KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMU NR. T-183, PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. T-218

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, patvirtintus Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-183, nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vaclovas Andrulis

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-218

 

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) mokėtojų duomenų bazės sudarymą, Vietinės rinkliavos apskaičiavimą, mokėjimą, apskaitą ir išieškojimą.

2.    Nuostatai netaikomi juridiniams asmenims ir juridinių asmenų padaliniams, turintiems Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įgyvendinti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

3.    Nuostatai galioja visoje Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4.    Nuostatuose vartojamos šios sąvokos:

4.1.    apmokestinamasis parametras – parametras, pagal kurį apmokestinami Nekilnojamojo turto objektų savininkai ar įgalioti asmenys;

4.2.    atliekų turėtojas sąvoka suprantama, kaip ji apibrėžta galiojančioje Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo redakcijoje;

4.3.    atliekų tvarkymas – sąvoka suprantama, kaip ji apibrėžta galiojančioje Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo redakcijoje;

4.4.    individualus identifikuotas atliekų surinkimo konteineris – atliekų surinkimo konteineris, kurio duomenys įtraukti į Vietinės rinkliavos mokėtojų duomenų bazę ir priskirtas konkrečiam mokėtojui;

4.5.    komunalinės atliekos – sąvoka suprantama, kaip ji apibrėžta galiojančioje Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo redakcijoje;

4.6.    kintamoji dedamoji – Vietinės rinkliavos dedamoji, padengianti konkrečiam atliekų turėtojui tenkančią regiono su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių būtinųjų sąnaudų dalį, patiriamą teikiant atliekų turėtojui komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas;

4.7.    minimalioji komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apimtis – tipinės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos, naudojantis individualiais identifikuotais atliekų surinkimo konteineriais, kurių minimali apimtis nustatoma atsižvelgiant į nekilnojamojo turto objektų rūšių komunalinių atliekų susikaupimo normas ir higienos normų bei kitų teisės aktų reikalavimus komunalinėms atliekoms tvarkyti;

4.8.    pastovioji dedamoji – Vietinės rinkliavos dedamoji, padengianti atliekų turėtojui tenkančią regiono su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių būtinųjų sąnaudų dalį, kuri nepriklauso nuo komunalinių atliekų kiekio;

4.9.    rūšiuojamasis atliekų surinkimas atliekų surinkimas, kai jos atskiriamos pagal rūšį ir pobūdį siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą;

4.10vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) – tai Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta kiekvienam atliekų turėtojui privaloma įmoka, kuri galioja visoje Savivaldybės teritorijoje ir mokama šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka;

4.11vietinės rinkliavos administratorius (toliau – Rinkliavos administratorius) juridinis asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka pavesta administruoti Vietinės rinkliavos surinkimą;

4.12sistemos administratorius (toliau – Sistemos administratorius) juridinis asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka pavesta administruoti rinkliavos atliekų tvarkymo sistemą;

4.13vietinės rinkliavos mokėtojai (toliau – Vietinės rinkliavos mokėtojai) – komunalinių atliekų turėtojai, pagal šiuos Nuostatus turintys pareigą mokėti Vietinę rinkliavą.

 

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAI IR JŲ REGISTRAVIMAS

 

5.    Vietinė rinkliava nustatoma Savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų, kurių rūšių sąrašas ir apmokestinamieji parametrai patvirtinti Savivaldybės tarybos sprendimu, savininkams, jų atstovams arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 1 dalyje (toliau – įgalioti asmenys). Vietinė rinkliava įskaitoma į Savivaldybės biudžetą.

6.    Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimu, organizuoja ir tvarko Rinkliavos administratorius.

7.    Rinkliavos administratorius sudaro ir administruoja Savivaldybės Vietinės rinkliavos mokėtojų duomenų bazę (toliau – duomenų bazė), kuriai sukurti gali naudotis VĮ Registrų centro, Savivaldybės administracijos seniūnijų bei kitų subjektų turimais duomenimis.

