RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO RADVILIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2019 METŲ ATASKAITOMS

 

2020 m. balandžio 16 d. Nr. T-232

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-42, 221 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia pritarti Radviliškio r. švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų 2019 metų ataskaitoms:

1.   Radviliškio Lizdeikos gimnazijos (pridedama);

2.   Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos (pridedama);

3.   Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos (pridedama);

4.   Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos (pridedama);

5.   Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos (pridedama);

6.   Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos (pridedama);

7.   Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos (pridedama);

8.   Radviliškio r. Alksniupių pagrindinės mokyklos (pridedama);

9.   Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos (pridedama);

10. Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinės mokyklos (pridedama);

11. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija  (pridedama);

12. Radviliškio Vaižganto progimnazijos (pridedama);

13.  Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio (pridedama);

14.  Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ (pridedama);

15. Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ (pridedama);

16. Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ (pridedama);

17. Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio (pridedama);

18. Radviliškio dailės mokyklos (pridedama);

19. Radviliškio muzikos mokyklos (pridedama);

20. Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro (pridedama);

21. Radviliškio r. Palonų daugiafunkcio centro (pridedama);

22. Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro (pridedama);

23. Radviliškio plaukimo baseino (pridedama);

24. Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro (pridedama);

25. Šeduvos kultūros ir amatų centro (pridedama);

26. Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio (pridedama);

27. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (pridedama);

28. Radviliškio miesto kultūros centro (pridedama);

29. Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                             Antanas Čepononis

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-232

 

RADVILIŠKIO LIZDEIKOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Radviliškio Lizdeikos gimnazija yra Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Adresas – Lizdeikos 6C, Radviliškis, 82180. Telefonas – (8 422) 53 567, Elektroninis paštas: [email protected]. Gimnazijos interneto svetainė: www.lizdeika.lt.

1.2. Įstaigos vadovas Ina Bajarauskaitė, direktorė, vadybinio darbo stažas 23 metai.

 

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

4

67

20

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Laikotarpis

Paslaugų gavėjai

2019-01-01

2019-12-31

Mokiniai

578

561

 

1.5. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt)

Lėšos (tūkst. Eur)

1. Savivaldybės biudžetas

 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

329,1

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

917,6

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

8,5

2. Kiti šaltiniai

 

2.1. ES paramos lėšos

62,2

2.2. Valstybės biudžeto lėšos

-

2.3. Paskolos lėšos

-

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

5,4

 

1.6. Biudžeto išlaidos.

Darbo užmokestis – 947,8 tūkst. Eur

Socialinis draudimas – 155 tūkst. Eur

Prekės ir paslaugos:

Ryšiai – 1,0 tūkst. Eur

Prekės – 26,9 tūkst. Eur

Komandiruotės išlaidos – 37,5 tūkst. Eur

Ilgalaikio turto remontas (laiptų restauravimas, muziejaus remontas) – 36,5 tūkst. Eur

Kvalifikacijos kėlimas – 3,3 tūkst. Eur

Komunalinės paslaugos – 38,7 tūkst. Eur

Kitos paslaugos – 29,6 tūkst. Eur

Nemokamas mokinių maitinimas – 6,2 tūkst. Eur

Ilgalaikio turto įsigijimas – - tūkst. Eur

Socialinės išmokos (mokinių pavežimas) – 44,1 tūkst. Eur

Pervedimai projektų partneriams – 36,7 tūkst. Eur.

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

2019 m. gimnazijoje mokėsi 567 mokiniai. Sudarytos 21 klasės: iš jų 19 gimnazistų ir 2 suaugusiųjų mokymo. Mokinių skaičiaus klasėje vidurkis – 27. Vaikinai gimnazijoje sudarė 49 proc., o merginos – 51 proc. Gimnazija po reorganizacijos, sujungus Vaižganto ir Lizdeikos gimnazijas, 2018–2019 m. m. pradėjo darbą vienose, Lizdeikos gimnazijos patalpose.

Gimnazijoje dirba 71 pedagogas, iš jų 61 pagrindinėse pareigose, 10 nepagrindinėse. Tai brandus ir profesionalus, aukštų kvalifikacijos kategorijų mokytojų kolektyvas: ekspertų – 11, mokytojų metodininkų – 44, vyresniųjų mokytojų – 10, mokytojų – 6.

Radviliškio Lizdeikos gimnazija išanalizavusi ir įsivertinusi veiklos rezultatus, 2019 metams numatė šiuos tikslus:

1. Ugdymo kokybės gerinimas atsižvelgiant į individualius mokinio poreikius ir gebėjimus.

2. Bendravimo ir bendradarbiavimo tarp atskirų gimnazijos grupių stiprinimas.

Pirmo tikslo įgyvendinimui buvo numatyti du uždaviniai: taikant individualius mokinio pažangos stebėjimo įrankius, analizuoti mokinių individualius poreikius vieną kartą per pusmetį bei taikyti mokymo medžiagą ir metodus, atliepiant individualius mokinių gebėjimus; aptarti mokiniui ir mokytojui mokymosi tikslus bei žingsnius jiems pasiekti bei planuoti kartu mokymą(-si) pagal individualius mokinio gebėjimus ir galimybes kartą per pusmetį. Gimnazijoje parengti ir taikomi individualios pažangos stebėjimo įrankiai bei projekto „Raktas į sėkmę“ parengta metodika. Šių įrankių naudojimas padėjo klasės auklėtojams bei dalykų mokytojams analizuoti ir individualiai su mokiniais aptarti kiekvieno mokinio pasiekimus bei planuoti žingsnius, kaip pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, siekti individualios pažangos. Kartą per mėnesį klasės auklėtojai skyrė klasės valandėlę pačių mokinių įsivertinimui, analizavo kiekvieno mokinio įsivertinimą, lygino su dalykų mokytojų mokinių pažangos vertinimą. Du kartus per pusmetį, kartu su vadovais, organizuotos diskusijos tarp dalykų mokytojų ir mokinių dėl individualios pažangos bei pasiekimų vertinimo. Kartą per pusmetį, dalyvaujant VGK nariams ir gimnazijos vadovams, aptartos mokymosi sunkumų turinčių mokinių problemos, numatyta pagalba, pasirašyti susitarimai, numatyti skolų likvidavimo terminai. Siekiant pažangos kiekvienas mokytojas, pagal iš anksto skelbiamą grafiką, organizavo dalyko konsultacijas. Su konsultacijų grafiku per Tamo.lt supažindinti mokinių tėvai. Du kartus per pusmetį buvo organizuojamos pedagogų darbo grupės individualios mokinių pažangos aptarimui. Ištirti mokinių mokymosi stiliai. Jie pristatyti dalykų mokytojams ir ugdytinių tėvams. Parengtos darbo su skirtingų mokymosi stilių mokiniais rekomendacijos, aptarti mokymo metodai. Pagalbos specialistai nuolat organizavo individualius pokalbius su mokiniais, turinčiais mokymosi motyvacijos bei lankomumo problemų. Surengti 53 VGK posėdžiai. Psichologo konsultacijos vestos 363 kartus mokiniams, 129 kartus kreipėsi mokytojai, 36 kartus mokinių tėvai. Su kiekvienu mokiniu buvo aptariamas mokymosi planas, mokymosi spragų likvidavimas.

Ugdymo sėkmę parodo valstybinių brandos egzaminų rezultatai (išlaikiusiųjų proc.): lietuvių kalba ir literatūra – 94,8 proc. (2018 m. – 90,8 proc., 2017 m. – 90,7 proc.), matematika – 77,2 proc. (2018 – 86,1 proc., 2017 m. – 91,3 proc.), anglų k. – 98,4 proc. (2018 – 99,3 proc., 2017 m. – 98,9 proc.), biologija – 97,4 proc. (2018 – 100 proc., 2017 m. – 96,6 proc.), istorija – 100 proc. (2018 – 95,3 proc., 2017 m. – 100 proc.), geografija – 100 proc. (2018 – 100 proc., 2017 m. – 100 proc.), fizika – 100 proc. (2018 – 100 proc., 2017 m. – 100 proc.), chemija – 100 proc. (2018 – 100 proc., 2017 m. – 100 proc.), IKT – 100 proc. (2018 – 100 proc., 2017 m. – 100 proc.), rusų k. – 100 proc. (2018 – 100 proc., 2017 m. – 100 proc.). Šeši mokiniai (rajone - 10) iš brandos egzaminų gavo aukščiausius, šimto balų, įvertinimus, tai: Tomas Brainskas, Vakarė Kisieliūtė, Rugilė Hokušaitė, Vaiva Pakštaitė iš anglų kalbos, Austėja Judeikevičiūtė, Vaiva Pakštaitė iš lietuvių kalbos ir literatūros. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai (išlaikiusiųjų proc.): lietuvių kalba ir literatūra – 100 proc. (2018 – 95,6 proc., 2017 m. – 87,5 proc.), technologijos – 100 proc. (2018 – 100 proc., 2017 m. – 100 proc.), menai – 100  proc. (2018 – 100 proc., 2017 m. – 100 proc.).  Gimnazijos PUPP rezultatai  (išlaikiusiųjų proc.): matematika - 65,4 proc. (2018 m. – 60,5 proc.), lietuvių kalba ir literatūra – 87,5 proc., (2018 m. – 94,3 proc.).

Peržvelgiant 2019 metų abiturientų tolimesnį mokymąsi, matome, kad gimnazijoje teisingai formuotas požiūris į mokymąsi ir kryptingai, veiksmingai organizuotas profesinis orientavimas bei karjeros planavimas. 2019 metais įvyko 104 individualios konsultacijos, nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu ir socialiniuose tinkluose) konsultuota 52 kartus. Profesinio tinkamumo testus atliko 368 gimnazistai, buvo panaudotos 6 skirtingos metodikos. Pagalbos kasmet kreipiasi ir gimnaziją baigę mokiniai, kurie konsultuojasi dėl perstojimo galimybių.

Mokslus universitete ir kolegijoje pasirinko po 68 proc. abiturientų. Studijuoti į užsienį išvyko 1proc., profesinę mokyklą pasirinko 3 proc. abiturientų. Karinę tarnybą pasirinko 10 proc. gimnazistų. Nesimokančių, nepateikusių duomenų, ir/ar dirbančių 18 proc.

Lizdeikos gimnazijos mokiniai Radviliškio rajono olimpiadose ir konkursuose iš 153 apdovanojimų laimėjo 10 pirmųjų vietų, 10 antrųjų, 8 trečiąsias ir 9 kartus tapo laureatais. Gimnazijos vardą garsino sportininkai, iškovoję rajono varžybose 9 pirmąsias, 10 antrųjų ir 7 trečiąsias vietas. Gimnazistai yra daugkartiniai respublikinių „Temidės“, „Sveikuolių sveikuoliai“, Jaunųjų filologų, meninio skaitymo konkursų laureatai ir prizininkai. Technologijų olimpiadoje laimėta pirmoji vieta.

Lizdeikos gimnazija sutinka XXI amžiaus iššūkius ir sparčiai žengia į priekį ieškodama būdų, kaip tobulinti gimnazijos veiklą bei mokinių ugdymą, atliepiant šiuolaikinės mokyklos poreikius. Ieško sprendimų gerinti ugdymo organizavimą, siekia geresnių mokymo(-si) rezultatų. Gimnazijos pedagogai yra atviri ir smalsūs naujovėms, todėl lengva imtis rimtų ir didelių darbų ugdymui sumaniai organizuoti. Gimnazija aktyviai įgyvendina tarptautinius, nacionalinius bei vietinius projektus, kurie daro poveikį gimnazijos bendruomenei bei ugdymo rezultatams. Praeitais metais gimnazija įgyvendino 10 tarptautinių projektų: 3 Erasmus+, 1 Nordplus Junior, 4 bendradarbiavimo mainų projektus su Argentinos, Indijos, Olandijos bei Sakartvelo jaunimu bei mokyklų pedagogais bei 2 projektai finansuojami iš Globalaus švietimo ir MEPA – Mokyklos Europos Parlamento ambasadorės programų. Respublikos projektas EMIL įtraukiantis mokinius ir mokytojus į integruotą prancūzų kalbos ir dalyko mokymą tęsiasi jau dešimtus metus.

2019 m. gegužės 22 d. Radviliškio Lizdeikos gimnazijai suteiktas Kokybiško frankofoninio ugdymo programos (pranc. Qualité Francophone, toliau – QF programa) dalyvės statusas.  Pagal programą NORD + Junior įgyvendintas projektas „Kūrybinis kalbos mokymasis per kultūrinę veiklą“, skirtas tobulinti 1–2-ųjų klasių mokinių bendravimo užsienio kalba įgūdžius ir pažinti  projekte dalyvaujančių šalių kultūrą, tradicijas bei papročius. Pagal programą ERASMUS+ įgyvendinamas projektas „Tikras matematikos pokalbis“, kuriuo siekiama tobulinti matematikos mokytojų profesines kompetencijas, matematikos dalyko mokymo metodų ir technikų valdymą, plėtoti mokymosi mokytis ir kritinio mąstymo sugebėjimus. Įgytas kompetencijas mokytojai taiko ugdymo procese, veda atviras pamokas.

Dar vienas ERASMUS+ mokyklų partnerysčių projektas –  „Steaming the 21st Century Glassroom“. Jis įgalina ugdyti kompetencijas, reikalingas XX a., dalytis gerąja patirtimi, taikant CLIL ir STEAM. Tarptautinis projektas „Mokinys šiandien – atsakingas verslininkas rytoj“ skirtas ugdyti mokinių socialines ir bendrąsias kompetencijas, formuoti jaunimo pilietines vertybes ir atsakomybę, tobulinti kritinį mąstymą. Šio projekto tęsinys –„Šiandieninis mokinys – atsakingas verslininkas rytoj. Mokytojo vadovas“. Jo tikslas – suorganizuoti mokymus mokytojams, skirtus socialinio verslumo ugdymą integruoti į mokomuosius dalykus ir parengti tris intelektinius produktus, kurie padės išsiaiškinti kiekvienos šalies socialinio verslumo ugdymo politiką bei socialinės atsakomybės įmonių įsteigimą, mokytojų metodikos parengimą dėl socialinio verslumo ugdymo mokyklose.

Bendradarbiaujama su Argentinos Beriso lietuvių „Nemuno“ bendruomene. Šio projekto tikslas – prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo ir patriotiškumo ugdymo. Lizdeikos gimnazijoje viešėjusi tenykščio jaunimo delegacija susipažino su savo prosenelių gimtine, mokėsi lietuvių kalbos, keliavo po Lietuvą. Lizdeikiečiai svečiavosi Argentinoje.

Išskirtinio dėmesio sulaukta įgyvendinant ERASMUS+ KA1 projektą „Laimingas mokytojas – geresnis mokinys“. Projekto veiklos įtraukė 18 gimnazijos mokytojų dalyvauti kvalifikacijos kursuose ir darbo stebėjimo vizituose Olandijos, Suomijos, Italijos, Ispanijos ir JK švietimo institucijose. Kursų temos buvo nukeiptos į pamokos organizavimo, mokytojų ir mokinių santykių tobulinimą bei mokyklos ir šeimos glaudesnių santykių užmezgimą, tėvų aktyvesnį įtraukimą į mokinių ugdymo procesą. Įgyta patirtimi ir pasiektais rezultatais projekto dalyviai  pasidalino su gimnazijos ir kitų rajono mokyklų pedagogais: organizavo Lizdeikos gimnazijoje atvirų pamokų dieną „Laimingas mokytojas – geresnis mokinys“. Projekto dalyviai pakvietė savo kolegas 17 atvirų pamokų: chemijos, lietuvių k. ir literatūros, istorijos, matematikos, informacinių technologijų, anglų kalbos pamokas. Pamokose mokytojai parodė, kaip jiems sekasi organizuoti savo pamokas taikant medžiagą ir metodus parsivežtus iš kursų ir stebėtų pamokų. Projekto ir stebėtų pamokų aptarime pedagogai palygino savo darbo patirtį su užsienio kolegų patirtimi, apžvelgė stipriuosius ir silpnuosius mūsų ir Europos mokyklų momentus. Kiti dalyviai pasidalino medžiaga, parsivežta iš kursų, kurie buvo skirti glaudžiau bendradarbiauti šeimai ir mokyklai, veiksmingiau taikyti darbo metodus, įtraukti mokinių tėvus į ugdymo proceso organizavimą.

Visi šie projektai yra įgyvendinami ir turi poveikį mokinių akademinėms žinioms bei jų socialinių kompetencijų ugdymui, o pedagoginė bendruomenė dalyvaudama projektinėse veiklose ne tik įgyja daug profesinių žinių, bet ir stiprina savo bendrąsias kompetencijas.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir praeitais mokslo metais gimnazija stiprino savo visas ugdymo sritis: humanitarinę – dalyvavimas tarptautiniuose projektuose: kitų kultūrų pažinimas, kalbų mokymasis; gamtamokslinę – Erasmus+ Europos mokyklų strateginės partnerystės projektas, skirtas gamtos mokslų ir kalbos integracijai bei „Tyrėjo diena“, suteikianti gamtos mokslo žinių. Socialinio sąmoningumo ugdymui ir vertybių formavimui buvo skirtos MEPA, Erasmus+ projektai; meniniam ugdymui – Nordplus Junior projektas, kuris suteikė galimybes su Suomijos mokykla tobulinti vaidybos įgūdžius. Gimnazijoje įgyvendinamos projektinės veiklos ir rezultatai daro įtaką gimnazistų bei mokytojų pozityvių nuostatų formavimui bei stiprina bendruomenės narių bendravimą ir sklandų bendradarbiavimą.

53 procentai gimnazijos mokytojų 2019–2020 m.m. yra parengę 49 dalykų modulių programas 3-4 kl. mokiniams. Iš jų 11 programų pasirinko 3 kl. mokiniai ir 13 programų pasirinko 4 kl. mokiniai. 17 proc. mokytojų yra parengę 14 pasirenkamųjų dalykų programas 1-2 kl. mokiniams. 2019–2020 m.m. pasirinktos 4 pirmokų programos ir 2 antrokų. 3-4 kl. mokiniams 21 proc. mokytojų parengė 16 pasirenkamųjų dalykų programų. 3 kl. mokiniai  pasirinko - 5, 4 kl. – 9 programas.

                      Neformaliojo švietimo veikloje užimta 47,9 proc. mokinių, iš jų 31 proc. lanko 2 ir daugiau būrelių. Gimnazijoje veikia 17 meninės, 7 sporto krypties, 4 kraštotyrinio, pilietiškumo ir dalykinio ugdymo, 3 ekologinio ir sveikatos ugdymo būreliai.

Formuojant mokinių mokėjimo mokytis nuostatas ir kompetencijas, siekiant ugdyti ir stiprinti atsakingą požiūrį į mokymąsi, skatinti mokinius siekti pažangos, mokytojai aktyviai dalyvavo  kvalifikacijos kėlimo seminaruose:  „Menas mokytis ir tyrinėti“, „Sisteminga kasdieninė ir etapinė refleksija: kaip ją panaudoti kokybiškam grįžtamajam ryšiui“, „Efektyvaus mokymosi strategijos pamokose“, „Daugiau galimybių matematikos pamokoms: dirbame Eduka klasėje su komplektu MATEMATIKA TEMPUS 11-12“, „Virtualūs ir realūs praktikos darbai chemijos pamokose“, „Reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimas“ ir kt. Didelis dėmesys skirtas bendrųjų kompetencijų ugdymui, kolektyvo mikroklimato gerinimui, privalomų pedagogams kompetencijų įgijimui: „Darbas su vaikais turinčiais elgesio sutrikimų“, „Sveikas mokytojas - sėkmingo ugdymo garantas – 8“, „Socialinis ir emocinis ugdymas vaiko sėkmei“, „Lyderystės kasdienybė ir šventė“, „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Iš viso dalyvauta net 378 kvalifikacijos kėlimo seminaruose.

Antrojo tikslo įgyvendinimui, buvo numatyti du uždaviniai: tėvų įtraukimas į vaikų mokymą(si), siekiant teigiamo poveikio rezultatams ir kiekvieno bendruomenės nario atsakomybės ugdymas puoselėjant gimnazijos tradicijas.

Įgyvendinant šiuos uždavinius organizuoti tėvų mokymai: „Tėvų įtaka vaiko mokymosi sėkmei“ , „Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“. Organizuojami bendri tėvų –  mokytojų – mokinių tiksliniai susitikimai, kurių metu priimami bendri susitarimai, numatomos pagalbos priemonės siekiant geresnių rezultatų. Surengti bendri mokytojų, tėvų ir administracijos pokalbiai prie apskrito stalo: 1A kl. „Padėkime vaikui kartu“ – aptartos elgesio ir mokymosi problemos, bendru tėvų, mokytojų ir administracijos susitarimu numatytas priemonių planas, 1B kl. „ Matematikos mokymosi problemos ir pagalba“, spręstos matematikos mokymo(si ) problemos, susitarta dėl bendrų taisyklių laikymosi ir tėvų pagalbos, 3C kl. „Dėl matematikos mokymo(si)“, aptarti tyrimo rezultatai, priimti sprendimai, 2E kl. su tėvais aptarti berniukų ugdymo(si) rezultatai, elgesio problemos, bendru tėvų, mokytojų ir administracijos susitarimu numatytas priemonių planas ugdymo(si) kokybei gerinti. Organizuoti bendri klasių grupių susirinkimai: „Pirmokų adaptacija: sėkmės ir problemos“, „PUPP organizavimas, vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas. Mokinio individualaus plano sudarymas“, „Brandos egzaminų pasirinkimo galimybės, organizavimo tvarka. Stojimo sąlygos“. „Pozityvios tėvystės mokymai vaiko saugumo kontekste“.

Mokinių tėvai dalyvauja sudarant gimnazijos ugdymo planą. Yra kviečiami stebėti vaiko ugdymą(si) pamokose.

Mažinant atskirtį tarp bendruomenės narių ir puoselėjant gimnazijos tradicijas, organizuoti bendri renginiai. Ryškiausias ir labiausiai suvienijęs bendruomenės renginys – Radviliškio mokyklos 100 metų jubiliejus, kurio organizavimas, pasirengimas jam ir šventinis minėjimas, subūrė kelių kartų, atskirose pastatuose dirbusias mokyklų bendruomenes.

Tėvai įsijungė į tarptautinių projektų veiklų organizavimą, talkina apgyvendinant užsienio partnerių mokinius, dalyvauja renginiuose, teikia materialinę pagalbą.

2018 m. įkurtas Aktyvių tėvų klubas sėkmingai plėtojo darbą siekiant bendro tikslo – tėvų ir mokytojų partnerystės, talkino sprendžiant gimnazijos problemas, organizuojant renginius. Klubo iniciatyva suorganizuoti renginiai „Žalias vakaras“, „Advento tyloje“.

Visi bendruomenės nariai pakviesti dalyvauti Gongų terapijos užsiėmimuose, Kalėdų išvakarėse bendruomenei įteikta puiki dovana – gimnazistų miuziklas „Velnio nuotaka“.

 

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Radviliškio Lizdeikos gimnazija įgyvendina pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo, pagrindinio ugdymo individualizuotos, suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios bei antrosios dalies, suaugusiųjų vidurinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programas. Vykdomi Brandos egzaminai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.

Gimnazijoje teikiama psichologo, socialinio pedagogo bei sveikatos priežiūros specialisto pagalba. Dirba 2 mokytojo padėjėjos. Mokiniai naudojasi gimnazijos biblioteka, skaityklos teikiamomis paslaugomis, sporto, aerobikos, atletinės gimnastikos, imtynių salėmis, stadionu.

Vadovaujantis gautais Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimais organizuota mokiniams socialinė parama, nemokamas maitinimas ir apskaita vykdyta pildant elektroninę sistemą SPIS. Nemokamą maitinimą 2019 metų I ir II ketvirtį gavo 45, III - 39 ir IV - 43  mokiniai.

Pagal nustatytą tvarką organizuotas mokinių pavežimas į gimnaziją. 2019 metų I ir II ketvirtį buvo pavežami 143 mokiniai, III ketvirtį 111 mokinių, o IV ketvirtį – 110 mokinių.

Teikiamos mokamos paslaugos: patalpų nuoma; kopijavimo paslaugos.

 

 

 

 

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

Iniciatyva

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

Ugdymo proceso organizavimas viename korpuse.

Po reorganizacijos, sujungus Vaižganto ir Lizdeikos gimnazijas, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. ugdymo procesas ir veikla organizuojama viename, Lizdeikos 6C, korpuse. Pradėtas realus kolektyvų susiliejimas ir bendrų veiklų, geriausių patirčių ir tradicijų susiliejimas, kolektyvo formavimas, kultūros kūrimas. Mokomės ir semiamės patirties vieni iš kitų. Sprendžiamos pamokų tvarkaraščio sudarymo ir optimizavimo problemos. 

Reaguota ir įgyvendintos Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pataisos.

1.     Parengtas „ Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas“.  Direkt. Įsak.  Nr. V-273, 2019-09-02

2.     Parengta ir su darbo taryba suderinta „Radviliškio Lizdeikos gimnazijos darbo apmokėjimo sistema“ Direkt. Įsak. Nr. V-438, 2019-12-31

3.     Parengtos ir su darbo taryba suderintos „radviliškio Lizdeikos gimnazijos

darbo tvarkos taisyklės“

Direkt. Įsak.  Nr. V-439, 2019-12-31

Patobulinta mokinių pamokų lankomumo stebėjimo ir analizės sistemą.

1. Pamokų lankomumas pagerėjo 11,32 procentais.

2. 2019 metais 207 kartus mokinių tėvai/globėjai pasirašytinai informuoti apie jų vaikų pamokų nelankymą jei mokinys per mėnesį praleido 10 ir daugiau nepateisintų pamokų.

3. Įvyko 61 vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuose lankomumo problema spręsta individualiai aptariant problemą su mokiniu arba grupėje dalyvaujant mokiniui, auklėtojui, dalyko mokytojui, tėvams/globėjams. Numatytos poveikio ir pagalbos priemonės.

5. Siekiant sumažinti pamokų praleidimą 2019 m. kovo – balandžio mėn. organizuota puikaus lankomumo akcija, kurios metu buvo vykdoma kiekvienos klasės pamokų lankymo stebėsena ir analizė fiksuojant lankomumą stebėsenos formose. Įvykus akcijai ir atlikus vasario ir kovo mėnesių praleistų pamokų skaičiaus vienam mokiniui palyginimą, paaiškėjo, kad 14 klasių lankomumas pagerėjo.

6. Pakoreguotas, VGK ir mokytojų tarybos posėdyje aptartas „Pamokų lankomumo

apskaitos ir nelankymo prevencijos, pagalbos

mokiniui teikimo tvarkos aprašas“. Pakeitimai patvirtinti direkt. įsak. Nr. V-272, 2019-09-02

Kurti naujas edukacines erdves gimnazijoje ir jos aplinkoje bei tobulinti esamas.

1. Savivaldybės ir gimnazijos lėšomis, pagal parengtą naujo gimnazijos muziejaus rengimo projektą, įrengti patogūs sraigtiniai muziejaus laiptai, suremontuotas III a. holas į muziejų bei muziejaus patalpą, dalinai įrengta istorijos klasė muziejuje, įsigytos naujos durys.

2. Parengtos ekspozicijos „Mokyklos istorijos puslapiai 2019-1997“ bei abiturientų laidų nuotraukų galerija 1919 – 1997 m.

3. 2019 m. gegužės 8 d. pasirašyta sutartis dėl Europos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Modernių edukacinių erdvių sukūrimas Lizdeikos gimnazijoje“ darbų. Vykdoma darbų priežiūra ir projekto dalinių pakeitimų derinimai.

4. Atliktas choreografijos salės lubų perdengimo kapitalinis remontas.

Parengti Radviliškio Lizdeikos gimnazijos, kaip sveikatą stiprinančios mokyklos programą ir siekti pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statusą.

 

Parengta Radviliškio Lizdeikos gimnazijos „Sveikatą stiprinančios mokyklos programa 2020–ؘ2025
“.

2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos sprendimu gimnazijai pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laikas iki 2025 m.

Sudaryta sveikatą stiprinančios mokyklos programos 2020–2025 įgyvendinimo darbo grupė.

Sutarčių su socialiniais partneriais sudarymas, bendrų renginių organizavimas.

   2019 m. sausio 18 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Radviliškio lopšeliu-darželiu „Žvaigždutė“.

2019 m. balandžio 11 d. pasirašyta sutartis su Radviliškio Kultūros centru.

2019 m. rugsėjo 24 d. pasirašyta sutartis su Kauno technologijų universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetu.

2019 m. spalio 2 d. pasirašyta sutartis su Kauno moksleivių techninės kūrybos centru.

2019 m. spalio 4 d. pasirašyta tarptautinio bendradarbiavimo sutartys su Sakartvelo Tbilisio valstybine mokykla Nr. 98.

Radviliškio mokyklos 100 metų jubiliejaus organizavimas.

2019 m. lapkričio 16 d. pažymėtas Radviliškio mokyklos 100 metų jubiliejus:

    Radviliškio Kultūros centre organizuotas šventinis minėjimas;

    Išleista istoriko Z. Vasiliausko knyga ,,Sunki pradžia”;

    Išleista mokytojų G. Pilypienės ir S. Karenauskienės sudaryta atsiminimų knyga ,,Ačiū mano mokyklai“;

    Kultūros centre veikė buvusių mokinių – dailininkų tapybos paroda;

    Už Lizdeikos gimnaziją Radviliškio Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje aukotos Šv. Mišios;

    Šventės dalyvius su jubiliejumi sveikino valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“.

 

 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

         

2019 m. atliktas gimnazijos veiklos įsivertinimas, taikant IQES online klausimyną.  Aukščiausiais balais tėvai vertina gimnazijos pastangas skatinti mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais (3,3), karjeros planavimą ir profesinį orientavimą (3,2), patrauklių veiklų organizavimą bei įvairias galimybes mokinių ugdymuisi (3,2), o žemiausius įvertinimus skiria trims klausimams: mokinių skatinimą bendradarbiauti bei padėti vieni kitiems; vaikų norui eiti į mokyklą bei vaikų užduočių pasirinkimą pagal savo gebėjimus.

                      Aukščiausią įvertinimą mokiniai skiria svarbumui mokytis (3,5) bei tai, kad per pastaruosius du mėnesius iš jų niekas nesišaipė ir nesijuokė (3,5), žemiausiai

 

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

Ei. Nr.

Problema

Sprendimo būdai

1.

Gimnazijoje daugėja specialiųjų poreikių mokinių. Sudėtingesnis ir reikšmingesnis tampa specialiųjų pedagogų, mokytojų padėjėjų darbas.

Įdarbinti specialųjį pedagogą.

 

 

2.

Daugėja mokinių tėvų, kuriems trūksta elementarių socialinių įgūdžių.

Pagal ERASMUS + programos KA1 modelį organizuoti  tėvų švietimą- mokymus vaikų ugdymo ir auklėjimo klausimais.

3.

Morališkai nusidėvėjo darbuotojų ir mokytojų poilsio zonos.

Atlikti darbuotojų ir mokytojų poilsio zonų remontą.

Kreiptis į Steigėją dėl lėšų skyrimo.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Ina Bajarauskaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-232

 

RADVILIŠKIO R. BAISOGALOS GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Radviliškio r. Baisogalos gimnazija yra Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Mokyklos g. 25, Baisogala, tel. (8 422) 65 736, elektroninio pašto adresas: [email protected], interneto svetainė: http://www.baisogala.radviliskis.lm.lt;

1.2. Įstaigos vadovas – Rita Juškevičienė, vadybinio darbo stažas – 19 metų.

 

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

3

36

23

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Laikotarpis

Paslaugų gavėjai

2019 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

 

269

295

 

1.5. Finansavimo šaltiniai:

 

 

2019 m. (Lėšos tūkst. Eur)

1. Savivaldybės biudžetas

879,9

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

315,3

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

560,5

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

4,1

2. Kiti šaltiniai

32,4

2.1. ES paramos lėšos

31,1

2.2. Valstybės biudžeto lėšos

 

2.3. Paskolos lėšos

 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.) 2% LPF

1,3

2.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

 

 

 

1.6. Biudžeto išlaidos:

Išlaidų pavadinimas

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (AL)

1.2. Valstybės biudžeto spe- cialiosios tikslinės dotacijos lėšos (MK)

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės do -tacijos lėšos (Dotacinės)

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (SP)

Iš viso:

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

173,9

508,5

 

 

682,4

Prekių ir paslaugų naudojimas

87,6

11,4

0,0

4,1

103,1

Mitybos išlaidos

13,1

 

 

 

13,1

Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos

0,5

 

 

 

0,5

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

1,7

 

 

0,4

2,1

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

6,1

 

 

0,5

6,6

Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos

0,3

 

 

 

0,3

Komandiruočių išlaidos

0,3

0,1

 

 

0,4

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos

10,3

 

 

 

10,3

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

0,3

1,4

 

 

1,7

Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

0,0

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos

45,2

 

 

 

45,2

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

1,7

0,9

 

 

2,6

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

8,1

9

 

3,2

20,3

Socialinės išmokos (pašalpos)

53,8

3,6

37,1

0,0

94,5

Socialinė parama pinigais

53,5

 

37,1

 

90,6

Darbdavių socialinė parama pinigais

0,3

3,6

 

 

3,9

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

0,0

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

0,0

Iš viso:

315,3

523,5

37,0

4,1

879,9

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

2019 metų Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos veiklos programos prioritetu pasirinktas pozityvios nuostatos veiklai formavimas. Šis prioritetas pasirinktas apibendrinus 2018 metų gimnazijos veiklą Metodinėje taryboje, atlikus NMPP, VBE pasiekimų analizę, įvertinus taikytų mokymo metodų ir būdų efektyvumą, atsižvelgus į Metodinės tarybos, Mokytojų ir Gimnazijos tarybų siūlymus.

Išsikeltas veiklos tikslas – formuojant pozityvią nuostatą veiklai, ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. Tikslui pasiekti numatyti metinės veiklos uždaviniai:

1. kurti ugdymo(si) aplinką, formuojančią pozityvią nuostatą veiklai;

2. ugdymo procese efektyviai naudoti IKT priemones;

3. kurti atvirą gimnaziją.

Įgyvendinant pirmąjį 2019 m. gimnazijos veiklos programos uždavinį: kurti ugdymo(si) aplinką, formuojančią pozityvią nuostatą veiklai, didelis dėmesys skirtas individualiam mokinio asmenybės, mokymosi stiliaus, gebėjimų atpažinimui, individualios pažangos vertinimui ir įsivertinimui, tikslų numatymui, jų įgyvendinimui ir refleksijai. Toliau tobulinant gimnazijos sukurtą mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo, rezultatų analizavimo ir panaudojimo sistemą, įvertinus stebėtų ugdymo proceso veiklų rezultatus, nustatyta, kad 55% mokinių geba įsivertinti ir vertinti savo pasiekimus, gali palyginti savo mokymosi rezultatus su ankstesniais rezultatais, įsivertinti savo daromą pažangą.  Rezultatas siejamas su 2017-2020 metų strateginio plano priemone 1.3.5. „Tobulinti atskirų mokinių daromos pažangos fiksavimą“. Siekiant aktyvaus mokinių dalyvavimo ugdymo procese ir formuojant pozityvią nuostatą veiklai, organizuojant ugdymą kita forma („Savanorystės dieną“, „Kalėdų misterijos“, „Baltų vienybės dienos“ projektus ir kt.) veiklos buvo organizuojamos taip, kad mokiniai galėtų pasirinkti jų pomėgius ir gebėjimus atitinkančias veiklas. Pasitvirtino mokymo(si) strategijų taikymas ugdant gabiuosius mokinius ir organizuojant neformaliojo švietimo veiklas: rajono dalykinėse olimpiadose, konkursuose gimnazijos mokiniai pelnė 14 prizinių vietų: penkios pirmos vietos, penkios antros vietos, keturios trečios vietos. Respublikiniuose konkursuose ir olimpiadose iškovotos devynios pirmosios, penkios antrosios ir penkios trečiosios vietos.

