PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 1-488

Vilnius

 

P a k e i č i u  Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu
Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 381 punktą ir jį išdėstau taip:

381. Kietasis biokuras miestuose ar miesteliuose, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, ir 2 km nuo jų gali būti laikomas kuro aikštelėse ar atvirose teritorijose krūvomis, ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 8 m, krūvų pagrindo plotis neturi viršyti 12 m, o praeigos tarp jų turi būti ne siauresnės kaip 4 m.“

2. Papildau 3811 punktu:

3811. Kietasis biokuras gali būti laikomas atvirose teritorijose, kurios yra nutolusios nuo miestų ar miestelių daugiau kaip 2 km, krūvomis, ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 14 m, krūvos pagrindo plotis neturi viršyti 24 m, o praeigos tarp jų turi būti ne siauresnės kaip 10 m. Jeigu krūvos ilgis viršija 100 m, tokia krūva nuo kitos krūvos turi būti atskirta ne mažesne kaip 4 m praeiga. Papildomai turi būti numatyti šie gaisrinės saugos reikalavimai:

3811.1. kietajam biokurui laikyti skirta atvira teritorija negali būti užkrauta daugiau kaip 65 procentais;

3811.2. kietajam biokurui laikyti skirtoje teritorijoje privalo visą parą būti krovos technika, kuria galima per 1 valandą pakrauti ir iškrauti ne mažiau kaip 160 m3 laikomo kietojo biokuro ar kitos produkcijos;

3811.3. šalia kietajam biokurui laikyti pritaikytos aikštelės arba ne didesniu kaip 2 000 metrų atstumu nuo jos turi būti ne mažesnis kaip 1 000 m3 talpos vandens rezervuaras ar atviras vandens telkinys, kuris galėtų būti naudojamas galimam gaisrui gesinti ir prie kurio būtų įrengtas (12 x 12 m) privažiavimas gaisrinei technikai;

3811.4. visų praeigų tarp krūvų pagrindas turi būti sukietintas, kad juo galėtų važiuoti transporto priemonės;

3811.5. kietojo biokuro krūvos pagrindo kraštas turi būti nutolęs nuo elektros oro linijų ne mažesniu kaip 35 m atstumu.“

3. Papildau 3812 punktu:

3812. Atliekant krovos darbus uostų ir geležinkelių krovos aikštelėse, leidžiama kietąjį biokurą laikinai, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, laikyti ne didesnėse kaip 2 000 m2 krūvose. Atstumas nuo kietojo biokuro krūvos pagrindo krašto iki gyvenamųjų namų turi būti ne mažesnis kaip 30 m. Šių kietojo biokuro krūvų aukštis negali būti didesnis kaip 8 m.“  

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                             Saulius Greičius