8.    Rinkliavos administratorius duomenų bazėje registruoja ir tvarko šiuos duomenis apie Vietinės rinkliavos mokėtojus:

8.1.    nekilnojamojo turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

8.2.    mokėtojo kodas;

8.3.    nekilnojamojo turto aprašymas;

8.4.    nekilnojamojo turto unikalus numeris;

8.5.    nekilnojamojo turto adresas;

8.6.    nekilnojamojo turto pagrindinė naudojimo paskirtis;

8.7.    nekilnojamojo turto vieneto adresu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius;

8.8.    naudojamų atliekų surinkimo priemonių tūris, skaičius, ištuštinimų skaičius;

8.9.    kiti duomenys, būtini duomenų bazei administruoti ar neatskiriami nuo kitų tvarkomų duomenų.

9.    Duomenų bazei būtini nekilnojamojo turto vieneto adresu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų duomenys atnaujinami pagal kiekvieno mėnesio paskutinės dienos būklę, paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms arba Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus informaciją Rinkliavos administratoriui.

10Duomenys iš duomenų bazės išbraukiami, kai nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas ir nebenaudojamas.

11Asmenys, norintys, kad jiems nuosavybės teise priklausantys ar kitu pagrindu teisėtai valdomi nekilnojamojo turto objektai šių Nuostatų 10 punkte nustatytais atvejais būtų neįtraukiami į duomenų bazę, Savivaldybei turi pateikti prašymą ir faktus patvirtinančius dokumentus.

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS

 

12Taikoma dvinarė Vietinė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios dedamosios ir kintamosios dedamosios.

13Vietinės rinkliavos dedamųjų dydžiai, kurie apskaičiuojami pagal Savivaldybės tvirtinamą Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių nustatymo metodiką, yra tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

14Pastoviąją dedamąją moka visi nekilnojamojo turto savininkai ar jų įgalioti asmenys arba Savivaldybės būstų nuomininkai.

15Pastovioji dedamoji už mokestinį laikotarpį apskaičiuojama, patvirtintą Vietinės rinkliavos dydį padauginus iš nekilnojamojo turto objekto rūšiai taikomo parametro.

16Kintamąją rinkliavos dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys, iš kurių nekilnojamojo turto objekto paimamos komunalinės atliekos.

17Kintamoji dedamoji už mokestinį laikotarpį apskaičiuojama:

17.1.    naudojantis individualiais identifikuotais atliekų konteineriais: Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą kintamą kainą padauginus iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičiaus ir ištuštinimų skaičiaus;

17.2.    naudojantis kolektyviniais konteineriais ir (arba) individualiais neidentifikuotais atliekų konteineriais: nustatytą nekilnojamojo turto objektų grupei Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios dydį padauginus iš atitinkamai nekilnojamojo turto objektų grupei nustatyto parametro;

17.3.    naudojantis 0,77–1,1 m3 ar didesnio tūrio individualiais identifikuotais atliekų surinkimo konteineriais sunkiai privažiuojamų ir nutolusių nuo pagrindinio kelio individualių gyvenamųjų namų Vietinės rinkliavos mokėtojai moka minimalią vieno konteinerio ištuštinimo kainą Nuostatų nustatyta tvarka, gyventojui pateikus prašymą.

18Nekilnojamojo turto objektų grupėms taikomi Vietinės rinkliavos dydžiai bei Apmokestinamieji parametrai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

19Kai nekilnojamojo turto objektas faktiškai naudojamas pagal kitą paskirtį, nei nurodyta VĮ Registrų centro duomenų bazėje, duomenų bazė tikslinama Rinkliavos administratoriui pateikus prašymą ir įrodančius dokumentus.

20Minimalioji komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apimtis, pagal kurią apskaičiuojama kintamoji dedamoji gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektuose atliekų turėtojams naudojantis individualiais identifikuotais atliekų surinkimo konteineriais, ir mokėtina įmoka nustatoma Savivaldybės tarybos sprendimu.