Ruošiant neformaliojo ugdymo programas buvo skatinamas mokytojų bendradarbiavimas, todėl dažnai programų rezultatai buvo bendri darbai apjungiantys šokį, vaidinimą, dailę, dizainą: Pastatyti 4 vaidinimai: „Apie rožę ir lakštingalą“, „Šaldytuvo istorijos“, „Mėnulis tikras tėvas jo, žvaigždė – sesuo“, „Uždarų durų naktis“. Bendri rezultatai-spektakliai buvo pristatyti ne tik gimnazijos, bet ir Baisogalos miestelio bendruomenei. Aukštų pasiekimų pasiekė sportinių būrelių mokiniai: 3 vieta-Lietuvos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose, 2 vieta -Lietuvos moksleivių kaimo vietovių kvadrato rajoninėse varžybose, 3 vieta- rajono krepšinio 3x3 varžybose, 1 vieta krepšinio turnyre „Oranžinis kamuolys“.

 Vykdant strateginio plano priemonę 3.1.3 „Efektyvinti darbo organizavimą“, gimnazijoje nuolat planingai ir tikslingai buvo organizuojamas darbas komandomis. Mokytojai veiksmingai dirbo metodinėse grupėse, įvairiose darbo grupėse ir pasiekė numatytus tikslus. Planuojant ir įgyvendinant ugdomąją veiklą buvo skatinamas bendradarbiavimas tarp mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų, administracijos. Vyko metodinių grupių, metodinės tarybos posėdžiai, kurių metu buvo diskutuojama, kokie individualios mokinio pažangos vertinimo/įsivertinimo būdai ir metodai turi didžiausią įtaką mokinių pasiekimams, vyko užsiėmimai su pagalbos mokiniui specialistais. Į mokinių ugdymo(si) planavimą buvo įtraukti ir mokinių tėvai – individuali mokinių pažanga ir reikalinga pagalba buvo aptariama Tėvų dienų metu, organizuojant individualius dalykų mokytojų, klasių auklėtojų susitikimus su mokinių tėvais. Siekiant nuolat tobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų, atsižvelgus į mokinių išreikštą nuomonę, kad jiems patraukliausias ir efektyviausias ugdymosi būdas yra integruotos pamokos ir ugdymas kitose aplinkose, 2019 metais buvo organizuotos 67 integruotos pamokos ir užsiėmimai kitose erdvėse. Paminėtinos tradicinėmis tapusios atviros integruotos pamokos-vaidinimai, skirti istoriniams Lietuvos įvykiams paminėti, integruotas Baltų dienos projektas, integruotas projektas „Ekologinės problemos ir jų sprendimų būdai“, spektaklis anglų kalba pagal M.Tweno posakius, integruotas projektas „Kalėdų misterija“ ir kt. Formuojant pozityvią nuostatą veiklai ir skatinant bendruomenės narių bendradarbiavimą, organizuotas padėkos renginys „Sėkmės raktas“. Efektyvių patirtinio mokymosi bei ugdymo proceso patrauklumą skatinančių metodų gimnazijos bendruomenė buvo skatinama ieškoti dalyvaujant rajono vykdomame Lyderių laikas 3 projekte „Patirtinis mokymas(-is)- ugdymo(-si) patrauklumui“. Nuo 2019 m. spalio mėn. gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvauja tarptautiniame projekte Erasmus+ „BE SMART“. Projekto tikslas – individualių mokinio gebėjimų atpažinimas ir pritaikymas siekiant aukštesnių ugdymosi rezultatų. Gimnazijos direktorė yra projekto koordinatorė.

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį ir strateginio plano 3.1.3. priemonę, gimnazijoje ir už jos ribų buvo organizuojama mokytojų gerosios darbo patirties sklaida. Įgyta patirtimi gimnazijos mokytojai dalijosi metodinėse grupėse, praktiniame-metodiniame užsiėmime „Pasidalinkime“, metodinėje dienoje respublikos mokytojams „Pažinti. Vertinti. Augti“, respublikinėje praktinėje-metodinėje konferencijoje „Kūrybos pavasaris“, rajono Mokytojų akademijos veikloje, rajono matematikos mokytojų savaitės renginiuose. Naujai įvaldyti mokymo metodai ir įgytos patirtys leido įdomiau, efektyviau organizuoti ugdymo procesą.

Įgyvendinant antrąjį veiklos programos uždavinį ugdymo procese efektyviai naudoti IKT priemones, papildyta jau turima IKT priemonių bazė: įsigyti du interaktyvūs ekranai, įrengta 16 kompiuterizuotų vietų mokiniams. Stebint ugdymo proceso veiklas, nustatyta, kad 90 proc. pamokų naudojamos IKT priemonės. IKT priemonės buvo naudojamos dalyvaujant bandomuosiuose PUPP matematikos ir lietuvių k. testavimuose, bandomuosiuose I g kl. matematikos, skaitymo, gamtos ir socialinių mokslų testavimuose. Mokytojai ir mokiniai dalyvauja eTwinning platformos veikoje. Jų paruošti ir vykdomi projektai buvo apdovanoti kokybės ženkleliais. Mokytojams sudarytos sąlygos organizuojant ugdymo procesą naudotis Eduka klasės, egzaminatorius.lt teikiamomis galimybėmis. Stiprinant IKT naudojimo kompetencijas, organizuoti tiksliniai kvalifikacijos kėlimo renginiai.

Įgytos IKT kompetencijos buvo tikslingai naudojamos organizuojant patrauklią, bendradarbiavimu grįstą ugdomąją veiklą (istorinis pasakojimas – filmas apie partizanų ryšininkų Sajų gyvenimą). Tai buvo viena iš veiklų įgyvendinant trečiąjį veiklos programos uždavinį – kurti atvirą gimnaziją. Įgyvendinant šį uždavinį buvo orientuojamasi į gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimą. Organizuojant integruotas veiklas, ugdomąją veiklą, renginius ir projektus buvo skatinamas aktyvus bendradarbiavimas su mokinių tėvais, socialiniais partneriais, miestelio įstaigomis ir organizacijomis, užsienio šalių partneriais. 50 proc. gimnazijoje vykusių renginių buvo organizuoti kartu su bendruomenės nariais ar socialiniais partneriais (sveikatingumo pamokėlės mokiniams su FMC klinika, susitikimas su Europos Sąjungos institucijų atsakingu darbuotoju, buvusiu Baisogalos gimnazijos mokiniu Kęstučiu Juru, vaidinimai Baisogalos miestelio bendruomenei „Šaldytuvo istorijos“, „Mėnulis tikras brolis, žvaigždė-sesuo“, projektas Kalėdų misterija, kalėdinių papuošimų dirbtuvėlės, mokinių kūrybinių darbų parodos ir gimnazijos pristatymas LR Seime ir kt.). Sustiprėjo ryšiai tarp gimnazijos bendruomenės narių, miestelio bendruomenės, socialinių partnerių. Buvo organizuotos veiksmingos, įdomios abipusiai naudingos veiklos, kurių metu mokiniai stiprino asmeninę, profesinio pasirinkimo, kalbinę, komunikavimo, mokėjimo mokytis ir kitas kompetencijas. Tradicinių Tėvų dienų metu tėvams buvo pateikiama  informacija apie įvairius gimnazijos veiklos aspektus, aptariama individuali mokinio pažanga, numatomi tolesni mokymosi žingsniai ar reikalinga pagalba, sudaromos galimybės aktyviai dalyvauti gimnazijos gyvenime. IQUES mokyklos kokybės vertinimo priemonėje rodiklis „Mūsų šeima yra supažindinama su mokyklos ugdymo proceso planais“ įvertintas 3.2 balu. Gimnazijos veiklos kryptys yra planuojamos atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir pasiūlymus.

 

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

 

Baisogalos gimnazija įgyvendina pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies, vidurinio ugdymo bei neformaliojo švietimo programas.

Gimnazijos ugdymo proceso organizavimu rūpinasi gimnazijos administracija – gimnazijos direktorius, pavaduotoja ugdymui, pavaduotoja ūkio reikalams.

2019–2020 m.m. gimnazijoje suformuota 14 klasių komplektų. Mokinius ugdo 21 mokytojas metodininkas, 7 vyresnieji mokytojai, 3 mokytojai. Klasėse vidutiniškai mokosi 21 mokinys. Gimnazijoje ugdomi 30 specialiųjų poreikių turintys mokiniai. Iš jų 9 mokiniai turintys labai didelių ir didelių specialiųjų poreikių. Nemokamą maitinimą gauna 116 socialiai remtinų mokinių. Mokiniams pagalbą teikia specialusis pedagogas, 3 mokytojai padėjėjai (2 etatai), socialinis pedagogas, karjeros konsultavimo konsultantas. Gimnazijoje dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, 2 bibliotekininkai (1 etatas).

Pavėžėjimo paslauga teikiama mokiniams, gyvenantiems didesniu nei 3 km. nuo gimnazijos. Paslauga naudojasi 172 mokiniai.

Teikiamos kopijavimo paslaugos mokiniams ir mokytojams.

Atnaujinta gimnazijos sporto sale, sporto aikštynu laisvalaikiu, savaitgaliais, po pamokų bei atostogų metu nemokamai naudojasi mokiniai, mokytojai, darbuotojai, Baisogalos bendruomenė.

 

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

 

Įgyvendinant pakeistas ir nuo 2019 m. rugsėjo 1d. įsigaliojusias Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas, parengtas ir patvirtintas gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas, papildytos ir atnaujintos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai. Visi dokumentai suderinti su Darbo taryba, darbuotojai pasirašytinai supažindinti su dokumentais.

          Siekdama įgalinti darbuotojus ir sudarydama sąlygas pasidalytajai lyderystei, organizuodama gimnazijos veiklą, į planavimo, paraiškų teikimo, įstaigos dokumentų projektų ruošimo, renginių organizavimo ir kitus procesus įtraukiau gimnazijos narius sudarydama darbo grupes, kuriose dalyvavo mokytojų, mokinių, tėvų ir darbuotojų atstovai. Turėdami galimybę išklausyti vieni kitų ir išreikšti savo nuomonę darbo grupių nariai paruošė gimnazijos bendruomenės poreikius atitinkančius vidaus darbo tvarkas reglamentuojančius dokumentus: Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisykles (2019-08-30 Nr. V-228), Mokinių lankomumo kontrolės ir apskaitos organizavimo tvarkos aprašą (2019-08-30 Nr. V-228), Mokinių individualaus ugdymosi plano sudarymo tvarkos aprašą (2019-08-30 Nr. V-228), Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos socialinių kompetencijų ugdymo tvarkos aprašą (2019-08-30 Nr.V-228), Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašą (papildytas, 2019-02-19 Nr.V-59).

Tęsiau gimnazijos socialinių partnerių tinklo plėtrą ir glaudų bendradarbiavimą su esamais partneriais.

Nuolat skatinau bendradarbiavimą tarp gimnazijos bendruomenės narių tiek įstaigos viduje, tiek išorėje. 50% gimnazijoje vykusių renginių organizuoti bendradarbiaujant su tėvais, vietos  bendruomene, organizacijomis, rajono, respublikos ir užsienio mokyklomis, mokyklą baigusiais mokiniais, socialiniais partneriais. Bendradarbiavimo rezultatas ne tik 67 integruotos veiklos, įgyvendinti „Kalėdų misterijos“, „Kūrybos pavasario 2019“, „Sėkmės rakto“, kiti projektai, bet ir stiprėjantis ryšys tarp gimnazijos bendruomenės narių, miestelio bendruomenės, socialinių partnerių. Gimnazija tampa vis atviresne įstaiga naujovėms, idėjoms, inovacijoms.

Sudariau sąlygas mokytojams priimti sprendimus ir padėjau juos įgyvendinti. Gimnazijos Metodinė taryba stebėjo, analizavo ir tobulino 2018 metais gimnazijoje sukurtos ir įgyvendinamos  „Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo, rezultatų analizavimo ir panaudojimo sistemos“ veiksmingumą. Pastebėti ir ištaisyti trūkumai, sutelktos gimnazijos bendruomenės narių pastangos davė rezultatą- 2018-2019 mokslo metų pažangos pokytis parodė, kad  82% procentais sumažėjo nepatenkinamą įvertinimą turinčių mokinių skaičius (procentai skaičiuoti nuo nepatenkinamą įvertinimą turinčių mokinių skaičiaus). 54% padidėjo aukštesniuoju lygiu besimokančių mokinių (procentai skaičiuoti nuo aukštesniuoju lygiu besimokančių mokinių skaičiaus). Bendras gimnazijos mokinių pažangumas lyginant su 2018 m. rezultatais pakilo 14%.

Mano inicijuoto ir kartu su darbo grupe įgyvendinto tarptautinės programos Erasmus+ projekto „Every step counts“ lėšomis įsigyti 2 interaktyvūs ekranai, organizuoti mokymai mokytojams, sudarytos sąlygos įdomiau, patraukliau ir veiksmingiau organizuoti ugdymo procesą. Sudariau sąlygas mokytojams organizuojant ugdymo procesą nemokamai naudotis Eduka klasės, egzaminatorius.lt teikiamomis galimybėmis.

Plėčiau galimybes visapusiškam mokinių ir mokytojų kompetencijų ugdymui. 2019 metais kartu su partneriais iš 4 Europos valstybių pateikiau paraišką ir gimnazija gavo finansavimą tarptautinės programos Erasmus+ projekto „Be SMART“ įgyvendinimui. Esu šio projekto koordinatorė.

Sudariau sąlygas mokytojams organizuoti integruotas veiklas ir užsiėmimus, dalyvauti Mokytojų akademijos veikloje, konferencijose, kelti kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose, dalyvauti projektinėje veikloje ir gilinti profesines kompetencijas. Įgytomis žiniomis mokytojai dalijosi su kolegomis, taikė praktinėje veikloje, patraukliau ir efektyviau organizavo ugdymo procesą.

Kurdama palankią emocinę aplinką gimnazijoje inicijavau mokytojų dalyvavimą  programose „Psichikos sveikatos gerinimas“ ir Lions Quest „ Raktas į sėkmę“ . Organizavau bendrą mokytojų ir darbuotojų pažintinę išvyką.

Kuriant patrauklią, saugią, mokymą(si) skatinančią ir higienos normas atitinkančią mokymosi ir darbo aplinką atnaujintos mokyklos erdvės: sporto salės galinės sienos išklijuotos minkštinamąja medžiaga, atnaujinta ir praplėsta II a. fojė edukacinė erdvė, sukurta edukacinė erdvė priešais mokyklą išnaudojama šiltuoju metų laiku, sutvarkyti 3 administracijos kabinetai, atliktas dalinis 6 –ių kabinetų remontas, atliktas  9-ių kabinetų kosmetinis remontas.

          Vykstant gimnazijos renovacijos darbams, pasirūpinau saugių ir patogių laikinųjų darbo vietų įrengimu.

 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

 

Įsivertinant gimnazijos veiklos kokybę buvo naudojami įvairūs tyrimo metodai: anketavimas IQES sistemoje, anketinė apklausa, pokalbiai, stebėjimas, dokumentų analizė.

Aukščiausiais balais IQES tėvų apklausos duomenimis įvertinti šie rodikliai: 3,3 balo rodiklis   „Mokymosi metu skatinama aktyvi mūsų vaiko veikla: jis skatinamas klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti“( mokinių apklausos rezultatas 3,2 balo), 3,2 balo rodiklis „Mūsų šeima yra supažindinama su mokyklos ugdymo proceso planais (ko, kaip ir kiek vaikas mokysis, kokia bus užklasinė veikla), 3,1 balo rodiklis „Mokymasis mokykloje organizuojamas taip, kad atitiktų mūsų vaiko patirtį, sugebėjimus ir polinkius“. Tėvų vertinimai rodo, kad 2019 metų veiklos programoje išsikeltų uždavinių įgyvendinimui buvo pasirinktos tinkamos veiklos ir metodai. Džiugina tai, kad nei vienas rodiklis nesurinko mažiau nei 2,5 balo. Mokytojų tarybos posėdyje pristačius ir išnagrinėjus veiklos kokybės rodiklius, buvo numatytos priemonės mažiausią įvertį gavusių rodiklių gerinimui.

Mokinių apklausos rezultatai rodo, kad iškilus mokymosi sunkumams, jie laiku susilaukia  reikiamos pagalbos – „ Jei mokiniams iškyla mokymosi sunkumų, mokytojai randa laiko tiems sunkumams paaiškinti“( 3.2 balo). Organizuojant ugdymo procesą dėmesys aktyviai mokinio veiklai teikiamas ne tik pamokų metu („Pamokos metu mokytojai mane skatina klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti“ 3.2 balo), bet ir skiriant namų darbų užduotis – „Mokytojai, užduodami namų darbus, mane skatina klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti“ ( 3,0 balo).

Gimnazijos veiklos kokybę rodo ir individuali mokinių pažanga. Lyginant su 2018 metais bendras gimnazijos mokinių pažangumas pakilo 14 proc. Mokinio pažanga gimnazijoje vertinama stebint mokinių daromą pažangą pamokose bei neformaliojo švietimo užsiėmimuose. Mokant mokinius įsivertinti, analizuoti daromą pažangą, numatant tolimesnius mokymosi tikslus 1 kartą per mėnesį organizuojamos tikslinės klasės valandėlės asmeniniams rezultatams įsivertinti. Gimnazijoje nuolat stebimi ir vertinami klasių pažangumo ir lankomumo rodikliai, pagal kuriuos nustatomi klasių mokymosi kokybės pokyčiai. Mokinių daroma pažanga ir pasiekimai aptariami mokytojų metodinių grupių pasitarimuose, Mokytojų tarybos posėdžiuose, pristatomi tėvams susirinkimų, individualių pokalbių metu. Siekiant užtikrinti mokinių poreikius atitinkantį ugdymą, į planavimo, įgyvendinimo ir aptarimo procesus įtraukiami pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai, tėvai, mokiniai.

Tobulintina gimnazijos veiklos sritimi išlieka mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas.

 

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

 

Gimnazijos bendruomenės nariai neturi galimybės naudotis psichologo pagalba, nes neatsiranda norinčio dirbti asmens (informacija apie laisvą darbo vietą nuolat skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje). Tokia pagalba ypač reikalinga, nes gimnazijoje mokosi nemažai elgesio ir emocijų problemų turinčių mokinių.

Būtina pašalinti avarinėmis pripažintas ir saugumui pavojų keliančias gimnazijos pastato vietas, atnaujinti lauko krepšinio aikštelę, bėgimo taką, stadioną. Gimnazijos patalpų (koridorių, klasių) medinė grindų danga nelygi, sunkiai valoma drėgnu būdu ir neatspari cheminiams valikliams. Numatyta dėl lėšų kreiptis į Steigėją, ieškoti galimybių pritraukti projektines lėšas.

 

Direktorė                                                                                                      Rita Juškevičienė

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-232

 

RADVILIŠKIO R. GRINKIŠKIO JONO PODERIO GIMNAZIJOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazija yra biudžetinė įstaiga. Adresas - Tilto g. 32, Grinkiškio miestelis, Grinkiškio seniūnija, LT-82388 Radviliškio r., 8 422 46430, [email protected]. Mokyklos interneto svetainė www.poderys.radviliskis.lm.lt/.

1.2. Įstaigos vadovas – direktorė Sigita Šegždienė, vadybinio darbo stažas 6 metai, III vadybinė  kvalifikacinė kategorija.

 

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

3

30

22

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Laikotarpis

Paslaugų gavėjai

2019-01-01

2019-12-31

Mokiniai

190

173

Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai

13

11

Ikimokyklinė ugdymo grupė

20

20

 

1.5. Finansavimo šaltiniai:

1. Savivaldybės biudžetas

785,2 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

315,6 

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

463,5 

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

6,1 

2. Kiti šaltiniai

2,0 

2.1. ES paramos lėšos (projektas)

0,6 

2.2. Valstybės biudžeto lėšos (Nacionalinis egzaminų centras)

0,1 

2.3. Savivaldybės biudžeto lėšos (projektas)

0,6 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

0,7 

 

1.6. Biudžeto išlaidos:

Išlaidų pavadinimas

1.1. Savivaldy -bės biudžeto lėšos (AL)

1.2. Valstybės biudžeto spe- cialiosios tikslinės dotacijos lėšos (MK)

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (Dotacinės)

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (SP)

Iš viso:

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

155,9

414,3

570,2

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos

124,4

18,4

0,0

6,1

148,9

Mitybos išlaidos

17,2

3,6

20,8

Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos

0,1

0,1

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

0,4

0,5

0,9

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

56,0

0,9

1,2

58,1

Aprangos  ir patalynės įsigijimo išlaidos

0,1

0,1

Komandiruočių išlaidos

0,7

0,9

1,6

Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos

7,7

7,7

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

0,7

0,7

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos

34,3

34,3

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

2,0

9,4

11,4

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos

0,8

3,1

0,3

4,2

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

5,1

2,9

1,0

9,0

Socialinės išmokos (pašalpos)

0,3

0,2

30,6

0,0

31,1

Socialinė parama natūra

30,6

30,6

Darbdavių socialinė parama pinigais

0,3

0,2

0,5

Kitos išlaidos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kitiems einamiesiems tikslams

0,0

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

35,0

0,0

0,0

0,0

35,0

Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos

35,0

35,0

Iš viso:

315,6

432,9

30,6

6,1

785,2

 

Atnaujintas ir apšiltintas sporto salės ir pagalbinių patalpų stogas, išvedžiotos lietvamzdžių sistemos. Atliktas gimnazijos bibliotekos ir skaityklos patalpų remontas. Išdažytos koridorių bei visų dalykinių kabinetų grindys. Gautas higienos pasas vykdyti priešmokyklinį ugdymą. Pakeistas dūmsiurblio ciklonas gimnazijos katilinėje. Pašušvio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriuje įrengta ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams skirta poilsio zona, pastatyta pavėsinė.

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

Gimnazijos veiklos tikslai ir uždaviniai 2019 metams

 

1. Tikslas: Ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas, mokytojų bendruomenės bendradarbiavimo stiprinimas.

Uždaviniai:

1.1.       Sudaryti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę;

1.2.       Mokinių atsakomybės už savo mokymąsi ir lankomumą ugdymas;

1.3.       Siekti nuolatinių mokytojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo.

2. Tikslas: Auginti mokinių savivoką ir savivertę, stiprinant asmeninius santykius, skatinant saviraiškų dalyvavimą gimnazijos gyvenime.

Uždaviniai:

2.1. Veiksmingai įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo programas 1–4 klasėse;

2.2. Planuoti ir organizuoti veiklas, padedančias mokiniams formuotis pasitikėjimą savo jėgomis, savigarbą, mokymosi sėkmę;

2.3. Puoselėti gimnazijos narių pilietinį sąmoningumą, empatiškumą, savitą gimnazijos kultūrą.

 

Įgyvendindami pirmojo tikslo pirmąjį uždavinį gimnazijoje organizavome mokinių bendrųjų kompetencijų ir mokymosi pažangos stebėjimą, vertinimą. Parengtas mokinių individualios pažangos stebėsenos aprašas, rezultatų analizė panaudojama ugdymo turiniui koreguoti.

Įgyvendinant antrąjį pirmojo tikslo uždavinį didelis dėmesys buvo skiriamas brandos egzaminų, PUPP, NMPP rezultatų analizei, siekiant panaudoti ugdymo kokybės gerinimui.

26 abiturientai gerai laikė brandos egzaminus. Visi mokiniai išlaikė anglų kalbos, istorijos, informacinių technologijų egzaminus. Anglų kalbos valstybinio egzamino vidurkis pakankamai aukštas – 57,33 balo. Daugėja mokinių anglų kalbos egzaminą išlaikiusių aukštesniuoju lygiu (gimnazijos – 26,67%, Lietuvos mokinių vidurkis – 25,22%). Daugiau mokinių pasiekė pagrindinį 7 (46,67%) ir yra netoli aukštesniojo lygio. 1 mokinė buvo įvertinta 98, 1 – 96, 1 – 93 ir 1 – 91 balais. Biologijos egzaminą laikė 10 mokinių, 1 mokinė (10%) gavo 90 balų įvertinimą. Valstybinių brandos egzaminų bendras vidurkis šiemet didesnis šių dalykų: biologijos – 42,4 (2018 m. –31,0 ), istorijos – 40,92 (2018 m. – 32,24). Pirmą kartą gimnazijos istorijoje laikytas valstybinis rusų kalbos egzaminas, mokinio žinios įvertintos pakankamai aukštu balu – 79. Šiemet taip pat sėkmingai laikytas mokyklinis technologijų egzaminas. Jį laikė dešimt IV gimnazijos klasės mokinių. Visi išlaikė, pažymio vidurkis 9,5 balo. Už rajono garsinimą mero padėkos raštais apdovanoti penki abiturientai.

Daug geriau nei praėjusiais metais mokiniai atliko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis. Tiek lietuvių kalbos, tiek matematikos pagrindinio ugdymo patikrinime dalyvavo 22 II gimnazijos klasės mokiniai. Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 2 mokinių įvertinti 9 balais (9,09%), 4 mokinių – 8 balais (18,18%), 6 mokinių (27,27%) – 7 balais, 5 mokinių (22,73%) 6 balais, 2 mokinių (9,09%) 5 balais, 3 mokinių (13,64%) – 4 balais. 4–6 balais įvertinti 10 (45,45%) mokinių pasiekimai (2018 metais – 66,7%), 7–10 balais – 12(54,55%) mokinių pasiekimai (2018 metais – 28,6%). Daugėja aukštesnį lygį pasiekusių mokinių procentas. Įvertinimų vidurkis – 6,55  balo (2018 m. – 5,3).

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduoties pažymio vidurkis – 5,18 balo (praėjusiais metais – 4,9). Bendras pažymio vidurkis iš matematikos dalyko padidėjo. Įvertinimai: 1 mokinio – 8 balai (4,55%), 3 mokinių – 7 balai (13,64%), 4 mokinių – 6 balai (18,18%), 5 mokinių  – 5 balai (22,7%), 9 mokinių  – 4 balai (40,91%).

Gimnazijos mokiniai dalyvavo daugelyje rajone organizuotų olimpiadų, konkursų ir pelnė prizinių vietų. Radviliškio rajono 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiadoje 7 klasės mokinys užėmė I-ąją vietą, 9–12 klasių mokinių biologijos olimpiadoje I g. klasės mokinys užėmė I vietą, 8 klasių mokinių geografijos olimpiadoje ,,Mano gaublys“ gimnazijos 8 klasės mokinys užėmė II-ąją vietą. Radviliškio rajono 7 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje 7 klasės mokinys užėmė II vietą. Radviliškio rajono mokinių epistolinio rašinio konkurse 7 klasės mokinė užėmė III vietą.

Esame viena iš sportiškiausių mokyklų rajone. Aktyviai dalyvauta sportinėse varžybose, kuriose laimėtos 3 pirmos, 8 antros vietos, 3 trečios vietos. Rokiškio rajono Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos kaimo vietovių mokyklų žaidynių svarsčių kilnojimo tarpzoninės varžybos, kuriose dalyvavo mūsų gimnazijos komanda. Užimtos asmeninės 1, 2, 3 vietos. Lietuvos mokyklų 10 klasių salės futbolo žaidynėse ,,Lady golas 2019“ Šiauliuose mūsų gimnazijos merginų komanda iškovojo II-ąją vietą. 2019 metais laimėta 14 prizinių vietų (2018 m. – 10), tad šiais mokslo metais prizinių vietų sportinėse varžybose laimėta daugiau.

Gimnazijos mokiniai dalyvavo respublikiniuose ir rajoniniuose konkursuose. Respublikiniame fizikos konkurse „Fizikos bandymai aplink mus 2019“ du 8 klasės mokiniai užėmė II vietą. Grinkiškio J. Poderio gimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame Barbaros Petchenik vardo vaikų žemėlapių nacionaliniame konkurse ir pateikė įvairius kūrybinius darbus. Už aktyvų dalyvavimą konkurse LKD pažymėjimai skirti Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos 2 septintokėms: kūrybiniai darbai „Pasaulis yra šeima (The world is a family)“, „Aš myliu pasaulį (I love the world)“, 2 aštuntokėms „Gėlių laukas (Flower field)“ ir  „Pasaulis mūsų akyse (The world in our eyes)“ bei 2 devintokėms („Looking at the world)“ ir  „Ieškote Lietuvos (Looking for Lithuania)“. Gimnazijos bendruomenė dalyvavo labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ organizuotame konkurse „Vaikų Velykėlės 2019“. Tai konkursas, puoselėjantis senas lietuviškas tradicijas, ugdantis tautišką vaikų mąstyseną. Grinkiškio Jono Poderio gimnazija prisidėjo prie respublikinio projekto „Tarptautinė šokio diena 2019“. Projekto nacionalinis organizatorius - koordinatorius - Lietuvos asociacija „Gimnastika visiems“. Visi puikiai pasirodė renginio programoje - „Kaip moku, taip šoku“. Tarptautininiame piešinių konkurse „Kalėdiniai stebuklai“ I g. klasės mokinė laimėjo III vietą. Dalyvauta nacionalinėje iniciatyvoje „ABC apie TB“, kurią organizavo Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. Aktyviausiems iniciatyvos dalyviams buvo įteiktos ULAC padėkos.

Gausus mokinių ir mokytojų būrys dalyvavo XVII Tarptautiniame piligriminiame žygyje „Kryžių kalnas - Šiluva“. Dalyviams įteiktos padėkos. Jau antrus metus iš eilės trečios klasės pradinio ugdymo mokiniai ir mokytojos dalyvavo respublikinėje projektinėje veikloje „Olimpinis mėnuo“. Visą mėnesį trečios klasės mokiniai kiekvieną rytą atliko „Ąžuolo mankštą“. Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje vyko  respublikinė 8 – 12 klasių mokinių tiriamoji - praktinė gamtos mokslų konferencija „Stebiu. Kuriu. Analizuoju“, kurioje pranešimus skaitė 4 gimnazijos mokiniai. Mokiniams įteiktos padėkos. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos septintokai prisijungė prie nacionalinės aplinkosauginės  iniciatyvos  „Žalioji olimpiada 19” ir pristatė projektą „Mes už laimingą žemę!“. Džiaugiamės gautais „Žaliosios olimpiados 19“ pažymėjimais už jaunosios kartos indėlį į aplinkosauginį švietimą bei aktyvią ekologinių idėjų sklaidą mokyklos bendruomenėje.

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto NR. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0007 „Sveikatos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone“ programos „Vaikų sveikatos raštingumo gerinimo, skatinant vaikų sveikos gyvensenos nuostatų ugdymą“ veiklas, organizavo lankstinukų kūrimo konkursą „Paminėk Pasaulinę sveikatos dieną“, kuriame gimnazijos 5 klasės mokinė tapo nugalėtoja ir apdovanota diplomu. To paties biuro organizuotoje konferencijoje „Nepaversk maisto šiukšle“ dalyvavo mūsų gimnazijos 6 – 8 klasių 4 mokiniai ir skaitė pranešimus. 

Pirmojo tikslo trečiam uždaviniui įgyvendinti dalyvavome sveikiausio pedagogo konkurse, kurį organizavo Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras, apdovanotas kūno kultūros mokytojas Mindaugas Keniausis.

Vilniuje MO muziejuje vyko iškilmingas respublikinis padėkos renginys ,,Ačiū už pamokas“, į kurį rinkosi 10 daugiausiai padėkų sulaukusių mokytojų iš visos Lietuvos. Tarp laimėtojų, sulaukusių daugybę padėkos žodžių iš buvusių ir esamų mokinių, ir mūsų gimnazijos socialinė pedagogė Kristina Našlėnienė.

Grinkiškio J. Poderio gimnazijoje lankėsi lektorė, švietimo ir verslo konsultantė, nepriklausoma žurnalistė Lidija Laurinčiukienė. Taip pat seminarą mokytojams „Žodžio galia“ vedė Valdemaras Chmielevskis. 19 pedagogų  patirties sėmesi edukacinėje išvykoje ,,Edukacinių programų pritaikymo bendrojo ugdymo programoms galimybės“.

Gimnazijos mokiniams organizuotos pamokos kitose erdvėse: pamokos vestos ne tik gamtoje, bet buvome išvykę į edukacinį užsiėmimą Šiauliuose „Konstravimas su 3D rašikliais“ bei Vilnių „XXI amžiaus stiklioriai“ ir Iliuzijų muziejų. 6 ir 8 klasių mokiniai vyko į Kauno technologijų universitetą pasiklausyti paskaitų ir pasisemti žinių apie fizikos mokslą ir naująsias technologijas. 5 klasės mokiniai dalyvavo gamtos pamokoje Burbiškio dvare. I gimnazinės klasės mokiniai dalyvavo rajoninėje mokinių gamtos ir tiksliųjų mokslų konferencijoje TYRĖJO DIENA – 7. Gimnazijos pradinių klasių šokėjai vyko į Kuršėnus, kur edukaciniame užsiėmime „Lietuvos tautiniai kostiumai“, susipažino su kiekvieno regiono kostiumo ypatumais. Edukacijos metu taip pat susipažino su regionų šokiais, rateliais, žaidimais ir dainomis.

Antrojo tikslo pirmam uždaviniui įgyvendinti gimnazijos bendruomenė 2018 metais įsijungė į projektą ,,Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“ ir jį tęsė 2019 metais iki birželio 6 dienos. Projekto metu gimnazijos bendruomenei buvo organizuoti 2 seminarai, kuriuose mokyklos bendruomenės nariai mokėsi, kaip įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo programą gimnazijoje. Gimnazijoje viešėjo Socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) instituto direktorė dr. D. Šukytė, kuri visą dieną gimnazijoje stebėjo veiklas ir pateikė rekomendacijas, kaip pagerinti mokinių emocinį ir socialinį ugdymą. Programą įgyvendino 5 mokytojai, kurie pravedė 180 pamokų, jose dalyvavo 57 mokiniai. Pravesti 5 tėvų susirinkimai. Atlikus 4 klasės standartizuotų testų skaitymo dalies testų analizę, matyti, jog 4 klasės mokinių skaitymo įgūdžiai pagerėjo. Radviliškio rajono baigiamojoje konferencijoje „Socialinis ir emocinis ugdymas vaiko sėkmei“  2019-10-29 dieną pradinių klasių mokytojos skaitė pranešimą „Džiaugiamės vieni kitais“, kuris buvo labai palankiai įvertintas konferencijos dalyvių.

Antrojo tikslo antram uždaviniui įgyvendinti birželio mėn. gimnazijoje startavo dieninė vaikų socializacijos ir poilsio stovykla „Spalvų vasara.“ Stovykloje poilsiavo 30 mokinių iš priešmokyklinės ugdymo grupės, 1–4 klasių mokiniai iš Pašušvio skyriaus ir Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos.

Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos bendruomenė įgyvendino Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Į sveikatos šalį“ ir įsisavino 750 Eur lėšas.

II g. klasių mokiniams paskaitą „Mano gyvenimo motyvas“ skaitė psichologas Valdemaras  Chmielevskis. 7–8 klasių mokiniams užsiėmimus apie rūkymo bei alhoholio žalą vedė psichologė Reda Masalskienė. Fraktalinio piešimo užsiėmimus IV g. klasės mokiniams vedė Rasa Paulauskienė. Ikimokyklinio ir pradinių klasių mokiniams organizuota paskaita „Burnos higiena“. 3–6 klasių mokiniams Klaipėdos savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narys, lektorius Artūras Šiukšta vedė paskaitas „Rūkymo kvailystė ir elektroninės cigaretės“, vyresniųjų klasių mokiniams – „Noriu gyventi“.

Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos mokiniams ir visai bendruomenei įkurtas edukacinis kino klubas, kuriame mokiniai po pamokų žiūrėjo filmus ir juos aptarė.

Gimnazijoje trečius metus iš eilės organizuotas projektas „Šauniausia gimnazijos mokinių grupė“. Patys šauniausieji gimnazijos mokiniai apdovanoti ekskursija į Klaipėdą. Paskutinio skambučio šventėje Radviliškio rajono Šeimos labdaros fondo pirmininkė S. Dišlė 150 eurų čekiu apdovanojo šauniausią, geriausiai besimokančią gimnazijos abiturientę.

Grinkiškio Jono Poderio gimnazijoje vyko Grinkiškio Jono Poderio ir Grinkiškio seniūnijos projekto baigiamasis renginys „Moliūgynė 2019“. Bendradarbiaudami su miestelio bendruomene gimnazijos aktų salėje visus metus buvo organizuotas protmūšis „Kieti riešutėliai-2“, kuris vyko visus metus ir apjungė visos Grinkiškio seniūnijos bei gimnazijos bendruomenę. Gimnazijoje aktyviai buvo vykdomas karjeros ugdymas. Vyresniųjų klasių mokiniai susitiko su „Žinių radijo“ laidos „Ką žmonės dirba?“ vedėja Rasa Jusionytė. III–IV g. klasių mokiniai dalyvavo jubiliejinėje, jau penkioliktus metus Kauno technologijos universiteto organizuojamoje didžiausioje Baltijos šalyse mugėje „WANTed karjeros dienos 2019“, kuri vyko Kauno „Žalgirio“ arenoje. Tai renginys, skirtas visų šalies mokyklų moksleiviams ir studentams, besidomintiems ateities darbo rinkos tendencijomis, jų laukiančiomis specialybėmis bei kuriamomis inovacijomis.

Balandžio 17 d. Kėdainių profesinio rengimo centre vyko jau tradicija tapęs profesijų pristatymo renginys „Specialybių mugė 2019“. Mugę aplankė ir Grinkiškio gimnazijos I–II g. klasių mokiniai. Čia mokiniai turėjo galimybę pamatyti ir susipažinti su specialybėmis.

Jau tradicija tapo kiekvieną pavasarį gimnazijoje organizuoti karjeros dieną. Šiais metais karjeros dienos „Pasimatuok profesiją“ veiklose dalyvavo gausus būrys svečių, kurie pristatė savo švietimo įstaigas, specialybes, vedė praktinius užsiėmimus, kurių metu mokiniai galėjo pasigaminti įvairių rankdarbių, išbandyti save. Gimnazijoje viešėjo Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, Kėdainių profesinio rengimo centro, Kauno kolegijos, Radviliškio Visuomenės sveikatos biuro, Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Radviliškio Užimtumo tarnybos atstovai, buvusios gimnazijos mokinės.

Antrojo tikslo trečiam uždaviniui įgyvendinti gimnazijoje buvo vykdomas įdomus ir turiningas kultūrinis gyvenimas. Bendruomenės nariai didžiuojasi mokykla, jos tradicijomis, kuria patrauklų gimnazijos įvaizdį. Gimnazijoje buvo organizuojami tradiciniai renginiai: Savivaldos diena, Kalėdiniai renginiai, Šimtadienio šventė, Šeimos diena, Sveikatingumo diena, Abėcėlės šventė, Paskutinio skambučio šventė.

Gegužės 18 dieną Grinkiškio Jono Poderio gimnazijoje organizuotas garbingas gimnazijos 80 metų jubiliejus. Gimnazijos erdves papuošė buvusių mokinių Lauros Baltijutės ir Dalios Mikalauskytės-Saudargienės piešinių parodos, koncertą bažnyčioje surengė buvusi mokinė Kristina Kuzminskaitė, gimnazijos mokytojai ir mokiniai parengė meninę programą.

Toliau vyko tėvų klubo užsiėmimai. Suorganizuoti keturi edukaciniai užsiėmimai: integruota veikla „Velykų kiaušinis“, „Moliūgynė-2019“, ,,Kalėdinių medelių puošimas“ ,,Kalėdinio lango pasaka“.

 

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Gimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo (pradinio ugdymo individualizuotą), pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo bei neformaliojo švietimo programas. Gimnazijos ugdymo proceso organizavimu rūpinasi direktorė, pavaduotoja ugdymui (0,25 etato), pavaduotojas ūkio ir administracijos reikalams, Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos Pašušvio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriuje – ūkvedys (0,25).

2019 m. gimnazijoje suformuota 13 klasių komplektų, ikimokyklinio ugdymo grupė ir mišri priešmokyklinio ugdymo grupė kartu su ikimokykliniu ugdymu. Iš viso rugsėjo 1 dieną gimnazijoje mokėsi 204 mokiniai. Gimnazijoje yra šios pareigybės: 26 mokytojai, 1 socialinis pedagogas, 1 logopedas, 1 specialusis pedagogas, 2 ikimokyklinės ugdymo grupės auklėtojai, 1 priešmokyklinės grupės auklėtojas. Iš jų: 1 pedagogas ekspertas, 11 pedagogų turi metodininko kvalifikacinę kategoriją. Dirba 1 mokytojo padėjėja, 3 auklėtojos padėjėjos, bibliotekininkė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos pradinėse klasėse vidutiniškai mokosi po 12,8 mokinio, 5–8 klasėse – po 14,3 mokinio, I–II gimnazijos klasėse – po 20 mokinių, III–IV gimnazijos klasėse – po 13 mokinių. Gimnazijoje ugdomi 20 specialių poreikių mokinių. Nemokamas maitinimas skiriamas 92 (53%) mokiniams. Socialiai remtinose šeimose gyvena 35 (20%) mokiniai, visi jie gauna nemokamą maitinimą. Gimnazijoje mokosi 15 (8.6%) mokinių iš probleminių šeimų. Globėjų šeimose gyvena 8 (4.6%) mokiniai. Gimnazijoje mokosi 16 (9.2%) našlaičių. Į mokyklą geltonuoju mokykliniu autobusu ir visuomeniniu transportu atvežami 137 (78.7%) mokiniai.

Teikiamos kopijavimo paslaugos mokiniams ir mokytojams, yra nemokama prieiga prie interneto. Gimnazijos sporto sale, treniruoklių sale, sporto aikštynu laisvu nuo pamokų metu gali naudotis visi gimnazijos bendruomenės nariai. 2019 metais gimnazijos sporto aikštyne įrengta lauko teniso aikštelė.

 

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

Vadovo iniciatyva buvo telkiama gimnazijos bendruomenė siekiant ugdyti mokinių mokymosi kompetenciją, didinant kiekvieno mokinio individualią pažangą. Vadovo sudaryta grupė parengė 2020–2023 metų gimnazijos strateginį planą. Buvo rūpinamasi, kad kuo sklandžiau praeitų mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos diegimas Grinkiškio Jono Poderio gimnazijoje bei sėkmingai įgyvendinamas antrasis etatinio apmokėjimo įgyvendinimo etapas. Įgyvendintos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatos. Daug dėmesio skiriama turimų lėšų taupymui ir tikslingam panaudojimui, gimnazijos materialinės bazės turtinimui. Surengta gimnazijos 80 metų jubiliejaus šventė, surasti rėmėjai.

 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

Gimnazijos veiklos įsivertinimui 2019 m. buvo pasirinkta 1 sritis „Rezultatai“, tema „Asmenybės branda“, rodiklis „Asmenybės tapsmas“.

98% apklaustų tėvų ir 95% apklausoje dalyvavusių mokytojų teigia, kad mūsų gimnazijoje yra skiriama pakankamai dėmesio mokinių pilietiškumo ir patriotizmo ugdymui. 98% tėvų ir 91% mokytojų teigia, kad mokykla pakankamai dėmesio skiria tolerancijos kitai nuomonei, kitai kultūrai, skirtingoms socialinėms grupėms ugdymui. 85% apklausoje dalyvavusių tėvų ir 93% mokytojų mano, kad mokykla tinkamai parengia mokinius tolimesniam mokymuisi ir studijoms.

87% apklaustų tėvų ir 93% mokytojų mano, kad gimnazijoje pakankamai skiriama dėmesio bendravimo tarpusavyje ir su suaugusiais normų įtvirtinimui. 82% tėvų ir 78% apklausoje dalyvavusių mokytojų teigia, kad gimnazijoje pakankamai dėmesio skiriama mokinių savarankiškumo ugdymui. 89% tėvų visiškai sutinka, kad mokykloje pakankamai dėmesio skiriama mokinio atsakomybės už savo mokymosi rezultatus didinimui.

91% mokinių, dalyvavusių apklausoje, teigia, kad supranta savo teises ir pareigas, 76% teigia, kad gerai sekasi bendrauti su suaugusiais, 93% tvirtina, kad gerbia kitų žmonių įsitikinimus, 93% prisiima atsakomybę už savo veiksmus. 92% mokinių teigia, kad yra savarankiški, 92% užbaigia tai, ką pradeda, 86% randa išeitį iš keblių situacijų. 80% apklaustų mokinių teigia, kad yra Lietuvos patriotai.

Tobulintinos sritys. Nors mokiniai supranta išsilavinimo ir mokymosi vertę ir, jei mokslas būtų neprivalomas, 71 proc. mokinių vis tiek mokytųsi, tačiau, mokytojų teigimu, gimnazijoje per mažai dėmesio skiriama aktyvaus ir sąmoningo mokymosi skatinimui (vertė – 2,8),  kad mokiniai neturi galimybių dalyvauti įvairių organizacijų veikloje (vertė – 2,7).

Tėvai teigia, kad mokykloje nepakankamai dėmesio skiriama mokymui planuoti ir efektyviai panaudoti savo laiką (vertė 3,0);

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla, ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai:

Nr.

Problema

Vadovo siūlomas sprendimo būdas

1.

Neaktyvus tėvų dalyvavimas gimnazijos gyvenime, nepakankama atsakomybė už vaiko ugdymą(si) ir elgesį.

Bendradarbiavimas su vaiko interesus ginančiomis instutucijomis.

Klasių vadovų veiklos efektyvinimas.

2.

Gimnazijos stadione būtina įrengti bėgimo takus, futbolo aikštę.

Įrengti bėgimo takai, futbolo aikštė.

3.

Kiauras valgyklos stogas, šalta valgyklos patalpose.

Apšiltintas stogas, uždengta nauja danga.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                Sigita Šegždienė

 

 

 


PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-232

 

RADVILIŠKIO R. SIDABRAVO GIMNAZIJOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1 .Įstaigos pristatymas:

1.1. Gimnazijos oficialus pavadinimas – Radviliškio r. Sidabravo gimnazija, trumpasis pavadinimas – Sidabravo gimnazija. Gimnazijos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla. Gimnazijos buveinė – Pergalės g. 13, 82251, Sidabravo mstl., Sidabravo seniūnija, Radviliškio rajono savivaldybė, el. paštas: [email protected]. tel./fax. (8 422) 47 711, interneto svetainė http:/www.sidabravo-gimnazija.lt/.

1.2. Gimnazijos direktorius – Zenonas Gedvilas, 33 metų vadybinis darbo stažas.

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

3

31

23

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Laikotarpis

Paslaugų gavėjai

2019-01-01

2019-12-31

Mokiniai

212

211

Iš jų: specialiųjų poreikių

59

54

 

1.5. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai

Lėšos (tūkst. Eur)

1. Savivaldybės biudžetas

747,7

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

277,6

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (mokinio krepšelio lėšos ir lėšos skirtos specialiųjų poreikių mokiniams)

462,5

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (teikiamų mokamų paslaugų lėšos)

7,6

2. Kiti šaltiniai

 

2.1. ES paramos lėšos

 

2.2. Valstybės biudžeto lėšos

0,3

2.3. Paskolos lėšos

 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

4,0

2.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

0,1

 

 


 

1.6. Biudžeto išlaidos.

Išlaidų pavadinimas

Savivaldybės biudžeto lėšos (AL)

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (MK)

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (Dotacinės)

Biudžetinių įstaigų pajamos (SP)

Iš viso:

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

154,

427,6

 

 

581,7

Prekių ir paslaugų naudojimas

84,0

7,7

 

7,6

99,3

Mitybos išlaidos

13,2

 

 

3,7

16,9

Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos

0,3

 

 

 

0,3

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

0,3

0,3

 

 

0,6

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

4,7

0,7

 

12,9

8,3

Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos

0,6

 

 

 

0,6

Komandiruočių  išlaidos

0,2

0,1

 

0,2

0,5

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos

23,1

 

 

0,2

23,3

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

0,5

1,3

 

 

1,8

Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos

0,0

 

 

 

0,0

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos

25,6

 

 

 

25,6

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

2,5

2,2

 

 

4,7

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

13,0

3,1

 

0,6

916,7

Socialinės išmokos (pašalpos)

39,3

3,7

23,5

 

66,7

Socialinė parama pinigais

 

 

23,5

 

62,8

Darbdavių socialinė parama pinigais

0,2

3,7

 

 

3,9

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

 

Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

 

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

 

Iš viso:

277,6

439,0

7,6

7,4

747,7

 

Gimnazijai savivaldybė iš biudžeto lėšų papildomai skyrė 15 tūkstančių eurų. Už skirtas lėšas gimnazijos teritorijoje  atlikti melioracijos darbai, įrengta lietaus drenažo nuvedimo sistema (10 000 Eur), atliktas angokraščių apie langus remontas (5 000 Eur).

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

2019 m. Veiklos plane buvo numatyti šie tikslai: užtikrinti ugdymą pagal kiekvieno mokinio ugdymo(-si) poreikius, kurti saugią, sveiką ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką.

Pirmajam tikslui pasiekti numatyti du uždaviniai: tobulinti savivaldaus mokymosi įgūdžius, stiprinti mokinių pažangos stebėjimą ir įsivertinimą. Apie mokymo ir mokymosi skirtumus, savivaldų mokymąsi bei jo naudą buvo kalbama ir diskutuojama įvairiuose lygmenyse: mokytojų tarybos, metodinės tarybos, metodinių grupių susirinkimuose, klasės valandėlėse, tėvų susirinkimuose. Gimnazijos mokytojų komanda dalyvavo „Švietimo darbuotojų mokymosi ilgalaikėje neformaliojo švietimo lyderystės programoje“ – LL3 modulyje „Švietimo lyderystės samprata“. Atliko tyrimą ir pristatė pedagoginės tarybos posėdyje  grupinį projektą -veiklos tyrimą „Kas veikia pakankamai gerai, bet galėtų būti pagerinta. Pamokos kitaip“. Buvo siekiama, kad gimnazijos bendruomenė suvoktų mokymo ir savivaldaus mokymosi skirtumus,  naudą, siekius. Aptarti metodai, skatinantys mokymąsi: diskusijos,  žaidimai, mokymasis bendradarbiaujant,  problemų sprendimo paieškos (individualios arba grupėse), projektai,  mokymasis iš patirties ir t.t Taip pat aptarti XXI amžiaus gebėjimai, mokinio ir mokytojo funkcijos mokymą keičiant į mokymąsi, mokymasis pagal stilius, šiuolaikiniai mokymosi būdai ir pan. Teigiamą poveikį mokymuisi daro aktyvi, tinkamai organizuota veikla pamokose, kai mokymosi procese panaudojami aktyvaus mokymosi metodai, IKT įrankiai. Atsižvelgdami  į konkrečią mokinių veiklą, skatinančią mokinių mokymąsi bei ugdymąsi, nutarėme daugiau dėmesio skirti mokinių savarankiškam mokymuisi pamokoje, darbui grupėse bei darbui porose, skatindami geriau besimokančius mokinius padėti, paaiškinti silpnesniems. Tokie metodai kėlė mokinių motyvaciją, stipresnieji, padėdami kitiems, dar geriau suprato temas, o ir silpnesniesieji padarė pažangą. Taip pat vyko netradicinės pamokos:1g–4g kl. lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Būties dramatizmas V. Mačernio poezijoje“ su Kauno dramos teatro  aktoriumi P. Venclova.,  atviros pamokos: matematikos pamoka 5kl. „Kampo didumas“, pamokos KITAIP: pilietiškumo pamoka „Gulago partizanai“ su P. Saudargu ir G. Karazijaite, anglų kalbos pamoka „Spring“ 2kl. mokiniams gimnazijos lauko klasėje, anglų kalbos pamoka 8 kl. „Sports and Activities“ sporto aikštyne,   pamokos kitose edukacinėse erdvėse: prancūzų kalbos pamoka 2g kl. „J‘apprends en ecoutant“ informacinių technologijų klasėje, anglų kalbos pamokos „Pamoka lauke“ 2g kl. ir 6 kl., gimnazijos lauko klasėje, integruotos veiklos: integruota lietuvių kalbos ir geografijos pamoka 7 kl. „Keliautojų pėdsakais“, 3kl. integruota pasaulio pažinimo, kūno kultūros pamoka „Pasaulio kryptys, kompasas“, integruota kūno kultūros, žmogaus saugos ir technologijų pamoka „Mes kuriame savo pasaulį“ 5 ir 8 kl. mokiniams, edukacinės pamokos ir veiklos: 1–4 kl. mokiniams edukacinė veikla „Karamelinių saldainių gamyba“, ir IUG, PUG ir 1–4 kl. edukacija „Nariuotakojai mokykloje“, 1–4kl. mokiniams edukacijos Kelmės krašto muziejuje „Piemenėlių buitis ir žaidimai“ ir „Indėnų buitis ir žaidimai“, kuriose skatindami mokinių vizualinę raišką, taikydami sąvokas praktiškai, susiedami jas su gyvenimu ir mus supančia aplinka, naudodami planšetinius kompiuterius ir išmaniuosius telefonus, padėjome mokiniams geriau  suprasti atitinkamas temas, palaikėme jų norą mokytis ir savarankišką ugdymąsi. Organizuotoje projektinėje dienoje 5–8 kl. ir 1g–3gkl. mokiniams „Tyrimais ir atradimais pagrįstas mokymas(is)“ veiklas organizavo mokytojų komandos, o mokinių darbo grupės buvo mišraus amžiaus. Įvairūs aktyvinantys metodai: darbas grupėse, porose, tiriamieji, praktiniai, laboratoriniai darbai, prezentacijų, projektų atlikimas, savarankiškas darbas, galimybė mokiniui rinktis, kokias užduotis jis nori ir gali išspręsti, aukštų gebėjimų mokiniams  paruoštos papildomos užduotys skatino savivaldų mokymąsi. Mokiniams, kurie mokomi pagal pritaikytą programą, yra skiriamos lengvesnės užduotys, mažinama jų apimtis, užduotys pritaikytos jų gebėjimams, kad pajustų mokymosi sėkmę. Pažangai stebėti vertinimas naudojamas ne tik kaip pasiekimų fiksavimas, bet ir kaip ugdymo priemonė nustatant spragas ir siekiant tolimesnio ugdymo(si) tobulinimo. Mokytojai vertinimą kaip pažinimo informaciją naudoja kiekvieno mokinio pažangai stebėti ir analizuoti. Mokiniai ir jų tėvai stebi mokinio pažangą elektroniniame TAMO dienyne, analizuoja pokyčius, aptaria su klasės auklėtoja užpildytus VIP lapus (vaiko individualios pažangos stebėsenos lapai). Pamokoje mokytojos  naudoja tokias vertinimo formas: kontrolinis darbas, savarankiškas darbas, praktinis, laboratorinis darbas, projektas (už trumpalaikių projektinių darbų atlikimą skiriami taškai rašomi į kaupiamąją vertinimo sistemą, o ilgalaikių – vertinama pažymiu). Kaupiamojo vertinimo kriterijus nustato mokytojas, paaiškina mokiniams, kiek jie gauna taškų už tam tikrų užduočių atlikimą. Vertinimas aiškus mokytojui ir mokiniui. Vertinimas ir pažangos stebėjimas pamokoje parodo mokiniams  savivaldaus mokymosi galimybes, padeda koreguoti tolimesnius mokymosi tikslus. Mokytojų tarybos posėdyje buvo analizuojami pamokos vadybos pokyčiai plėtojant savivaldaus mokymosi galimybes ir vertinimo įtaką savivaldžiam mokymuisi. Akcentuota vertinimo įtaka siekiant pamokos tikslų, suteikiant grįžtamąją informaciją. Nutarta tobulinti vertinimo sistemą, kad informacija apie kiekvieno mokinio pasiekimus tarnautų jo tolesnei pažangai ir savivaldžiam mokymuisi, ugdytų sąmoningumą.

Gimnazijos bendruomenė buvo nuolat informuojama apie naujoves, programas, susijusias su IKT taikymu ugdymo procese. Vyko mokymai „Interaktyvių ekranų panaudojimas pamokose“ bei MozaBook programinės įrangos interaktyviems ekranams pristatymas. Trys mokytojai dalyvavo mokymuose pagal neformaliojo švietimo programą pedagogams „Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje“ ir patobulino IKT mokymosi priemonių taikymo kompetenciją, įgijo įgūdžių kurti skaitmeninį mokymosi turinį bei gebėjimą organizuoti ir valdyti mokymosi procesą skaitmeninėje mokymosi aplinkoje. Bibliotekos darbuotoja dalyvavo mokymuose „Papildyta ir virtuali realybė: skaitymo skatinimas kuriant virtualią istoriją su Cospaces Edu programa“. Tarp mokytojų populiari saviugdos forma –  internetinės  paskaitos: „Kaip pasirinkti skaitmenines ir tradicines mokymo priemones, kurios padės mokytojui ir mokiniui efektyviai bendradarbiauti matematikos pamokose?“, „Rengiamės matematikos egzaminui: sprendžiame, tikriname ir vertiname matematikos pamokose“, „Rengiamės fizikos egzaminui: sprendžiame, tikriname ir vertiname fizikos pamokoje“.  Mokytojus kolegialiai konsultavo matematikos mokytoja J. Gedvilienė ir informacinių technologijų mokytojas V. Vaičaitis dėl įvairių programų ir naujovių, susijusių su IKT ugdymu. Visų dalykų pamokose pagal poreikį daug naudojama IT ugdymo procese. O tai pagerina mokinių aktyvumą pamokoje. Sėkmingai išnaudojamos ir virtualios mokymosi aplinkos: EDUKA klasė, MOODLE bei elektroninės EMOS pratybos. Nusakant IKT vaidmenį ugdymo procese, mokytojai teigia, kad IKT  įrankių pagalba yra skatinamas mokinių kūrybiškumas, vyksta intensyvesnis darbas pamokoje, stiprėja savigarba, lengviau įtvirtinti gautas žinias, šalinti mokymosi spragas. Mokytojai naudoja IKT įrankius ruošdamiesi pamokoms  ir perteikdami naują medžiagą, kurdami užduotis.  Anglų kalbos ir prancūzų kalbos pamokose naudojamos https://kahoot.it/  ir https://quizlet.com/ mokomosios programos, biologijos pamokose https://mentimeter.com/ apklausos ir įsivertinimo programa.  Lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos bei geografijos pamokose IKT leidžia vizualizuoti ne tik mokomąją medžiagą, bet metodiškai tvarkingai parengti pamoką. Prieš mokinių akis, ekrane pateikiama pamokos tema, uždaviniai, kuriuos patogu diferencijuoti, temos pabaigoje pateikiami klausimai įsivertinti. Microsoft PowerPoint pateikčių programa visada galima grįžti prie reikiamos vietos, jei reikia pakartoti ar pasiaiškinti išsamiau, padeda pamokos temai iliustruoti, pagyvinti, galima pamokoje naudoti daug filmuotos medžiagos, filmų ištraukų, fotografijų  https://youtube.com/  kanale. Matematikos mokytoja metodininkė J. Gedvilienė daugumai pamokų turi parengusi pamokos mokomąją medžiagą, kontrolinių, savarankiškų darbų, pamokos užduočių dirbti su planšetiniais kompiuteriais ar išmaniaisiais telefonais. Įsivertinimui naudoja Quizizz, Smartlab, Wootmath  programas. Ikimokyklinėse „Boružiukų“ ir „Drugelių“ grupėse  ir priešmokyklinėje „Kodėlčių“ grupėje taip pat taikoma IKT ugdymo(si) procese. Tai daugiau vaizdinių,  ugdymosi priemonių, sukurtų Microsoft PowerPoint pateikčių programa, demonstravimas, filmuotos medžiagos, filmų ištraukų, fotografijų  žiūrėjimas https://youtube.com/ kanale. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos kiekvienos dienos vaikų veiklos nuotraukas tėveliams pateikia uždarose socialinių tinklų Facebook grupėse „Boružiukai“ ir „Drugeliai“. 33 proc. mokytojų aktyviai naudoja įvairias mokomąsias programas ir mokymosi aplinkas ugdymo procese, tai 17 proc. daugiau  per tą patį laikotarpį nei 2018m. Tarp likusių 67 proc. mokytojų populiarios yra  Microsoft PowerPoint pateikčių programa ir https://youtube.com/ kanalas.

Buvo analizuojami 4, 6, 8 kl. NMPP testų rezultatai. Analizes  atliko pradinių klasių, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų, lietuvių kalbos metodinių grupių pirmininkai ir mokę mokinius mokytojai. Remiantis analize buvo nustatytos tobulintinos sritys:  daugiau dėmesio skirti tiriamiesiems darbams, patirtiniam ugdymo metodui taikyti, raštingumui ir kūrybiškumui ugdyti, interpretuoti mokant(is) pasaulio pažinimo, istorijos ir geografijos

Antrajam tikslui pasiekti buvo numatyti du uždaviniai: puoselėti bendradarbiavimu, pagarba ir tarpusavio pagalba grįstus bendruomenės santykius, aktyviai diegti prevencines priemones siekiant pagerinti gimnazijos saugios ir sveikos aplinkos kūrimą. turtinti ir nuolat atnaujinti edukacines erdves.

Gimnazijoje vykdomos šios prevencinės programos: „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“ (SLURŠ), tarptautinė patyčių prevencijos programos „Olweus“ (OPKUS) plano veiklos, prevencinė programa, „Zipio draugai“ diegiama nuo rugsėjo mėnesio priešmokyklinio ugdymo grupėje „Kodėlčiai“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ integruojama į pamokas ir 3g-4g klasėse į klasių valandėles. Sveikos gyvensenos programa, sveikatinimo – sportiniai projektai, renginiai, konkursai, popietės, protmūšiai organizuojami siekiant pagerinti gimnazijos saugios ir sveikos aplinkos kūrimą. 2018m. gimnazijai suteiktas Olweus mokyklos vardas už sėkmingą patyčių prevencinės programos Olweus vykdymą ir kasmetinį patyčių mažėjimą gimnazijoje. Per keturis programos vykdymo metus patyčių mastas gimnazijoje sumažėjo daugiau nei perpus ir dabar siekia 8,5proc. , tai 0,1 proc. mažiau nei praėjusiais metais. Patyčių mažėjimui įtakos turėjo renginiai, skirti patyčių prevencijai, draugiškumui skatinti, tolerancijai, savitarpio pagalbai.  Grupė aktyvių mokinių tarybos narių dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Patyčioms –STOP“,  renginyje „MĖNUO BE PATYČIŲ 2019“, skirtame sąmoningumui didinti. Socialinė pedagogė R. Savickienė vedė užsiėmimą 6 kl. mokiniams „Dėmesio! Elektroninės patyčios“. Bibliotekos darbuotoja A. Staškūnienė organizavo saugaus interneto akciją „Draugiškas internetas bibliotekoje“. Sukurtas „Olweus“ klasės valandėlių gerosios patirties bankas „Kolega–kolegai“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Navickienė tėvų visuotiniame susirinkime pateikė internetinės patyčių prevencijos programos „Olweus“ išanalizuotus ir apibendrintus apklausos  duomenis. Tėvai aktyviai įsitraukia į „Olweus“ programos vykdymą gimnazijoje: dalyvauja klasės tėvų susirinkimuose, tradiciniuose gimnazijos renginiuose: „Šimtas žingsnelių mokyklos taku“, „Ačiū tau, mamyte“, visuotinėje švarinimosi talkoje „Darom“, „Patriotinės dainos“ festivalyje, skirtame Kovo 11-ajai paminėti, taip pat remia mokinių savivaldos inicijuotas akcijas : „Kalėdiniai sveikinimai Sidabravo senoliams“, „Padėk beglobiams gyvūnams“. Ikimokyklinio ugdymo grupių tėvai dalyvauja edukaciniuose užsiėmimuose, šventėse: „Sudie, žaislai ir lėlės, keliaujam mokyklėlėn“, Kalėdinės eglutės šventėje  ir šventėje „Dėdė rudenėlis“. 6 klasės auklėtoja A. Blužienė vedė tėvų susirinkimą, kurio tema  „Probleminis vaiko elgesys ir jo valdymas“, 1 kl. mokytoja R. Žalienė – „Pirmokų adaptacija mokykloje“, PUG mokytoja L. Ožalinskienė – „Aš ir tu – mes  kartu“.  Gimnazijoje organizuotos  klasės valandėlės prieš patyčias. Tėvų susirinkimai, įvairūs renginiai stiprino  bendruomenės narių santykius, gerino mikroklimatą. Popietė „Kuriame draugystės knygą“ inicijuota 2 g klasės mokinių. Popietės metu 2 g klasės mokiniai vedė klasės valandėles 3  ir 4 klasės mokiniams, kūrė knygą su palinkėjimais draugui. Rytmetis „Ieškau mažojo draugo“ skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinės grupės vaikams. Ikimokyklinio ugdymo grupės „Boružiukai“ mokytoja ir vaikai dalyvavo socialiniame projekte „Laiškas draugui Lietuvoje“.  Socialiniai partneriai Visuomenės sveikatos biuras padeda įgyvendinti prevencines sveikatinimo  ir SLURŠ programas. Organizuoja mokymus, paskaitas, seminarus vaikams, tėvams ir mokytojams.  Seminaras pedagogams „Taisyklės ir ribos besimokantiesiems: nuo nurodymų link sutarimų“ ir 1g–4g klasių mokiniams „Nieko nenoriu: motyvacija mokytis“, kurias vedė lektorius psichologas E. Karmaza. Pozityvaus mąstymo mokymai 2g–3g klasių mokiniams „Mano gyvenimo motyvas“. Lytiškumo užsiėmimas 3g–4g klasių mokiniams „Tarpasmeniniai santykiai“ pagal SLURŠ programą, lektoriai L. Januškevičiūtė ir A. Jonušas. PSCS šeimos gydytojos J. Staškūnienės paskaita tėvams „Mikroorganizmų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms“ Visuomenės sveikatos specialistė V. Kaklauskienė organizavo protmūšį, skirtą AIDS dienai paminėti, „AIDS: geriau žinoti“ 8kl., 1g–4g kl. mokiniams, sveikiausio mokinio rinkimus, koordinavo ir vykdė  respublikinį projektą „Sveikata visus metus“ . Mokinių dalyvavimas sveikatinimo konferencijose, varžybose, projektuose teikia žinių apie sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą, fizinio aktyvumo naudą organizmui. Mokiniai dalyvavo rajono konferencijose „Nepaversk maisto šiukšle“, „Gyvenu sveikai“ – parengti 3 stendiniai pranešimai,  pradinių klasių pažintinėje-praktinėje konferencijoje „Sveikatos akademija“, respublikinėje konferencijoje „Saugus, aktyvus ir sveikas“ skaitytas mokinių pranešimas „Mes augame saugūs, aktyvūs ir sveiki“. Gimnazijos  2 ir 3 kl. mokiniai dalyvauja mokymo plaukti programos užsiėmimuose, stiprina sveikatą, mokosi elgtis vandenyje saugiai ir atsakingai. Klasių auklėtojai organizuoja turistines dienas –žygius pėsčiomis prie Kiršino užtvankos, po Sidabravo apylinkes. Bendradarbiaujama ir su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Ilona Sernoviene. Ji supažindino 5–7 kl. mokinius su „Teisine atsakomybe“, Aivaras Kardašius, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas, dalyvavo 1–4 kl. mokinių „Saugaus eismo“ dienoje, priminė, kaip saugiai elgtis kelyje, autobuse, važinėjant dviračiu. Mokinių savivaldos narys L. Žilinskas kartu su kūno kultūros mokytoja V. Masėniene suorganizavo tarpklasinį draugišką stalo teniso turnyrą 5–8 kl. ir 1g–4g kl. mokiniams, draugiškas krepšinio 5x5 varžybas su Šeduvos gimnazijos komanda, baudų ir tritaškių konkursas 6–8 kl. ir 1g–4g kl. mokiniams, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienai. Mokinių taryba vedė klasės valandėles 5–7 klasių mokiniams, susijusias su „Raudonos nosies“ dienos minėjimu. Mokinių savivaldos pirmininkė ir kiti  mokiniai, kilę iš Beinoravos krašto, savanoriškai  įsijungė į pasiūlytą projektinę veiklą „Mano kraštas“. 4 mokiniai dalyvauja „Demokratijos ir socialinių įgūdžių mokykloje „Ateitis“. Mokinių tarybos nariai susitinka su Lietuvos moksleivių sąjungos nariais kiekvieną mėnesį vadovų klubo susirinkimuose, dalijasi  idėjomis ir gerąja efektyvesnio mokinių savivaldos organizavimo patirtimi.

Įgyvendinant antrą uždavinį - „Turtinti ir nuolat atnaujinti edukacines erdves“, įrengta šiuolaikinio mokymo(si) klasė pradinių klasių mokiniams, kurioje – nauji baldai, 18 nešiojamųjų kompiuterių vaikams (jiems įsigyti lėšų skyrė savivaldybė), mokymosi priemonės, interaktyvus ekranas. Šioje klasėje mokymasis siejamas su mokinių gyvenimo patirtimis, sudaromos sąlygos modeliuoti, tyrinėti, spręsti realaus pasaulio problemas, ugdytis realiam gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos gebėjimus.

Mokinių tarybos iniciatyva atnaujinome poilsio erdvę prie valgyklos. Įgyvendinome mokinių idėjas: nupirkome staliukus, minkštasuolius, sieną papuošėme mokinių darbais. Pertraukų metu mokiniai gali pailsėti, turiningai praleisti laisvalaikį, bendrauti su bendraamžiais.

Pilnai renovuota skaitykla. Pakeistos grindys, skaitykla aprūpinta nauja įranga ir baldais.

Informacinių technologijų kabinete atnaujintos kompiuterizuotos darbo vietos mokiniams, nupirktas interaktyvus ekranas.

Gimnazijoje 2018–2019 m. m. mokėsi 15 abiturientų. Visi sėkmingai išlaikė brandos egzaminus ir įgijo vidurinį išsilavinimą.

Egzaminus laikiusių kandidatų skaičius ir jų gauti egzaminų įvertinimai:

Valstybinis egzaminas

Laikė

egzaminą

Įvertinimas balais

Neišlaikė

16 – 35

36 – 85

86 – 100

Dalykas

Skaičius

Skaičius

%

Skaičius

%

Skaičius

%

Skaičius

%

Lietuvių k. ir literatūra

4

1

25

1

25

2

50

Anglų k.

9

1

12

4

44

4

44

Matematika

6

4

67

2

33

Biologija

2

 

 

1

50

1

50

 

 

Fizika

2

 

 

2

100

 

 

 

 

Istorija

3

1

33

2

67

 

Mokyklinis egzaminas

Laikė

egzaminą

Neišlaikė

Įvertinimas balais

Dalykas

Skaičius

Skaičius(%)

4(%)

5(%)

6(%)

7(%)

8(%)

9(%)

10 (%)

Lietuvių k. ir literatūra

11

5 (45%)

3(27%)

2(18%)

1(9%)

Technologijų

13

4(57%)

3(43%)

 

2019 m. gimnazijos abiturientai laikė 6 mokomųjų dalykų valstybinius brandos egzaminus. Daugiausia mokinių 9 (60 proc.) pasirinko valstybinį anglų kalbos egzaminą. Jį išlaikė 8 mokiniai ( 89 proc.). Gerai laikė: matematikos 100 proc. (Radviliškio rajono savivaldybėje 67,80 proc., šalyje 82,13 proc.), Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą 100 proc. (Radviliškio rajono savivaldybėje 91,84 proc., šalyje 90,62 proc.).

