Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

DĖL PASVALIO KRAŠTO PREMIJOS paSKYRIMO

 

2018 m. lapkričio 21 d. Nr. T1-233

Pasvalys

 

 

                                                                                                                                          

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatais, patvirtintais Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-178 „Dėl Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-97 redakcija), ir atsižvelgdama į Pasvalio krašto premijos rekomendacijų vertinimo komisijos 2018 m. spalio 26 d. sprendimą (posėdžio protokolas Nr. 1), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

skirti Pasvalio krašto premiją 2 000 Eur Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Kultūros programos (04) pagal priemonę 02.01.01.17 Antanui Sudavičiui – už Pasvalio krašto garsinimą, ilgametį, nepriekaištingą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą bei neįkainojamą indėlį sprendžiant Pasvalio krašto žmonių sveikatinimo problemas.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas