VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

Dėl PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJOS FORMOS BEI JOS PILDYMO, TIKSLINIMO, PAPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. KS-176

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendžia:

1. Patvirtinti Privačių interesų deklaracijos formą (pridedama).

2. Patvirtinti Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisykles (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimą Nr. KS-84 „Dėl privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Nustatyti, kad dėl naujos privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių pasikeitimo deklaruojantys asmenys iki 2021 m. kovo 1 d. turi pateikti naują deklaraciją.

5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

6. Sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt.

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                              Edmundas Sakalauskas

 

PATVIRTINTA

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos

2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu KS-176

 

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA

 

 

 


Pateikimo data

 

1.  Mano ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys

 

Deklaruojantysis privalo nurodyti duomenis apie save ir savo sutuoktinį, sugyventinį, partnerį (Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai).

 

Asmeniniai duomenys

 

Sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys

 

Vardas

 

Vardas

 

 

Pavardė

 

 

Pavardė

 

Asmens kodas

 

Asmens kodas

 

 

 

Deklaracija teikiama dėl:

š   Einamų atitinkamų pareigų viešajame sektoriuje

š   Dalyvavimo pirkimų procedūrose

 


 

2.  Mano darbovietės

 

Deklaruojantis asmuo privalo nurodyti duomenis apie savo darbovietę (darbovietes) ir pareigas (statusą), dėl kurių privalo deklaruoti privačius interesus, taip pat kitas darbovietes ir (ar) einamas pareigas (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

 

Darbovietė

Ar darbdavys yra juridinis asmuo?

Taip  š                           Ne   š

 

Ar darbdavys yra registruotas Lietuvoje?

Taip   š                          Ne   š       

 

Pavadinimas

 

 

Juridinio asmens kodas

 

 

Juridinio asmens teisinė forma

 

 

Ryšio pradžios data Ryšio pabaigos data

 

Pareigų pobūdis

 

 

Pareigos


Ar dėl šių pareigų Jums privalu deklaruoti privačius interesus?

Taip   š                                 Ne   š

 

2.1.    Įstaiga, kurioje dalyvaujama pirkimų procedūrose

 

Pildoma tik tuomet, jei dalyvaujama pirkimų procedūrose

 


Juridinio asmens pavadinimas

 

 

Juridinio asmens kodas

 

 

Ryšio pradžios data Ryšio pabaigos data

 

 

Pareigų pobūdis

 

3.  Sutuoktinio darbovietės

 

Deklaruojantis asmuo privalo nurodyti duomenis apie savo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietes ir (ar) einamas pareigas (Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

 

Darbovietė

Ar darbdavys yra juridinis asmuo?

Taip  š                                 Ne   š

 

Ar darbdavys registruotas Lietuvoje?

Taip  š                                 Ne   š

 

Pavadinimas

 

 

Juridinio asmens kodas

 

 

Juridinio asmens teisinė forma

 

 

Ryšio pradžios data Ryšio pabaigos data

 

 

Pareigų pobūdis

 

 

Pareigos

 

4.  Ryšiai su juridiniais asmenimis

 

Deklaruojantis asmuo privalo nurodyti duomenis apie juridinius asmenis, kuriuose jo, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

 

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti:

 

- dėl to, kad jis ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas);

 

- dėl jo ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

 

 

Ryšys

Kieno ryšys deklaruojamas

 

 

Registracijos šalis

 

 

Juridinio asmens pavadinimas

 

 

Juridinio asmens kodas

 

 

Juridinio asmens teisinė forma

 

 

Ryšio pobūdis

 

 

Ryšio pradžios data Ryšio pabaigos data

 

 

Ar šis juridinis asmuo dalyvauja įstaigos, dėl kurioje einamų pareigų deklaruoju privačius interesus, ar jai pavaldžios įstaigos viešuosiuose pirkimuose ar VPIDĮ apibrėžtuose projektuose?

 

Taip   š                                         Ne   š

 

Informacija apie šį dalyvavimą:

 

 

 

 


Papildomos pastabos:

 


5.  Ryšiai sudarius sandorius

 

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl jo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius. Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

 

Ryšys sudarius sandorį

 

Kieno sandoris

 

 

Sandorio rūšis

 

 

Sandorio sudarymo data

 

 

Sandorio pabaigos data

 

 

Sandorio objektas (neprivalomas)

 

 

Kita sandorio šalis (fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

 

6.  Kiti duomenys

 

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

 

Su fiziniais asmenimis susiję duomenys:

 

 

Kiti duomenys ar aplinkybės:

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos

2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu KS-176

 

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO, PAPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta privačių interesų deklaracijos (toliau – Deklaracija) pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo tvarka.

2.         Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymu ir kitais teisės aktais. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtas sąvokas.

3.         Deklaraciją pateikti privalo valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, nurodyti Įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje, ir kiti asmenys, kuriems prievolė pateikti deklaraciją yra nustatyta Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje (visi kartu toliau – Deklaruojantys asmenys).

4.         Deklaruojantis asmuo Deklaracijoje nurodo Įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus duomenis ir privačius interesus. Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti artimo asmens ir jo privačių interesų, jeigu šie duomenys yra įslaptinti ir (ar) artimas asmuo vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą. Deklaruojančio asmens privačiais interesais nelaikomi Įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje su artimais asmenimis susiję duomenys, kurie deklaruojančiam asmeniui objektyviai negali būti žinomi.

5.        Deklaruojantis asmuo (išskyrus Įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje nustatytą išimtį) Deklaraciją pildo ir teikia elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) interneto tinklalapio www.vtek.lt, nustatant deklaruojančiojo asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

6.         Deklaruojantis asmuo privalo pateikti Deklaraciją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos.

7.         Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje (išskyrus Įstatymo 5 straipsnio 4 ir 5 dalyse įvardintus asmenis), pateikia per PINREG užpildytą Deklaraciją kartu su pretendento dokumentais institucijos ar įstaigos, kurioje pretenduojama dirbti, reikalavimu (ši deklaracija nėra viešinama). Pateikti Deklaraciją gali būti reikalaujama, jei pareigoms, į kurias asmuo pretenduoja, priskirtos funkcijos yra susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu.

8.         Kandidatai į Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius deklaraciją pateikia atitinkamai Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatytais atvejais per PINREG. Kandidatų į nurodytas pareigas Deklaracijų duomenys teisės aktų nustatyta tvarka perduodami Vyriausiajai rinkimų komisijai ir VTEK interneto svetainėje www.vtek.lt nėra skelbiami.

9. Asmenys, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti ir (arba) kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą, ar asmenys, pretenduojantys į šias pareigas,  Deklaraciją pateikia institucijos ar įstaigos, kurioje eina pareigas ar į kurią pretenduoja, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui šios institucijos ar įstaigos nustatyta tvarka ir terminais. Deklaracijos saugomos tos institucijos nustatyta tvarka.

10. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – pirkimų vykdytojas) pirkimų komisijų nariai, asmenys, pirkimų vykdytojų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų vykdytojų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaraciją pateikia (jeigu ji dar nebuvo pateikta) iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios. Pirkimų vykdytojų pirkimų komisijų nariai, asmenys, pirkimų vykdytojų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų vykdytojų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai, nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.

11. Aktualių deklaracijų duomenys (išskyrus asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti ir (arba) kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą, taip pat profesinės karo tarnybos karių deklaracijų duomenis) yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje www.vtek.lt. Negali būti viešai skelbiami Deklaracijoje nurodyti asmens kodas, specialiųjų kategorijų asmens duomenys, kitos sandorio šalies, kuri yra fizinis asmuo, asmens duomenys, pagal Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktus deklaruojamų kitų fizinių asmenų asmens duomenys, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų ar sodininkų bendrijų duomenys, taip pat kiti duomenys, kuriuos skelbti draudžiama pagal įstatymus.         

12. VTEK, turėdama pagrįstų duomenų apie deklaruojančio asmens statuso praradimą arba asmens, kurio Deklaracijos duomenys yra vieši ir kuris prarado deklaruojančio asmens statusą (pavyzdžiui, nustojo eiti pareigas valstybinėje tarnyboje), prašymu, patikrinusi jo pagrįstumą,  nutraukia Deklaracijos viešą skelbimą VTEK interneto svetainėje.

 

II. PAGRINDINIAI PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJOS PILDYMO REIKALAVIMAI IR STRUKTŪRA

 

13.       Deklaracija užpildoma kompiuterio programine priemone vedlio principu, VTEK interneto svetainėje (www.vtek.lt) prisijungus prie Privačių interesų registro, tiesiogiai portale (realiu laiku)

14. Pirmą kartą asmeniui prisijungus prie PINREG, prašoma nurodyti kontaktinę informaciją, kuri nėra privaloma, tačiau reikalinga, jei deklaruojantis asmuo pageidauja gauti pranešimus apie tikslintinus Deklaracijos duomenis.

15. PINREG pasirinkus „Teikti deklaraciją“, deklaruojantis asmuo pasirenka priežastį, dėl kurios Deklaracija pildoma:

15.1. Einamos pareigos viešajame sektoriuje ir (ar) dalyvavimas pirkimų procedūrose. Šią priežastį pasirinkusių deklaruojančių asmenų aktualios deklaracijos yra Įstatymo nustatyta tvarka viešinamos VTEK interneto puslapyje;

15.2. Kandidatuojama rinkimuose. Šią priežastį turėtų pasirinkti kandidatai į Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius, kuriems privalu deklaruoti privačius interesus vadovaujantis atitinkamais rinkimų įstatymais. Šių Deklaracijų duomenis VTEK perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai, kuri užtikrina jų išviešinimą;

15.3. Pretenduojama dirbti valstybinėje tarnyboje. Šią priežastį turėtų pasirinkti asmenys, kurie užpildytą Deklaraciją kartu su pretendento dokumentais turi pateikti institucijai ar įstaigai, kurioje pretenduojama dirbti (jei Deklaracijos reikalaujama). Ši deklaracija nėra viešinama, o už Deklaracijos perdavimą atitinkamai institucijai ar įstaigai yra atsakingas pats deklaruojantis asmuo.

16. Privačių interesų deklaraciją sudaro 6 dalys (deklaravimo etapai):

16.1. „Mano ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys“. Šioje dalyje nurodomi bendrieji deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai);

16.2.    „Mano darbovietės“. Šioje dalyje nurodomos deklaruojančiojo asmens darbovietės ir pareigos (statusas), dėl kurių jam privalu deklaruoti privačius interesus, taip pat kitos darbovietės ir (ar) einamos pareigos (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas);

16.3.    „Sutuoktinio darbovietės“. Šioje dalyje nurodomos deklaruojančiojo asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietės ir (ar) einamos pareigos (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

16.4. „Ryšiai su juridiniais asmenimis“. Šioje dalyje nurodoma:

16.4.1. duomenys apie juridinius asmenis, kuriuose deklaruojančio asmens, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktas);

16.4.2. duomenys apie privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl to, kad deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas);

16.4.3. duomenys apie privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl deklaruojančiojo asmens ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

16.5. „Ryšiai sudarius sandorius“ – šioje dalyje nurodomi privatūs interesai, egzistuojantys ar galintys atsirasti dėl deklaruojančiojo ar (ir) jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius. Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

16.6. „Kiti duomenys“ – šioje dalyje nurodomi privatūs interesai, egzistuojantys ar galintys atsirasti dėl deklaruojančio asmens, jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Tai yra kiti duomenys, dėl kurių deklaruojančiajam asmeniui gali kilti interesų konfliktas ir kurių nurodyti kitose Deklaracijos dalyse nebuvo galima.