21Sistemos administratoriui pritarus, esant galimybei (įvertinus aptarnavimo, atliekų šalinimo kontrolės vykdymo galimybes, racionalumą, ekonomiškumą bei kt. aplinkybes), Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių apskaičiavimo metodikoje nurodytų 3–21 nekilnojamojo turto grupių Vietinės rinkliavos mokėtojams pagal prašymą gali būti skirti naudotis individualūs identifikuoti atliekų surinkimo konteineriai.

22Nesant galimybės pagal Rinkliavos administratoriaus naudojamų registrų duomenis nustatyti ir (ar) Vietinės rinkliavos mokėtojui neteikiant, netikslinant duomenų, pagal kuriuos nustatoma atliekų turėtojo rūšis (fizinis ar juridinis asmuo), komunalinių atliekų susikaupimo norma, nekilnojamojo turto parametrai, savininkų nuosavybės teisių rūšys ir dalys ar kiti parametrai, pagal kuriuos apskaičiuojama mokėtina Vietinė rinkliava, Rinkliavos administratoriaus sprendimu Vietinės rinkliavos mokėtojui taikomi maksimalūs šiais Nuostatais apmokestinami dydžiai pagal duomenų bazėje nustatytus apmokestinamuosius parametrus bei toks objektas gali būti priskiriamas atliekų turėtojų grupei, kurios atliekų susikaupimo norma yra didžiausia.

23Vietinės rinkliavos mokėtojais pagal prašymą gali būti ir asmenys, nesantys nekilnojamojo turto objekto savininkai, ar jų įgalioti asmenys. Tokiais atvejais mokėtina Vietinė rinkliava apskaičiuojama vadovaujantis šiais Nuostatais tais pačiais principais, kaip ji būtų apskaičiuojama nekilnojamojo turto objekto savininkui ar jo įgaliotam asmeniui.

24Mažiausias laikotarpis, už kurį Vietinės rinkliavos mokėtojui gali būti skaičiuojama Vietinė rinkliava, – vienas mėnuo.

25Jeigu Sistemos administratorius nustato, kad Rinkliavos mokėtojas naudojasi ne tik jam priskirtais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais, kalendorinių metų, kuriais tai buvo nustatyta, Vietinės rinkliavos dydis (pastovioji ir kintamoji dedamosios) yra indeksuojamas 2 kartus. Pirmą kartą nustačius pažeidimą, Vietinės rinkliavos mokėtojas įspėjamas.

26Jeigu Sistemos administratorius nustato, kad Vietinės rinkliavos mokėtojas netinkamai rūšiuoja komunalines atliekas, deda į konteinerius arba prie konteinerių komunalines atliekas, kurios pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus privalo būti pristatomos į didelių gabaritų surinkimo aikšteles ar sutvarkomos kitais būdais, to mėnesio, kurį tai buvo nustatyta, Vietinės rinkliavos dydis (pastovioji ir kintamoji dedamosios) yra indeksuojamas 2 kartus. Pirmą kartą nustačius pažeidimą, Vietinės rinkliavos mokėtojas įspėjamas.

27Jeigu Vietinės rinkliavos mokėtojai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais, identifikuoja konkretų rinkliavos mokėtoją, kuris atitiko veiksmus, numatytus šių Nuostatų 26 punkte, ir informavo apie tai Sistemos administratorių ir Savivaldybę, kalendorinių metų, kuriais tai buvo nustatyta, Vietinės rinkliavos dydis (pastovioji ir kintamoji dedamosios) yra indeksuojamas 2 kartus tik tam Vietinės rinkliavos mokėtojui.

28Rinkliavos administratorius, remdamasis gautais duomenimis, atlieka Vietinės rinkliavos perskaičiavimą. Susidarius nepriemokai, Vietinės rinkliavos mokėtojui suformuojamas ir pateikiamas mokėjimo pranešimas. Jeigu Vietinės rinkliavos perskaičiavimas atliekamas dėl Vietinės rinkliavos dydžiui turinčių reikšmės duomenų ir (arba) parametrų pasikeitimo, Vietinė rinkliava priskaitoma arba perskaičiuojama ne daugiau kaip už einamuosius ir vienerius praėjusius metus, skaičiuojamus atgal nuo einamųjų metų sausio 1 dienos.

