KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS

 

2008 m. birželio 27 d. Nr. T-331

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 85-2969, Nr. 110-3984; 2002, Nr. 43-1604, Nr. 103-4605, Nr. 112-4976, Nr. 127-5749; 2003, Nr. 17-704, Nr. 28-1124, Nr. 73-3357; Nr. 104-4636; 2004, Nr. 4-33, Nr. 134-4839; 2005, Nr. 57-1941; 2006, Nr. 82-3251; 2007, Nr. 77-3053) 11 straipsnio 2 dalimi ir 17 straipsnio 49 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 6 straipsnio 2 punktu, 29 straipsnio 5 dalimi, 60 straipsnio 1 dalies 17 punktu ir atsižvelgdama į Rekomendacijas savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-918 (Žin., 2003, Nr. 69-3147), Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių:

2.1. inicijuoti su centralizuotu vaikų priėmimu į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes susijusios elektroninės programos sukūrimą ir įdiegimą;

2.2. patvirtinti 2.1 punkte nurodytos duomenų bazės struktūrą ir priimti kitus sprendimus, kuriuos pagal 1 punkte nurodytą aprašą turi priimti duomenų bazės valdytojas;

2.3. priimti sprendimus, susijusius su 1 punkte nurodyto aprašo įgyvendinimu.

3. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 22 d. sprendimą Nr. T-20 „Dėl Vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 ir 3 punktai įsigalioja nuo 2009 m. birželio 1 dienos.

5. Įpareigoti Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovus prieš įsigaliojant 1 punkte nurodytam aprašui pateikti duomenų bazės tvarkytojui (-ams) prašymus, dokumentus ir kitus duomenis, susijusius su nepatenkintais prašymais, pateiktais pagal Vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-20.

6. Nustatyti, kad prašymams, pateiktiems pagal Vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką, taikomi šioje tvarkoje nurodyti prioritetai ir šie prašymai duomenų bazėje registruojami kaip prašymai, pateikti 2009 m. birželio 1 dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Andrius Kupčinskas


PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2008 m. birželio 27 d.

sprendimu Nr. T-331

 

 

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų (toliau – švietimo įstaiga) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – grupė) tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą švietimo įstaigose. Šiam tikslui sukuriama duomenų apie grupes lankančius ir pageidaujančius jas lankyti vaikus bazė.

2. Aprašas reglamentuoja tėvų (globėjų) prašymų pateikimo, grupių sudarymo tvarką, duomenų bazės struktūrą, duomenų bazės valdytojo ir tvarkytojo funkcijas ir atsakomybę.

 

II. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

3. Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes pildo elektroniniu būdu arba juos pateikia Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą (toliau – duomenų bazės tvarkytojas) pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą. Tėvų (globėjų) prašymai priimami ir registruojami nuolat.

4. Prašyme nurodoma:

4.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

4.2. pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);

4.3. pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos;

4.4. duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;

4.5. duomenys apie tėvus (globėjus).

5. Prie prašymo pridedami dokumentai ir / ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė Aprašo 9.2 punkte nurodytais atvejais.

6. Prašymas neregistruojamas, jeigu:

6.1. jame pateikti neteisingi duomenys;

6.2. vaikas per dvi savaites po prašyme nurodytos pageidaujamos priėmimo datos nepradeda lankyti grupės.

 

III. GRUPIŲ SUDARYMAS

 

7. Priimamų vaikų sąrašus sudaro duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 dienos. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.

8. Grupes savo įsakymu sudaro švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš duomenų bazės tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.

9. Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-366 (Žin., 2008, Nr. 54-2005), nustatytus reikalavimus.

10. Priimant vaikus į grupes:

10.1. laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą;

10.2. pirmenybė teikiama:

10.2.1. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);

10.2.2. vaikams, pasiūlytiems Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;

10.2.3. vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;

10.2.4. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;

10.2.5. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

10.2.6. priešmokyklinio amžiaus (5–6 metų) vaikams;

10.3. atsižvelgiama į tėvų (globėjų) pageidavimą ugdyti vaiką taikant netradicinę ugdymo metodiką ar pedagoginę sistemą.

11. Jei tėvų (globėjų) pageidaujamoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) laisvų vietų nėra, siūloma kita švietimo įstaiga, kurioje yra vietų. Atsiradus laisvai vietai, vaikui teikiama pirmenybė lankyti pageidaujamą įstaigą.

12. Vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi. Joje nurodoma:

12.1. sutarties šalys;

12.2. ugdymo programa;

12.3. šalių įsipareigojimai;

12.4. sutarties terminas;

12.5. nutraukimo pagrindai ir padariniai.

13. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

14. Ugdymo sutartis registruojama Ugdymo sutarčių registracijos knygoje.

15. Sudarius sutartį, suformuojama vaiko asmens byla, kurioje saugojama ugdymo sutarties kopija. Vaikui išvykus iš švietimo įstaigos, jo asmens byla lieka šioje įstaigoje. Gavus švietimo įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymąsi, prašymą, švietimo įstaigai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

16. vaikų priėmimas į grupes įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

17. Atvedę vaiką į grupę, tėvai (globėjai) pateikia švietimo įstaigos direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą.

18. Jei vaikas per du mėnesius dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į grupę, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

19. Apie vaiką, nustojusį lankyti grupę, švietimo įstaigos direktorius tą pačią dieną informuoja duomenų bazės tvarkytoją.

 

Iv. DUOMENŲ BAZĖS STRUKTŪRA

 

20. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriuje kuriama ir pildoma bazė duomenų apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

21. Duomenų bazės paskirtis – centralizuotai tvarkyti duomenis apie grupes ir jas lankančius ir pageidaujančius lankyti vaikus, siekiant optimaliai tenkinti tėvų (globėjų) poreikius ir teikti patikimą ir tikslią informaciją vietos bendruomenei.

22. Duomenų bazės struktūra:

22.1. duomenys apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą: vietų skaičius grupėse, grupių modeliai pagal vaikų amžių, grupės darbo laiką, taikomos pedagoginės sistemos ar ugdymo metodikos, ugdymo programos, teikiamos papildomos paslaugos ir kita su ugdymo organizavimu susijusi informacija (sprendžia duomenų bazės valdytojas);

22.2. duomenys apie grupes lankančius vaikus;

22.3. duomenys apie grupes pageidaujančius lankyti vaikus;

22.4. duomenys, pateikti tėvų (globėjų) prašymuose.

 

V. DUOMENŲ BAZĖS VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

23. Duomenų bazės valdytojas yra Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Jis:

23.1. priima sprendimus dėl duomenų bazės sudarymo;

23.2. skiria duomenų bazės tvarkytoją (-us), kontroliuoja jo (jų) darbą;

23.3. nustato, kaip teikiama informacija Aprašo VI skyriuje nurodytiems duomenų gavėjams.

24. Duomenų valdytojo teisės:

24.1. gauti iš švietimo įstaigų, teikiančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, duomenis apie vietų grupėse ir jas lankančių vaikų skaičių, grupių struktūrą ir ugdymo organizavimą;

24.2. gauti iš duomenų bazės tvarkytojo informaciją, dokumentus ir paaiškinimus apie duomenų tvarkymą ir naudojimą;

24.3. reikalauti, kad duomenų tvarkytojai ištaisytų duomenų bazėje pateiktus klaidingus arba netikslius duomenis;

24.4. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skirti ir pakeisti duomenų bazės tvarkytojus ir parinkti projektavimo, techninio aptarnavimo ir priežiūros vykdytojus.

25. Duomenų valdytojas atsako už:

25.1. teisės aktų, reglamentuojančių duomenų bazės funkcionavimą, įgyvendinimą;

25.2. duomenų bazės saugumą;

25.3. duomenų bazės funkcionalumą;

25.4. duomenų bazėje tvarkomų duomenų patikimumą.

26. Duomenų bazės tvarkytojas:

26.1. elektronine programa registruoja ir saugo tėvų (globėjų) prašymus priimti vaiką į grupę ir dokumentų, patvirtinančių šeimos sudėtį ir jos socialinę padėtį, kopijas;

26.2. renka Aprašo 22 punkte nurodytus duomenis;

26.3. įveda duomenis į duomenų bazę, juos klasifikuoja ir grupuoja duomenų bazės valdytojo nustatyta tvarka;

26.4. kaupia ir atnaujina duomenų archyvą;

26.5. teikia tėvams (globėjams) informaciją apie laisvas vietas grupėse ir priėmimo į jas sąlygas duomenų bazės valdytojo nustatyta tvarka;

26.6. teikia informaciją Aprašo VI skyriuje nurodytiems duomenų gavėjams duomenų bazės valdytojo nustatyta tvarka;

26.7. teikia duomenų tvarkymo ataskaitas duomenų bazės valdytojui;

26.8. organizuoja duomenų bazės techninį aptarnavimą ir priežiūrą.

27. Duomenų bazės tvarkytojo teisės:

27.1. gauti Aprašo 22.1 ir 22.2 punktuose nurodytus duomenis iš švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

27.2. reikalauti, kad švietimo įstaigų vadovai ištaisytų klaidas ir papildytų pateiktus duomenis.

