LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1185 201 STRAIPSNIO IR 2 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. XII-2238

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 201 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 201 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Reprografijos įrenginių, už kuriuos turi būti mokamas kompensacinis atlyginimas, sąrašas, kompensacinio atlyginimo už reprografijos įrenginius ir už atgaminimo reprografijos būdu paslaugas tarifai, nustatyti šio Įstatymo 2 priede, turi būti peržiūrimi ne rečiau kaip kas dveji metai. Kitas kompensacinio atlyginimo mokėjimo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė, suderinusi su kompensacinio atlyginimo mokėtojams atstovaujančiomis asociacijomis ir autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijomis.“

2. Pakeisti 201 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Apskaitos dokumentuose, kuriais įforminamas reprografijos įrenginių pardavimas, numatytas šio straipsnio 4 dalyje, kompensacinio atlyginimo suma turi būti apskaičiuota, išskirta ir nurodyta atskira eilute, o išrašant sąskaitas jų pastabose nurodoma, kad reprografijos įrenginius įsigijęs asmuo turi teisę susigrąžinti kompensacinį atlyginimą šio straipsnio 6 dalyje numatytais atvejais.“

 

2 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

autorių teisių ir gretutinių

teisių įstatymo

2 priedas

 

REPROGRAFIJOS ĮRENGINIAI, UŽ KURIUOS MOKAMAS KOMPENSACINIS ATLYGINIMAS, KOMPENSACINIO ATLYGINIMO UŽ REPROGRAFIJOS ĮRENGINIUS IR UŽ ATGAMINIMO REPROGRAFIJOS BŪDU PASLAUGAS TARIFAI

 

I. Reprografijos įrenginiai, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, ir kompensacinio atlyginimo už reprografijos įrenginius tarifai

Įrenginiai

Įrenginio sparta

Kompensacinio atlyginimo tarifas

(procentais)

1. Nespalviniai kopijuokliai

1,8–2,00

mažos spartos

(nuo 12 iki 23 kopijų per minutę)

1,8

vidutinės spartos

(nuo 24 iki 45 kopijų per minutę)

1,9

didelės spartos

(nuo 46 iki 90 kopijų per minutę)

2,00

2. Spalviniai kopijuokliai

2,7–3,00

mažos spartos

(nuo 12 iki 23 kopijų per minutę)

2,7

vidutinės spartos

(nuo 24 iki 45 kopijų per minutę)

2,85

didelės spartos

(nuo 46 iki 90 kopijų per minutę)

3,00

3. Nespalviniai daugiafunkciai kopijuokliai

0,6–0,7

mažos spartos

(nuo 12 iki 23 kopijų per minutę)

0,6

vidutinės spartos

(nuo 24 iki 45 kopijų per minutę)

0,65

didelės spartos

(nuo 46 iki 90 kopijų per minutę)

0,7

4. Spalviniai daugiafunkciai kopijuokliai

0,9–1,00

mažos spartos

(nuo 12 iki 23 kopijų per minutę)

0,9

vidutinės spartos

(nuo 24 iki 45 kopijų per minutę)

0,95

didelės spartos

(nuo 46 iki 90 kopijų per minutę)

1,00

Pastaba. Kompensacinio atlyginimo tarifas nustatomas procentais nuo šiame priede numatytų Lietuvos Respublikoje parduodamų civilinėje apyvartoje esančių, Lietuvos Respublikoje pagamintų ar į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų reprografijos įrenginių pirmojo pardavimo Lietuvos Respublikoje kainos be mokesčių.

II. Kompensacinio atlyginimo už atgaminimo reprografijos būdu paslaugas tarifai

(eurais)

Reprografijos įrenginio galingumas

Už paslaugas, teikiamas bibliotekose, švietimo įstaigose, mokslo ir studijų institucijose ar netoli švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų

Už paslaugas, teikiamas toli nuo švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų

Už paslaugas, teikiamas vietovėse, kuriose nėra švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų

Mažiau kaip 6 kopijos per minutę

17,37

11,58

8,68

Nuo 6 iki 19 kopijų per minutę

34,75

23,16

17,37

Nuo 20 iki 39 kopijų per minutę

52,13

37,65

26,06

Nuo 40 iki 59 kopijų per minutę

81,09

55,02

34,75

Nuo 60 iki 89 kopijų per minutę

98,47

75,30

49,23

Daugiau kaip 89 kopijos per minutę

115,84

92,67

57,92

Pastabos:

1. Reprografijos paslaugas teikiantys asmenys kompensacinį atlyginimą, skaičiuojamą už reprografijos paslaugas, moka vieną kartą per metus, pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas.

2. Laikoma, kad reprografijos paslaugos teikiamos netoli švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos, jeigu švietimo įstaiga, mokslo ir studijų institucija yra ne toliau kaip už 500 metrų nuo reprografijos paslaugų teikimo vietos.

3. Tais atvejais, kai reprografijos paslaugoms naudojami reprografijos įrenginiai, darantys spalvotas kopijas, kompensacinio atlyginimo tarifai didinami 25 procentais.“

 

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. birželio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė