akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos atstovai gali neįspėję atvykti į pasirinktą praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą.

55. Kvalifikacijų tvarkymo institucijos ir (arba) akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos atstovai, atvykę į kompetencijų vertinimą, tikrina, kaip laikomasi Apraše nustatytų reikalavimų, ir vertinimo vietoje surašo patikros protokolą.

56. Patikrinimo metu nustačiusi, kad vertinimo vietoje nėra tinkamai pasirengta organizuoti kompetencijų vertinimą – vertinimo vietoje numatytas kompetencijų vertinimo organizavimas neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų, kvalifikacijų tvarkymo institucijos ir (arba) akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos atstovai gali priimti sprendimą tą pačią dieną sustabdyti kompetencijų vertinimą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Asmens duomenys tvarkomi asmenų kompetencijų vertinime apskaitos, protokolų pildymo, kompetencijų vertinimo organizavimo, profesinio mokymo diplomų išdavimo, kompetencijų pripažinimo paslaugos įkainio apskaičiavimo, specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų kompetencijų vertinimo organizavimo ir vykdymo, nedalyvavusių kompetencijų vertinime apskaitos tikslais, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

58. Asmuo, kurio kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo išvada yra nesuteikti kvalifikacijos, gali dalyvauti pakartotiniame kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinime, kai pagal kompetencijų vertinimo tvarkaraštį numatytas kitas kompetencijų vertinimas, su tuo susijusias išlaidas apmokėdamas savo lėšomis.

59. Profesinio mokymo teikėjas ar pasitelktas teikėjas, kuris kompetencijų vertinimui asmenį įregistravo į Mokinių registrą, vadovaudamasis gautais kompetencijų vertinimo rezultatais, išduoda asmeniui profesinio mokymo diplomą.

60. Vertinant (taip pat organizuojant vertinimą) valstybės institucijų ar jų įgaliotų įstaigų reguliavimo srities kvalifikacijų kompetencijas ar kompetencijas kvalifikacijai įgyti, kurioms valstybė yra nustačiusi specialius reikalavimus, gali būti taikomi ir kiti atitinkamą sritį reguliuojantys teisės aktai.

61. Vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoms netaikomi Aprašo 12, 14, 16, 20, 23, 30, 31, 34 ir 62 punktai. Taip pat netaikomi Aprašo punktai, kuriuose nustatyti reikalavimai yra susiję su teorinės dalies (žinių) testo klausimų, praktinių gebėjimų demonstravimo užduočių rengimu, tvirtinimu, saugojimu, kompetencijų vertinimo tvarkaraščių rengimu ir skelbimu, testavimo elektroninėmis priemonėmis vykdymu, testo rezultatų skelbimu, teorinės dalies (žinių) bei praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymu, įskaitant reikalavimus praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietai, bei praktinės dalies (gebėjimų) užduoties vertinimo komisijos sudarymu.

62. Už kompetencijų vertinimą ir pripažinimą mokama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________