 

III. DEKLARACIJOS DALIES „MANO IR SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO AR PARTNERIO DUOMENYS“ PILDYMAS

 

17. Šioje dalyje nurodomi bendrieji deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai). Duomenys apie jį patį bei sutuoktinį deklaruojančiajam pateikiami iš Gyventojų registro, sugyventinio ar partnerio duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) deklaruojantysis turi įrašyti.

18. Šioje dalyje deklaruojantysis turi papildomai pažymėti, ar Deklaracija teikiama dėl dalyvavimo pirkimų procedūrose, ar dėl einamų atitinkamų pareigų viešajame sektoriuje (galimi abu pasirinkimai). Šis žymėjimas reikalingas, kad būtų galima tiksliau pateikti sekančios Deklaracijos dalies informaciją pildymui. Užpildžius prašomą informaciją, reikia spausti mygtuką „Tęsti pildymą“.

 

IV. DEKLARACIJOS DALIES „MANO DARBOVIETĖS“ PILDYMAS

 

19. Šioje dalyje nurodomos deklaruojančiojo asmens darbovietės ir pareigos (statusas), dėl kurių jam privalu deklaruoti privačius interesus, taip pat kitos darbovietės ir (ar) einamos pareigos (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pažymėtina, kad visus šioje Deklaracijos dalyje reikalaujamus duomenis nurodyti privalu neatsižvelgiant į tai, ar dėl jų deklaruojančiajam gali kilti interesų konfliktas.

20. Deklaruojančiajam pateikiama informacija, pildymo metu gauta iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos. Papildomai prie kiekvienos darbovietės iš pateikiamo klasifikatoriaus asmuo turi nurodyti pareigų pobūdį bei laisva forma trumpai įrašyti tikslias einamas pareigas (pvz. vyriausiasis specialistas, patarėjas, analitikas ir pan.). Struktūrinio padalinio, kuriame dirba, nurodyti nereikia.

21. Darbovietės kortelėje pažymima, ar dėl nurodomų pareigų asmeniui privalu deklaruoti privačius interesus (Taip/Ne). Pavyzdžiui, jei asmuo eina valstybės tarnautojo pareigas biudžetinėje įstaigoje, o taip pat papildomai dirba privačioje UAB „X“, biudžetinės įstaigos kortelėje reikės žymėti „Taip“ (valstybės tarnautojams deklaruoti privačius interesus privalu), o UAB „X“ kortelėje – „Ne“ (dėl einamų pareigų privačioje bendrovėje deklaruoti privačių interesų nereikia).

22. Jei asmuo tame pačiame juridiniame asmenyje eina kelias pareigas arba papildomai dalyvauja pirkimų procedūrose, darbovietės kortelės apačioje pasirenkama „Pridėti pareigas“ ir atitinkamai nurodomas pareigų pobūdis bei einamos pareigos.

23. Papildomą darbovietę ar einamas pareigas, apie kurias deklaruojančiajam nebuvo pateikta iš kitų valstybės registrų ar informacinių sistemų, deklaruojantysis gali įvesti paspausdamas mygtuką „Pridėti darbovietę“. Kortelėje nurodoma, ar darbdavys yra juridinis asmuo, nurodomas pavadinimas ar darbdavio vardas bei pavardė, ryšio pradžios data, pareigų pobūdis, tikslios pareigos ir informacija, ar dėl šių einamų pareigų privalu deklaruoti privačius interesus. Užpildžius prašomą informaciją, reikia spausti mygtuką „Tęsti pildymą“.

 

V. DEKLARACIJOS DALIES „SUTUOKTINIO DARBOVIETĖS“ PILDYMAS

 

24. Šioje dalyje nurodomos deklaruojančiojo asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietės ir einamos pareigos (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Pažymėtina, kad visus šioje Deklaracijos dalyje reikalaujamus duomenis nurodyti privalu neatsižvelgiant į tai, ar dėl jų deklaruojančiajam asmeniui gali kilti interesų konfliktas.

25. Deklaruojančiajam pateikiama informacija apie sutuoktinio darbovietes, pildymo metu gauta iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos. Papildomai prie kiekvienos darbovietės iš pateikiamo klasifikatoriaus asmuo turi nurodyti pareigų pobūdį (pvz., juridinio asmens darbuotojas) bei laisva forma trumpai įrašyti tikslias einamas pareigas (pvz. projektų vadovas, vadybininkas, analitikas ir pan.). Sugyventinio, partnerio darbovietės preliminarioje deklaracijoje nėra pateikiamos, jas deklaruojantis asmuo turi įrašyti.

26. Jei asmuo tame pačiame juridiniame asmenyje eina kelias pareigas, darbovietės kortelės apačioje pasirenkama „Pridėti pareigas“ ir atitinkamai nurodomas pareigų pobūdis bei einamos pareigos.

27. Papildomą darbovietę ar einamas pareigas, apie kurias deklaruojančiajam nebuvo pateikta iš kitų valstybės registrų ar informacinių sistemų, deklaruojantysis gali įvesti paspausdamas mygtuką „Pridėti darbovietę“. Kortelėje nurodoma, ar darbdavys yra juridinis asmuo, nurodomas pavadinimas ar darbdavio vardas bei pavardė, ryšio pradžios data, pareigų pobūdis, tikslios pareigos.

Užpildžius prašomą informaciją, reikia spausti mygtuką „Tęsti pildymą“.

 

VI. DEKLARACIJOS DALIES „RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS“ PILDYMAS

 

28. Šioje Deklaracijos dalyje pateikiami:

28.1. duomenys apie juridinius asmenis, kuriuose deklaruojančio asmens, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką[1] šių juridinių asmenų veiklai (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Pažymėtina, kad šiame papunktyje nurodytus duomenis nurodyti privalu neatsižvelgiant į tai, ar dėl ryšio su juridiniu asmeniu deklaruojančiajam gali kilti interesų konfliktas;

28.2. duomenys apie privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl to, kad deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis (akcininkas, dalininkas ir pan.). Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas);

28.3. duomenys apie privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl deklaruojančiojo asmens ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Pažymėtina, kad 28.2.-28.3. papunkčiuose nurodytini tie ryšiai su juridiniais asmenimis, kurie yra deklaruojančiojo asmens privačiu interesu – t. y., jei deklaruojančiajam asmeniui, atliekant tarnybines pareigas, gali tekti dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su nurodytinu juridiniu asmeniu. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju deklaruotini ne tik deklaruojančiojo ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšiai su juridiniais asmenimis, bet ir kitų artimų asmenų[2] .

29. Deklaruojančiajam pateikiama informacija apie jo paties ryšius su juridiniais asmenimis, gauta iš VĮ Registrų centro. Informacija apie artimų asmenų ryšius preliminarioje deklaracijoje nenurodoma. Deklaruojančio asmens privačiais interesais nelaikomi Įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje su artimais asmenimis susiję duomenys, kurie deklaruojančiam asmeniui objektyviai negali būti žinomi.

30. Papildomą ryšio su juridiniu asmeniu kortelę deklaruojantysis gali įtraukti paspausdamas mygtuką „Pridėti papildomą ryšį“. Taip pat gali pasirinkti neįtraukti į deklaraciją preliminarioje deklaracijoje nurodyto ryšio su juridiniu asmeniu, kortelės apačioje pasirinkdamas „Neįtraukti ryšio į deklaraciją“.

31. Ryšio su juridiniu asmeniu kortelėje privalu pasirinkti kieno ryšys deklaruojamas (mano / sutuoktinio, sugyventinio, partnerio / bendras / kito artimo asmens), nurodyti juridinio asmens registracijos šalį (Lietuvos Respublika / užsienio valstybė), pavadinimą, kodą, teisinę formą, iš klasifikatoriaus pasirinkti ryšio pobūdį, nurodyti ryšio pradžios datą, taip pat pažymėti, ar šis juridinis asmuo dalyvauja įstaigos, dėl kurios deklaruojami privatūs interesai, ar jai pavaldžios įstaigos viešuosiuose pirkimuose ar  Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytuose projektuose (pvz., deklaruojantysis, dirbantis biudžetinėje įstaigoje „X“, nurodo, kad jo sutuoktinis yra UAB „Y“ akcininkas. Tokiu atveju jis turi pažymėti, ar UAB „Y“ dalyvauja biudžetinės įstaigos „X“ skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose. Aplinkybė, ar pats deklaruojantysis, atlikdamas pareigas, dalyvauja pirkimų procedūrose, šiuo atveju nėra svarbi).

Užpildžius prašomą informaciją, reikia spausti mygtuką „Tęsti pildymą“.

 

VII. DEKLARACIJOS DALIES „RYŠIAI SUDARIUS SANDORIUS“ PILDYMAS

 

32. Šioje dalyje nurodomi privatūs interesai, egzistuojantys ar galintys atsirasti dėl deklaruojančiojo ar (ir) jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius. Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Pažymėtina, kad nurodytini tie ryšiai su juridiniais ar fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurie yra deklaruojančiojo asmens privačiu interesu – t. y., jei deklaruojančiajam asmeniui, atliekant tarnybines pareigas, gali tekti dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su nurodytina sandorio šalimi.

33. Ryšio sudarius sandorį kortelėje iš klasifikatoriaus pasirenkama sandorio rūšis, nurodoma sandorio sudarymo data (gali būti nurodoma ir pabaigos data), trumpai apibūdinamas sandorio objektas, nurodoma kita sandorio šalis (įvardinamas fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo sudarytas sandoris).

34. Papildomą ryšio sudarius sandorį kortelę deklaruojantysis gali įtraukti paspausdamas mygtuką „Pridėti papildomą ryšį“.

Užpildžius prašomą informaciją, reikia spausti mygtuką „Tęsti pildymą“.

 

VIII. DEKLARACIJOS DALIES „KITI DUOMENYS“ PILDYMAS

 

35. Šioje dalyje nurodomi privatūs interesai, egzistuojantys ar galintys atsirasti dėl deklaruojančio asmens, jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Tai yra kiti duomenys, dėl kurių deklaruojančiajam asmeniui gali kilti interesų konfliktas ir kurių nurodyti kitose Deklaracijos dalyse nebuvo galima.

36. Duomenys pildomi laisva forma, tačiau yra išskiriami du laukeliai – vienas informacijai, susijusiai su fiziniais asmenimis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, o kitas informacijai, kurioje nėra fizinių asmenų duomenų. Atskyrimas reikalingas Deklaracijų viešinimui, nes, vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, negali būti viešai skelbiami Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punkte deklaruojamų kitų fizinių asmenų asmens duomenys.

37. Užpildžius prašomą informaciją, reikia spausti mygtuką „Teikti deklaraciją“, jei Deklaraciją norite pateikti, arba „Išsaugoti kaip juodraštį“, jei Deklaraciją norėsite pateikti vėliau. Pateikus deklaraciją deklaruojantysis informuojamas apie sėkmingai pateiktą Deklaraciją. Pateikimo data suteikiama automatiniu būdu.

 

IX. PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJOS DUOMENŲ TIKSLINIMAS IR PAPILDYMAS

 

38.       Jeigu atsirado naujų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų duomenų ar privačių interesų, pasikeitė pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys ar privatūs interesai, deklaruojantis asmuo privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, patikslinti arba papildyti deklaraciją.