2019 m. PUPP rezultatai: lietuvių kalbos ir literatūros 1-3 balus gavo 18 proc. mokinių (Radviliškio rajono savivaldybėje 10 proc., šalyje 7 proc.) matematikos 1-3 balus gavo 18 proc. mokinių (Radviliškio rajono savivaldybėje 25 proc., šalyje 21 proc.),

2019 m. NMPP rezultatai: Gimnazijos 4, 6, 8 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai atitinka respublikos gimnazijų vidurkį ir yra aukštesni už kaimo mokyklų vidurkį.5–8 klasėse 4 procentais padaugėjo mokinių , pasiekusių pagrindinį ir aukštesnį pasiekimų lygmenį.

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Gimnazijoje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio bei neformaliojo švietimo programos. Gimnazijoje vykdoma pedagoginė pagalba. Ją teikia socialinis pedagogas, logopedas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas.

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

Telkiau mokyklos bendruomenės struktūras visapusiškai užtikrinti mokinių saugumą ir lygias galimybes, tarpinstitucinį komandos darbą, susijusį su paskirtu vaikų privalomuoju ugdymu.

Mano iniciatyva diegiamos naujos informacinės technologijos, padedančios efektyvinti mokyklos veiklą ir personalo valdymą. Įrengta šiuolaikinio mokymo(si) klasė pradinių klasių mokiniams, kurioje – nauji baldai, 18 nešiojamųjų kompiuterių vaikams, mokymosi priemonės, interaktyvus ekranas. Atnaujinta skaitymo erdvė. Pakeistos grindys, skaitykla aprūpinta nauja kompiuterine įranga ir baldais. Nupirktos „Smart“, „MozaBook“ kompiuterinės programos. Aktyvus ugdymo turinys suteikė pamokoms vaizdumo, pagerino mokinių pažangą pamokose.

Didelį dėmesį skyriau gimnazijos ugdymo aplinkai gerinti ir funkcionaliai edukacinei aplinkai išnaudoti, saugiai, sveikai, higienos reikalavimus atitinkančiai ugdymo aplinkai užtikrinti. 2019 m. gimnazijoje įkurta antra ikimokyklinio ugdymo grupė. Sutvarkytos patalpos, nupirkti nauji baldai, mokymo priemonės.

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

Veiklos kokybės įsivertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 patvirtinta Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika. Atliekant gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, buvo naudojami Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tiesioginės internetinės sistemos www.iqesonline.lt instrumentai. Į įsivertinimo procesą įtraukti mokyklos bendruomenės nariai. Apklausti mokytojai, mokiniai, tėvai. Gauti duomenys aptarti mokytojų ir gimnazijos tarybos posėdyje, panaudoti planuojant gimnazijos veiklą, numatant gimnazijos uždavinius. Atsižvelgiant į gimnazijos  veiklos  tobulinimo plane numatytus  prioritetus – kiekvieno mokinio pasiekimai ir pažanga; pamokų kokybė; mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas. 2019 m. atliktas gimnazijos giluminis vertinimas. Tirtos ir analizuotos sritys: „rezultatai, ugdymo(si) ir mokinių patirtys, ugdymosi aplinkos, lyderystė ir vadyba.

Gerai vykdoma gimnazijos veikla:

Gimnazijoje esanti įranga ir priemonės atitinka šiuolaikinius ugdymo reikalavimus, jų pakanka. Jos tikslingai panaudojamos ugdymosi tikslams pasiekti. Naujai įrengta  gamtos mokslų laboratorija pradinių klasių mokiniams.

Gimnazija ugdo mokinių bendražmogiškas vertybes, patriotiškumą. Dauguma  mokinių  yra  geranoriški, jaučiasi saugūs. Patyčios gimnazijoje nėra aktuali problema. Gimnazija dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklose. Gimnazijoje rūpinamasi sveika gyvensena. Dauguma mokinių dalyvauja bendrose veiklose. Mokinių, nedalyvaujančių dėl to, kad renginiai ar veiklos nepatinka ar nedomina, skaičius nėra didelis.

 Geri individualūs mokinių pasiekimai konkursuose, varžybose. Mokiniai siekia pažinti savo gabumus, polinkius, tolesnio mokymosi ir karjeros galimybes. Gimnazija ugdo teigiamą požiūrį į išsilavinimo ir mokymosi vertę.

Pamokose vyrauja pozityvios mokytojų nuostatos mokinių atžvilgiu, mokiniai drąsinami nebijoti suklysti, mokytis iš savo klaidų. Teiginiui ,,Daugelis mokytojų stengiasi, kad klasė išmoktų, suprastų ir sudėtingus dalykus“ pritaria 90 proc. mokinių, dalyvavusių nuomonių apie  gimnazijos veiklą apklausoje.

Tobulintina vykdoma gimnazijos veikla:

Savivaldus mokymasis gimnazijoje vertinamas  kaip tobulintina veikla. 23 proc. mokinių negeba sąmoningai ir savarankiškai organizuoti savo mokymosi, patiems planuotis ir prisiimti atsakomybę už rezultatus. Tolimesnio ugdymosi tikslai, uždaviniai ir pagalba mokiniui retai grindžiami informacija apie mokinio pažangą ir pasiekimus, tai neskatina savivaldaus mokinių ugdymo(si).

Gimnazijoje parengti Sidabravo gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas ir Vaiko individualios pažangos vertinimo, įsivertinimo ir fiksavimo tvarkos aprašas, tačiau mokytojai ne visuomet nuosekliai laikosi numatytų aprašuose nuostatų ir principų.

Po atlikto gimnazijos veiklos įsivertinimo padidėjo asmeninė mokytojų atsakomybė planuojant integruotas pamokas, projektus ir renginius. Mokytojai į 2019 metų planus įsitraukė daugiau veiklų ne klasėse (tiek mokyklos teritorijoje, tiek pamokų kitose aplinkose – apylinkėse, muziejuose, įstaigose  ir  t.t.).

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla, ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

Atlikus gimnazijos statinių techninę priežiūrą, nustatyta: senosios mokyklos pastato būklė bloga ir sparčiai blogėja, kelia grėsmę mokinių saugumui. Statiniui reikalingas kapitalinis remontas. Apie šią problemą informavome gimnazijos steigėją.

Steigėjo skiriamas ugdymo aplinkos finansavimas patenkina minimalius įstaigos poreikius. Norėdami atlikti daugiau remonto darbų, daugelį jų planuojame atlikti savo jėgomis.

 

 

 

Gimnazijos direktorius                                                                                      Zenonas Gedvilas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. balandžio 16 d.

sprendimu Nr. T-232

 

RADVILIŠKIO R. ŠEDUVOS GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Biudžetinė įstaiga, Radviliškio r. Šeduvos gimnazija, Pilies g. 17, LT-82224, Šeduva, Radviliškio rajonas, tel.: (8 422) 68230, el. p.: [email protected], mokyklos tinklalapis http://www.seduva.radviliskis.lm.lt.

1.2. Įstaigos vadovas: Laimutis Škleinikas, vadybinis stažas 25 m.

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

4 (vnt.)

68 (vnt.)

40 (vnt.)

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Laikotarpis

Paslaugų gavėjai

2019-01-01

2019-12-31

Gimnazijos moksleiviams

539

536

 

1.5. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai

Lėšos (tūkst. Eur.)

1. Savivaldybės biudžetas

1782,5

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

455,6

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (Mokinio krepšelio lėšos ir lėšos skirtos spec. poreikių mokiniams, nemokamas maitinimas )

1313,2

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

13,7

2. Kiti šaltiniai

12,5

2.1. ES lėšos

9,2

2.2. Valstybės biudžeto lėšos

 

2.3. Paskolos lėšos

 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

3,3

 

1.6. Biudžeto išlaidos 1796,6 tūkst. Eur.

Darbo užmokestis

1489,5 Eur.

Sodra

21,9Eur.

Mokymo priemonės ir spaudiniai

14,8 Eur.

Kvalifikacija, komandiruotės

5,0 Eur.

Pažintinė veikla

1,9 Eur

Profesinis orientavimas

0,6 Eur

IKT ir programos priežiūra

5,1 Eur

Ryšių paslauga

2,2 Eur

Komunalinės paslaugos:

59,4 Eur

Šildymas

33,6 Eur

Elektra

12,8 Eur

Vandentiekio kanalizacijos ir kt. komunalinės išlaidos

13,0 Eur

Mokinių pavėžėjimas

54,3 Eur

Kuro sąnaudos

12,6 Eur

Geltonųjų autobusų remontas, draudimas ir kt.

7,7 Eur

Nemokamas maitinimas

30,0 Eur

Mityba – bendrabutyje gyvenančių mokinių, turinčių spec. poreikių maitinimas

25,2 Eur

Materialiojo turto einamas remontas

2,1 Eur

Maisto ruošimo kaštai

15,9 Eur

Pradinių klasių korpuso žaidimų aikštelės remontas, pagrindinio korpuso klasių ir koridorių remontas, garažo įvažiavimo remontas, skalbimas, transporto paslauga, patikros ir kt.

35,9Eur.

Projektų – „Meilė keičia pasaulį“, „Langas į gamtą 2018m.“, „Sveikas kelias“, „Nord plius“ ir kt. vykdymo išlaidos

12,5

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

1. Prioritetinis tikslas-individualios mokinio pažangos (pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas) užtikrinimas.

Gimnazijoje kurtos ir taikytos bendrųjų ir dalykinių gebėjimų įsivertinimo ir pažangos vertinimo priemonės. Klasių auklėtojai, mokytojai, pagalbos specialistai tarėsi dėl mokinių mokymosi poreikių, gabumų ir galimybių identifikavimo. Klasės auklėtojai organizavo individualius pokalbius mokinys-klasės auklėtojas, kuriuose kiekvienas mokinys turėjo galimybę reflektuoti savo pažinimą: poreikius, gabumus galimybes. Susitarta dėl Mokinio kompetencijų aplanko struktūros. Apklausos „Asmeninės kompetencijos tyrimas“ duomenimis, gimnazijoje yra kuriama ugdymo(si) sistema, kuri skatina kiekvieną mokinį susipažinti su bendrosiomis kompetencijomis bei jas ugdytis: 93 proc. mokinių turi pažangos ir pasiekimų aplanką, 84 proc. mokinių yra susipažinę su bendrosiomis kompetencijomis, 89 proc. mokinių pozityviai bendrauja ir bendradarbiauja. 91 proc. apklausoje dalyvavusių tėvų teigia, kad jų vaikai skatinami padėti vieni kitiems, mokomi bendradarbiauti. 92 proc. tėvų ir mokinių teigia, kad mokiniams pakankamai rūpi jų artimos aplinkos ir bendruomenės gerovė, jiems yra įdomi gimnazijoje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla. Ugdytas mokinių pasididžiavimas savo mokykla įtraukiant mokinius į aplinkos kūrimą (pavyzdžiui, tvarko etnografinį darželį, šiltnamį, prižiūri gyvūnėlius „Mokomojoje fermoje“, stebi vabzdžių viešbutį, skruzdėlyną). Gimnazijoje sudarytos galimybės skirtingų gebėjimų mokiniams realizuoti save įvairioje veikloje. Labai geras mokinių (100 proc.) iniciatyvumas visuomeninėje ir socialinėje veikloje mokykloje ir už mokyklos ribų. Gimnazijos mokiniai dalyvauja asmeninėje tobulėjimo programoje „DofE“. Stengtasi sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui apmąstyti savęs pažinimą. Klasės auklėtojai asmenine mokinių mokymosi pažanga domisi nuolat, stebėdami vertinimus elektroniniame dienyne, nuolat vyksta individualūs pokalbiai su auklėtiniais, bendradarbiavimas su dalykų mokytojais, organizuoti trišaliai (auklėtoja–mokytojas–mokinys) pokalbiai. Kiekvienas mokinys yra susidaręs asmeninio tobulėjimo programą, kuri aptariama su tėvais. Kas tris mėnesius pasitikrinama, kaip sekasi ją įgyvendinti. Individualių ar trišalių pokalbių metu rezultatai aptariami kartą per mėnesį. Pradinėse klasėse pats mokinys, padedamas mokytojo, kiekvieno mėnesio pabaigoje savo pasiekimus ir pažangą fiksuoja „Mokymosi pasiekimų įsivertinimo“ lape. Planuotos ir organizuotos veiklos, sudarančios galimybes mokiniams veiksmingiau siekti karjeros, taikyti veiksmingas mokinių gyvenimo planavimo strategijas. Gimnazijoje įgyvendinama ugdymo karjerai programa, kuri integruojama į pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (klasių auklėtojų veiklą ir dalykų pamokas) ir organizuojant įvairias karjeros ugdymo veiklas. 2019 m. įvykdytos 77 karjeros ugdymui skirtos veiklos. Gimnazijoje 2018-2019 m. m. buvo vykdytas projektas „100 susitikimų“. Šių susitikimų metu buvę gimnazijos mokiniai dalinosi savo profesinės sėkmės istorijomis. Visų 5-8, I-IV klasių mokinių karjeros planavimas atsispindi ugdymo karjerai aplankuose, II gimnazinių klasių mokiniai planuoja savo tolimesnį mokymąsi, susidarydami savo individualius ugdymosi planus. Parengtas projektinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas. Mokiniai skatinami plėtoti savo kompetencijas, pasirinkdami pomėgius ir polinkius atitinkantį projektinį darbą. IQES apklausos duomenimis, didelė dalis gimnazijos mokinių žino mokymosi vertę, turi tolesnio mokymosi planų, yra susipažinę su karjeros galimybėmis ir jas sieja su ugdymosi galimybėmis. Vykdyta smurto ir patyčių prevencinė veikla. 100 proc. mokinių dalyvauja bent vienoje prevencinėje programoje, kurios įgyvendintos per klasės valandėles ir integruotos į dalykų pamokas. Nuo 2017 m. Šeduvos gimnazija vykdo programą „Sveikatos ugdymo kelias – kelias sėkmės link“. 80 proc. gimnazijos mokinių dalyvauja įvairiose sveikatinimo veiklose. Vienas iš pagrindinių Vaiko gerovės komisijos tikslų 2019 metais buvo atnaujinti ir patobulinti gimnazijos mokinių pozityvaus elgesio skatinimo programą. Atnaujintos mokinių elgesio taisyklės. Sudaryta darbo grupė organizavo mokinių apklausą apie jų skatinimo priemones. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, kurta mokinių skatinimo sistema.

2. Prioritetinis tikslas – įrodymais grįsto mokymo stiprinimas.

Gimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame IEA TIMSS matematikos ir gamtos mokslų tyrime, nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Gimnazijos mokinių vidutiniai gamtos mokslų testų rezultatai artimi šalies vidurkiui (šalies vidurkis–48,0, gimnazijos–43,9), o matematikos dalyko rezultatai žemesni (šalies vidurkis–40,0, gimnazijos–27,6). Antrokų matematikos ir rašymo (kalbos sandaros pažinimas) rezultatai žemesni nei šalies vidurkis, o skaitymo ir rašymo (teksto kūrimas) rezultatai atitinka šalies vidurkį. Ketvirtos klasės mokinių matematikos ir rašymo pasiekimų vidurkis žemesnis negu šalies, skaitymo ir pasaulio pažinimo pasiekimai atitinka šalies vidurkį. Šeštos klasės mokinių rašymo ir skaitymo rezultatai aukštesni už šalies vidurkį, matematikos pasiekimų vidurkis atitinka šalies vidurkį. Aštuntos klasės matematikos pasiekimų vidurkis atitinka šalies, o gamtos mokslų rezultatai aukštesni už šalies vidurkį. 2019 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo keturiasdešimt du II klasės mokiniai. Lietuvių kalbos ir literatūros rezultatai: aukštesniuoju lygiu išlaikė 23,82 proc. mokinių (aukštesni už šalies– 14,45), pagrindiniu – 47,62, patenkinamu – 21,42 proc., nepatenkinamu – 7,14. Matematikos rezultatai yra tokie: aukštesniuoju lygiu įvertinimų nebuvo, pagrindiniu – 33,34 proc., patenkinamu – 38,09 proc., nepatenkinamu –28,57 procentai. 2019 m. sumažėjo nepasiekusių patenkinamo lygmens (2018 m. –40,5) mokinių dalis, tačiau matematikos PUPP rezultatai gimnazijoje išliko žemesni už šalies. 2019 m. vidurinio ugdymo programą baigė 35 mokiniai. Visi abiturientai įgijo vidurinį išsilavinimą. Visų VBE įvertinimų vidurkis 2019 metais siekia 40,08 proc. ir yra aukštesnis nei 2018 m. (39,6 proc.), tačiau nesiekia šalies mokinių įvertinimų vidurkio (49,99). Gimnazijos mokinių, 2019 metais laikiusių VBE, vidutinis dalykų įvertinimas artimas savivaldybės mokinių įvertinimui, o chemijos, matematikos, biologijos, geografijos dalykų vidutiniai įvertinimai yra aukštesni nei savivaldybės mokyklų mokinių. 2019 metais šimto balų įvertinimus gavo du mokiniai (anglų kalba, fizika). Stebimi ir analizuojami mokinių ugdymosi poreikiai. Atsižvelgiant į kiekvieno mokinio mokymosi galimybes, nustatomos problemos ir spragos, diferencijuojamas ir individualizuojamas darbas pamokose, parenkamas mokiniui tinkamas ugdymo turinys ir metodai, stengiamasi sudaryti sąlygas, kad mokinys pasiektų pažangą ir patirtų sėkmę. Atsižvelgiant į rezultatus, mokiniams skirtos konsultacijos. Stebėtas mokinių konsultavimo veiksmingumas. Siekiant gerinti mokinių pasiekimus, susitarta pamokoje mokinius įtraukti į dalykinių kompetencijų pažangos stebėjimą ir įsivertinimą. Siekta, kad asmeninė mokinio mokymosi pažanga būtų stebima kiekvieną pamoką. Mokytojai tarėsi tarpusavyje dėl mokinių individualios pažangos pamatavimo ir fiksavimo pamokoje būdų. Stengtasi užtikrinti mokinių pasiekimų ir pažangos optimalumą, visybiškumą ir pastovumą. Gimnazijoje tartasi dėl palankių sąlygų mokinių savivaldumo ugdymui ir konstruktyviam mokymuisi ugdymo sąlygų sukūrimo.

3. Prioritetinis tikslas – pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

2019 metais vyko pedagogų skaitmeninio raštingumo gerinimas. Gimnazijoje įvairių dokumentų tvarkymui naudojamas Google Docs. Užsienio (anglų) kalbos pamokose dirbama su elektroninių vadovėlių medžiaga, užsienio (anglų) kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rašto darbai vertinti elektroniniu būdu. Naudojantis DVD slideshow programa, sukurti informaciniai filmukai renginiams. 2019 metais atliktas skaitmeninės kompetencijos įsivertinimas, kuris padėjo sužinoti apie savo stipriąsias puses ir sritis, kuriose galime pagerinti skaitmeninių technologijų naudojimą mokymo ir mokymosi reikmėms (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-S-LT). Įsisavinant mokomųjų dalykų programą, naudojamos įvairios IKT mokomosios programėlės. Dažnai pasinaudojama medžiaga įvairiose pamokose iš http://www.emokykla.lt, logopedinių svetainių. Išskirtinis dėmesys gimnazijoje buvo skirtas lyderystės gebėjimų skatinimui. Siekta sudaryti sąlygas ugdytis pasidalytosios lyderystės gebėjimus, visiems bendruomenės nariams suteikti laisvę rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę už iniciatyvas, sprendimus ir jų įgyvendinimą. Šiuo tikslu sudarytos darbo grupės įvairioms užduotims atlikti, grupės vadovais paskiriant mokytojus, atsižvelgiant į jų kompetencijas numatytoms užduotims. Gimnazijoje veikia ugdymo turinio planavimo, organizavimo ir įgyvendinimo, strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo, pozityvaus mokinio elgesio skatinimo tvarkos rengimo, gimnazijos pažangos stebėsenos, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo, gimnazijos metų veiklos plano sudarymo ir įgyvendinimo darbo grupės, Vaiko gerovės komisija. Esant reikalui, mokykloje susiburia problemos sprendimo, projektinės ar kitos grupės. Grupių vadovai tarpusavyje bendradarbiauja, siekdami numatytų tikslų, tardamiesi dėl gimnazijos veiklos tobulinimo, dalindamiesi duomenimis. Gimnazijos mokytojai dalyvauja nacionalinio projekto ,,Lyderių laikas 3“ veiklose, dirba kūrybinėje grupėje, dalyvauja neformaliojoje švietimo lyderystės programoje, telkia gimnazijos bendruomenę pokyčiams. Kryptingai tobulinamas bendradarbiavimas su tėvais, siekiant mokinio pažangos. Organizuojami trišaliai pokalbiai mokinys – tėvai - klasė auklėtojas, mokinys-tėvai-dalyko mokytojas, padedantys identifikuoti mokinio sėkmes ir nesėkmes, planuoti pasiekimų gerinimo priemones. Siekta diegti bendradarbiavimu grįstą integracinių ryšių planavimą ir organizavimą. Gimnazijoje tęsiamas integruoto gamtos mokslų kurso programos išbandymas, apimantis 5-7 klases. Chemijos, biologijos, fizikos mokytojos dalyvauja programos kūrime ir išbandyme nacionaliniu lygmeniu, dalinasi patirtimi su kitų mokyklų mokytojais. Biologija ir matematika integruojama su informacinėmis technologijomis 8 klasėje. Sudarytos sąlygos dalykų mokytojams IT diegimui ugdymo procese. Kurtos naujos edukacinės erdvės: lauko klasė, žaidimų aikštelė pradinių klasių mokiniams. Gimnazijoje diegta kolegialaus mokymosi kultūra, sudarytos sąlygas mokytojams mokytis. Sudarant tvarkaraštį, numatytas kolegialaus mokymosi laikas. Dalykinę kompetenciją, profesinį meistriškumą pedagogai tobulino ir dalyvaudami seminaruose, mokymuose, paskaitose, iš viso tam skirta 2446,5 val. Mokytojai dalijosi patirtimi, skaitė pranešimus gimnazijoje bei šalies mokytojams: Telšių rajono mokytojams „Ugdymo proceso organizavimo ir valdymo tobulinimo galimybės Šeduvos gimnazijoje“, „Integruotas gamtos mokslų ugdymas Šeduvos gimnazijoje“; Telšių „Germanto“ progimnazijos pedagogams „Vidinių ir išorinių edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo procese Šeduvos gimnazijos Specialiojo ugdymo skyriuje“ ir kt. Mokytojai dalyvavo ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto ,,Mokymosi pagalbos mokiniui ir šeimai modelio, grįsto inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis, sukūrimas ir įdiegimas“ veiklose, tarptautinėje programoje ,,The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE).

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Gimnazija vykdo šias programas: pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies, specialiojo pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies, socialinių įgūdžių, vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo.

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

Didelis dėmesys buvo skirtas mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimui. Organizuoti lyderystės kompetencijų stiprinimo renginiai, diegtas kolegialus mokytojų mokymasis. Gimnazijos mokytojai dalyvavo nacionalinio projekto ,,Lyderių laikas3“ veiklose, įgyvendino projektinės kūrybinės grupės planuotas veiklas. Gimnazijos mokytojai dalyvavo neformaliojoje švietimo lyderystės programoje, telkė gimnazijos bendruomenę pokyčiams. Diegtas kolegialaus mokymosi modelis, kai kolegialus mokymasis planuojamas numatant laiką ir mokymosi temą, aktualią organizacijai. Ruoštasi įgyvendinti Ugdymo plėtotės centro projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“. Nors ,,Kokybės krepšelio“ pinigų gimnazija dar negavo, pasiekimų gerinimo priemonės buvo planuotos metiniame gimnazijos veiklos plane, įgyvendintos turėtomis lėšomis. Sėkmingai įdiegtas ir įgyvendintas patobulintas etatinio apmokėjimo modelis. Modernizuota gimnazijos edukacinė aplinka, sudarant galimybes tobulinti ugdymo proceso organizavimą. Įrengtos sporto ir žaidimų aikštelės, lauko klasė prie pradinių klasių korpuso. Įrengtas 30 vietų informacinių technologijų kabinetas. Pradėta rengti gamtos mokslų laboratorija.

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

Gimnazija veiklos kokybę įsivertina, vadovaudamasi Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika.

2019 metų įsivertinimas:

Tema

1.1. Asmenybės branda, rodiklis

1.1.1. Asmenybės tapsmas (savivoka, savivertė, socialumas, gyvenimo planavimas).

Stiprieji gimnazijos veiklos aspektai:

1.1.1. Socialumas. Gimnazijoje sudaromos galimybės skirtingų gebėjimų mokiniams realizuoti save įvairioje veikloje. Labai geras (100%) mokinių iniciatyvumas visuomeninėje bei socialinėje veikloje mokykloje ir už mokyklos ribų (miesto ar respublikinėse pilietinėse akcijose, konkursuose, projektuose, organizacijose ir pan.).

Tobulintini gimnazijos veiklos aspektai:

1.1.1.Savivoka. Dalis (58 %) gimnazijos mokinių yra įgiję asmeninę kompetenciją pagal jų amžiaus grupei keliamus tikslus ir individualias galias. Apklausos duomenys (IQES apklausa ir mokinio asmeninės kompetencijos tyrimas) parodė, kad mokiniai nors atpažįsta savo emocijas, tačiau ne visada moka jas veiksmingai valdyti skirtingose situacijose.

2020 metais tobulinsime: Savivertė. Gerinti mokinių savivertę, tobulinant gimnazijoje rūpinimosi ir tarpusavio pagalbos kultūrą.

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

Gimnazijai reikalingas psichologas. Trūksta mokytojo padėjėjų etatų, neužtikrinama reikalinga pagalba atskiriems mokiniams. Mokinių praktiniams ir tiriamiesiems darbams organizuoti reikalinga laboratorija. Mokykla pradėjo kurti šią laboratoriją, tačiau trūksta lėšų. Dėl lėšų kreiptasi į steigėją.

 

 

 

Gimnazijos direktorius                                                                                       Laimutis Škleinikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-232

 

 

RADVILIŠKIO R. ŠIAULĖNŲ MARCELINO ŠIKŠNIO GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1.      Įstaigos pristatymas:

 

1.1. Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Adresas – S. Dariaus ir S. Girėno g. 30, Šiaulėnai, LT-82442 Radviliškio rajonas. Telefonas 8-422-49722. Elektroninis paštas [email protected]. Gimnazijos interneto svetainė http://www.msiksnys.radviliskis.lm.lt. Gimnazija turi Šaukoto ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo skyrių.

1.2. Gimnazijos direktorius Vytautas Jarašiūnas, vadybinio darbo stažas 39 metai.

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

4

50

34

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Laikotarpis

Paslaugų gavėjai

Sausio 1 d.

Rugsėjo 1 d.

Mokiniai

279

266

Ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai

16

19

 

1.5. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur.)

Lėšos (tūkst. Eur.)

1. Savivaldybės biudžetas

1154,7

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

505,8

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

638,1

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

10,8

2. Kiti šaltiniai

29,7

2.1. ES paramos lėšos (projektas)

28,3

2.2. Valstybės biudžeto lėšos (Nacionalinis egzaminų centras)

0,2

2.3. Savivaldybės biudžeto lėšos (projektas)

0,0

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

1,2

 

1.6. Biudžeto išlaidos (tūkst. Eur.)

Išlaidų pavadinimas

Savivaldybės biudžeto lėšos (AL)

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (MK)

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (Dotacinės)

Biudžetinių įstaigų pajamos (Spec. progr.)

Iš viso:

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

278,4

584,0

0,0

0,6

863,0

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos

128,0

9,6

0,0

10,2

147,8

Mitybos išlaidos

18,3

0,0

0,0

3,3

21,6

Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

0,7

1,0

0,0

0,0

1,7

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

12,9

0,6

0,0

2,0

15,5

Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Komandiruočių išlaidos

0,2

0,3

0,0

0,0

0,5

Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos

27,8

0,0

0,0

0,5

28,3

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

0,9

1,1

0,0

0,0

3,2

Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos

0,1

0,0

0,0

0,6

0,7

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos

59,3

0,0

0,0

0,0

59,3

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

1,9

1,3

0,0

0,0

3,2

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

5,4

5,3

0,0

3,8

14,5

Socialinės išmokos (pašalpos)

65,0

1,0

43,5

0,0

109,5

Socialinė parama natūra

61,8

0,0

43,5

0,0

105,3

Darbdavių socialinė parama pinigais

3,2

1,0

0,0

0,0

4,2

Kitos išlaidos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kitiems einamiesiems tikslams

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

34,4

0,0

0,0

0,0

34,4

Negyvenamų pastatų įsigijimo išlaidos

34,4

0,0

0,0

0,0

34,4

Iš viso:

505,8

594,6

43,5

10,8

1154,7

 

Daugiausia lėšų (34,4 tūkstančiai) išleista pradinių klasių pastato stogo remontui. Stogas suremontuotas, o tai buvo pati didžiausia šiuo metu esanti gimnazijos ūkinė problema, nes lietingomis dienomis pro kiaurą stogą vanduo bėgdavo į ikimokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių mokinių sporto salės patalpas. Daug lėšų skirta ir kitų mokyklos patalpų remontui, nes per metus padaryta tikrai daug. Suremontuotas pradinių klasių mokinių berniukų tualetas, mokinių rūbinė ir įsigyta nauja jos įranga, įrengta kompiuterinė klasė pradinių klasių mokiniams, suremontuoti 9 mokomųjų dalykų kabinetai, priešmokyklinio ugdymo grupės patalpos, ugdymo karjerai kabinetas, įrengtos naujos patalpos pailgintos dienos grupei, archyvui. Naujais baldais aprūpinti anglų kalbos ir matematikos kabinetai.

Gana daug lėšų išleista mokinių vežimui ir gimnazijos patalpų šildymui. Mokinių vežimas kainuoja daug, nes gimnazijos ir jos skyrių aptarnaujama teritorija yra labai didelė, taigi dideli ir atstumai, kuriais vežami mokiniai. Vien mokyklinių autobusų remontams per metus sunaudota apie 15 tūkstančių eurų, nes iš turimų trijų autobusų du autobusai nusidėvėję, važinėja labai blogais keliais, nuolat brangsta remonto paslaugos, didėja autobusų techninės apžiūros reikalavimai. Problema tam tikra dalimi sprendžiama, nes vieną autobusą gavome naują ir tikimės, kad bent jau kurį laiką jo eksploatavimas bus pigesnis. Atliktas Šaukoto skyriaus autobuso kapitalinis remontas, pakeistas variklis, kai kurios kitos detalės.

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

Gimnazijos strateginiame plane 2019–2021 m. yra numatyti trys strateginiai prioritetai ir tikslai, o gimnazijos veiklos plane 2019 m. buvo numatyti trys veiklos tikslai: Mokinių asmeninės brandos, individualias galimybes atitinkančių ugdymosi pasiekimų ir nuolatinės ugdymo(si) pažangos siekimas, mokinių saviraiškaus dalyvavimo gimnazijos gyvenime skatinimas, mokyklos bendruomenės, kaip besimokančios organizacijos, telkimas.

2018 m. gimnazija pakliuvo į 30 stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro. Buvo paruoštas gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2019–2021 metams. Šis planas suderintas su Nacionaline švietimo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija ir patvirtintas gimnazijos direktoriaus. Taip pat pasirašyta mokyklos ir savivaldybės sutartis dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimo reikalavimų, finansavimo tvarkos ir sąlygų. Buvo skirtos šiam projektui įgyvendinti lėšos ir projektas pradėtas vykdyti.

Pirmajam veiklos plano tikslui pasiekti buvo numatyti du uždaviniai: Sudaryti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę ir Siekti vertinimo ir įsivertinimo darnos, mokinių atsakomybės už savo rezultatus ugdymas.

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį buvo numatyta įrengti pradinių klasių mokiniams gamtos mokslų laboratoriją. Darbas atliktas su kaupu. Atnaujintose patalpose įrengta ne tik gamtos mokslų laboratorija, bet ir kompiuterinė klasė. Anksčiau pradinukai galėjo naudotis tik pagrindinėse gimnazijos patalpose esančia kompiuterių klase. Dalykų metodinėse grupėse patirtinio ugdymosi pasiekimai ir pasidalinta gerąja darbo patirtimi. Reikiamas dėmesys buvo skiriamas mokinio individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo sistemos įgyvendinimui. Patikslinta mokinio individualios pažangos fiksavimo sistema ir ji aptarta metodinėje taryboje, metodinėse grupėse aptarti individualios pažangos stebėjimo rezultatai, vykdant ugdymo proceso stebėsena fiksuojama kaip stebima individuali mokinio pažanga.

Gerai vyko ir ugdymo karjerai veiklų organizavimas. Metodinėje taryboje aptartas integruotos ugdymo karjerai programos įgyvendinimas. Atnaujintas profesinio informavimo kabinetas. Gimnazija toliau tęsė darbą, kuris buvo pradėtas vykdant respublikinį projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Į visų mokomųjų dalykų ugdymo programas buvo integruotos Ugdymo karjerai programos temos, kurios atsispindėjo pedagogų ilgalaikiuose planuose. Gimnazijoje lankėsi Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyriaus atstovas, kuris pristatė mokymo centro programas, supažindino mokinius su stojimo, mokymosi, popamokinės veiklos galimybėmis. I g. klasės mokiniai, vykdydami integruoto technologijų kurso programą, lankėsi Užimtumo tarnyboje Radviliškyje, Radviliškio lokomotyvų depe. Pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniai lankėsi Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiaulių kariniame oro uoste. IV g. klasės mokiniai lankėsi Vilniuje vykusioje aukštųjų mokyklų mugėje, kur galėjo individualiai pabendrauti su aukštųjų mokyklų atstovais, pasidomėti ne tik mokymo programomis, studijų galimybėmis, stojimo sąlygomis, bet ir įsidarbinimo galimybėmis, dalyvavo Radviliškyje vykusiame renginyje „Studijos ir karjera-3“, „Tyrėjų diena-6“, Krašto apsaugos dienos renginyje Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalione Radviliškyje, Lietuvos 100-mečio nacionalinės karjeros savaitės iniciatyvos „Būsiu“ paskaitų cikle KTU „Santakos slėnyje“.

Gimnazijos vyriausieji mokiniai dalyvavo Krašto apsaugos dienos renginyje, kuris vyko  Karaliaus Mindaugo husarų batalione netoli Panevėžio. Šiame renginyje mūsų mokiniai ne tik kad susipažino su karine technika, klausėsi paskaitos, tačiau galėjo išbandyti jėgas dalyvaudami sukarintoje estafetėje, bendravo su karininko profesijos atstovais.

Mokiniai turėjo galimybę individualiai konsultuotis su UK koordinatore. IV g. klasės mokiniai buvo supažindinti su stojimo į aukštąsias bei profesines mokyklas sąlygomis, prašymų pildymo galimybėmis, iškilus neaiškumams, galėjo konsultuotis individualiai. Birželio mėn. IV g. klasės mokiniams buvo teikiama pagalba registruojantis LAMA sistemoje, pildant stojimų į aukštąsias mokyklas prašymus.

Įgyvendinant antrąjį uždavinį didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių lankomumo gerinimui, mokinių atsakomybės už pasiektus rezultatus formavimui, brandos egzaminų, PUPP, NMPP rezultatų analizei.