28. Duomenų tvarkytojas atsako už:

28.1. duomenų bazėje tvarkomų duomenų apsaugą;

28.2. duomenų bazės funkcionalumą;

28.3. duomenų patikimumą, kad duomenų bazėje tvarkomi duomenys atitiktų švietimo įstaigų vadovų ir tėvų (globėjų) prašymuose pateiktus duomenis;

28.4. tėvų (globėjų) pateiktų prašymų ir dokumentų kopijų saugojimą.

29. Asmenys, prisidedantys prie duomenų tvarkymo, privalo saugoti duomenų slaptumą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vi. DUOMENŲ GAVĖJAI IR JŲ TEISĖS NAUDOTIS DUOMENŲ BAZĖS INFORMACIJA

 

30. Duomenų bazės duomenų gavėjai yra Kauno miesto savivaldybės institucijos, sprendžiančios švietimo įstaigų tinklo ir kitus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus, švietimo įstaigos, teikiančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

31. Aprašo 30 punkte nurodytos Kauno miesto savivaldybės institucijos turi teisę gauti duomenų bazėje tvarkomus duomenis apie:

31.1. švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (ugdymo organizavimą, įstaigas lankančių vaikų skaičių, jų amžių ir panašiai);

31.2. vaikus, pageidaujančius lankyti grupes (jų skaičių ir amžių, vaikų, kuriems yra teikiami prioritetai, skaičių).

32. Tėvai (globėjai), pateikę prašymą priimti vaiką į grupę, turi teisę:

32.1. gauti duomenis apie švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (grupių skaičių ir struktūrą, esamas ir laisvas vietas grupėse, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ar kitas paslaugas);

32.2. gauti duomenis apie vaiko (-ų) (globotinio (-ių) vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes;

32.3. reikalauti ištaisyti ar pašalinti vaiko duomenis, duomenis apie šeimos socialinę padėtį.

33. Švietimo įstaigų, teikiančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vadovai, kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, turi teisę gauti duomenis apie:

33.1. kitas švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (ugdymo organizavimą, lankančių vaikų skaičių ir amžių);

33.2. vaikų, pageidaujančių lankyti jų įstaigą, skaičių ir amžių, pageidaujamą lankyti grupę ir kitas pageidaujamas paslaugas, vaikų, kuriems teikiama pirmenybė, skaičių.

 

 

____________________________


 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto

savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

grupes tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

__________________________________________

(tėvo (globėjo) vardas, pavardė)

 

___________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

 

_____________________________________________

(telefonai, elektroninis paštas)

 

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos

direktoriui

 

 

PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTOS BIUDŽETINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IKIMOKYKLINĘ / PRIEŠMOKYKLINĘ GRUPĘ

 

200__ m. _______________ ____d.

Kaunas

 

 

Prašau priimti mano sūnų (dukterį) / globotinį (-ę) ________________________________

_______________________________________________________________________________

(vaiko vardas, pavardė, asmens kodas)

nuo 200__ m. ___________________  ____ d. į (įrašyti įstaigos (-ų) pavadinimą (-us) pagal

pirmumą, nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas)

(I pasirinkimas) __________________________________________________________________

(II pasirinkimas) __________________________________________________________________

ikimokyklinę / priešmokyklinę grupę.

Pageidauju, kad vaikas būtų ugdomas taikant netradicinę ugdymo metodiką ar pedagoginę

sistemą ________________________________________________________________________ .

(nurodyti metodikos ar pedagoginės sistemos pavadinimą)

Pateikiu dokumentus, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į

švietimo įstaigą (pažymėti √):

[] vaikui nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas,

aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas

labai žymus judesio ir padėties sutrikimas)

[] vaikas turi lankyti nurodytą įstaigą Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko

teisių apsaugos skyriaus siūlymu

[] vaikas iš šeimos, priskiriamos socialiai remtinų šeimų grupei

[] vaikas iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų

[] vaiko brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

[] vaikas yra priešmokyklinio amžiaus (5–6 metų)

[] kiti švietimo įstaigos nuostatuose nurodyti atvejai (nurodyti):

_______________________________________________________________________________

 

Pageidauju, kad vaikas gautų kitas paslaugas (įrašyti):

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

 

 

 

___________________ ______________________________

(parašas) (tėvo (globėjo) vardas, pavardė)

 

 

 

Prašymo gavimo patvirtinimas

(pildo duomenų bazės tvarkytojas)

 

_______________________________