39.       Tikslinant (papildant) Deklaracijoje nurodytus duomenis arba taisant Deklaracijoje pastebėtas klaidas nauja Deklaracija nepildoma, tik patikslinama arba papildoma jau pateikta Deklaracija (jeigu Deklaracija prieš tai buvo pakeista kelis kartus, atnaujinama vėliausiai pateikta Deklaracija). Kiekvieną kartą turi būti pateikiama patikslinta ar papildyta Deklaracija kartu su visais naujais ir (ar) iš ankstesnės formos išlikusiais aktualiais deklaruotinais duomenimis. Deklaracijos tikslinamos ar papildomos tiesiogiai portale per PINREG. 

40.       Pasikeitus Deklaracijos formai ir (ar) Deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėms, deklaruojantis asmuo per VTEK nustatytą terminą ir VTEK nustatyta tvarka privalo pateikti naują, patikslintą ar papildytą Deklaraciją.

 

X. TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

41. Kontroliuodami, kaip vykdomos Įstatymo ir šių Taisyklių nuostatos, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai, pirkimų vykdytojų vadovai arba jų įgalioti asmenys (dėl pirkimų vykdytojo pirkimų komisijų narių, asmenų, pirkimų vykdytojų vadovų paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų vykdytojų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų, pirkimo iniciatorių):

41.1.    prižiūri, ar asmenys laiku ir tinkamai pateikia Deklaracijas (per PINREG prisijungę prie atitinkamos įstaigos paskyros „Tvarkyti įstaigos duomenis“);

41.2.    konsultuoja deklaruojančius asmenis privačių interesų deklaravimo klausimais;

41.3.    remdamiesi Deklaracijoje nurodytais duomenimis, rengia rašytines išankstines rekomendacijas, nuo kokių tarnybinių pareigų atlikimo deklaruojantysis asmuo privalo nusišalinti. Šios rekomendacijos yra sudaromos dėl konkrečios situacijos. Išankstines rekomendacijas deklaruojantis asmuo gali skelbti viešai savo nuožiūra;

41.4.    atlieka kitus teisės aktų nustatytus veiksmus arba atitinkamos valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos vadovo pavedimus.

42.       Institucijose ir įstaigose turi būti patvirtintas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

43.       Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų Įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų juridinių asmenų, kuriuose eina pareigas deklaruojantys asmenys, vadovai ar jų įgalioti asmenys informuoja į pareigas renkamus, priimamus ir skiriamus asmenis ir asmenis, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus kitais pagrindais, apie pareigą pateikti deklaraciją. Deklaruojantis asmuo apie šią pareigą informuojamas priėmimo, skyrimo į pareigas ar deklaruojančio asmens statuso įgijimo metu.

44. Valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai, pirkimų vykdytojų vadovai arba jų įgalioti asmenys (dėl pirkimų vykdytojo pirkimų komisijų narių, asmenų, pirkimų vykdytojų vadovų paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų vykdytojų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų, pirkimo iniciatorių) raštu įsipareigoja saugoti asmens duomenų, nurodytų Deklaracijoje, paslaptį. Informacija apie Deklaracijoje nurodytus duomenis tretiesiems asmenims teikiama tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45.       Už Deklaracijos nepateikimą, pavėluotą pateikimą, neteisingų duomenų nurodymą arba deklaruotinų duomenų nenurodymą, pateiktų duomenų tikrumą įstatymų nustatyta tvarka atsako Deklaraciją teikiantis asmuo.

46. Su deklaruojančio asmens pateiktomis Deklaracijomis turi teisę susipažinti Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teisėsaugos, audito, kontrolės institucijos ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymus turi teisę susipažinti su tokia informacija.

_________________________[1] LR Konkurencijos įstatymo 3 straipsnyje apibrėžta, kad Lemiama įtaka - padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, valdymo organų sprendimų ar personalo sudėties.

[2] Artimi asmenys  deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).