Lankomumas gimnazijoje. Per 2018–2019 m. m. praleista 12 479 pamokos, vienam mokiniui tenka 61,47 pamokos. Lyginant su ankstesniais mokslo metais, praleistų pamokų skaičius sumažėjo (2017–2018 m. m. vienam mokiniui teko 74,45, 2016–2017 m. m. 68,89 pamokos). Sumažėjo praleistų be pateisinamos priežasties pamokų skaičius – 4,07 (7,58; 4,12) pamokos vienam mokiniui. Praleistų dėl ligos pamokų vienam mokiniui skaičius – 45,72 (58,78; 58,19), dėl kitų priežasčių – 9,46 (8,09; 6,37). Iš 1–4 klasių mokinių geriausiai mokyklą lankė 4 klasės mokiniai 37,3 (praėjusiais mokslo metais ta pati klasė taip pat lankė geriausiai – 37,56 pamokos), iš vyresniųjų klasių – III g. ir 5–7 klasių mokiniai. Vienam mokiniui tenka nuo 46 pamokų III g. klasėje iki 52–55 pamokų 5–7 klasėse (Praėjusiais mokslo metais geriausi rezultatai – nuo 52,2 iki 68,1 pamokos). Daugiausiai pamokų tarp pradinių klasių praleido 1 klasės (79 pamokos) mokiniai. Vyresniųjų mokinių grupėje daugiausiai pamokų praleido II g. klasė – 91,8 pamokos vienam mokiniui (ta pati klasė daugiausiai praleido pamokų ir praėjusiais mokslo metais – 156,6 ir dar ankstesniais – 103). Didžioji pamokų dalis yra praleista dėl mokinių ligos.

Gimnazijoje lankomumas kontroliuojamas pagal galiojančią pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarką. Rezultatai, lyginant su praėjusiais mokslo metais pagerėjo, tačiau praleistų pamokų yra labai daug: kai kurie mokiniai labai dažnai serga dėl įgimtų sutrikimų ir ligų, patirtų traumų, daug sergama prasidėjus gripo sezonui.

Gimnazija dalyvavo daugumoje rajone organizuotų olimpiadų ir konkursų. Pirmosios vietos laimėtos septyniose olimpiadose ir konkursuose: lietuvių ir rusų kalbų, matematikos, istorijos ir geografijos olimpiadose, anglų kalbos ir vertėjų (rusų kalba) konkurse; užimtos šešios antrosios vietos – anglų kalbos (dvi), rusų kalbos, matematikos olimpiadose, oratorių anglų kalba ir vertėjų (anglų kalba) konkursuose; keturios trečiosios vietos užimtos anglų kalbos, istorijos olimpiadose, vertėjų (rusų kalba) konkurse ir „Žyniuko“ konkurse. Iš jų keturias prizines vietas laimėjo Šaukoto skyriaus mokinys. Viena mokinė dalyvavo respublikiniame anglų kalbos konkurse.

Folklorinių šokių poros puikiai pasirodė rajono ir respublikinėse šokėjų varžytuvėse „Patrepsynė 2019“. Rajoniniame ture 7 poros tapo nugalėtojomis ir pateko į respublikinį turą. Dvi poros tapo nugalėtojomis savo šokių grupėse, o likusios tapo prizininkėmis. Prizinės vietos laimėtos rajono mokinių rašinių konkurse „Žodis mokyklai“, rusų kalbos konkurse „Nuo A iki Ja“, specialiųjų poreikių mokinių renginiuose. Šiaulių vyskupijos katechetikos centro organizuotame konkurse užimta 2 vieta. Daug prizinių vietų laimėta sporto varžybose: „Švediška estafetė“, krepšinio, futbolo, tinklinio. Mokiniai sėkmingai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2019“, respublikiniame konkurse „Tavo žvilgsnis“, edukaciniame konkurse „Olympis“ ir kituose.

Brandos egzaminus laikė 13 abiturientų. Abiturientai laikė 45 valstybinius šešių mokomųjų dalykų egzaminus, išlaikė 42 egzaminus (2018 m. – 96,8%; 2017 m. – 100%; 2016 m. – 100%). Trys mokiniai neišlaikė matematikos VBE. Išlaikytų VBE balų vidurkis 45,8 (2018 m. – 44,85; 2017 m. – 49,07). Mokyklinį lietuvių kalbos egzaminą laikė 4  abiturientai (2018 m. – 100%; 2017 m. 9 abiturientai – 89%, po pakartotinės sesijos – 100%; 2016 m. – 100%), mokyklinį technologijų egzaminą laikė ir jį išlaikė 1 abiturientas. Brandos atestatus gavo visi 13 abiturientų.

Visi abiturientai laikė nuo vieno iki penkių valstybinių egzaminų, vidutiniškai pasirinkta laikyti po 3,46 egzamino (palyginimui 2018 m. – 3,7; 2017 m. – 3,23; 2016 m. – 3,45).

Aukštesniuoju lygiu (86 ir daugiau balų) egzaminus išlaikė tik viena mokinė iš anglų kalbos (92). Tai sudaro 2,22 % nuo visų laikytų VBE (2018 m. – 3,17%; 2017 m. – 11,27%; 2016 m. – 10,5%). Pagrindiniu lygiu išlaikyta 62,22% (2018 m. – 57,14%; 2017 m. – 49,3%; 2016 m. – 50%) egzaminų, patenkinamu – 28,89% (2018 m. – 36,5%; 2017 m. – 39,4%; 2016 m. – 39,5%) egzaminų. Geriausiai išlaikyti egzaminai: anglų kalbos (balų vidurkis 57,38 (2018 m. – 71,42), lietuvių kalbos ir literatūros – 50,89 (2018 m. – 46,08), biologijos – 47,25 (2018 m. – 54,14).

Palyginimui su praėjusių ir ankstesnių metų brandos egzaminų sesijomis: 2018 m. vienas mokinys neišlaikė matematikos ir istorijos VBE; 2017 m. – vienas mokinys neišlaikė lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio egzamino (89%); 2016 m. – visi abiturientai išlaikė visus laikytus BE.

Abiturientai laikė mažiau valstybinių egzaminų – vidurkis 3,46 (2018 m. – 3,7), tačiau VBE balų vidurkis aukštesnis nei pernai – 45,8 (2018 m. – 44,85; 2017 m. – 49,07; 2016 m. – 47,55). Aukščiausias egzaminų įvertinimas – 92 balai (palyginimui: 2018 m. – 89 balai; 2017 m. – 100 balų; 2016 m. – 99 balai).

Žymiai mažesnis procentas išlaikiusiųjų egzaminus aukštesniuoju lygiu – 7,69 (2018 m. – 11,76).

VBE geriausiai išlaikiusio abituriento vidurkis yra 75,8 (2018 m. – 73,8; 2017 m. – 79,25; 2016 m. – 74).

Žymiai aukštesni lietuvių kalbos ir literatūros VBE rezultatų vidurkis – 50,89 (2018 m. – 46,08; 2017 m. – 46,85; 2016 m. – 51,25), fizikos – 42 (2018 m. – 34,5; 2017 m. – 27; 2016 m. – 44,33), istorijos – 41,13 (2018 m. – 35,29; 2017 m. – 49,44; 2016 m. – 35,75).

Nežymiai mažesnis matematikos VBE rezultatų vidurkis – 37,71 (2018 m. – 38,56; 2017 m. – 43,32; 2016 m. – 40,6).

Žymiai mažesni anglų kalbos – 57,38 (2018 m. – 71,42; 2017 m. – 61,6; 2016 m. – 57,56) ir biologijos – 47,25 (2018 m. – 54,14; 2017 m. – 57,71; 2016 m. – 52) VBE rezultatai.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo dvidešimt mokinių, iš jų 13 II g klasės mokinių ir 7 Šaukoto skyriaus 10 klasės mokiniai. Vienas II g klasės mokinys pasiekimų patikrinime nedalyvavo, nes buvo atleistas.

Lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimo rezultatai (žodžiu ir raštu): „9“ – 3, „8“ – 5, „7“ – 3, „6“ – 4, „5“ – 2, „4“ – 4. Įvertinimų vidurkis 6,45 (2018 m. – 5,71; 2017 m. – 6,62; 2016 m. – 6,65). Aukštesniuoju lygiu patikrinimą išlaikė 10% mokinių, pagrindiniu lygiu – 60%, patenkinamu lygiu – 30% ir nepatenkinamų įvertinimų nebuvo. (2018 m. – 14,29%; 38,09%; 28,57%; 19,05%; 2017 m. – 14,3%; 61,9%; 23,8%; 2016 m. – 10%; 70%; 20%).

Matematikos patikrinimo rezultatai: „10“ – 0, „9“ – 1, „8“ – 2, „7“ – 2, „6“ – 2, „5“ – 6, „4“ – 4, „3“ – 3. Įvertinimų vidurkis 5,3 (2018 m. – 5,52; 2017 m. – 6,19; 2016 m. – 6,7). Aukštesniuoju lygiu patikrinimą išlaikė 5%, pagrindiniu lygiu – 30%, patenkinamu lygiu – 50%, nepatenkinamus įvertinimus gavo 15% mokinių (2018 m – 19,05%; 23,8%; 38,1%; 19,05%; 2017 m. – 19,05%; 61,9%; 23,8%; 0%; 2016 m. – 25%; 50%; 20%; 5%).

Palyginus su praėjusių mokslo metų patikrinimo rezultatais, 2019 m. pasiekimai yra geresni. Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimai yra aukštesni 0,74 balo, o matematikos žemesni 0,22 balo (praėjusiais mokslo metais buvo žemesni 0,67 balo.) Nepatenkinamus įvertinimus iš matematikos gavo 3 mokiniai (visi specialiųjų poreikių) (2018 m.  nepatenkinamus įvertinimus gavo 4 mokiniai iš abiejų dalykų; 2017 m. nepatenkinamo lygio įvertinimų nebuvo; 2016 m. vieno mokinio iš vieno dalyko). Iš lietuvių kalbos ir literatūros aukštesnio ir pagrindinio lygio įvertinimų buvo žymiai daugiau – 70% (2018 m. – 52,38%; 2017 m. – 76,2%; 2016 m. – 80%), iš matematikos  mažiau – tik 35% (2018 m – 42,85%; 2017 m. – 80,95%; 2016 m. – 75%).

Šiais mokslo metais NMPP vykdyme dalyvavo 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai.

Diagnostinių testų 2 klasėje rezultatai. Matematika (vidutiniškai surinktų taškų vidurkis 65,7 (2018 m. – 79,1%): 33,3% mokinių priskirti trečiai grupei (2018 m. – 70%; 2017 m. – 13,6%), antrai grupei 38,9% (2018 m. – 20%; 2017 m. – 63,6%), pirmai grupei 27,8 % (2018 m. – 10%; 2017 m. – 22,7%). Tai prastesni rezultatai negu praėjusiais mokslo metais, bet geresni už 2017 m. Skaitymas (vidutiniškai surinktų taškų vidurkis 69,8%; 2018 m. – 71,2%): 27,8% mokinių priskirti trečiai grupei (2018 m. – 50%; 2017 m. – 36,4%), antrai grupei 44,4% (2018 m. – 36,4%; 2017 m. – 50%), pirmai grupei 27,8% (2018 m. – 13,6%; 2017 m. – 13,6%). Rašymas (teksto kūrimas) (vidutiniškai surinktų taškų vidurkis 70,3%, 2018 m. – 82%): 47,1% mokinių priskirti trečiai grupei (2018 m. – 81,8%; 2017 m. – 40,9%), antrai grupei 41,2% (2018 m. – 13,6%; 2017 m. – 31,8%), pirmai grupei 11,8% (2018 m. – 4,5%; 2017 m. – 27,3%). Rašymas (kalbos sandaros pažinimas) (vidutiniškai surinktų taškų vidurkis 69,2%, 2018 m. – 84,4%): 22,2% mokinių priskirti trečiai grupei (2018 m. – 71,4%; 2017 m. – 36,4%), antrai grupei 55,6% (2018 m. – 19%; 2017 m. – 36,4%), pirmai grupei 22,2% (2018 m. – 9,5%; 2017 m. – 27,3%). Mergaičių pasiekti rezultatai nežymiai geresni nei berniukų. Daugiau dėmesio reikėtų skirti mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų, raštingumo ugdymui, komunikavimui ir bendrųjų problemų sprendimo strategijoms, interpretavimui ir idėjų integravimui.

Ketvirtos klasės mokiniai atliko matematikos, skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo testus. Mokinių vidutiniškai surinktų taškų dalis iš matematikos 71,3 (2018 m. – 66%), skaitymo 86,2 (2018 m. – 67,1%), rašymo 55,8 (2018 m.  – 68,5%) ir pasaulio pažinimo 78,8 (2018 m. – 74,2%).Visų dalykų, išskyrus rašymą, surinktų taškų dalis yra aukštesnė, negu šalies vidurkis. Visi pasiekimų patikrinime dalyvavę mokiniai pasiekė patenkinamą lygį. Patikrinime dalyvavo ir SUP turintys mokiniai.

Geriausiai sekėsi atlikti skaitymo ir pasaulio pažinimo užduotis, rezultatas artimas šalies aukštesniojo pasiekimų lygio mokinių rezultatų vidurkiui. Skaitymas: aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekė 78,9% (2018 m. – 30%; 2017 m. – 25,9%), pagrindinį – 5,3% (2018 m. – 35%; 2017 m. – 25,9%), patenkinamą – 15,8% (2018 m. – 35%; 2017 m. – 44,4%) mokinių. Geriausiai sekėsi teksto turinio, kalbos ir teksto elementų vertinimas (90,2%), rasti aiškiai pateiktą informaciją (89,5%), daryti tiesiogines išvadas (83,5%). Vertinant mokinių rezultatus pagal kognityvinių gebėjimų grupes, aukščiausiai įvertinta grupė Žinios ir supratimas (88,8%). Kiek žemesni rezultatai iš Taikymo (86,6%). Aukštesnieji mąstymo gebėjimai taip pat atliekant skaitymo testą buvo geri – 82,7% (2018 m. – 57,1%). Pasaulio pažinimo testų rezultatai puikūs kasmet. Pasaulio pažinimas: aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekė 63,2% (2018 m. – 65%; 2017 m.– 19,2%) mokinių, pagrindinį – 36,8% (2018 m. – 25%; 2017 m. – 73,1%). Geriausiai sekėsi atlikti užduotis iš sričių „Gamtinė aplinka“, „Gyvoji gamta ir žmogus“ (aukščiau šalies aukštesniojo pasiekimų lygio vidurkio). Aukštesnio lygio mąstymo gebėjimai 76% (2018 m. – 57,5%). Rašymas: aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekė 15,8% (2018 m. – 40%; 2017 m. – 33,3%) mokinių, pagrindinį – 21,1% (2018 m. – 30%; 2017 m. – 48,1%), patenkinamą 63,2%. Geriausiai sekėsi struktūruoti tekstą 71,1% (2018 m. – 83,8%), o probleminė sritis išlieka raštingumas 43,4% (2018 m. – 53,8%). Matematika: aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekė 21,1% (2018 m. – 38,1%; 2017 m. – 11,1%), pagrindinį – 73,7% (2018 m. – 42,9%; 2017 m. – 66,7%), patenkinamą – 5,35% (2018 m. – 19%; 2017 m. – 22,2%) mokinių. Pagal veiklos sritis geriausiai sekėsi atlikti užduotis iš „Skaičiai, skaičiavimai ir statistika“ 89,2% (2018 m. – 70,6%). Sunkiausiai sekėsi užduotys iš srities Komunikavimas ir bendrosios problemų strategijos (23,7%) Aukštesnieji mąstymo gebėjimai tradiciškai yra žemiausioje vietoje 35,7% (2018 m. – 43,5%). Berniukams šiek tiek geriau pasisekė atlikti matematikos, skaitymo ir pasaulio pažinimo testus.

 Pasiekimų patikrinimo rezultatai rodo, kad pradinių klasių mokytojoms reikia atkreipti dėmesį į mokinių aukštesnio lygio mąstymo gebėjimų ir raštingumo ugdymą.

Matematika: pasiekimų vidurkis 50,2% (2018 m. – 57,3%; 2017 m. – 56,5%). Pasiekimai rodo, kad šeštokų rezultatai atitinka šalies pagrindinio pasiekimų lygio mokinių rezultatų vidurkius. Aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekė 24% (2018 m. – 24%; 2017 m. – 21,4%) mokinių, pagrindinį – 52% (2018 m. – 64%; 2017 m. – 57,1%), patenkinamą – 24% (2018 m. – 12%; 2017 m. – 21,4%) mokinių. Geriausiai sekėsi atlikti užduotis pagal tas pačias veiklos sritis kaip ir 2018 m.: „Stochastika“ (54%; 2018 m. – 71%) ir „Reiškiniai, lygtys, nelygybės, sąryšiai ir funkcijos“ (54,3; 2018 m. – 62,7%). Daugiausiai problemų, kaip ir pernai, buvo atliekant užduotis iš srities „Geometrija, matai ir matavimai“ (44%; 2018 m. – 46%). 2019 m. patikrinimo rezultatai yra prastesni negu 2018 m. ir 2017 m.

Skaitymas: pasiekimų vidurkis 64,1% (2018 m. – 56,7%; 2017 m. – 52,6%). Pasiekimai rodo, kad šeštokų rezultatai atitinka šalies pagrindinio pasiekimų lygio mokinių rezultatų vidurkius.  Aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekė 28% (2018 m. – 11,5%; 2017 m. – 28,6%), pagrindinį – 56% (2018 m. – 61,5%; 2017 m. – 46,4%), patenkinamą – 16% (2018 m. – 23,1%; 2017 m. – 25%) mokinių. 2018 m. nepasiekė patenkinamo lygio 1 mokinys (3,8%). Geriau mokinimas sekėsi rasti informaciją, daryti išvadas, sunkiau – analizuoti, interpretuoti, vertinti. 2019 m. patikrinimo rezultatai yra geresni negu 2017 m. ir 2018 m.

Rašymas: pasiekimų vidurkis 55,4% (2018 m. – 45,4%; 2017 m. – 43,9%). Rezultatai yra aukščiau šalies pagrindinio pasiekimų lygio mokinių rezultatų vidurkio. Aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekė 8,3% (2018 m. – 7,1%), pagrindinį – 54,2% (2018 m. – 35,7%, patenkinamą – 16,7% (2018 m. – 42,9%) mokinių, nepasiekė patenkinamo lygio 20,8% (2018 m. – 14,3%) mokinių. Žemiausiai įvertinti kriterijai „Raiška“ (54,2%) ir „Raštingumas“ (39,2; 2018 m. – 34,4%).

Šeštokų gauti rezultatai yra tolygūs, nėra ryškių svyravimų pagal atskirus dalykus ir sritis.

Dirbantiems šioje klasėje pedagogams reikia daugiau dėmesio skirti mokinių raštingumo, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui.

Aštuntos klasės mokiniai dalyvavo elektroniniame mokinių pasiekimų patikrinime, atliko matematikos ir gamtos mokslų testus. Pasiekimų patikrinime dalyvavo ir SUP turintys mokiniai. Visuose testuose vidutiniškai surinktų taškų dalis artima ar šiek tiek viršija šalies mokyklų surinktų taškų vidurkį: matematikos 516 taškų, gamtos mokslų – 519 taškų. Vaikinams geriau sekėsi atlikti užduotis negu merginoms.

Matematika: 4 grupei (aukštesnieji pasiekimai) priskirta 16,7% mokinių, 3 grupei (aukštesnieji vidutiniai pasiekimai) – 33,3%. Abiejų grupių rezultatai sudaro 50%. 2 grupei (žemesnieji vidutiniai pasiekimai) priskirta 45,8% mokinių, o 1 grupei (žemesnieji pasiekimai) – 4,2%.

Gamtos mokslai: 4 grupei (aukštesnieji pasiekimai) priskirta 20,8% mokinių, 3 grupei (aukštesnieji vidutiniai pasiekimai) – 33,3%. Abiejų grupių rezultatai sudaro 54,1%. 2 grupei (žemesnieji vidutiniai pasiekimai) priskirta 37,5% mokinių, o 1 grupei (žemesnieji pasiekimai) – 8,3%.

Abiejų testų rezultatai yra labai panašūs, tolygūs pagal veiklos sritis ir kognityvines gebėjimų grupes. Bendras rezultatas – mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai yra priskirti prie aukštų pasiekimų.

Mokytojams, dirbantiems su šios klasės mokiniais reiktų didesnį dėmesį skirti žinių ir supratimo, problemų sprendimo ugdymui, gamtos tyrimų atlikimui.

Siekiant antrojo tikslo – mokinių saviraiškaus dalyvavimo gimnazijos gyvenime skatinimo – buvo numatyti du tikslai: Skatinti mokinių lyderystę ir bendruomeniškumą nepamokinėje gimnazijos veikloje ir Formuoti ir gerinti mokinių elgesio kultūrą per gimnazijoje įgyvendinamas veiklas.

Įgyvendinant šiuos uždavinius, o taip pat numatytus strateginius prioritetus ir tikslus labai svarbi yra visa gimnazijos veikla.

Prevencinė veikla. Gimnazija dalyvavo projekto „Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“ socialinio emocinio ugdymo programoje Lions Quest „Laikas kartu“. 1–4 klasių mokiniams mokytojos vedė specialias klasių valandėles programos įgyvendinimui. Tiek mokiniams, tiek pedagogėms programos turinys patiko, todėl nutarta šią programą tęsti ir kitais mokslo metais. Į visų klasių atskirų dalykų programų turinį ir klasių valandėles buvo integruota Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. Sėkmingai buvo įgyvendinta prevencinė programa „Gyvai“ šeštoje klasėje. Gimnazijoje vyko „Veiksmo savaitė be patyčių“ renginiai, paminėta tolerancijos diena. Pirmų-ketvirtų klasių mokiniai pramogavo, dalyvavo edukacinėse veiklose ir savo įgūdžius tobulino vasaros poilsio stovykloje „Saulutė“.

Gimnazija 2018–2019 metais dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Dalyvavome edukacinėse programose, kurios buvo vykdomos trimis kryptimis: gamtinės ir ekologinės, technologijų ir kūrybinių industrijų, kultūrinės-meninės. 3–12 klasių mokiniai dalyvavo 6 edukacinėse išvykose-programose Vilniuje ir Kaune: „Orientavimasis gamtoje“, „Tropiniai ir subtropiniai augalai“, „Pasidaryk pats“, „Lazerių technologijos“, „Meno pažinimas praktiškai“, „Spektaklio užkulisiai“. Baigiamasis projekto renginys  „Pamačiau, sužinojau, pritaikiau ir padariau“. Jo metu mokiniai pritaikė žinias iš edukacinių programų.

Organizuotas kitas didelis renginys, kuris apjungė gimnazijos bendruomenę. Į etnokultūrinę naktį „Šiaulės žemėje“ susirinko 2–12 klasių mokiniai ir mokytojai, tėveliai ir svečiai. Šis renginys buvo skirtas Žemaičių ir Vietovardžių metams paminėti. Nakties programa buvo turininga ir naudinga, įdomi ir linksma. Mokiniai dalyvavo „Edukacijų ir amatų mugės“ veiklose, kurias organizavo į naktį atvykę auksinių rankų meistrai, rajono tautodailininkai. Mėgstantys šokti folklorinius šokius dalyvavo „Patrepsynės“ varžytuvėse. Dalyvavo ir svečiai: Šeduvos gimnazijos etnokultūrinės grupės „Šeduviukai“ nariai, Alksniupių pagrindinės mokyklos šokių grupės „Riešutėlis“ šokėjai, Šiaulių „Dainų“ muzikos mokyklos folklorinio ansamblio „Vieversėlis“ muzikantai. Vyko orientacinės varžybos miestelyje ir pačioje gimnazijoje. Nakties metu mokiniai, mokytojai, tėveliai ir svečiai mokėsi folklorinių šokių, nes gimnazija dalyvauja respublikiniame projekte „Visa mokykla šoka“.  Šios nakties sudėtinė dalis klubo „Nedzin“ tradicinis renginys – mokinių ir mokytojų nominacijų šou „Auksinė šluota“. Kas norėjo, dalyvavo sportinėje veikloje.

Gimnazijos 5–8, I–IV g. klasės dalyvavo ES atliekų mažinimo savaitės renginyje „Stalo žaidimų kūrimas iš vienkartinių kavos puodelių“, kuriam ruošėsi iš anksto. Organizuoti renginiai, skirti Lietuvos valstybinėms šventėms paminėti. Pradinių klasių mokiniams organizuotas judrus ir linksmas renginys „Žiedų pynė – Tau, Tėvyne!“ Gimnazija kasmet dalyvauja projekte „Metų knygos rinkimai“. Ta proga buvo atvykusi poetė, dramaturgė Daiva Čepauskaitė ir pristatė savo knygą „Baisiai gražūs eilėraščiai“.

Nemažas dėmesys gimnazijoje buvo skirtas etnokultūriniam ugdymui. Be minėtų renginių, gimnazijoje vyko pradinių klasių mokinių popietė „Po advento dangum“. Joje dalyvavo mokiniai iš Šiaulių mokyklų. Linksmu šokiu paminėta Baltų vienybės diena ir rudens lygiadienis.

Organizuotos nepamokinės dienos, skirtos įvairioms veikloms: kraštotyros diena, skirta Radviliškio krašto pažinimui; savanorystės diena; ekologinio ugdymo diena, skirta Žemės dienai, pilietiškumo diena, skirta Pasaulio lietuvių metams.

Gimnazijoje tradiciškai organizuoti rajono renginiai: rajono mokinių folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė – 2019“, istorinė-pažintinė regiono pradinių klasių mokinių konferencija „Mano krašto praeitis byloja...“, oratorių anglų kalba konkursas, krepšinio turnyras „Oranžinis kamuolys“.

Vyko netradicinės pamokos netradicinėse aplinkose: vyresniųjų klasių mokiniai vykdė veiklą Tyrulių botaniniame-zoologiniame draustinyje, buvo išvykę į Vilniaus knygų mugę, dalyvavo nacionalinėje anglų kalbos konferencijoje Tauragės Žalgirių gimnazijoje, piligriminiame žygyje „Kryžių kalnas – Šiluvą“, Pasaulio jaunimo dienų renginyje Šiauliuose, buvo išvykę į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi, viešėjo Tiberiados bendruomenėje Zarasų rajone, dalyvavo Tarptautinėje etnokultūros naktyje Šilalės rajone ir kt.

Gimnazijos bibliotekoje vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai, prie miestelyje esančio paminklo buvo vestos istorijos pamokos, miestelio bibliotekoje ir miestelio muziejuje – dailės ir technologijų, lietuvių kalbos pamokos, Šiaulėnų žydų kapinėse – pilietiškumo pagrindų ir pasaulio pažinimo pamokos ir kt. Žemesniųjų klasių mokiniai keliavo po Šiaulėnų apylinkes, aplankė Šiaulės kalną, apžvalgos bokštą, lankė Šiaulėnų krašto muziejaus ekspozicijas, vyko į Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centrą, Tytuvėnų miško muziejų, į Burbiškio dvarą ir Kleboniškius, Minaičių memorialą, Kelmės dvarą  ir kt.

Gimnazija dalyvavo respublikiniame projekte „Visa mokykla šoka“ – gimnazijų grupėje užėmėme I vietą šalyje; dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“; gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame projekte anglų kalba „ONE COUNTRY – MANY STORIES“.

Trečiasis tikslas buvo mokyklos bendruomenės, kaip besimokančios organizacijos, telkimas. Buvo numatyta įgyvendinti kolegialaus mokymosi principą, skleisti gerąją patirtį. Džiugu, kad pedagogai išdrįso vesti pamokas kolegoms ir pasiekta neblogų rezultatų.

 

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Gimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo (pradinio ugdymo individualizuotą), pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo bei neformaliojo švietimo programas.

Gimnazijoje teikiamos šios mokamos paslaugos: ikimokyklinio ugdymo grupės veikla, pailgintos dienos grupių veikla, transporto paslaugos, kopijavimo paslaugos.

 

4. Vadovo indėlis, tobulinant mokyklos administravimą.

Siekiau veiksmingesnio gimnazijos valdymo, planuodamas tikslingesnį personalo darbą, užtikrindamas visų amžiaus tarpsnių, įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių geresnės ugdymo kokybės. Stengiausi kiek įmanoma suderinti reiklumą darbuotojams, o kartu išlaikyti gimnazijos bendruomenėje gerą psichologinį mikroklimatą.

Sutelkiau Ugdymo plano rengimo komandą, kuri atsižvelgdama į turimas mokinio krepšelio lėšas, parengė subalansuotą ugdymo planą, užtikrindama ugdymo kokybę, tenkindama individualaus mokymosi bei neformaliojo švietimo poreikius. Gimnazijos vadovams ir mokytojams fiksuojant ugdymo kokybės pokyčius, buvo pastebėtas kai kurių dalykų ugdymosi kokybės pažangos lygio kritimas, todėl ieškota galimybių skirti daugiau konsultacinių valandų darbui su mokymosi motyvacijos stokojančiais mokiniais bei darbui su gabiaisiais mokiniais.

Daug dėmesio buvo skiriama turimų lėšų taupiam ir tikslingam panaudojimui, gimnazijos materialinės bazės turtinimui. Stengiamasi visais klausimais išklausyti darbuotojų nuomonę.

Gimnazijos bendruomenė vadovaujasi bendra vertybių sistema, ją tobulina ir puoselėja. Mokytojams sudarytos sąlygos taikyti įvairias ugdymo formas, metodus, būdus, informacines komunikacines technologijas. Užtikrinamos lygios galimybės ir saugumas visiems gimnazijos mokiniams. Teikiama operatyvi ir veiksminga pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba mokiniams.

Visos gimnazijos bendruomenės daugelio metų rezultatas yra tai, kad buvome pirmi tarp gimnazijų tradicinius šokius puoselėjančių mokyklų respublikiniame konkurse „Šoka visa mokykla“. Metų pabaigoje pradėtas įgyvendinti projektas „Kokybės krepšelis“.

 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

 

Gimnazijos veiklos įsivertinimui 2018–2019 m. m. buvo pasirinkta antra sritis „Ugdymas(is)  ir mokinių patirtys“. Tema 2.2. Vadovavimas mokymuisi. Rodiklis 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. Ketvirta sritis „Lyderystė ir vadyba“. Tema 4.2. Mokymasis ir veikimas kartu. Rodiklis 4.2.1. Veikimas kartu.

Išvados. 95% mokinių teigia, jog mokytojai nuolat juos skatina tobulėti ir siekti aukštesnių rezultatų. Daugelis mokytojų su mokiniais aptaria jų individualius mokymosi lūkesčius. 96% mokinių teigia, kad mokytojai pamokose juos skatina bandyti analizuoti, aiškintis, rasti ir taisyti savo klaidas. 95% mokinių nurodo, kad mokytojai organizuodami ugdomąją veiklą pateikia pavyzdžius, kurie mokiniams padeda geriau suprasti mokomąją medžiagą, mokymą(si) stengiasi sieti su realiu gyvenimu. 96% tėvų teigia, kad gimnazijos mokytojai tiki jų mokinių mokymosi galiomis bei jaučia atsakomybę už savo darbo rezultatus. 92% apklausoje dalyvavusių mokytojų teigia, kad jų tarpusavio santykiai grindžiami geranoriškumu ir kolegialia pagalba vienas kitam. Tiek pat apklausoje dalyvavusių mokytojų nurodo, kad dirbdami komandoje, jie pasiekia aukštesnių individualių ir bendrų rezultatų. 96% mokytojų nurodo, kad jie bendradarbiauja tarpusavyje susibūrę į pastovias komandas (pagal klases, ugdymo pakopas ir mokomuosius dalykus).

Rekomendacijos veiklos tobulinimui. Metodinėse grupėse numatyti galimybes ir būdus, kurie įgalintų mokytojus organizuoti darbą pamokose įvairiomis, netradicinėmis formomis ir būdais, skatinančiais mokinius būti aktyviais mokymosi proceso dalyviais. Dalykų mokytojai turėtų aktyviau bendradarbiauti ruošdamiesi pamokoms, gerąją kolegų patirtį taikyti organizuojant mokymą(si), kad jis būtų kuo įvairesnis, paremtas naujų aktyvių mokymosi formų taikymu.

 

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla, ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

Būtina gimnazijos pradinių klasių pastato išorės sienų renovacija. Iš paradinės pastato pusės aptrupėjusios plytos, nesandarūs langai, nubyrėjęs tinkas. Dėl šios problemos yra kreiptasi į rajono savivaldybę.

Gimnazijoje daugėja specialiųjų poreikių mokinių. Sudėtingesnis ir reikšmingesnis tampa specialiųjų pedagogų, mokytojų padėjėjų darbas. Mokytojo darbas dėl šios priežasties taip pat tampa sudėtingesnis. Daugėja mokinių tėvų, kuriems trūksta elementarių socialinių įgūdžių. Šioms problemoms spręsti yra ir bus vykdomas pedagoginis tėvų švietimas vaikų ugdymo ir auklėjimo klausimais, organizuosime tėvams apskrito stalo diskusijas su pedagoginės-psichologinės tarnybos ir kitais pagalbą teikiančiais specialistais. Didėja mokinių kuriems reikalinga specialioji pedagoginė, specialioji ir socialinė pedagoginė pagalba arba paprastos konsultacijos mokymosi trūkumams likviduoti. Šioms problemoms spręsti dabar panaudojame projekto „Kokybės krepšelis“ lėšas.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Vytautas Jarašiūnas

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-232

 

 

RADVILIŠKIO GRAŽINOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1.        Įstaigos pristatymas:

1.1.  Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla, Gražinos g. 8, 82132, Radviliškis, (8 422) 53 711, [email protected], grazinosmokykla.

1.2.  Direktorius Laisvūnas Vaičiūnas, vadybinio darbo stažas 26 metai.

1.3.   Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

4

60

25

1.4.  Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Paslaugų gavėjai              Laikotarpis          

2019-01-01

2019-12-31

Mokinių skaičius

611

561

Soc. remtini

206

193

Spec. poreikių

172

175

Lavinamosios klasės

39

39

1.5.Finansavimo šaltiniai:

Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla

1.5. Finansavimo šaltiniai:                                                        

2019 m.       (Lėšos tūkst. Eur)

1. Savivaldybės biudžetas

1561,1

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

378,9

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

1164,3

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

17,9

2. Kiti šaltiniai

5,8

2.1. ES paramos lėšos

3,2

2.2. Valstybės biudžeto lėšos

 

2.3. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

0,5

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.) 2% LPF

2,1

1.6. Biudžeto išlaidos.

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

Išlaidų pavadinimas

1.1. Savivaldy -bės biudžeto lėšos (AL)

1.2. Valstybės biudžeto spe- cialiosios tik- slinės dota -cijos lėšos (MK)

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės do -tacijos lėšos (Dotacinės)

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (SP)

Iš viso:

2

1

 

 

 

 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

189,5

996,7

40,0

0,3

1226,5

2

2

 

 

 

 

Prekių ir paslaugų naudojimas

120,4

33,4

6,0

15,8

175,6

2

2

1

1

1

1

Mitybos išlaidos

23,3

 

 

7,6

30,9

2

2

1

1

1

2

Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos

0,7

 

 

 

0,7

2

2

1

1

1

5

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

0,4

1,9

 

 

2,3

2

2

1

1

1

6

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

3,6

1,5

0,4

3

8,5

2

2

1

1

1

7

Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos

0,7

 

 

 

0,7

2

2

1

1

1

11

Komandiruočių išlaidos

0,8

 

 

0,3

1,1

2

2

1

1

1

14

Turto nuoma

0,6

 

 

 

0,6

2

2

1

1

1

15

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos

19,0

 

1,1

0,5

20,6

2

2

1

1

1

16

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

0,2

1,8

 

0,1

2,1

2

2

1

1

1

17

Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos

 0,1

 

 

 

 0,1

2

2

1

1

1

20

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos

51,9

 

 

 

51,9

2

2

1

1

1

21

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

6,2

13,2

0,8

 

20,2

2

2

1

1

1

30

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

12,9

15

3,7

4,3

35,9

2

7

 

 

 

 

Socialinės išmokos (pašalpos)

55,00

26,9

61,3

0,0

143,2

2

7

2

1

1

2

Socialinė parama pinigais

44,6

 

61,3

 

105,9

2

7

3

1

1

1

Darbdavių socialinė parama pinigais

10,4

26,9

 

 

37,3

3

1

 

 

 

 

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

14,0

0,0

0,0

1,8

15,8

3

1

1

2

1

3

Kitos mašinos ir įrenginiai

14,00

 

 

1,8

15,8

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

378,9

1057,0

107,3

17,9

1561,1

2.        Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

Įgyvendinant 2019 metų veiklos programos tikslą – siekti kiekvieno vaiko asmenybės raidos ir pažangos, tobulinant ugdomąjį procesą, kuriant ugdymui(si) palankią aplinką bei stiprinant šeimos ir mokyklos dialogą – buvo telkiamos visos mokyklos bendruomenės – vadovų, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų, tėvų - ir socialinių partnerių pastangos bei remiamasi atlikto mokyklos veiklos kokybės vidinio įsivertinimo išvadomis. 2019 metų veiklos programoje buvo numatyti šie uždaviniai:

1. Motyvuoti mokinius didinant pamokos efektyvumą ir veiksmingumą, įgyvendinant bendrųjų programų reikalavimus.

2. Padėti bendruomenės nariams įvairiose veiklose ugdyti(s) ir plėtoti(s) bendražmogiškąsias kompetencijas.

3. Stiprinti mokyklos ir šeimos dialogą siekiant ugdomųjų tikslų bendrumo.

4. Plėtoti bendradarbiavimą ir partnerystę su užsienio, šalies ir rajono institucijomis atskleidžiant ir stiprinant mokyklos savitas kryptis.

2019 metų pirmojo veiklos uždavinio (motyvuoti mokinius didinant pamokos efektyvumą ir veiksmingumą, įgyvendinant atnaujintų bendrųjų programų reikalavimus) įgyvendinimui buvo skirtas didelis dėmesys. Organizuoti mokytojų tarybos posėdžiai, išanalizuoti 1-10 klasių mokinių pirmojo ir antrojo pusmečio bei metų pažangos ir pasiekimų rezultatai. Veiklos rezultatai šiuo aspektu apibendrinti ir pateikti bendruomenei darbiniuose pasitarimuose.

Šių metų veikloje pagrindinis dėmesys skirtas ugdymo(-si) kokybei. Buvo atlikti tyrimai „Mokymosi stilių įtaka mokinių mokymosi motyvacijai“, „Mokymo(-si) metodų panaudojimas pamokoje“, pakoreguotos mokinių žinių ir gebėjimų bei pažangos vertinimo tvarkos. Pedagoginėje bendruomenėje sustiprėjo gerosios patirties sklaida, pamokos organizavime siekta ugdymą orientuoti į pamokos kokybę, veiksmingiau panaudoti informacines technologijas. Mokytojai vedė pamokas netradicinėje aplinkoje, buvo sukaupta ir apibendrinta integruotų pamokų patirtis, organizuoti mokymai pedagogams: ilgalaikė mokymo kvalifikacijos tobulinimo programa „Kūrybiškumas – svarbi mokytojo kompetencija ir gyvenimo principas“, seminaras „Interaktyvių ir animuotų mokymo priemonių kūrimas“ panaudojant interaktyviąją lentą, ilgalaikiai mokymai „Šiuolaikinių ugdymo(-si) metodų ir IKT įrankių panaudojimas ugdymo procese“ bei „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programa“, seminaras „IKT įrankių panaudojimas ugdymo procese“. Mokykla įsitraukė į Radviliškio rajono ugdymo įstaigose vykdomą pokyčių projektą „Patirtinis mokymas(-is) - ugdymo(-si) patrauklumui“. Savo sukauptą gerąją patirtį mokyklos pedagoginė bendruomenė dalijosi su Rokiškio Senamiesčio progimnazijos pedagogais, organizuodama metodinę dieną „Kiekvieno mokinio pažangos siekis taikant įtraukiojo mokymo principus ir patirtinio mokymo strategijas“.

Atlikta Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatų analizė parodė, kad ketvirtų klasių mokinių matematikos, skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo pasiekimai yra aukštesni negu Lietuvos vidurkis. Šeštų klasių mokinių matematikos, skaitymo ir rašymo pasiekimai yra tolygūs visų Lietuvos pagrindinių mokyklų pasiekimams. Aštuntų klasių mokiniai 2019 metais dalyvavo bandomajame matematikos ir gamtos mokslų elektroniniame patikrinime, jų rezultatai nesiekė vidurkio. Antrų klasių mokiniai pirmą kartą dalyvavo diagnostiniuose testuose (matematika, skaitymas, rašymas), mokinių pasiekimų vidurkis iš dalis atitiko Lietuvos pagrindinių mokyklų rezultatus.

Pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus įgijo 61 mokinys, iš jų 12 pradinių klasių mokinių, mokėsi pagal individualizuotas pradinio ugdymo bendrąsias programas (8 mokiniai mokėsi lavinamosiose klasėse). Pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimai išduoti 27 mokiniams, iš jų 6 mokiniams, kurie mokėsi pagal individualizuotas pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (1 lavinamosios klasės mokinys).

Tradiciškai pirmų ir penktų klasių vadovai bendradarbiaudami su mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais analizavo auklėtinių adaptacijos problemas ir organizavo jų aptarimus su tėvais. Jau antrus metus iš eilės yra organizuojamas pedagogų „apskrito stalo“ diskusija-posėdis, kurio metu ketvirtų klasių mokytojos bei pagalbos mokiniui specialistai pristato būsimus penktokus dalykų mokytojams bei klasių vadovams. Tačiau vis dar nepakankami mokinių mokymosi įgūdžiai, mokymosi problemų atpažinimas ir noras jas spręsti, išmokimo stebėjimo pamokoje organizavimas. Tobulintina lankomumo prevencija, reikėtų siekti efektyvesnio psichologinės ir socialinės pagalbos mokiniui poveikio.

2019 metų antrojo veiklos uždavinio (padėti bendruomenės nariams įvairiose veiklose ugdyti(s) ir plėtoti(s) bendražmogiškąsias kompetencijas) įgyvendinimui didelis dėmesys buvo skiriamas specialiųjų poreikių bei gabiųjų mokinių ugdymo(si) galimybių panaudojimo situacijai tirti, numatytos tobulinimo kryptys. Vaiko gerovės komisijos ir administracijos išplėstiniame posėdyje išanalizuota, kaip užtikrinamos lygios galimybės specialiųjų poreikių vaikams ugdytis, pagerėjo ir suaktyvėjo mokytojų pagalbininkų ir specialiųjų pedagogų veikla. Ir toliau buvo siekiama mokinių mokymosi kokybės, ugdomi interaktyvaus mokymosi įgūdžiai, mokiniai skatinami produktyviai dalyvauti mokyklos, rajono, šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose. Šiais metais 26 mokyklos mokiniai tapo rajono mokomųjų dalykų olimpiadų ir konkursų nugalėtojais. Pagal prizininkų skaičių mokykla nusileido tik vienai rajono mokyklai. Gerąja darbo patirtimi ugdant įvairių gebėjimų mokinius mokyklos pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai dalijosi su Rokiškio Senamiesčio progimnazijos pedagogais, organizuodami metodinę dieną „Kiekvieno mokinio pažangos siekis taikant įtraukiojo mokymo principus ir patirtinio mokymo strategijas“. Atnaujinta „Mokinių skatinimo tvarka“ sudarė galimybes gabiems ir kuriantiems mokiniams mokslo metų pabaigoje ilsėtis, sportuoti ir kurti Akmenės rajono Papilės seniūnijos Balsių kaimo „Balsių stovykloje“. Tobulinant lankomumo prevenciją bei koreguojant mokinių elgesį buvo parengti, patvirtinti ir mokyklos bendruomenei pristatyti dokumentai „Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos aprašas“ bei „Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokinių vidaus tvarkos taisyklės“.

Ugdytis ir plėtoti bendražmogiškąsias kompetencijas padeda mokykloje veikianti karjeros planavimo studija. Profesinis mokinių švietimas ir informavimas yra integruotas į formalųjį ugdymą pradinėse klasėse ir į neformalųjį ugdymą 5-10 klasėse. Mokiniams teikiamos individualios konsultacijos savęs pažinimo, vertybinių nuostatų, asmeninių interesų formavimo klausimais. Kasmet baigę 8 klases, mokyklą palieka didelė dalis mokinių. Tyrimas „Tolimesnio mokinių mokymosi sėkmė“ vykdomas kasmet ir analizuojama mokinių, baigusių 8,10 klases, tolimesnė veikla bei profesinio orientavimo efektyvumas. Dauguma buvusių aštuntųjų ir dalis dešimtųjų klasių mokinių mokosi Lizdeikos gimnazijoje. Palyginus Gražinos pagrindinės mokyklos aštuntų ir dešimtų klasių bei Lizdeikos gimnazijos pirmųjų ir trečiųjų klasių pusmečių dalykų vidurkius, galima teigti, kad daugumos mokinių vidurkiai nepakito. Todėl Lizdeikos gimnazijos bei Gražinos pagrindinės mokyklos administracija daro išvadą, kad mokiniai mokytis gimnazijoje tinkamai paruošti, o mokiniai adaptacijos laikotarpiu nepatyrė pažangumo rezultatų nuosmukio. Nemažai dešimtų klasių mokinių renkasi tolimesnį mokymąsi Šiaulių darbo centre ir Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre bei sėkmingai integruojasi į šių centrų bendruomenes.

Siekiant sudaryti sąlygas mokiniams įgyti praktinių gebėjimų ugdantis vertybines nuostatas, buvo organizuoti ir įvykdyti kūrybiniai, ekologiniai, pilietinio ir tautinio ugdymo bei socializacijos projektai. Kryptingai įgyvendinant mokinių skatinimo programą, priimti susitarimai padėjo mokiniams įsivertinti savo veiklos veiksmingumą ir rezultatyvumą. Organizuojant renginius, skirtus kūrybinei, ekologinei, pilietinei, tautinei mokinių veiklai, mokiniai įgijo naujų kompetencijų. Klasių vadovams organizuojant edukacines – pažintines išvykas, didėjo ugdymo turinio integracija. Užtikrinant sistemingą Socialinio ir emocinio ugdymo programą, patyčių prevencijos programą Olweus ir karjeros planavimo programų įgyvendinimą, jos buvo integruojamos į formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Mokiniai aktyviai dalyvavo mokykloje vykstančiuose renginiuose, tikslingai ir kryptingai buvo organizuojamas mokinių laisvalaikis, todėl sustiprėjo bendruomenės grandžių ryšys.

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo apibendrinimas ir analizė atskleidė, kad, atsižvelgiant į mokyklos galimybes ir materialinę bazę, mokinių lūkesčiai ir poreikiai yra visiškai tenkinami, tačiau nepavyksta įtraukti į neformalųjį ugdymą rizikos grupės mokinių. Sunkoka suderinti neformaliojo ugdymo tvarkaraščius, nes mokiniai iš aplinkinių kaimų nustatytu laiku centralizuotai vežami į namus.

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį (stiprinti mokyklos ir šeimos dialogą siekiant ugdomųjų tikslų bendrumo) mokyklos tėvų, išrinktų į mokyklos tarybą, grupė aktyviai įsijungė į mokyklos tikslų įgyvendinimą, sustiprėjo bendradarbiavimas tarp mokyklos savivaldos organų. Pasiteisino mokyklos ir tėvų inovacijos: visuotiniai tėvų susirinkimai, paskaitos tėvams, kurias veda įvairių sričių specialistai (psichologai, gydytojai ir kt.), atvirų durų dienos, tėvų valandos bei konsultacijos tėvams probleminėse klasėse. Tačiau dar silpna tėvų nuostata reguliariai sekti virtualioje erdvėje vaiko pasiekimus, nemažai tėvų nesidomi vaiko psichologine branda, bendravimo įgūdžiais. Mokykloje tobulintinas pedagoginis - psichologinis tėvų švietimas, tarpusavio bendravimo kultūra.

Ketvirtasis uždavinys (plėtoti bendradarbiavimą ir partnerystę su užsienio, šalies ir rajono institucijomis atskleidžiant ir stiprinant mokyklos savitas kryptis) buvo įgyvendinamas stiprinant iniciatyvios mokyklos įvaizdį rajone ir šalyje, ieškota partnerių užsienyje, bendradarbiaujama su esamais bičiuliais. Sėkmingai įgyvendinamas tarptautinis projektas „EMILE klasė – integruotas dalyko ir prancūzų kalbos mokymas“. Bendradarbiaujant su Ukrainos Uman miesto savivaldybe sėkmingai vykdomas projektas „Skaičiuočių pynė“. Kiekvienais metais į mokyklos organizuojamą vaikų vasaros poilsio stovyklą „Supermenai“ atvyksta 12 mokinių ir 2 pedagogų delegacija iš šio miesto ugdymo įstaigų ir čia praleidžia visą savaitę ilsėdamiesi ir pramogaudami, keliaudami ir pažindami Lietuvą.

Mokyklos vaikai, įsijungę į pilietinio ir tautinio projekto „Global education goes local“ veiklą, vykdė edukacines išvykas - pamokas, pažintinę praktinę veiklą, gilino gamtosaugines žinias. Visi mokiniai iš rizikos grupės šeimų dalyvavo vasaros užimtumo programoje. Įvairiapusė ir patraukli projektinė veikla, vykdoma mokykloje, sudarė sąlygas naujose veiklose ugdyti(s) ir plėtoti(s) bendražmogiškąsias kompetencijas.

Šiais metais, Radviliškio miestui minint Lietuvos savanorių pergales prieš bermontininkus 100-mečio jubiliejų, Gražinos pagrindinėje mokykloje vyko visas ciklas renginių šiai progai įprasminti – tai projektas „Istorija gyvena mumyse“, edukacinės veiklos, žygis „Savanorių takais“, rengti ir skaityti pranešimai mieste vykusioje konferencijoje. Mokyklos inicijuojami renginiai ne tik kryptingai stiprino pilietiškumo, tolerancijos, meilės savo kraštui, gamtai jausmą, bet ir formavo teigiamas nuostatas.

                      Mokykla rajone ir šalyje išryškėjo kaip patraukli bei iniciatyvi mokykla, turinti savitą įvaizdį. Tradicinis tapo kryptingo meninio (dailinio) ugdymo projektas respublikos mokiniams Lietuvos avangardinio meno festivalis – konkursas „Aš kitoks“, rajono 1 (pradinių) klasių mokinių protų mūšis ,,100 dienų mokyklos takeliu“, ekologinio ugdymo projektas rajono priešmokyklinio ugdymo vaikams „Priešmokyklinukai - Eko vaikiukai“, neįgaliųjų mokinių integracijos respublikinis renginys „Aš galiu“, Lietuvos mokytojų ir mokinių metodinė - praktinė konferencija „Tarpkultūrinis dialogas“. Šiais metais pirmą kartą rajone mūsų mokyklos anglų kalbos mokytojų iniciatyva organizuotas Radviliškio rajono 4 (pradinių) klasių mokinių anglų kalbos varžytuvės „Words Have Power“ (Žodžių galia). Mokykloje vyko, išskirtinio mokinių ir tėvų dėmesio sulaukęs, talentų konkursas „Nuo nulio iki mėnulio” Besirūpindami mokyklos bendruomenės sveiku gyvenimo būdu fizinio ugdymo mokytojai tradiciškai organizavo varžybas mokiniams ir jų šeimos nariams „Linksmosios estafetės“, „Kalėdinis krepšinio turnyras“, Velykinis tinklinio turnyras“. Mokykloje vyko Lietuvos specialiųjų klasių mokinių sporto šventė „Sportuok linksmai“. Tęsdami mokyklos tradicijas ir šventes, dauguma mokyklos bendruomenės narių dalyvavo mokykloje vykstančiuose renginiuose, tikslingai ir kryptingai buvo organizuojamas mokinių laisvalaikis, sustiprėjo ryšys „tėvai - mokykla“.

Atskleidžiant ir stiprinant mokyklos savitas kryptis, siekiant mokyklos veiklos atvirumo ir plėtojant visuotinius informavimo ryšius, tarnauja šiuolaikiška bei informatyvi, atitinkanti mokinių, tėvų ir mokytojų poreikius internetinė svetainė www.grazinosmok.lt bei mokyklos facebook paskyra https://www.facebook.com/grazinosmok/

Vidaus audito grupė, 2019 metais atlikusi mokyklos įsivertinimą, ataskaitoje pateikė apibendrinimą, jog Gražinos pagrindinė mokykla - mokykla atvira visiems, todėl net 22,45 proc. besimokančiųjų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, 29,76 proc. gauna finansinę ir kitokią paramą. Todėl 2020 metais bus nagrinėjama minėtų mokinių socialinė ekonominė kultūrinė (SEK) aplinka, t. y. mokinių šeimos socialinis ekonominis statusas, tėvų domėjimasis vaiko mokymusi, namų ištekliais, daugiau dėmesio bus skiriama šių mokinių pažangos gerinimui per patirtines veiklas. Tyrimui pasirinkti 4 – tų  ir 6 – tų klasių moksleiviai.

3.        Įstaigos teikiamos paslaugos.

Mokykla vykdo priešmokyklinio ugdymo, pradinio, pradinio specialiojo, pagrindinio ir pagrindinio specialiojo ugdymo bendrąsias programas, užtikrina gerą švietimo kokybę. Mokykloje įsteigtos 4 lavinamosios klasės specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, turintiems sunkią ir vidutinę negalę.

Mokykloje veikia dienos centras „Meleta“ neįgaliems vaikams ir jaunuoliams. Teikiama dienos socialinė globą asmenims nuo 7 iki 21 metų amžiaus, turintiems intelekto sutrikimą ar kompleksinę negalią bei nustatytus didelius ir labai didelius specialiuosius poreikius, siekiant didesnio savarankiškumo ir didinant galimybę dalyvauti bendruomenės gyvenime. Lankytojams sudarytos tinkamos sąlygos ugdyti socialinius, kūrybinius gebėjimus, fizinį aktyvumą. Veiklos organizuojamos pagal individualius lankytojų gebėjimus, palaikomi ryšiai su vietos bendruomene, formuojamas pozityvus bendruomenės požiūris į asmenis turinčius negalią. Siekiant visapusiškai lavinti šių asmenų gebėjimus. Vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, perdėtai aktyviems, autistams, esant klausos ar regos susilpnėjimui 2019 metais įrengtas multisensorinis kabintas, nes sukurta sensorinė aplinka pasitarnauja savireguliacijai, t.y. vaikui suteikiama erdvė pačiam susitvarkyti su iššūkiais, nusiraminti, atsipalaiduoti.

2019 metais veiklą tęsia Visos dienos mokykla 1-4 klasių mokiniams, joje vaikai gilina savo žinias, dalyvauja įvairiose popamokinėse veiklose (krepšinio užsiėmimai, plaukimo būrelis, jaunojo šaulio būrelis, robotika ir kt.), ugdosi sveiko gyvenimo ir aktyvaus judėjimo įgūdžius, saugiai ir turiningai leidžia laisvalaikį su bendraamžiais iki 17 valandos.

Užtikrinant vaikų užimtumą atostogų metu, mokiniams yra organizuojama vasaros stovykla „Supermenai“ kartu su vaikų vasaros stovykla Ukrainos Umanės miesto vaikams, kurioje pedagoginė bendruomenė ir tėvų lyderių grupės atstovai planuoja ir vykdo aukštos kokybės aktyvią ir kryptingą veiklą, mokiniams yra lavinamos komunikavimo ir socialinė kompetencijos, jie turi galimybę saviraiškai bei bendruomenystės poreikių realizacijai.

4.        Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

2019-01-03 įsakymu Nr. V-03 patvirtinau darbo grupę. Atlikta SSGG analizė. Numatyta vizija, misija, filosofija. Suformuotos vertybinės nuostatos. Nustatyti prioritetai. Iškelti tikslai ir uždaviniai, parengtos veiklos. Strateginis planas pateiktas steigėjui. Pradinių klasių metodinė grupė parengė patobulintą „Pradinių klasių mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašą“. Jis pristatytas metodinės grupės posėdyje. Vėliau su koreguotu „Pradinių klasių mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašu“ buvo supažindinti mokiniai, dalykų mokytojai dėstantys pradinėse klasėse bei tėveliai. Aprašas pradėtas taikyti ugdyme.

Koreguotas „Mokinio individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimas“ formos. Jas pradėta taikyti 2019 m. m. vasario mėnesį. Metų eigoje mokiniai pildė individualios pažangos lapus, pravesti trišaliai pokalbiai „Mokinys – tėvai – mokytojas“. Pasibaigus I ir II pusmečiams, metodinėje grupėje aptarta mokinių pažanga. II pusmečio mokinių pasiekimai, palyginus su I pusmečio pasiekimais, pagerėjo.

Birželio mėnesį metodinėje grupėje vyko 2019 m. 2 ir 4 klasių nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) aptarimai, kurių metu palyginti 2018 m. ir 2019 m. NMPP pasiekimai. Visų tikrintų mokomųjų dalykų pasiekimai pagerėjo (skaitymo 61,8 proc.-67,0 proc.,  rašymo 57,6- 64,6 proc., matematikos 62,2 - 67,6 proc., pasaulio pažinimo 59,3- 63.9 proc.). Išskirtos ugdymo (si) sėkmės, sunkumai, numatyti būdai ugdymosi poreikių ir lūkesčių tenkinimui.

Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokinių individualią pažangą stebi ir fiksuoja klasės mokytojas. Jeigu mokiniui skirta specialiojo pedagogo ar logopedo pagalba, jo pažangą taip pat stebi ir fiksuoja švietimo pagalbos specialistai. Logopedai, specialieji pedagogai mokslo metų I ir II pusmečio pabaigoje įvertina ir fiksuoja mokinių ugdymosi pažangą, raštu informuoja tėvus. Taip pat kaupia mokinių apibendrinamuosius darbus, kurie padeda įvertinti mokinių padarytą pažangą. Mokslo metų pirmojo ir antrojo pusmečių pabaigoje mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose aptariama SUP mokinių individuali pažanga. Jei mokinys patiria mokymosi sunkumų, numatoma jo ugdymosi poreikius atitinkanti pagalba.

Modernizuoti mokyklos edukacinę aplinką, sudarant galimybę tobulinti ugdymo proceso organizavimą įgyvendinta 100 proc. Modernizuojant mokyklos aplinką, papildomai gautais asignavimais  įrengta šiuolaikinė, visus reikalavimus atitinkanti laboratorija. Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ laboratorijai už 13 200 nupirktos 1-4 ir 5-8 klasių mokymo priemonės ir įranga, parengti pamokų veiklų aprašai. Nuo 2019 metų pradžios 30 proc. gamtos mokslų pamokų vyksta laboratorijoje, modernioje ir šiuolaikiškoje aplinkoje, atliekant praktinius darbus.

2019 metais papildomai gautais asignavimais įrengta universali žaidimų ir poilsio aikštelė SUP mokiniams bei PU grupėms.

2019 metais pabaigta įrenginėti pirmoji išmanioji klasė (28 vietų) ir pradėta įrenginėti antra išmanioji klasė mokykloje. Šiuo metu joje gali dirbti 13 mokinių (1 grupė).

Papildoma įranga įdiegta multisensoriniame kabinete (šviečiantis pluoštas, plytelės, šviečiančios sienos aplikacijos) skirtame SUP mokiniams. 2019 metų birželio – rugpjūčio mėnesiais inicijavau bendradarbiavimo sutarties tarp Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos ir Lietuvos kariuomenės Oro gynybos bataliono Radviliškyje pasirašymą. Nuo 2019-09-01 dienos mokykla pradėjo vykdyti Krašto gynybos programą 9-10 klasėse.

Oro gynybos bataliono karininkai veda Krašto gynybos pamokas savo dalinyje bei kitose vietose dislokuotose kariniuose junginiuose. Pamokos apima daug praktinių dalykų, yra inovatyvios bei labai naudingos ir patrauklios 9-10 klasių mokiniams.

2018–2019 mokslo metais vykdytos „Visos dienos mokykla“ (VDM) projektas pranoko lūkesčius.

2019 metais birželio – rugpjūčio mėnesiais inicijavau projekto vykdymo plėtrą. Pasirašius sutartis su Šaulių sąjungos Plechavičiaus kuopos savanoriais pradėta vykdyti neformaliojo „Mažasis šauliukas“ programa VDM lankantiems vaikams, kurią vykdo Plechavičiaus kuopos savanoriai. Pasirašius sutartį su Radviliškio miesto baseinu, VDM lankytojams pasiūlyta neformaliojo ugdymo plaukimo programa.

5.        Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

Vidaus audito grupė, 2019 metais atlikusi mokyklos įsivertinimą, ataskaitoje pateikė apibendrinimą, jog Gražinos pagrindinė mokykla - mokykla atvira visiems, todėl net 22,45 proc. besimokančiųjų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, 29,76 proc. gauna finansinę ir kitokią paramą. Todėl 2020 metais bus nagrinėjama minėtų mokinių socialinė ekonominė kultūrinė (SEK) aplinka, t. y. mokinių šeimos socialinis ekonominis statusas, tėvų domėjimasis vaiko mokymusi, namų ištekliais, daugiau dėmesio bus skiriama šių mokinių pažangos gerinimui per patirtines veiklas. Tyrimui pasirinkti 4 – tų  ir 6 – tų klasių moksleiviai.

6.        Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

Sparčiai progresuojant informacinėms technologijoms, mokykla turėtų skaitmenizuoti ugdymo turinį, sparčiau atnaujinti turimą IKT bazę, įsigyti šiuolaikiškesnių priemonių, tačiau tam lėšų reikiamo kiekio mokymo lėšose nenumatyta.

Mokykloje mokosi apie 30 proc. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Jiems teikiama specialistų pagalba. Mokyklai dar trūksta psichologo etatų (psichologas dirba 0,5 etato).

 2019 metais pastebėjome, kad kyla deviantinio rizikos vaikų elgesio problemos. Čia reikalinga Savivaldybės pagalba koordinuojant institucijų veiksmus dirbant su deviantinio elgesio vaikais.

Pakartotinai kreiptasi į Steigėją dėl mokyklos renovacijos, nes esamu metu higienos normų užtikrinti neįmanoma: nors šildymas įjungtas visu pajėgumu, šildymo kaštai labai dideli, tačiau mokykloje yra šalta, temperatūra aktų ir sporto salėse bei koridoriuose neatitinka normų.

Susidariusi neadekvati situacija, susijusi su mokinių maitinimu, kurį organizuoja „Bruneros“ yra objektyviai įvertinta ir jos galimi sprendimo būdai derinami su Steigėju.

 

 

 

Direktorius                                                                                           Laisvūnas Vaičiūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-232

 

RADVILIŠKIO R. ALKSNIUPIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Kontaktinė informacija: biudžetinė įstaiga Radviliškio r. Alksniupių pagrindinė mokykla, Algirdo g. 22, Alksniupiai, Pakalniškių seniūnija, Radviliškio rajonas. Tel. 8-422-49332, el.paštas [email protected], interneto svetainė www.alksniupiai.radviliskis.lm.lt.

 

1.2. Įstaigos vadovas: Rasa Saliamorienė, vadybinis stažas –3,5 m.

 

1.3.        Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

2

25

14

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Laikotarpis

Paslaugų gavėjai

2019-01-01

2019-12-31

Mokinių skaičius

113

118

Iš jų 3-5 metų vaikai

12

13

 

1.5. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai

(Lėšos tūkst.Eur.)

1. Savivaldybės biudžetas

481,7 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

176,0 

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

297,6 

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

8,1 

2. Kiti šaltiniai

1,0 

2.1. ES paramos lėšos (projektas)

0,8 

2.2. Valstybės biudžeto lėšos

0,0 

2.3. Paskolos lėšos

0,0 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

0,2 

 

1.6. Biudžeto išlaidos.

Išlaidų pavadinimas

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (ML)

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (Dotacinės)

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (SP)

Iš viso:

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

107,3

275,5

0,0

0,0

382,8

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos

56,9

4,5

0,0

8,1

69,5

Mitybos išlaidos

7,1

 

 

2,2

9,3

Medikamentų ir medicininių  prekių  bei paslaugų įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

0,0

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

0,4

 

 

 

0,4

Transporto išlaikymo ir tarnsporto paslaugų įsigijimo išlaidos

8,0

 

 

0,6

8,6

Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos

 

 

 

0,9

0,9

Komandiruočių išlaidos

 

 

 

 

0,0

Materialiojo turto paprasto remonto  prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

6,7

 

 

 

6,7

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

0,3

 

 

0,3

Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos

0,1

 

 

 

0,1

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos

30,8

 

 

 

30,8

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

1,9

1,0

 

2,3

5,2

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

1,9

3,2

 

2,1

7,2

Socialinės išmokos (pašalpos)

11,8

4,3

13,3

0,0

29,4

Socialinė parama natūra

10,7

 

13,3

 

24,0

Darbdavių socialinė parama pinigais

1,1

4,3

 

 

5,4

Kitos išlaidos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kitiems einamiesiems tikslams

 

 

 

 

0,0

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

0,0

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

0,0

Iš viso:

176,0

284,3

13,3

8,1

481,7

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

Alksniupių pagrindinės mokyklos strateginio plano ir metinio plano įgyvendinimą įtakojo šie mokyklos veiksniai: ugdymo ir ugdymosi aplinka, ugdymas (mokymas), mokyklos darbuotojai, mokyklos bendruomenė ir jos mokymasis, lyderystė ir vadyba.

Mokykloje dirba tinkamą išsilavinimą ir kvalifikaciją turintys dalykų specialistai: 20 mokytojų, 3 pagalbos mokiniui specialistai (logopedė-specialioji pedagogė, socialinė pedagogė), bibliotekininkė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė. Atestuoti 82 proc. mokytojų: 1 mokytoja ekspertė, 4 mokytojai metodininkai, 12 vyresniųjų mokytojų, 3 mokytojai.

Mokyklos strateginiai veiklos tikslai:

1. Ugdymo ir ugdymosi kokybės kultūros kūrimas.

2. Vertybinių nuostatų, puoselėjant tautos, mokyklos, bendruomenės tradicijas, puoselėjimas ir kūrimas.

3. Fizinės ir emocinės sveikatos įgūdžių formavimas, telkiant bendruomenę pokyčiams ir inovacijoms.

Pirmas tikslas – ugdymo ir ugdymosi kokybės kultūros kūrimas. Mokykloje kuriama sistema, apimanti ankstyvą mokinių žemų pasiekimų ir mokymosi sunkumų nustatymą, pažangos stebėjimą ir laiku teikiamą pagalbą mokiniui, jį mokantiems mokytojams bei tėvams (globėjams, rūpintojams). Mokykloje sukurta ir, remiantis IQES platformoje atliekamų apklausų rezultatų išvadomis, 78 proc. mokinių bei 85 proc. tėvų teigiamai vertinama individualios vaiko pažangos vertinimo ir stebėjimo sistema. Mokoma(si) pagal individualius poreikius ir pasirinkimus, pagrįstus asmenine patirtimi, siekiais, prasmės suvokimu. Lanksčiai organizuojamas mokymosi laikas (sujungtos pamokos, teminės, integruotos veiklos ir kt.). 2019 m. visose klasėse įvesta meninio ugdymo-teatro pamoka, 1–6 klasėse organizuojama po 3 fizinio ugdymo pamokas per savaitę. 100 proc. mokytojų ugdomąją veiklą organizavo ne klasės erdvėse. Mokykla aktyviai naudojasi Kultūros paso pasiūlytomis programomis, 2019 metais dalyvavo programose (panaudojo 1 282 Eur). Mokymo(si) šaltiniai įvairūs, įtraukiantys, tikslingi. Mokiniai naudojosi elektroninėmis skaitmeninių aplinkų priemonėmis ,,Eduka“, „Vyturio“ skaitmenine knygų biblioteka. Mokytojai numato diferencijuotus pamokos uždavinius, nurodo pamatuojamus ir aiškius užduočių ir veiklų kriterijus, pritaiko ugdymo turinį, metodus, tempą, priemones, siekdami kuo geresnių ugdymosi rezultatų. Tęsiama alternatyvaus ugdymo dienų tradicija – „Tiriamosios dienos“.

NMPP mokyklos rezultatų analizė demonstruoja mokyklos kuriamą teigiamą pridėtinę vertę. Mokyklos mokinių pažangumas – 100 proc., ženkliai sumažėjo be priežasties praleistų pamokų skaičių.

Remiantis 2019 m. PUPP ataskaita, Alksniupių pagrindinės mokyklos mokinių pasiekimai lietuvių kalbos patikrinime gerokai lenkia šalies vidurkį. Gerai ir labai gerai patikrinimo metu įvertinti 86,71 proc. mokinių darbų. Mokiniai dalyvavo rajono ir respublikinėse dalykinėse olimpiadose, konkursuose. Rajono meninio skaitymo konkurse 6 kl. mokinė užėmė 2 vietą. Tradiciškai geri mokinių pasiekimai respublikiniuose vertėjų konkursuose, tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose Olympis. Mokomasi tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant. Įgyvendindami projektą ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, didelę dalį gamtamokslių ugdomųjų dalykų grindėme tyrimais, eksperimentais.

Mokyklos bendruomenė sudaro nuolatinio mokymosi organizaciją, kurioje skatinama mokymosi kultūra: besimokantieji bei mokantys kolegas yra skatinami, gerbiami ir palaikomi. Mokyklos bendruomenė refleksyvi: apmąsto bei aptaria savo veiklą ir bendro gyvenimo įvykius, įsivertina, geba pasimokyti iš patirties ir pagrįstai planuoti. Kartu su rajono Švietimo ir sporto paslaugų skyriaus specialistais parengta ilgalaikė kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo sistema, apimanti įvairias mokymosi formas, atliepiant į programos temą ,,Mokinių darbo pamokoje vertinimas(is): reikšmė, būdai ir poveikis“. Programa apima ne tik dalykinės kvalifikacijos tobulinimą, bet ir kitas kompetencijas. Vyko bendruomenės susitikimai su psichologais E. Margiene, E. Karmaza, gydytoja D. Staškūniene. Programoje dalyvauja visi mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. Tęsiamas kolegialaus mokymosi modelis „Kolega-kolegai“. Viena mokytoja atstovauja mokyklai rajono Mokytojų akademijoje. 90 proc. pedagogų, pasidaliję darbo patirtimi, atradimais, sumanymais ir kūriniais, studijuotais šaltiniais, vedė atviras veiklas. 55 proc. mokytojų dalyvavo ES fondų investicijų veiksmų programos inicijuotoje ir ES socialinio fondo lėšomis vykdyto projekto ,,54+“ veiklose. Projekto tikslas – padidinti vyresnio amžiaus asmenų galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje, sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus.

Tradicinėmis tapo tiriamosios dienos mokykloje. Jos vyksta 3 kartus per mokslo metus ir apjungia visus ugdomuosius dalykus. Formų ir galimybių padėti mokiniams bei juos sudominti ieškoma ir daugiau. Mokiniams populiarios konsultacijos, jas renkasi ir mokymosi sunkumų turintys ir rezultatus pasigerinti norintys mokiniai. Tęsdami pasiteisinusią praktiką ir, atsižvelgdami į tėvų pageidavimus, jau antrus metus pradinių klasių mokiniams siūlome ,,Ilgos dienos“ modelį. Po pamokų, mokiniai prižiūrimi specialisto, turi galimybę atlikti namų darbus, esant neaiškumams, į pagalbą pasikviečiant dalyko mokytoją. Tėvus ši naujovė tenkina.