29Jeigu Vietinės rinkliavos dydžiui turintys įtakos pasikeitimai įvyko nuo mėnesio 1-os iki 15-os dienos, Vietinė rinkliava pagal šiuos pasikeitimus perskaičiuojama nuo to mėnesio 1-os dienos, o pasikeitimams įvykus po mėnesio 16-os dienos – perskaičiuojama nuo kito mėnesio 1-os dienos.

30Bankrutavusiems (likviduotiems) nekilnojamojo turto savininkams ar susidarius mirusiųjų skoloms, mokėjimo pranešimai nesiunčiami ir susidariusios skolos pripažįstamos beviltiškomis, vadovaujantis Sistemos administratoriaus nustatyta tvarka.

31Perskaičiavus būtinąsias sąnaudas, Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali Vietinės rinkliavos dydžius kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1. Perskaičiavus būtinąsias sąnaudas, Vietinės rinkliavos dydžiai Savivaldybės tarybos atskiru sprendimu kartą per metus taip pat gali būti mažinami.

32Visą informaciją, susijusią su Vietinės rinkliavos dydžių nustatymu, Savivaldybės administracija ir (arba) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius skelbia savo interneto tinklalapyje.

 

V SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

33Vietinės rinkliavos surinkimą ir išieškojimą organizuoja ir tvarko Rinkliavos administratorius.

34Pagal duomenų bazės duomenis Rinkliavos administratorius ne rečiau kaip kartą per metus parengia ir pateikia (I metų ketvirtį) Vietinės rinkliavos mokėtojams nekilnojamojo turto objekto adresu arba kitu Vietinės rinkliavos mokėtojo nurodytu adresu paprastuoju arba elektroniniu paštu nustatytos formos mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus.

35Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys:

35.1.    Vietinės rinkliavos mokėtojo nekilnojamojo turto objekto arba įgalioto asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;

35.2.    Vietinės rinkliavos mokėtojo kodas;

35.3.    Vietinės rinkliavos mokėtojo adresas;

35.4.    nekilnojamojo turto objekto, už kurį skaičiuojama Vietinė rinkliava, adresas;

35.5.    nekilnojamojo turto vieneto adresu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius;

35.6.    Rinkliavos administratorius (pavadinimas, įmonės kodas, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, įmokos kodas);

35.7.    naudojamų mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonių tūris, skaičius, ištuštinimų skaičius;

35.8.    pastovioji dedamoji;

35.9.    kintamoji dedamoji;

35.10mokėtina suma;

35.11duomenys apie skolą / permoką;

35.12mokėjimo pranešime turi būti nurodyta, kad pakuočių, stiklo ir antrinių žaliavų tvarkymo paslaugos nėra įskaičiuotos į mokėtiną sumą.

36Vietinė rinkliava sumokama į Rinkliavos administratoriaus mokėjimo pranešime nurodytą banko sąskaitą (-as) už pasirinktą laikotarpį:

36.1.    visus einamuosius metus iki tų metų kovo 31 dienos sumokama visa Vietinės rinkliavos suma;

36.2.    už pusmetį iki einamųjų metų kovo 31 dienos ir rugsėjo 30 dienos kiekvieną kartą sumokama suma, lygi pusei nustatyto Vietinės rinkliavos metinio dydžio;

36.3.    už ketvirtį iki einamųjų metų kovo 31 dienos, birželio 30 dienos, rugsėjo 30 dienos ir gruodžio 31 dienos kiekvieną kartą sumokama suma, lygi ketvirtadaliui nustatyto Vietinės rinkliavos metinio dydžio.

37Vietinė rinkliava sumokama į Rinkliavos administratoriaus mokėjimo pranešime nurodytą banko sąskaitą (-as).

