LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2022 M. Rugpjūčio 17 D. ĮSAKYMO NR. 1V-536 „DĖL 2022–2030 METŲ VIEŠOJO VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 01-004-08-04-01 „DIDINTI VISUOMENĖS ĮSITRAUKIMĄ Į VIETOS PROBLEMŲ SPRENDIMĄ“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. birželio 7 d. Nr. 1V-337

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymą Nr. 1V-536 „Dėl 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašą (toliau – Aprašas) ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama) (Aprašo priedas nauja redakcija nedėstomas).

2. Pakeičiu Aprašo priedo žymą ir ją išdėstau taip:

„2022–2030 metų plėtros programos valdytojos

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Viešojo valdymo plėtros programos pažangos

priemonės Nr. 01-004-08-04-01„Didinti visuomenės

įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo

1 priedas“.

3. Papildau Aprašą 2 priedu (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                          Agnė Bilotaitė