Pagal savo pomėgius, mokiniai dalyvauja menų (dainavimo, šokių, dailės), sporto (futboliuko, tinklinio), technologijų būreliuose, gamtosauginės mokyklos veikloje. Šiemet pasiūlėme vaikams išbandyti kompiuterių, lego ir teatro būrelius. Radviliškio rajono savivaldybė vaikų socializacijos ir poilsio programai ,,Aplink Lietuvą per penkias vasaras“ skyrė 700 Eur, už kuriuos mokiniai keliavo po Pajūrio regioninį parką, atliko aplinkosaugos projektus. Mokyklos pradinukai stovyklavo rajono savivaldybės finansuotoje ,,Boružiukų“ dieninėje stovykloje. Bendruomenės klubas „Alksniai“ gavo finansavimą projektui ir įsigijo drabužių šokių ir dainų kolektyvams. Išnaudojama kuo daugiau galimybių, kad ugdomoji veikla būtų įtraukesnė, leistų plėsti mokinių akiratį. Mokykla turi savo sukurtą mokyklos ir krašto muziejų, yra galimybė naudotis ,,Draugo kolūkio muziejaus“ ekspozicija. Edukacinės išvykos į smegduobių parką Pasvalyje, Naisių teatro festivalis, pamokos Maironio, Žemaitės gimtinėse, Krekenavos regioniniame parke, Vilniaus planetariume, valdovų rūmuose, kelionės į sporto rungtynes Panevėžio Cido arenoje, paįvairina ugdymo procesą, padaro jį patrauklesnį, motyvuoja mokinius. Šiemet daug dėmesio skirta pilietiškumo ugdymui. Mokykloje svečiavosi akcijos Misija-Sibiras komandos nariai, mokiniai vyko į Nepatogaus kino seansą-diskusiją, dalyvavo interaktyvioje istorijos pamokoje per LRT. Mokykloje lankėsi atstovai iš LMS Radviliškio mokinių savivaldų informavimo centro. Susitikimo metu su 7–10 klasių mokiniais, svečiai supažindino mokinius su Lietuvos moksleivių sąjungos veikla, struktūra ir nauda mokykloms.

Mokykloje yra profesinio informavimo taškas, kur mokiniai gauna informaciją profesinio orientavimo klausimais. Kaip ir kiekvienais metais, atliktas 10 klasės mokinių polinkių ir gebėjimų tyrimas. Organizuotos išvykos ir kitų klasių mokiniams profesinio veiklinimo klausimais. Tai išvykos į Šiaulių teritorinės darbo biržos jaunimo poskyrį, Radviliškio profesinio rengimo centrą bei jo skyrių Šeduvoje, Šiaulių UAB „Venta“, Pakiršinio amatų centrą, Raudondvario žirgyną, Šeduvos gimnaziją.

Antras metų tikslas buvo vertybinių nuostatų, puoselėjant tautos, mokyklos, bendruomenės tradicijas, puoselėjimas ir kūrimas.

Mokykla aktyviai stiprino santykius su vietos bendruomene, seniūnijos socialiniais darbuotojais, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais Radviliškio rajone. Visi didieji mokyklos renginiai organizuoti bendradarbiaujant su Alksniupių kultūros namais. ,,Draugo“ ŽŪB aktyviai rėmė mokyklos iniciatyvas ir jas finansavo. Puoselėjamos senos, daug metų trunkančios tradicinės šventės, akcijos ir iniciatyvos. Glaudus bendradarbiavimas su kaimyninio rajono bendruomenėmis, iš kurių atvyksta mokiniai į mūsų mokyklą, Šeduvos globos namais, rajono kaimiškomis pagrindinėmis mokyklomis. Jau ketverius metus mokykloje vykstantis respublikinis pagrindinių mokyklų dainų konkursas ,,Dainuoju Pavasarį“, kuris sukviečia daug dalyvių iš visos Lietuvos. Dalyvavome Lietuvos liaudies kultūros centro su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija paskelbtame konkurse „Visa mokykla šoka“. Tapome konkurso trečios vietos laimėtojais pagrindinių mokyklų kategorijoje. Kasmet dalyvaujame vykstančiose „Adamkiadose“, šiais metais mokyklos atstovai vyko į Butrimonių gimnaziją, dalyvavo meninėse ir sportinėse rungtyse, bei iškilmingoje eisenoje.

Trečias tikslas – organizuoti prevencinę veiklą, ugdant socialinius, sveikos gyvensenos įgūdžius. Šiam tikslui buvome užsibrėžę kurti sveikos mokyklos bendruomenės strategiją. Glaudžiai bendradarbiauta su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste. Organizuotas mokinių ir darbuotojų švietimas, ugdymo procesų atitikties higienos normoms vertinimas, organizuotos bendros tėvų ir mokinių sporto šventės. Šiais metais pačių jėgomis atnaujintos mokyklos valgyklos patalpos, nudažytos lubos koridoriuose, įrengtos skaitymo zonos vaikams.

Saugios emocinės mokyklos aplinkos kūrimui, įsijungėme į projekto „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, siekiant mokinių pažangos“, veiklas. Į ugdymo turinį integruojamos etninės kultūros, sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, ugdymo karjerai programos. Aktyviai organizuojamas darbas su socialinę riziką patiriančioms šeimoms, organizuojami grupiniai užsiėmimai socialinių įgūdžių stokojantiems vaikams.

Maitinimo paslaugas mokyklai teikianti VšĮ Bruneros glaudžiai bendradarbiauja su mokykla. Nuolat atliekama maitinimo paslaugos priežiūra davė teigiamų rezultatų. Tėvai ir vaikai patenkinti aptarnavimu, teikiamo maisto kokybe, estetiškai atrodančiomis patalpomis. Šiais metais mokykloje pradėtas įgyvendinti dalinės savitarnos maitinimo modelis, kuris skatina atsakingą požiūrį į maistą, savarankiškumo ir atsakingumo ugdymą. Vaikai mokomi patys įsidėti maisto, nešvaistyti jo, rinktis ir valgyti tai, ką mėgsta. Įdiegta elektroninė, atsiskaitymo už maistą mokyklos valgykloje, sistema. Tėvai turi galimybę kontroliuoti vaikų maitinimosi įpročius mokykloje, palengvėjo atsiskaitymas mokiniams, neliko eilių. Nemokamai maitinami 52 mokiniai.

Nuo vasario mėnesio Alksniupių pagrindinės mokyklos antros klasės mokiniai dalyvavo programoje „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje-2019″, jie lankė privalomas plaukimo pamokas. Per metus vyko 32 mokymo plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens užsiėmimai. Mokiniai įgijo būtinus plaukimo ir elgesio vandenyje įgūdžius ir pamėgo plaukimą.

Aktyviai bendradarbiaujame su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Radviliškio rajone specialistais, Pakruojo nestacionarių paslaugų cento darbuotojais, spręsdami vaikams ir jų šeimoms svarbius klausimus. Mokykloje organizuota eilė prevencinių bei pilietinių akcijų, kuriose aktyviai dalyvavo įvairių klasių mokiniai. Buvo organizuota akcija „Atmintis gyva, nes liudija‘, skirta sausio 13 d. minėjimui, inicijuoti tolerancijos, antikorupciniam švietimui skirti užsiėmimai. Organizuotos netradicinės pamokos 1–10 klasių mokiniams „Mano nuostabus pasaulis“, o mokytojams – žaidimų terapija, skirta savaitei be patyčių. Mokinių komanda dalyvavo rajono renginyje „Patyčioms – STOP“, kuris buvo organizuotas Šeduvos gimnazijoje, organizuoti saugaus elgesio mokymai, prevencinės programos. Klasių valandėlių metu vyko akcija „Gegužė - mėnuo be smurto“. Mokiniai dalyvavo Žemės dienos minėjimo renginyje. Paminėta ir antikorupcijos diena. 9–10 klasių mokiniai dalyvavo debatuose apie korupciją, po to piešė antikorupcinius plakatus. Pavasarį tradiciškai organizuotos jaunųjų dviratininkų varžybos „Saugus ratas“.

Informacija apie mokyklą nuolat skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje http://www.alksniupiai.radviliskis.lm.lt/, socialiniuose tinkluose, rengiami straipsniai spaudai.

Numatyti tikslai bei uždaviniai, pagal išgales ir galimybes, buvo įgyvendinami.

 

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo (pradinio ugdymo individualizuotą), pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies (pagrindinio ugdymo individualizuotą) bei neformaliojo švietimo programas.

4. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą.

Darbe vadovaujuosi demokratiškumo principu. Bendruomenės susirinkimai, darbo tvarkos taisyklės yra aiškios ir vykdomos. Tvarką reglamentuojantys dokumentai aiškiai apibrėžia vadovų, mokytojų, personalo ir mokinių teises ir pareigas. Dokumentai skelbiami mokyklos internetiniame puslapyje. Mokslo metų pabaigoje, vadovaujantis patvirtintu Metinio pokalbio aprašu, mokytojai kartu su mokyklos direktoriumi ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui aptarė, kaip pasisekė įgyvendinti išsikeltus uždavinius ir, atsižvelgiant į mokyklos metinį veiklos planą, numatė uždavinius kitiems mokslo metams. Taupant mokyklos valdymui skirtas lėšas, buvo perskirstytos vadybos funkcijos. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas, sėkmingai įdiegtas II etatinio darbo apmokėjimo etapas. Esu Lietuvos pagrindinių mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė, mokyklų vadovų profesinės sąjungos narė, studijuoju ISM vadybos ir ekonomikos universitete Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programos formaliosiose studijose.

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

2019 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas veiklos kokybės įsivertinimas 4.2 Mokymasis ir veikimas komandomis. Jis organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis, duomenimis grįstas reflektavimo procesas, įtraukiantis visus mokyklos bendruomenės narius. Apžvelgus esamą situaciją, išsiaiškinus teigiamas ir tobulintinas sritis, periodiškai buvo atliktas veiklos įsivertinimas. Svarbiausias veiksmingo vertinimo kriterijus – patikimumas. Todėl lemiamas veiksnys yra skaidri, visiems vertinimo dalyviams ir susijusiems asmenims suprantama vertinimo atlikimo procedūra.  Įsivertindami veiklą naudojomės „IQES online“ instrumentais, taikėme sutelktos diskusijos, naratyvo, interviu metodus. Buvo atliktas probleminis tyrimas.

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla, ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

Problemų kyla dėl mokyklinio autobuso remonto išlaidų. Autobusas senas, nusidėvėjęs, tad visi autobuso gedimų šalinimo darbai trukdo ugdymo procesui. Mokyklai reikalingas naujas autobusas. Dėl šios problemos yra kreiptasi į mokyklos steigėją.

 

 

 

Mokyklos direktorė                                                                                             Rasa Saliamorienė

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-232

 

RADVILIŠKIO R. PAKALNIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Kontaktinė informacija: biudžetinė įstaiga Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinė mokykla, Ateities g. 2, Pakalniškių k., LT-82212 Radviliškio r. sav., telefonas (8 422) 44 267, el. paštas pakalniš[email protected], interneto svetainė http://www.pakalniskiai.lt/.

 

1.2. Įstaigos vadovas – Ramunė Malatokienė, l. e. p. direktorė, vadybinio darbo stažas – 1 m.

 

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

2

23

12

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Laikotarpis

Paslaugų gavėjai

2019-01-01

2019-12-31

Mokiniai

105

82

2-5 metų vaikai

19

10

 

1.5. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt)

Lėšos (tūkst. Lt)

1. Savivaldybės biudžetas

412,8

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

164,8

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

244,3

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

3,7

2. Kiti šaltiniai

0,2

2.1. ES paramos lėšos

0,0

2.2. Valstybės biudžeto lėšos

0,0

2.3. Paskolos lėšos

0,0

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

0,2

 

1.6. Biudžeto išlaidos:

Išlaidų pavadinimas

1.1.

Savivaldybės biudžeto lėšos (AL)

1.2.

Valstybės biudžeto

 specialiosios tikslinės

dotacijos lėšos (MK)

1.2.

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės

dotacijos lėšos (Dotacinės)

1.3.

Biudžetinių įstaigų pajamos (SP)

Iš viso:

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

98,3

200,8

 0,0

 0,0

299,1

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos

52,5

3,4

0,0

3,7

59,6

Mitybos išlaidos

10,0

 

 

2,4

12,4

Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

0,0

Ryšių įrangos ir ryšių  paslaugų įsigijimo išlaidos

0,7

 

 

 

0,7

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

2,8

0,3

 

0,4

3,5

Aprangos  ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos

0,1

 

 

 

0,1

Komandiruočių išlaidos

 

 

 

0,0

Materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

7,9

 

 

 0,1

8,0

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

 0,6

0,4

 

 

1,0

Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos

0,2

 

 

 

0,2

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos

23,2

 

 

 

23,2

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

2,2

0,8

 

3,0

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

4,8

1,9

 

0,8

7,5

Socialinės išmokos (pašalpos)

12,3

5,6

18,5

0,0

36,4

Socialinė parama natūra

 9,4

 

18,5

 

27,9

Darbdavių socialinė parama pinigais

2,9

5,6

 

 

8,5

Kitos išlaidos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kitiems einamiesiems tikslams

 

 

 

 

0,0

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

1,7

16,0

0,0

0,0

17,7

Infrastruktūrinių ir kitų statinių įsigijimo išlaidos

1,7

 

 

 

1,7

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos

 

16,0

 

 

16,0

Iš viso:

164,8

225,8

18,5

3,7

412,8

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos planas buvo parengtas, remiantis mokyklos strateginiu planu 2019-2021 metams. 

2019 metų mokyklos veiklos plano tikslai: Gerinti ugdymo kokybę ir mokinių mokymosi pasiekimus; Sėkmingas, saugus ir sveikas vaikas; Visų bendruomenės narių bendradarbiavimo efektyvumo didinimas.

Pirmasis tikslas – gerinti ugdymo kokybę ir mokinių mokymosi pasiekimus – įgyvendintas planingai.

Mokykloje dirba 20 mokytojų. Iš jų 7 mokytojai turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, vyresnieji mokytojai – 9 ir mokytojai – 4. Mokyklos dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams buvo sudarytos galimybės tobulinti kvalifikaciją. Per metus mokytojai dalyvavo 57 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Įgytas žinias bei naujoves taikė ugdymo procese. Vyko gerosios darbo patirties sklaida, pasidalinta patirtimi organizuojant netradicines pamokas. Atsižvelgiant į esamą mokinių kontingentą, poreikį įgyti reikalingų kompetencijų 2019 gruodžio mėn. mokytojai klausėsi psichologo E. Karmazos paskaitos ,,Taisyklės ir ribos besimokantiems: nuo nurodymų link sutarimų“.

Mokykloje prioritetinis dėmesys buvo skiriamas pamokos vadybos tobulinimui, mokinių mokymosi motyvacijos ir pažangos gerinimui, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, galimybes ir poreikius, ugdant fiziškai aktyvų, sveiką ir saugų vaiką, stiprinant mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ūgties. Mokyklos pažangai įtakos turėjo įvairių grupių: mokytojų tarybos, vaiko gerovės komisijos, mokyklos tarybos, metodinės tarybos, klasių auklėtojų metodinio susivienijimo veikla. Šios grupės dalyvavo vertindamos ir analizuodamos metinį veiklos planą, teikdamos pasiūlymus ir rekomendacijas mokyklos veiklai tobulinti, mokinių pasiekimams gerinti.  Mokytojų taryba organizavo posėdžius, kuriuose nagrinėjo klausimus, susijusius su ugdymo kokybės gerinimu, aptarė 2, 4, 6 klasių mokinių NMPP testų bei 8 klasės mokinių eNMPP testo rezultatus, 10 klasės mokinių užsienio kalbos pasiekimų lygio nustatymo testo ir PUPP rezultatus, pirmokų ir penktokų adaptaciją. Po kiekvieno pusmečio buvo analizuojami mokinių pasiekti rezultatai – mokymosi sėkmingumo situacija, lankomumas. Siekdami ugdymo kokybės gerinimo ir atsižvelgdami į kiekvieno vaiko gebėjimus, galimybes ir poreikius, mokytojai tobulino ir koregavo savo ilgalaikius dalykų planus. Tolesnės veiklos gairės aptartos su mokiniais, mokytojais, tėvais. Metodinėje taryboje aptartas asmeninės individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas. Visi mokyklos pedagoginiai darbuotojai geba stebėti ir identifikuoti individualią mokinių pažangą. Dalykų mokytojai, klasių vadovai, pradinių klasių mokytojai tęsė mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą. Atliktas anketinis tyrimas 1–10 klasių mokiniams ,,Galimybė atskleisti individualius gebėjimus neformaliojo švietimo būreliuose: įsivertinimas ir pageidavimai“. Tyrimo rezultatai buvo išanalizuoti ir įvertinta būrelių veiklos perspektyva 2019-2020 m. m. Mokinių neformaliojo švietimo užsiėmimų organizavimo pageidavimai suderinti su mokyklos galimybėmis.

Skatindami mokinių žingeidumą, kūrybiškumą, siekdami, kad pamokos, neformaliojo švietimo veiklos taptų įdomesnės, turiningesnės, mokytojai daugiau nei 20 veiklų organizavo netradicinėse aplinkose, vykdė tarpdalykinį integralumą, edukacinius užsiėmimus: integruota ekonomikos-informacinių technologijų pamoka „Šeimos biudžetas“, fizinio ugdymo ir informacinių technologijų integruota pamoka ,,Darbas kompiuteriu ir sveikata“, integruotos tikybos ir dailės  pamokos „Koks esu su draugais ir artimaisiais“,  edukacinis užsiėmimas Radviliškio baseine, sporto klube ir gaisrinėje „Šiandien rūpinamės ateitimi“, išvažiuojamieji edukaciniai užsiėmimai ,,Pažinkime Lietuvą. Naisiai“, ,,Slaptoji lietuviška mokykla“, ,,Svečiuose pas vilnos vėlėją“, „Ch. Frenkelio odos dirbtuvės. Apyrankės“, ,,Stiklo magija“ ir kiti. Vykdyta projektinė-tiriamoji veikla „Atrask. Tirk. Pažink“. 

Nors mokinių ugdymui pagal jų gebėjimus, galimybes ir poreikius buvo skirtas pakankamai didelis dėmesys, tačiau rezultatas dar tobulintinas.

Sėkmingai įgyvendintas antrasis tikslas – sėkmingas, saugus ir sveikas vaikas.

Skatinant kiekvieno asmeninę ūgtį, mokiniams buvo sudarytos galimybės dalyvauti mokyklos organizuojamuose įvairiuose renginiuose bei kitų švietimo įstaigų organizuojamose olimpiadose, konkursuose, konferencijose, kuriose atsiskleidžia mokinių gebėjimai, kūrybiškumas, gerinama ugdymosi kokybė bei skatinama motyvacija veiklai. Mokiniai dalyvavo daugiau nei 40 tokių veiklų.

Įgyti visuminę sveikatos sampratą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą pedagogų kolektyvui padėjo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Organizuota daugiau nei 10 įvairių renginių: susitikimas-paskaita su Klaipėdos sav. bendruomenės sveikatos tarybos nariu A. Šiūkšta, analizuotos temos: ,,Alkoholio žala“, ,,Elektroninės cigaretės rūkymas“, akcijos: ,,Plauk rankas – būk sveikas“, ,,Obuolys vietoj cigaretės“, kūrybinių darbų konkursai: ,,Mes prieš rūkymą“, ,,Paminėk sveikatos dieną tema: sveika mityba“, ,,Maisto švaistymo prevencija“, skaitytas pranešimas Radviliškio visuomenės sveikatos biuro konferencijoje ,,Nepaversk maisto šiukšle...“ ir kiti. Toliau buvo tęsiamas ,,Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos“ (SLURŠ) įgyvendinimas.

Fizinis aktyvumas labai svarbus sveikos gyvensenos veiksnys. Siekiant keisti jaunimo požiūrį ir juos labiau sudominti fiziniu aktyvumu mokykloje toliau tobulinamas fizinio aktyvumo organizavimas. Mokykloje organizuoti konkursai, varžybos: futbolo ir stalo teniso turnyrai pertraukų metu, rankų lenkimo konkursas, Kalėdinis tinklinio turnyras, žiemos sporto šventė. Dalyvauta rajoninėse sportinėse varžybose: krepšinio 3×3 turnyre, stalo teniso turnyre Sidabravo gimnazijoje, Šeduvos technologijų ir verslo mokymo centre tinklinio, Alksniupių pagrindinėje mokykloje kvadrato varžybose.

Galima teigti, kad fiziškai aktyvūs mokiniai yra geresnės socialinės integracijos bei aukštos savigarbos, tačiau fizinis aktyvumas mokykloje dėl tam tikrų priežasčių yra per mažas, todėl būtina ir toliau įgyvendinti priemones jo skatinimui.

Siekiant gerinti mokinių užimtumą bei saugumą, organizuota dienos vasaros stovykla, kurią lankė dauguma vaikų iš nepalankios socialinės aplinkos. Įgyvendintas vaikų vasaros poilsio projektas „Mūsų vasara 2019“, finansuotas Radviliškio savivaldybės vaikų vasaros poilsio programų konkurso rėmimo lėšomis. Tobulinant patyčių, smurto, žalingų įpročių prevenciją, tęsiamas programos „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija“ vykdymas. Ši programa integruota į mokomuosius dalykus bei klasių auklėtojų veiklos planus. Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. iki 2019 gruodžio mėn. mokykla įgyvendina Olweus patyčių prevencijos programą (OPPP). Šios programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Ši programa įtraukia visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus. Mokykla prisijungė prie Jungtinių Tautų saugaus eismo keliuose savaitės minėjimo, organizuotas susitikimas su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūne.

Jungtinės ikimokyklinio ugdymo grupės „Žiedeliai“ ugdytiniams įrengta saugi ir sertifikuota vaikų žaidimų aikštelė.

Mokykloje sukurta saugi aplinka leidžianti mokiniams jaustis gerai ir saugiai.

Kryptingai įgyvendintas trečiasis tikslas – visų bendruomenės narių bendradarbiavimo efektyvumo didinimas.

Siekiant įtraukti tėvus į ugdymo procesą, taikomos įvairios bendravimo ir bendradarbiavimo formos. Vykdytas tėvų informavimas ir švietimas. Organizuotos paskaitos, atvirų durų savaitė, tėvų susirinkimai, kurių metu išaiškintos mokinių nesėkmingo mokymosi priežastys, aptartos priemonės, kaip gerinti mokinių mokymosi rezultatus. Tėvų pedagoginis švietimas buvo vykdomas per individualią klasės vadovų veiklą. Esant progai, stengėmės tėvelius įtraukti į įstaigos organizuojamus renginius. Vyko edukacinis užsiėmimas tėvams ,,Vaistinių augalų panaudojimas“, edukacinis užsiėmimas mokyklos bendruomenės nariams ir tėvams ,,Kalėdinės dirbtuvėlės“, organizuota Kalėdinės eglutės šventė 1-4 klasių mokiniams ir tėvams „Kalėdinio stebuklo belaukiant“, vakaronė ,,Mes laukiam Kalėdų“ 7-8 klasių mokiniams ir jų tėvams. Kartu su tėvais organizuota „Rudens gėrybių paroda“. Tėveliai, eglutės įžiebimo šventei, papuošė pirmo aukšto koridorių.

Bendravimas, kalbėjimas ir susitarimas – pamatinė vertybė – mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo pagrindas, leidžiantis lanksčiai ir operatyviai suprasti, reaguoti ir padėti vaikui. Todėl galima teigti, kad išlieka būtinybė stiprinti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą, ieškoti įvairesnių priemonių, veiklos būdų įtraukti tėvus į mokyklos gyvenimą.

Mokyklos internetinėje svetainėje (www.pakalniskiai.lt) bendruomenei pateikiama informacija apie mokyklos veiklą, organizuotus renginius, mokinių dalyvavimą įvairiuose konkursuose, varžybose, tačiau informaciniuose leidiniuose sėkmės sklaida buvo fragmentiška.

2019 metų mokyklos veiklos tikslai ir uždaviniai įgyvendinti planingai ir sėkmingai.

 

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Mokykla vykdo šias programas: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo bei neformaliojo švietimo programas. Mokykloje vykdoma pedagoginė pagalba. Ją teikia logopedas, specialusis pedagogas, bibliotekininkas.

 

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

Mokyklos veiklą organizavo vadovaudamasi demokratiškumo, geranoriškumo, tarpusavio pagalbos ir supratimo principais. Mokykloje stengiausi užtikrinti lygias galimybės ir saugumą visai mokyklos bendruomenei, remdamasi pagarbiais tarpusavio santykiais. Tobulindama savo teorines žinias bei praktinius vadybinius gebėjimus siekiau, kad būtų sutelkta mokyklos bendruomenė, stiprinama jos kultūra, teikiamas kokybiškas ugdymas(-is). Įgyvendindama ir tobulindama įstaigos administravimą:

1. Vadovavau mokytojų tarybai, metodinei tarybai, vaiko gerovės komisijai.

2. Sudariau darbo grupes ir joms vadovavau: mokyklos 2019 m. veiklos programos įgyvendinimo analizei ir 2020 m. veiklos programos rengimui.

3. Organizavau konkursus dailės, rusų kalbos mokytojų, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos pareigoms užimti.

4. Inicijavau paraiškos teikimą finansavimui gauti vaikų socializacijos ir poilsio programai „Mūsų vasara 2019“ (programa finansuota Radviliškio rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programų konkurso rėmimo lėšomis).

5. Inicijavau mokyklos edukacinių erdvių bei mokymo bazės gerinimo plėtojimą: įrengta žaidimų aikštelė ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams, dalinai atnaujinta technologijų kabinetų įranga, įsigyta sportinė įranga sportinei-edukacinei erdvei įrengti, atnaujinta kompiuterinė įranga kabinetuose, įsigyta naujų ugdomųjų priemonių ikimokyklinio ugdymo grupei bei pradinėms klasėms.

6. Koordinavau mokytojų komandinį darbą, organizuojant mokyklos renginius.

7. Organizavau mokyklos atstovavimą respublikos, rajono renginiuose, konkursuose, akcijose.

8. Vienydama mokyklos bendruomenę bendradarbiavimui, inicijavau darbuotojų, mokinių tėvų ir mokinių edukacinį užsiėmimą „Kalėdinės dirbtuvėlės“, bendruomenės edukacines išvykas: į Šiaulius, Kėdainius.

9. Tęsiau bendradarbiavimą su socialiniais partneriais: Pakalniškių biblioteka, Pakalniškių kaimo bendruomene, Daugyvenės kultūros istorijos muziejumi-draustiniu, Šeduvos globos namais, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriumi, Šiaulių profesinio rengimo centru, Pakalniškių seniūnija, Raudondvario kultūros namais, Alksniupių pagrindine mokykla.

10. Sudariau studento praktinio mokymo sutartį su Šiaulių universiteto Edukologijos institutu ir 1 studentei suteikiau sąlygas praktikos planui įgyvendinti, paskyriau praktikos vadovę.

11. Inicijavau privalomus pirmosios pagalbos (PP) ir higienos (HI-007, HI-021) mokymus mokyklos bendruomenės nariams.  

12. Skyriau pakankamai dėmesio tikslingam numatytų savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio, specialiosios programos lėšų panaudojimui. 

 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

Atlikus įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą pagal veiklos srities “Rezultatai”, temos 1.2. “Pasiekimai ir pažanga”, 1.2.1. rodiklį “Mokinio pasiekimai ir pažanga” ir 1.2.2. rodiklį “Mokyklos pasiekimai ir pažanga”, nustatyta, kad įstaigos veikla šioje srityje vertinama 3 lygiu (aukščiausias lygis – 4). Įstaigoje ugdymo proceso metu yra pastebima kiekvieno mokinio dalyko gebėjimų pažanga ir įvertinama, mokykloje daug dėmesio skiriama mokinių ugdymui ir ugdymuisi, mokinių dalyvavimui kitose veiklose, geros sąlygos sportui, mokykla suteikia pakankamai dalykinių žinių ir įgūdžių, mokykloje yra geros galimybės išmokti tai, ko mokiniui reikia, tėvai konstatuoja, kad vaikai nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų ir įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių vertybinių nuostatų, mokykla mokiniams teikia tikrai kokybišką išsilavinimą (Įsivertinimo vidurkis - 3,5). Iš anketų atsakymų pastebėta, kad pasiekimai ir pažanga atitinka keliamus tikslus ir individualias mokinių galias, mokiniams keliami tikslai kuria nuolatinius iššūkius, tačiau negąsdina ir negniuždo, mokinių pažanga atpažįstama, įrodoma, parodoma, teikia mokiniams augimo džiaugsmą ir atrodo prasminga, mokiniai įsimena pagrindinius faktus, sąvokas, apibrėžimus, turi ypatingų asmeninių mokymosi bei kitų veiklų (projektų, renginių, pilietinių iniciatyvų, būrelių, konkursų) (Įsivertinimo vidurkis - 2,8).

 

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

Įstaigos veiklai bene didžiausia problema – mažėjantis mokinių skaičius bei nepakankama mokinių mokymosi motyvacija. Numatyta tobulinti mokinio asmeninės pažangos stebėjimą, ugdymo individualizavimą, diferencijavimą, vertinimą ir įsivertinimą, aktyvinti bendradarbiavimą su tėvais, įvairinti formas ir būdus. Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus – veikia nenugalimos jėgos principas.

 

 

 

L. e. p. direktorė                                                                                 Ramunė Malatokienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-232

 

RADVILIŠKIO R. POCIŪNĖLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Dotnuvos g. 1, Pociūnėliai, LT-82032, Radviliškio rajonas. Telefonas: 8-422-46736, elektroninis paštas [email protected], internetinė svetainė www.pociuneliai.radviliskis.lm.lt.

1.2. Mokyklos direktorius Anatolijus Gailiūnas, vadybinio darbo stažas – 41 metai.

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

2

22

12

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai

2019 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Mokiniai

75

65

Ikimokyklinės ugdymo grupės ugdytiniai

16

17

 

1.5. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur.)

Lėšos (tūkst. Eur)

1. Savivaldybės biudžetas

413,1

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

175,7

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

232,9

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

4,5

2. Kiti šaltiniai

1,6

2.1. ES paramos lėšos

0,7

2.2. Valstybės biudžeto lėšos

 

2.3. Paskolos lėšos

 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

0,9

 

1.6. Biudžeto išlaidos (tūkst. Eur) 

Išlaidų pavadinimas

1.1. Savivaldy -bės biudžeto lėšos

1.2. Valstybės biudžeto spe- cialiosios tik- slinės dota -cijos lėšos (MK)

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės do -tacijos lėšos (Dotacinės)

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (SP)

Iš viso:

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

97,7

208,8

 

 

306,5

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos

36,8

3,5

0,0

4,5

44,8

Mitybos išlaidos

8,6

 

 

2,7

11,3

Prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos

0,2

 

 

 

0,2

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

0,6

 

 

 

0,6

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

3,8

0,2

 

0,9

4,9

Aprangos  ir patalynės  bei priežiūros įsigijimo išlaidos

 

 

 

0,1

0,1

Komandiruočių išlaidos

0,2

0,1

 

 

0,3

Materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

3,4

 

 

0,3

3,7

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

0,1

0,4

 

 

0,5

Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo paslaugos

0,1

 

 

 

 

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos

15,5

 

 

 

 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

1,8

0,9

 

0,1

2,8

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

2,5

1,9

 

0,4

4,8

Socialinės išmokos (pašalpos)

6,9

1,0

14,8

0,0

22,7

Socialinė parama natūra

6,8

 

14,8

 

21,6

Darbdavių socialinė parama pinigais

0,1

1,0

 

 

1,1

Kitos išlaidos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kitiems einamiesiems tikslams

 

 

 

 

0,0

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

34,3

4,8

0,0

0,0

39,1

Negyvenamųjų pastatų  įsigijimo išlaidos

34,3

 

 

 

 

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos

 

4,8

 

 

4,8

Iš viso:

175,7

218,1

14,8

4,5

413,1

 

Finansinius išteklius naudojome racionaliai. Iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta 55 000,00 Eur. Pakeistas mokyklos priestato ir sporto salės koridoriaus stogas ir lietaus nutekėjimo sistema. Stogo remontas kainavo 34 279,86 Eur, tai 20 720,14 Eur mažiau, nei buvo skirta, nepanaudotas lėšas grąžinome į rajono savivaldybės biudžetą.

Iš aplinkos lėšų Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu (2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-79) buvo skirta 18 420,00 Eur ugdymo procesui organizuoti, tačiau šių lėšų neprireikė, lėšos buvo grąžintos į savivaldybės biudžetą.

2019 m. iš biudžeto lėšų išmokėta darbo užmokesčio su socialiniu draudimu 97 700,00 Eur, sutaupėme  1 371,00 Eur, kuriuos taip pat grąžinome į savivaldybės biudžetą.

Apmokėjimui už komunalines paslaugas buvo skirta 23 140,00 Eur, dėl aukštesnės oro temperatūros mažiau pirkome dujų, skirtų patalpų šildymui, todėl sutaupėme 7 600,00, kuriuos taip pat grąžinome į savivaldybės biudžetą.

Iš biudžeto lėšų ūkinėms prekėms įsigyti išleista 2 500,00 Eur, pirkti dažai geografijos kabineto remontui – 296,00 Eur, perdažytas aptrupėjęs mokyklos pastato cokolis – 65,00 Eur, nupirktas elektrinis diskinis pjūklas – 82,00 Eur, nupirkti mokykliniam autobusui amortizatoriai – 250,00 Eur, dviem klasėms ir 2 kabinetams, esantiems pietinėje, pusėje nupirktos žaliuzės už 699,00 Eur. Smulkiems einamiesiems remonto darbams atlikti įsigyta santechnikos, elektros ir kitų ūkinių prekių. Užtikrinant patalpų higienos normų reikalavimų laikymąsi, pirkta įvairių sanitarinių priemonių.

Už Radviliškio  rajono savivaldybės biudžeto lėšas atliktas kapitalinis mokyklos stogo remontas, pakeista stogo danga ir vandens nutekamieji vamzdžiai, remonto darbai kainavo 34279,86 Eur.

Mokyklinio autobuso remontui iš biudžeto lėšų panaudota 3 800,00 Eur, o iš specialiųjų lėšų – 900,00 Eur.

Iš mokymo lėšų mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui su socialiniu draudimu 2019 m. buvo išmokėta 208 800,00 Eur.

Vadovėliams ir mokymo priemonės įsigyti buvo skirta 1 900, 00 Eur. Vadovėlių nupirkta už 935,02 Eur, o mokymo priemonių – už 964,98 Eur (priemonės pirktos fiziniam ugdymui, biologijai, pradinėms klasėms, ikimokykliniam ugdymui, dailei, istorijai). Informacinėms technologijoms įsigytas kompiuteris  už 495,00 Eur.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 600,00 Eur, iš jų panaudota 410,00 Eur, už likusias lėšas nupirktos mokymo priemonės. 

Iš sutaupytų mokymo lėšų nupirktas ilgalaikis turtas: futbolo vartai – 1 300,00 Eur, televizorius – 818,00 Eur, dvi muzikos kolonėlės – 1398,00 Eur, žaidimų aikštelės įranga – 1327,80 Eur.

2019 metais įgyvendinome šiuos tikslus ir uždavinius:

1 Tikslas.

Siekti kokybiško ugdymo(si) ir kiekvieno mokinio pažangos.

Uždaviniai:

1.1. Ugdyti kiekvieno mokinio atsakomybę už savo mokymosi rezultatus.

1.2. Kurti mokymąsi skatinančią aplinką. 

 

2 Tikslas.

Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokyklos bendruomenės narių.