38Vietinė rinkliava gali būti sumokama bankų ir kitų kredito įstaigų skyriuose ar naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis, pašto skyriuose arba kitose įmokų surinkimo vietose. Už įmokos priėmimo paslaugą moka Vietinės rinkliavos mokėtojas pagal įmokas priimančio subjekto nustatytus tarifus.

39Vietinės rinkliavos įmokos dydis perskaičiuojamas nekilnojamojo turto objekto savininkui ar įgaliotam asmeniui pateikus prašymą patikslinti duomenis duomenų bazėje. Patikslintą mokėjimo pranešimą Rinkliavos administratorius išsiunčia pareiškėjui per 20 darbo dienų nuo prašymo dėl duomenų tikslinimo gavimo dienos.

40Gavęs priminimą sumokėti Vietinę rinkliavą arba jos dalį, nekilnojamojo turto objekto savininkas ar įgaliotas asmuo privalo nurodyto dydžio sumą sumokėti per 20 kalendorinių dienų nuo priminimo išsiuntimo datos.

 

VI SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS PERMOKŲ GRĄŽINIMO ATVEJAI

 

41Vietinės rinkliavos mokėtojui sumokėjus didesnio dydžio nei mokėjimo pranešime nurodyta Vietinę rinkliavą arba jeigu ji neteisingai apskaičiuota, taip pat atlikus perskaičiavimą, permokėta suma įskaitoma kaip įmoka už būsimą laikotarpį arba rinkliavos mokėtojo raštišku prašymu jam grąžinama per 30 dienų nuo prašymo gavimo datos. Grąžinama permokėta suma Vietinės rinkliavos mokėtojui pervedama į jo prašyme nurodytą banko sąskaitą.

42Prašymas dėl Vietinės rinkliavos permokos grąžinimo turi būti pateiktas per vienerius metus nuo grąžinti prašomos įmokos sumokėjimo datos.

43Vietinės rinkliavos mokėtojų prašymus dėl permokų grąžinimo nagrinėja ir dėl Vietinės rinkliavos įskaitymo ar jos permokos grąžinimo klausimus sprendžia Rinkliavos administratorius.

 

 

VII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

44Vietinės rinkliavos mokėtojai turi teisę:

44.1.    susipažinti su duomenimis apie juos, įregistruotais Rinkliavos administratoriaus duomenų bazėje, bei su visa informacija, susijusia su Vietinės rinkliavos dydžiais;

44.2.    reikalauti iš Rinkliavos administratoriaus pakeisti ar patikslinti apie juos įregistruotus duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

45Vietinės rinkliavos mokėtojai privalo:

45.1.    teikti visus duomenis, reikalingus Vietinei rinkliavai apskaičiuoti;

45.2.    pasikeitus duomenims, pagal kuriuos apskaičiuojama Vietinė rinkliava, apie pasikeitimus ne vėliau kaip per vieną mėnesį informuoti Rinkliavos administratorių;

45.3.    sumokėti Vietinę rinkliavą nustatyta tvarka ir terminais;

45.4.    kilus neaiškumams dėl Vietinės rinkliavos dydžio ar mokėjimo tvarkos arba negavus mokėjimo pranešimo, nedelsdami kreiptis į Rinkliavos administratorių;

45.5.    perleisdami nekilnojamąjį turtą, informuoti naująjį savininką (naudotoją) apie prievolės mokėti Vietinę rinkliavą įvykdymą, o naujasis savininkas (naudotojas) turi informuoti Rinkliavos administratorių apie prievolės pradžią ar pasikeitimą.

46Asmenys, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis Vietinei rinkliavai apskaičiuoti, ir asmenys, laiku nemokantys Vietinės rinkliavos, pažeidžia šiuos Nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

ATLEIDIMAS NUO VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO

 

47Nuo Vietinės rinkliavos dedamųjų mokėjimo atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, Rinkliavos administratoriui deklaravę, kad tam tikru laikotarpiu (ne trumpesniu kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesniu nei vieneri metai) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu arba turėtų būti taikomas mažesnis parametras (mažesnis gyventojų skaičius ir kt. parametrai), ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos neimamos. Nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) deklaruojantys nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys privalo pateikti nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) įrodančius dokumentus.

