Vadovaudamasi Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 256, 257 punktais, Neringos savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitų teikimo Neringos savivaldybės tarybai tvarkos aprašo, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T1-242 „Dėl Neringos savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitų teikimo Neringos savivaldybės tarybai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti Biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ vadovo 2018 metų ataskaitai (pridedama).

2. Skelbti Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt šio sprendimo
1 punkte nurodytą ataskaitą.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Narūnas Lendraitis