48Nekilnojamojo turto objektų savininkų ar jų įgaliotų asmenų deklaravimas, kad nekilnojamuoju turtu nebus naudojamasi, patvirtina, kad naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės neperleidžiamos tretiesiems asmenims.

49Apie nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) deklaruoti galima ir ilgesnį nei vieneri metai laikotarpį, jeigu asmuo pateikia Rinkliavos administratoriui išvykimą į užsienį ar į kitą Lietuvos vietovę įrodančius dokumentus (ar jų kopijas / skaitmenines kopijas). Jeigu deklaruojamas laikotarpis ilgesnis negu metai, nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) įrodančius dokumentus nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys turi pristatyti periodiškai, ne rečiau nei 1 kartą per apmokestinamuosius metus.

50Nuo kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiama deklaravus nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu, kai gyventojas, už kurį skaičiuojama Vietinė rinkliava:

50.1.    gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba apgyvendintas ar slaugomas stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose;

50.2.    yra išvykęs dirbti (pagal darbo pobūdžio santykius su darbdaviu, nuolatinė darbo vieta – ne Šiaulių regione).

51Nuo pastoviosios dedamosios mokėjimo atleidžiama deklaravus nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu, kai gyventojas, už kurį skaičiuojama Vietinė rinkliava:

51.1   . atlieka privalomąją karo tarnybą;

51.2. atlieka laisvės atėmimo bausmę;

51.3. mokosi ne savivaldybės teritorijoje esančių mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose.

52Nuo kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiama 100 proc. ir pastovioji dedamoji mažinama 50 proc. Vietinės rinkliavos mokėtojams, Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise valdantiems nekilnojamojo turto objektą, kuris yra netinkamas gyventi, vykdyti veiklą, fiziškai sunaikintas ar sudegęs.

53Prašymai dėl 50–52 punktuose nurodyto atleidimo nuo Vietinės rinkliavos mokėjimo teikiami Rinkliavos administratoriui.

54Aplinkybes įrodančių dokumentų sąrašą ir pateikimo tvarką, suderintą su Savivaldybės administracijos direktoriumi, nustato Rinkliavos administratorius.

55Tinkamais dokumentais deklaruojant nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu Nuostatuose numatytais atleidimo nuo Vietinės rinkliavos dedamųjų atvejais laikomi atitinkamą faktą turinčių teisę patvirtinti juridinių ar jiems prilygintų asmenų išduotų dokumentų originalai ar jų kopijos, skaitmeninės kopijos.

56Rinkliavos administratoriui pateikiami prašymai ir (ar) įrodantys dokumentai dėl atleidimo nuo Vietinės rinkliavos dedamųjų mokėjimo įvertinami ir (ar) konsultacijos suteikiamos nedelsiant. Tais atvejais, kai pateikiami netipiniai, reikalaujantys gilesnės analizės prašymai ir (ar) įrodantys dokumentai, tokius prašymus nagrinėja Rinkliavos administratoriaus Vietinės rinkliavos administravimo komisija.

57Rinkliavos administratoriui priėmus teigiamą sprendimą dėl atleidimo nuo Vietinės rinkliavos dedamųjų mokėjimo, sistemos registre atliekamos atitinkamos korekcijos už kalendorinius metus, atsakymas pareiškėjui neteikiamas.

58Tuo atveju, kai Vietinės rinkliavos mokėtojo negalima atleisti nuo Vietinės rinkliavos dedamųjų mokėjimo dėl netinkamų, nepakankamų, negaliojančių ar nepagrindžiančių nesinaudojimo nekilnojamojo turto objektu dokumentų pateikimo, prašymą pateikusiam Vietinės rinkliavos mokėtojui atsakymas pateikiamas tokia pačia forma, kokia buvo kreiptasi į Rinkliavos administratorių.

 

IX SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

59. Pagal Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą už gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą, kuriame deklaruotas asmuo, turintis 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų (deklaruotų tame pačiame objekte), pastovioji ir kintamoji dedamoji gali būti skaičiuojamos ne daugiau kaip už 2 tokio asmens vaikus. Toks prašymas galioja ne ilgiau kaip vienerius metus. Šios lengvatos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto tik tuo atveju, jeigu joms kompensuoti nepakanka surinktų einamųjų metų vietinės rinkliavos lėšų.

60. Metinė Vietinė rinkliava negali viršyti 1 procento disponuojamų namų ūkio pajamų. Jeigu už metus priskaičiuota Vietinė rinkliava viršija 1 procentą praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų, nekilnojamojo turto savininko ar jo įgalioto asmens prašymu gali būti pritaikyta lengvata. Lengvata taikoma metinės Vietinės rinkliavos daliai, kuri viršija 1 procentą praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų. Dėl lengvatos pritaikymo nekilnojamojo turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo gali kreiptis į Rinkliavos administratorių, pateikdamas:

60.1. prašymą;

60.2. dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę;

60.3. visų namų ūkyje gyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaracijas;

60.4. visų namų ūkyje gyvenančių asmenų (išskyrus nedarbingo amžiaus vaikus) pažymas apie visas gautas pajamas per praėjusius kalendorinius metus.

Šiame punkte įtvirtintos nuostatos taikomos tik Kelmės rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims už ne daugiau kaip 3 skirtingų rūšių nekilnojamojo turto vienetus (butą daugiabučiame name, individualų namą, sodų paskirties objektą, garažą garažų bendrijoje ir kt.).

Šios lengvatos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto tik tuo atveju, jeigu joms kompensuoti nepakanka surinktų einamųjų metų vietinės rinkliavos lėšų.

61. Kitas Vietinės rinkliavos lengvatas nustato ir taiko Savivaldybės taryba atskiru sprendimu.

62. Suteikiamos lengvatos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto.

63. Vietinės rinkliavos lengvatos nustatomos atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, nereglamentuoti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

65. Rinkliavos administratorius yra atsakingas už šių Nuostatų vykdymą, Vietinės rinkliavos dydžių rinkliavos mokėtojams apskaičiavimo teisingumą bei mokėjimo pranešimų Vietinės rinkliavos mokėtojams pateikimą laiku, Vietinės rinkliavos išieškojimą.

66. Už Vietinės rinkliavos mokėjimą laiku atsakingi visi atliekų turėtojai.

 

_____________________

 

Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų

1 priedas

 

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ GRUPIŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIAI

 

Nr.

Nekilnojamojo turto objektų grupė

Apmokestinamieji parametrai

Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą

Nekilnojamojo turto paskirtis

Pastovus apmokestina-masis parametras1

Kintamas apmokestina-masis parametras

Pastovus vietinės rinkliavos dydis, Eur

Kintamas vietinės rinkliavos dydis, Eur

1

Butai daugiabučiuose namuose

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (butai, bendrabučiai) kiti panašios paskirties objektai)

Deklaruotų gyventojų skaičius

Deklaruotų gyventojų skaičius3

16,10

6,90

2

Individualūs namai

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (individualūs namai) kiti panašios paskirties objektai)

Deklaruotų gyventojų skaičius

0,12 m3 konteinerio ištuštinimas

16,10

0,66

0,14 m3 konteinerio ištuštinimas

0,77

0,24 m3 konteinerio ištuštinimas

1,32

1,1 m3 konteinerio ištuštinimas

6,03

3

Viešbučių paskirties objektai

Pastatai, skirti trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.)

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,38

0,17

4

Administracinės paskirties objektai

Naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai)

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,23

0,10

5

Prekybos paskirties objektai

Naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, parduotuvės-operatorinės, knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės ir kiti laikini statiniai ar prekybos vietos (kioskai, palapinės ir kiti panašios paskirties objektai)

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,33

0,14

6

Paslaugų paskirties objektai

Naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai)

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,10

0,04

7

Maitinimo paskirties objektai

Naudojami žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai, kiti panašios paskirties objektai)

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,42

0,18

8

Transporto paskirties objektai

Naudojami transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,03

0,01

9

Garažų paskirties objektai

Naudojami transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties objektai, išskyrus lengvųjų automobilių garažus, esančius namų valdoje) ir priklausantys garažų savininkų bendrijoms arba nepriklausantys

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,01

0,01

10

Gamybos, pramonės paskirties objektai

Naudojami gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės, fermos ir kiti panašios paskirties objektai)

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,03

0,01

11

Sandėliavimo paskirties objektai

Naudojami sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,01

0,01

12

Kultūros paskirties objektai

Naudojami kultūros tikslams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,08

0,04

13

Mokslo paskirties objektai

Naudojami švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, mokymo įstaigų bendrabučiai, vaikų globos namai, kiti panašios paskirties objektai)

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,15

0,06

14

Gydymo paskirties objektai

Naudojami gydymo tikslams, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai) ar gyvūnams (veterinarijos gydyklos, gyvūnų globos namai ir kiti panašios paskirties objektai)

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,14

0,06

15

Poilsio paskirties objektai

Naudojami poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės

nameliai, kempingai, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės, kiti turizmo objektai ir kiti panašios paskirties objektai)

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,28

0,12

16

Sporto paskirties objektai

Naudojami sportui (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtklubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai)

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,01

0,00

17

Religinės paskirties objektai

Naudojami religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, parapijų namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,03

0,01

18

Specialiosios paskirties objektai

Naudojami specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai)

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

0,02

0,01

19

Sodų paskirties objektai

Naudojami arba poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba) daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys sodo sklypai su pastatais ir (ar) sodo sklypai su pastatais, nepriklausantys sodininkų bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje

Turto vienetas

Turto vienetas

3,06

1,31

20

Kiti objektai

Naudojami kita paskirtimi (lošimų namų pastatai) ir kiti savarankiški objektai (automobilių stovėjimo aikštelės, kapinės, degalinės, viešųjų renginių vietos), kurių negalima priskirti jokiai kitai objektų grupių sąrašo paskirčiai, ir kuriuose įprastai gali būti vykdoma ūkinė ar komercinė atliekų turėtojų veikla.

Kapinės

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turto vienetas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1 m3       konteinerio ištuštinimas

0,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1512,00

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,03

 

1 Parametras taikomas tuo atveju, kai Vietinės rinkliavos mokėtojas naudojasi kolektyviniais mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais. Mokėtojams, naudojantiems individualius identifikuotus mišrių komunalinių atliekų konteinerius, kintamoji vieno konteinerio ištuštinimo kaina apskaičiuojama pagal konteinerio tūrį, taikant įkainį 5,48 Eur/m³.

 

 

Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų

2 priedas

 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ MOKĖTINŲ ĮMOKŲ LENTELĖ

 

 

Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam individualiu mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriu – 16,10 Eur/m.

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji objektui, besinaudojančiam individualiu identifikuotu mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriu:

Eil. Nr.

Konteinerio tūris

Mato vnt.

1 konteinerio ištuštinimo kaina, Eur

Minimalus ištuštinimų skaičius, kartai per metus

Minimali mokėtina kintamoji dedamoji

1

0,12 m³

vnt.

0,66

12

7,92

2

0,14 m³

vnt.

0,77

12

9,24

3

0,24 m³

vnt.

1,32

12

15,84

4

1,1 m³

vnt.

6,03

12

72,36

5

0,77 m3

vnt.

4.22

12

50,64

Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam kolektyviniu konteineriu, – 16,10 Eur/metus

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam kolektyviniu konteineriu, – 6,90 Eur/metus

 

 

_______________________