Uždavinys:

1.              Stiprinti mokinių, tėvų, mokyklos darbuotojų bendravimą, siekiant kiekvieno mokinio ugdymo(si) pažangos.

 

Įgyvendinant 2019 metų tikslus ir uždavinius mokykloje prioritetai buvo šie: siekti kokybiško ugdymo(si) ir kiekvieno mokinio pažangos, skatinant bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokyklos bendruomenės narių. Tikslams ir uždaviniams įgyvendinti buvo parengtas ir patvirtintas pedagoginio darbo priežiūros planas. Pirmam tikslui įgyvendinti buvo visiems mokytojams mokykloje suorganizuotas seminaras ,,Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, asmeninės pažangos matavimas pamokoje“. Kaip sekėsi matuoti mokinių pažangą pamokoje, mokytojai dalinosi patirtimi metodinių grupių ir metodinės tarybos posėdžiuose. Su mokinių daroma pažanga ir pasiekimais tėveliai buvo supažindinami klasių auklėtojų valandėlių metu, mokyklos visuotiniuose tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimuose. Buvo atlikta mokinių anketinė apklausa, kurie mokiniai norėtų pamokas ruošti mokykloje arba Pociūnėlių vaikų dienos centre. Gauta informacija buvo suderinta su mokinių tėveliais (globėjais/rūpintojais). Atsižvelgiant į mokinių ir tėvelių pageidavimus, bendradarbiaujant su Skėmių seniūnijos seniūne, vaikų dienos centro darbuotojomis, mokiniams buvo sudarytos sąlygos pagal poreikius ruošti namų darbus mokykloje ir Pociūnėlių vaikų dienos centre. Įgyvendindama pirmo tikslo pirmąjį uždavinį, mokykla dalyvavo pradinių klasių projekte ,,Radviliškio r. bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“. 31% mokytojų dalyvavo konferencijoje ,,Socialinis ir emocinis ugdymas vaiko sėkmei“, kurią organizavo Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų  Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius. Lankantis mokytojų pamokose buvo vykdoma priežiūra, kaip vyksta mokinių individualios pažangos kėlimas, mokinių žinių ir gebėjimų įsivertinimas, vertinimas, individualios pagalbos teikimas pamokoje įvairių gebėjimų mokiniams pagal poreikį, kaip ugdymo procese mokytojai skatina mokinių vertinimą ir įsivertinimą, kaip gerinama mokinių nuotaika, savijauta keliant ugdymo kokybę. Buvo stebima ir analizuojama, kaip laikomasi mokykloje priimtų tvarkų ir aprašų, sistemų (,,Švietimo pagalbos mokiniams teikimo tvarka“, „Individualios pažangos stebėsenos sistema“, ,,Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo aprašas“, „Atsilikimo šalinimo planai“). Buvo skatinama mokinių savanorystė pamokose. Visa tai buvo aptariama su mokytojais individualiai, analizuojant mokytojų tarybos posėdžiuose, priimant nutarimus padėčiai gerinti. Mokytojų  tarybos posėdžiuose buvo išanalizuota švietimo pagalbos mokiniams teikimas, mokinių vertinimas, įsivertinimas, kiekvieno mokinio individuali pažanga, lankomumas, pagalbos teikimas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. Išanalizuoti NMPP rezultatai, su jais supažindinti mokiniai ir jų tėveliai (rūpintojai/globėjai); išanalizuoti PUPP rezultatai, supažindinti su jais mokiniai ir jų tėveliai (rūpintojai/globėjai). Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose ne kartą buvo analizuota mokinių pažanga ir lankomumas. Jeigu kurio nors mokinio pažanga dėl vienokių ar kitokių aplinkybių pablogėdavo, dalyko mokytojai, aptarę situaciją su klasės auklėtoju, mokiniu ir tėvais (rūpintojais/globėjais), rengė individualius planus mokinio atsilikimui šalinti.

Mokyklos vadovai iš viso stebėjo 57 mokytojų organizuotų pamokų. Iš viso per metus buvo organizuoti 8 mokytojų tarybos posėdžiai, kuriuose priimti 48 nutarimai.

Įgyvendinant pirmo tikslo antrą uždavinį (kurti mokymą(si) skatinančią aplinką), vadovaujantis mokyklos metiniu, ūkinės veiklos planais, buvo siekiama, kad mokyklos patalpos atitiktų Lietuvos higienos  normas HN. Lapkričio 11 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras atliko planinį mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo grupės patikrinimą, kurio metu pažeidimų nebuvo nustatyta, keliami reikalavimai atitiko higienos normas (tikrinimo aktai Nr.  (6-12 15.3.2) PA – 8779 ir Nr. (6-12 15.333) PA – 8780).

Kuriant mokymąsi skatinančią aplinką ir keliant mokinių mokymosi pažangą didelis dėmesys buvo skiriamas ugdymo(si) organizavimui kitose aplinkose. Mokytojai užsiėmimus vedė mokyklos muziejuje, miestelio parke, prie Pociūnėlių tvenkinio, išvykose (ypatingai karštuoju metų laiku). Vyko integruotos pamokos: biologijos ir sveikos gyvensenos, lietuvių kalbos ir istorijos. Taip pat į pamokas buvo kviečiami verslininkai, organizuojamos atviros pamokos. Vyko integruotos pamokos: sveikos gyvensenos, kurias vedė lektorius A. Š., Lietuvos blaivybės draugijos ,,Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas (vienos pamokos tema – ,,Elektroninės cigaretės – psichologinės plitimo priežastys“), ir  1–7 klasių mokinių pažintis su Palangos insektariumu, kurią pristatė insektariumo edukologė Jūratė Plungienė (pamokos metu mokiniai susipažino su nariuotakojais, ropliais ir varliagyviais). Mokyklos 5–10 klasių mokiniams birželio 17 d. skaityta paskaita ,,Burnos higiena“, kurios lektorė – burnos higienistė iš Vilniaus. Tikslingai buvo panaudojamos kultūros pasui įgyvendinti skirtos lėšos: organizuoti edukaciniai renginiai ,,Tradiciniai lietuvių liaudies žaidimai‘, ,,Krentanti žvaigždė“, ,,Viduramžių darbai ir pramogos medinėje pilyje“. Mokyklos bendruomenė aktyviai įsijungė į pasaulinę akciją ,,Pamoka lauke“. Tris dienas pagal mokyklos ugdymo planą vykdyta tiriamoji veikla, kuri buvo pristatyta birželio 5 dieną mokyklos mini konferencijoje. Pristatyme dalyvavo mūsų mokyklos bendruomenė, gerąja patirtimi dalinosi Alksniupių pagrindinės mokyklos mokytojų komanda. 

Antrajam tikslui pasiekti buvo sukurtas  bendravimo ir bendradarbiavimo  su tėvais (globėjais/rūpintojais) tvarkos aprašas, paramos ,,Kolega – kolegai“ modelis ir mokyklos informacijos sklaidos aprašas. Įgyvendinant antro tikslo uždavinį (stiprinti mokinių, tėvų, mokyklos darbuotojų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant kiekvieno mokinio ugdymo(si) pažangos), buvo sukurta  ir patvirtinta ,,Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos“ nauja redakcija. Sukurtas ir mokyklos mokytojų tarybai pristatytas paramos ,,Kolega – kolega“ modelis. Siekiama supratingų, gerų mokytojų, klasių auklėtojų, mokinių, kitų mokyklos darbuotojų, tėvelių (globėjų/rūpintojų) santykių. Į mokyklos veiklą tėveliai (globėjai/rūpintojai) vis aktyviau įsitraukia per mokykloje organizuojamas klasių valandėles, tėvų (globėjų/rūpintojų) visuotinius bei klasių auklėtojų organizuojamus susirinkimus, mokyklos savivaldą: Mokyklos tarybą, mokyklos tėvų komiteto veiklą, klasių tėvų komitetų veiklą. Dauguma tėvų (globėjų/rūpintojų) įsijungia į aktyvią veiklą, kartu su mokiniais dalyvaudami išvykose, projektuose, kūrybinėse dirbtuvėse, organizuojant atviras pamokas, jie padeda organizuoti įvairius mokyklos renginius arba juose aktyviai dalyvauja. Supratingai dalyvauja Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. Vyksta nuolatinis klasių auklėtojų bendradarbiavimas su klasėje dirbančiais mokytojais. Skatinama vaikų  savanorystė. Tėvai, bendradarbiaudami su klasių auklėtojais, mokytojais, sprendžia savo vaiko mokymosi ir elgesio problemas. Mokyklos darbuotojai padėjo mokyklai pasiruošti įvairiems renginiams, aktyviai dalyvavo Pociūnėliuose vykusiose Lenkų kultūros dienose. Daug renginių vyksta kartu su miestelio bendruomene (Užgavėnės, Kaziuko mugė, parodos, šventės, minėjimai ir kt.). Mokslo metų pabaigoje buvo suorganizuota Padėkos diena, kurios metu už dalyvavimą konkursuose, varžybose, olimpiadose, už pasiektus rezultatus, puikų lankomumą mokiniai apdovanoti diplomais, padėkos raštais (dalyvavo ir tėvai, svečiai, miestelio bendruomenė). Mokykla apdovanota Radviliškio rajono  savivaldybės mero padėka už ugdytinių pasiekimus konkursuose, šiuolaikiškos mokyklos kūrimą bei dalyvavimą telkiant mokyklos bendruomenę bei apdovanota ir Lietuvos Respublikos Seimo narės, Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės padėka už indėlį į bendrą Lietuvos švietimo kultūrą.

Mokinių pasiekimai 2019 m.

Mokiniai ir mokytojai ne tik aktyviai dalyvavo įvairiapusėje popamokinėje veikloje, bet ir džiugino laimėjimais. Mokyklos krepšinio komanda Baisogalos gimnazijoje vykusiose Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių 3x3 varžybose laimėjo III vietą. Mergaičių komanda Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų 2006 m. gimimo ir jaunesnių mergaičių tarpzoninėse kvadrato varžybose Rokiškio r. Juodupės gimnazijoje iškovojo III vietą. Lapkričio 19 d. Baisogalos gimnazijoje vykusiose Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių kvadrato varžybose berniukų komanda iškovojo II vietą, mergaičių – III vietą, mokiniai apdovanoti diplomais ir medaliais. Gegužės 3 d. Jonavos sporto arenoje vykusiose Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių šaškių finalinėse varžybose Radviliškio rajono garbę gynusi mūsų mokyklos komanda buvo septinta. Respublikiniame mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų konkurse ,,100-mečio Kalėdų eglė“ 5–8 klasių grupėje mokinė tapo nugalėtoja.

Lietuvos pradinių klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurse ,,Mano diena mokykloje“ sėkmingai dalyvavo mūsų mokyklos trečiokė ir užėmė II vietą. Baisogalos gimnazijoje vykusiose Lietuvos mokyklų žaidynių Radviliškio rajono kaimo mokyklų varžybose ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ mūsų mokyklos pradinių klasių komanda užėmė III vietą, komandai įteiktas diplomas, o visi jaunieji sportininkai apdovanoti medaliais. 5–6 klasių komanda Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ rajoninėse varžybose, kurios vyko Baisogalos gimnazijoje, iškovojo II vietą. Pradinių klasių mokinys dalyvavo Radviliškio rajono 4 klasių mokinių raštingiausio pradinuko konkurse (diktanto rašyme) „Tėviške, tėvyne… noriu aš pramokti margo tavo rašto“ Sidabravo gimnazijoje, buvo apdovanotas Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus padėka ir atminimo dovanėle. Radviliškio Lizdeikos gimnazijos kovo 20 d. organizuotame rajoniniame mokinių rašinių konkurse ,,Žodis mokyklai“ mūsų mokyklos devintokė užėmė I vietą (rašinys ,,Pati brangiausia mokykla“), apdovanota Radviliškio rajono švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus padėka, liudijančia, kad laimėta I vieta, ir atminimo dovanomis.  Kovo 28 d. mūsų mokyklos šaškininkų komanda kaimo vietovių šaškių varžybose iškovojo I vietą, mokiniai apdovanoti diplomais ir medaliais. Šiaulių profesinio rengimo centro kovo mėnesį organizuotame mokinių kūrybinių darbų konkurse ,,Mano svajonių profesija“ apdovanoti trys mūsų mokyklos mokiniai, kurie parašė puikius rašinius tema „Mano svajonių profesija“: tai dvi aštuntokės (II ir III vietos) ir dešimtokas (III vieta). Visi mokiniai apdovanoti organizatorių diplomais, įteiktos atminimo dovanos. Respublikiniuose edukaciniuose konkursuose ,,Olympis 2019 – Pavasario sesija“, kurie vyko kovo mėnesį, aktyviai dalyvavo mūsų mokyklos mokiniai. Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, pasaulio pažinimo, anglų kalbos, geografijos, istorijos, biologijos ir pasaulio pažinimo, chemijos užduotis atliko 35 mokiniai. 16 mokinių dalyvavo 4 konkursuose, 8 mokiniai – 3 konkursuose, 1 mokinys – 2 konkursuose, 9 mokiniai – 1 konkurse. Sėkmė lydėjo 32 mokinius. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros konkurse, kuriame 4 mokiniai laimėjo 4 pirmąsias vietas ir gavo 2 medalius. Matematikos konkurse 3 mokiniai užėmė antrąsias vietas, 1 mokinys užėmė trečiąją vietą. Pasaulio pažinimo konkurse 1 mokinys užėmė pirmąją vietą, 2 mokiniai trečiąją vietą ir 2 mokiniai antrąją. 5–10 klasių anglų kalbos konkurse 5 mokiniai užėmė pirmąsias vietas ir gavo vieną medalį. Matematikos konkurse 1 mokinys užėmė pirmąją vietą, 2 mokiniai antrąją, 2 mokiniai trečiąją vietas. Istorijos konkurse 2 mokiniai užėmė pirmąsias vietas, 1 mokinys antrąją vietą, 3 mokiniai trečiąsias vietas. Biologijos konkurse 1 mokinys užėmė pirmąją vietą, 3 mokiniai antrąsias ir 5 mokiniai trečiąsias vietas. Pasaulio pažinimo konkurse 1 mokinys užėmė pirmąją vietą, 2 mokiniai antrąsias ir 6 mokiniai trečiąsias vietas. Lietuvių kalbos ir literatūros konkurse 1 mokinys užėmė pirmąją vietą ir gavo medalį, 6 mokiniai užėmė antrąsias ir 7 mokiniai trečiąsias vietas. Chemijos konkurse 1 mokinys užėmė trečiąją vietą.

Rajoniniame 6-tų klasių mokinių konkurse ,,Laiškas vairuotojui“ šeštokė užėmė II vietą. Ji apdovanota Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus padėka bei Lietuvos policijos atminimo dovanomis. Valstybinės darbo inspekcijos balandžio mėnesį organizuotame respublikiniame projekte ,,Dirbsiu saugiai“ mūsų mokyklos penktokams ir šeštokams atiteko saugiausios klasės titulai. Mokiniai ir mokytojos, ruošusios mokinius, buvo apdovanoti Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padėkos raštais ir asmeninėmis dovanėlėmis, jiems skirta nemokama ekskursija į tarptautinį Palangos oro uostą. Rajoninėje biologijos olimpiadoje 6 klasės mokinys laimėjo III vietą. Tarptautinės ,,Kings“ olimpiados (lietuvių kalba) dalyviams spalio mėnesį įteikti kvalifikacinio etapo sertifikatai, kuriuos gavo 2 penktokai, 3 šeštokai ir 2 septintokai. Asociacijos ,,Lietuvos kredito unijos“ nacionaliniu lygiu organizuotame vaikų piešinių konkurse ,,Kartu mes galime daugiau“ pagrindinį prizą laimėjo 10 klasės mokinė. Lapkričio mėnesį vykusiuose respublikiniuose edukaciniuose konkursuose ,,Olympis 2019 – Rudens sesija“ už įvairių dalykų rezultatus I laipsnio diplomais ir medaliais apdovanoti 6 mokiniai, I laipsnio diplomais – 15 mokinių, III laipsnio diplomais – 12 mokinių. Dvi mokinės dalyvavo Radviliškio rajono mokinių ir mokytojų fotografijų konkurse ,,Šis kraštas man brangus“ ir buvo apdovanotos padėkomis bei atminimo dovanėlėmis. Respublikiniame konkurse ,,Giminės medis“ septintokei įteikta padėka. 6 klasės mokinė puokščių ir kompozicijų parodoje-konkurse ,,Kalėdinė fantazija 2019. Kalėdų šviesa“, organizuotame Radviliškio dailės mokyklos, apdovanota diplomu už kompoziciją ,,Vakarė žvaigždė“.

2019 metų mokinių pažangos rezultatai.

Mokslo metų pabaigoje 1–10 klasėse mokėsi 78 mokiniai:

1–4 klasėse mokėsi 26 mokiniai. Mokslo metus mokykloje aukštesniuoju lygiu baigė 7,69%, aukštesniuoju/pagrindiniu lygiu – 26,92%, aukštesniuoju/pagrindiniu /patenkinamu lygiu – 23,7%, pagrindiniu – 19,23%, pagrindiniu/patenkinamu lygiu – 19,23%, nepatenkinamu lygiu – 3,5% (2017–2018 m. m. aukštesniuoju lygiu baigė 11,5%, aukštesniuoju/pagrindiniu lygiu – 26,9%, aukštesniuoju/pagrindiniu/patenkinamu lygiu – 19,2%, pagrindiniu – 15,4%, pagrindiniu/patenkinamu lygiu – 23,2%, nepatenkinamu lygiu – 3,8% . Padidėjo mokinių skaičius, lyginant su praėjusiais mokslo metais, kurie mokosi aukštesniuoju/pagrindiniu lygiu. Mokinių mokymosi rezultatai geresni negu praėjusiais mokslo metais.

5–10 klasėse mokėsi 52 mokiniai. Mokslo metus 10–7 balais baigė 25%, 10–4 balais – 75 %  mokinių, nepatenkinamų įvertinimu mokiniai neturėjo. Mokinių mokymosi rezultatai geresni negu praėjusiais mokslo metais. Jei 2017–2018 m. m. 5–10 klasių mokinių vidutinis visų klasių metinis įvertinimas buvo 7,22, tai 2018–2019 m. m. – 7,54  (padidėjo 4,4 %).

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 6 mokiniai.

Lietuvių kalbos (gimtosios) patikrinimo rezultatai (žodžiu ir raštu): „9“ – 1, „8“ – 3, „7“ – 1, „6“ – 1, įvertinimų vidurkis – 7,7. Aukštesnysis lygis – 16,7%, pagrindinis – 66,7%, patenkinamas – 16,6%. Lietuvių kalbos patikrinimo rezultatai yra geresni lyginat su  2017–2018 m. m įvertinimais.

Matematikos patikrinimo rezultatai: „7‘“ – 1, „6“– 2, „4“ – 3, įvertinimų vidurkis – 5,17. Matematikos patikrinimo rezultatai atitinka mokinių metinius įvertinimus ir palyginus su 2017–2018 m. m. rezultatai yra geresni.

10 klasėje mokėsi 12 mokinių. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 11 mokinių, 1 mokinys nuo PUPP buvo atleistas.

Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP rezultatai: „9“– 1,  „8“– 1, „7“– 2, „6“– 4, „4“– 3, įvertinimo vidurkis – 6,1. Aukštesnysis lygis – 9,1 %, pagrindinis lygis – 27,3%, patenkinamas lygis – 63,6%. Lietuvių kalbos patikrinimo rezultatai atitinka mokinių metinius įvertinimus ir lyginant su 2017 m. pasiekimais yra geresni.

Matematikos PUPP rezultatai: „8“– 1, „7“– 1, „5“– 3, „4“– 6, įvertinimo vidurkis – 4,9, pagrindinis lygis – 18,2%, patenkinamas lygis – 81,8%. Matematikos PUPP rezultatai atitinka mokinių metinius įvertinimus. 2018–2019 m. m. rezultatai, palyginus su 2017–2018 m. m. rezultatais pagerėjo net 14,7 %.

PUPP rezultatai aptarti mokytojų taryboje, metodinėse grupėse. Su rezultatais supažindinti mokiniai ir jų tėvai.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas.

2019 m. NMPP dalyvavo 28 mūsų mokyklos mokiniai: 2 kl.– 7, 4 kl.– 5, 6 kl. – 9, 8 kl.– 8.

2 klasėje geriausiai sekėsi atlikti skaitymo užduotis. Lyginant su skirtingų vietovių ir mokyklų tipų pasiekimų vidurkiais mūsų mokyklos vidutiniškai surinktų taškų dalis sudaro 81,3%, o šalies pagrindinės mokyklos rezultatai vidutiniškai sudarė 80,5 %.

4 klasės skaitymo-teksto suvokimo rezultatai, lyginant su šalies pagrindinėmis mokyklomis (52,3 %), mūsų mokykloje geresni (mokyklos – 69,2 %). Pasaulio pažinimo rezultatai, lyginant su šalies pagrindinėmis mokyklomis (48,1 %), mūsų mokykloje geresni (mokyklos – 60,5%).

6 klasės mokinių, lyginant su šalies pagrindinėmis mokyklomis matematikos rezultatai geresni (mokyklos – 55,4 %, šalies – 39,5 %). Lyginant su šalies pagrindinėmis mokyklomis skaitymo rezultatai mūsų mokykloje geresni (mokyklos – 52,2%, šalies – 50,1%). Lyginant su šalies pagrindinėmis mokyklomis rašymo rezultatai mūsų mokykloje geresni (mokyklos – 45%, šalies – 43,6%). 

8 klasės mokinių pasiekimų įvertinimai apskaičiuoti naudojantis moderniosios testų teorijos (toliau – MTT) formulėmis. Mokyklos matematikos pasiekimų įvertinimų MTT taškų vidurkis – 481, šalies kaimo mokyklų – 474. Mokyklos gamtos pasiekimų įvertinimų MTT taškų vidurkis – 506, o šalies pagrindinių mokyklų – 485.

PUPP ir NMPP lygio rezultatai aptarti metodinėse grupėse. Su rezultatais supažindinti mokiniai ir jų tėvai.

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Mokykla vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies, pagrindinio ugdymo individualizuotas, pagrindinio ugdymo pritaikytas bei neformaliojo ugdymo programas. Teikiama specialiojo pedagogo, logopedo pagalba, mokinių vežimo paslauga.

Mokyklos ir vietos bendruomenės nariai nemokamai gali naudotis sporto aikštynu, sporto sale ir sporto inventoriumi.

4. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą.

Organizuodamas mokyklos veiklą, tobulindamas planavimą, siekiau užtikrinti veiksmingą mokyklos valdymą ir visų amžiaus tarpsnių, įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kokybę. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokinio individualios pažangos matavimui pamokoje pagal mokinio gebėjimus ir poreikius, bendrą klasės trimestro, metinio įvertinimo pažangą. Šie klausimai buvo aptariami mokytojų tarybos posėdžiuose, mokytojų metodinėje taryboje, metodinėse grupėse. 2018–2019 m. m. 5–10 klasių metiniai pažymiai pagerėjo 4.4% lyginant su 2017–2018 m. m. Mokiniams pagal poreikį buvo organizuojamos trumpalaikės konsultacijos, sudarytos sąlygos po pamokų paruošti namų darbus mokykloje, po kiekvieno trimestro buvo sudaromi ir aptariami individualūs planai atsilikimo spragoms pašalinti, glaudžiai bendradarbiaujant dalykų mokytojams su klasių auklėtojais, mokinių tėvais (globėjais/rūpintojais). Gerinau mokyklos bendruomenės mikroklimatą, priimdamas sprendimus, įsiklausyti į kiekvieno mokyklos bendruomenės nario pasiūlymus, pastabas, savivaldos organizacijų pageidavimus. Mokykloje dokumentų rengimui, atnaujinimui buvo sudaromos darbo grupės iš mokytojų, tėvų (globėjų/rūpintojų), mokinių. Darbo grupių rezultatas – parengtas ugdymo planas, užtikrinantis ugdymo kokybę ir lygias teises visiems mokiniams, tenkinantis mokinių poreikius ir atitinkantis mokyklos galimybes. Parengtas ir patvirtintas 2020 metams mokyklos veiklos planas. Atnaujinti dokumentai: mokyklos mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka (nauja redakcija), mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas (nauja redakcija), mokinių individualios pažangos stebėsenos sistema (nauja redakcija), pradinių klasių ir 5–10 klasių mokinių vertimo aprašai. Parengtas ir patvirtintas mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas. Paruoštas ir patvirtintas specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. Visi dokumentai yra paskelbti mokyklos internetinėje svetainėje, su jais susipažinę mokytojai, mokiniai, tėvai (globėjai/rūpintojai). Pasikeitus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymui, reikėjo atnaujinti mokyklos darbo apmokėjimo sistemą, iš naujo paruošti mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų krūvio sandaras, keisti darbo sutartis. Su dokumentais darbuotojai supažindinti, suderinta su mokyklos profesine sąjunga. Atnaujinau  mokinių maitinimo priežiūros komisiją įtraukdamas tėvų ir mokinių atstovus. Siekdamas užtikrinti mokyklos valgykloje gerą mokinių maitinimą, maisto kokybę, nuolat domiuosi virėjų darbu, komisijos darbu, operatyviai reaguoju į gautas pastabas dėl mokinių maitinimo. Inicijavau pradinių klasių mokytojų įsitraukimą į pradinių klasių projektą ,,Laikas kartu“, kurį organizavo Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius. 2019 m. pradėjome dalyvauti respublikiniame projekte ,,Sveikatiada“, kurį įgyvendina VšĮ ,,Tikra mityba“. Jame dalyvauja pradinių ir 5-10 klasių mokiniai. Daug dėmesio skyriau mokyklos ugdomajai aplinkai gerinti: atnaujintas geografijos kabinetas ir jame esanti IT  įranga (naujas kompiuteris, prijungtas  televizorius), iš pietų pusės visiems kabinetams įsigytos ir sumontuotos žaliuzės, atnaujinta ikimokyklinės ugdymo grupės aikštelė (įsigyti du lauko žaidimų komplektai), atnaujintas mokyklos aikštynas, įrengta viena nauja ir patobulintos esamos mokyklos edukacinės erdvės. Mokytojams pageidaujant ir mokytojų tarybai pritarus, vadovaujantis mokymo priemonių ir vadovėlių įsigijimo tvarka, mokytojai aprūpinti mokymo priemonėmis ir įranga mokinių ugdymui(si).

Organizuoti kokybiški kultūriniai renginiai: mokslo metų užbaigimo-padėkos šventė, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios minėjimai,  įsimintini etnokultūriniai renginiai: Kaziuko mugė, Užgavėnės.

Inicijavau nuolatinį informacijos apie mokyklos veiklą ir pasiekimus skelbimą mokyklos internetinėje svetainėje.

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė atliko mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui 2018–2019 m. m. buvo pasirinktas rodiklis 2.3.2. „Ugdymas mokyklos gyvenimu“ (2 sritis, tema 2.3. „Mokymosi patirtys“). Buvo siekiama nustatyti stipriąsias ir tobulintinas  mokyklos veiklos puses šioje srityje.

Išvados.

Stipriosios pusės:

1. Daugumos mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų, mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, geranoriškumu. Siekiama, kad kiekvienas mokinys ir mokytojas jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus.

2.Mokinių savivalda grindžiama dialogo ir tarimosi kultūra, mokinių teise inicijuoti bei kurti mokyklos gyvenimą.

3. Mokytojai tiki, kad kiekvienas mokinys gali padaryti pažangą, besimokydamas jų dėstomų dalykų.

4. Mokyklos interneto tinklapis prisideda prie gero mokyklos įvaizdžio formavimo.

5. Vyrauja teigiamas požiūris į mokymąsi.

Tobulintinos veiklos pusės:

1. Į mokyklos veiklas daugiau įtraukti tėvus.

2. Mokykloje reikia plėtoti atviras diskusijas.

3. Mokiniai ne visada laikosi mokyklos taisyklių.

Pasiūlymas dėl įsivertinimo srities pasirinkimo  2019–2020 m. m. – siūloma 3 sritis ,,Ugdymo(si) aplinkos’’. Tema  3.1. ,,Įgalinanti mokytis fizinė aplinka’’. Rodikliai:

3.1.1. Įranga ir priemonės.

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka.

3.1.3. Aplinkų bendrakūra.

Atsižvelgus į mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadas, darbo grupė pateikė rekomendacijas rengiant 2020 m. mokyklos veiklos planą.

6.  Problemos, susijusios su įstaigos veikla, ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

1. Daugėja mokinių tėvų, kuriems trūksta elementariausių socialinių įgūdžių. Reikalinga stiprinti pedagoginį tėvų švietimą vaikų ugdymo ir auklėjimo klausimais. Numatoma organizuoti diskusijas su tėvais ir mokytojais prie apvalaus stalo mokinių auklėjimo ir ugdymo(si) klausimais, kviesti specialistus, kurie galėtų patarti tėvams mokinių socialinių įgūdžių formavimo klausimais.

 2. Žemas mokinių raštingumas. Skirti daugiau dėmesio nuo pat pirmos klasės mokinių raštingumo kompetencijoms didinti.

3.Persirengimo kambariams prie sporto salės reikalingas patalpų remontas, pasenę ir susidėvėję dušai, dušų padėklai, maišytuvai, vamzdynai. Persirengimo kambarių remontas yra numatytas ir mokyklos remonto perspektyviniuose planuose. Kreiptasi į Radviliškio r. savivaldybės administraciją dėl lėšų skyrimo.

 

 

 

Direktorius                                                                                                       Anatolijus Gailiūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-232

 

 

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

1. Įstaigos pristatymas:

 

1.1. Kontaktinė informacija: Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija yra Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mokyklos kodas 190670720, adresas – Radvilų g. 6, Radviliškis, 82177, telefonas (8 422) 51 945, elektroninis paštas – [email protected]. Progimnazijos interneto svetainė yra www.kudirka.radviliskis.lm.lt. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija turi Aukštelkų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių. Adresas – Taikos g.12, Aukštelkų k., Aukštelkų seniūnija, Radviliškio r. savivaldybė, 82445. Skyriaus telefonas (8 422) 46 135.

 

1.2. Progimnazijos direktorė Rasa Dagienė, vadybinio darbo stažas 20 metų.

1.3. Įstaigos darbuotojai:

 

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

4

56

18

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

 

Paslaugų gavėjai

Laikotarpis

2019-01-01

2019-12-31

Mokiniai

645

638

Ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai

11

13

 

1.5. Finansavimo šaltiniai:

 

Finansavimo šaltiniai (tūkst. eurų)

Lėšos (tūkst. eurų)

1. Savivaldybės biudžetas

1235,95

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

333,28

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (Mokinio krepšelio lėšos ir lėšos skirtos spec. poreikių mokiniams)

900,67

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (teikiamų mokamų paslaugų lėšos)

2,00

2. Kiti šaltiniai

8,90

2.1. ES paramos lėšos

0,00

2.2. Valstybės biudžeto lėšos

0,00

2.3. Paskolos lėšos

0,00

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

8,90

 

1.6. Biudžeto išlaidos.

 

Išlaidų pavadinimas

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (AL)

1.2.

1.2.

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (SP)

Iš viso:

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (MK)

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (Dotacinės)

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

169,78

836,36

 

 

1006,14

Prekių ir paslaugų naudojimas

144,16

52,31

10,00

2,00

208,47

Mityba

3,89

 

10,00

 

13,89

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)

0,96

 

 

 

0,96

Ryšių paslaugos

0,41

2,16

 

 

2,57

Transporto išlaikymas

1,71

0,80

 

 

2,51

Apranga ir patalynė

 

 

 

 

0,00

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)

0,09

1,64

 

 

1,73

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos

12,82

 

 

 

12,82

Kvalifikacijos kėlimas

0,37

4,36

 

 

4,73

Ekspertų ir konsultantų paslaugos

 

 

 

 

0,00

Komunalinės paslaugos

67,78

 

 

 

67,78

Informacinės technologijos

4,53

12,32

 

0,58

17,43

Reprezentacinės

 

 

 

 

0,00

Kitos prekės ir paslaugos

16,09

13,89

 

1,42

31,40

Darbdavio socialinė parama pinigais

6,79

17,14

 

 

23,93

Mokinių pavėžėjimas

28,72

 

 

 

28,72

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

19,34

2,00

0,00

0,00

21,34

Kitos mašinos ir įrenginiai

3,00

 

 

 

3,00

Kompiuterinė programinė įranga

 

2,00

 

 

2,00

Negyvenamųjų pastatų įsigijimas

16,34

 

 

 

16,34

Iš viso:

333,28

890,67

10,00

2,00

1235,95

 

Atlikti remonto darbai, įsigytas pagrindinis inventorius, priemonės

Suma Eur

Darbus atliko

Mokytojų kambario remontas

300,00

Mokyklos darbininkai

Trijų kabinetų remontai

3300,00

Mokyklos darbininkai

Gamtos mokslų laboratorijos remontas 

1500,00

Mokyklos darbininkai

Aukštelkų skyriaus sporto sales grindų dažymas

200,00

Mokyklos darbininkai

Aukštelkų skyriaus elektros instaliacijos remontas

3590,00

UAB „Elektros šviesa“

Aukštelkų skyriaus vandens ir šildymo  vamzdynų remontas

1782,00

UAB „Regejus“

8 papildomų lauko stebėjimo kamerų ir vaizdo įrašymo įrenginio   įsigijimas

2125,00

UAB „Megaomas“

Lauko vazonų ir suolų įsigijimas

2521,32

G. Baleženčio firma „Tringala“

Mini kompiuterio staliukų įsigijimas

1550,00

UAB „Lantelis“

Įsigyti mokykliniai baldai

10745,81

-

Įsigyta kompiuterinė įranga

2000,00

-

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

 

2019 m. progimnazijos bendruomenė siekė trijų tikslų: tobulinti pamokos kokybę plėtojant iniciatyvumą ir kūrybingumą; telkti mokyklos bendruomenę asmeninėms mokinių kompetencijoms ugdyti; pritaikyti edukacinę aplinką mokinių sveikatinimui.

Pirmojo tikslo įgyvendinimui buvo numatyti du uždaviniai: gerinti išmokimą pamokoje kūrybiškai taikant ugdymo turinio integraciją bei siekti sąmoningo mokymosi per aktyvią mokinių veiklą. Visos numatytos priemonės buvo įgyvendintos. Pradinių klasių mokytojai jau antrus metus dalyvavo ŠMSM projekte „Informatika pradiniame ugdyme“, pamokose dirbo su robotukais „Blue-bot“, SMART lentomis, planšetėmis, virtuliais įrankiais Kahoot!,  Classdojo, 10Monkeys, Math World ir kt. Įgyvendinome integruotą projektą „Geocatching“, tęsiamas „Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos” įgyvendinimas šią programą taikant 5–6 klasėse. Spalio 11 d. įrengtoje naujoje gamtos mokslų laboratorijoje vyksta tiriamosios pamokos 1–8 klasių mokiniams. 2019 m. vestos 82 įvairios integruotos pamokos. Plėtodama ugdymo turinio integraciją, 2019 m. gruodžio mėn. mokykla tapo STEAM (science, technology, engineering, arts, maths) mokyklų tinklo nare. Laimėjus Švietimo mainų paramos fondo dotaciją,  spalio 3–5 d. Graikijoje vykusiame seminare „STEM ir demokratija“ dalytasi šiuolaikinių metodų taikymo praktikomis. 

Įgyvendindami susitarimą siekti sąmoningo mokymosi per aktyvią mokinių veiklą,  tobulinome mokinio pažangos į(si)vertinimo sistemą. 2019 m. balandžio 25 d. pedagogų komanda respublikinėje UPC ir ŠMSM parodoje ,,Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ pristatė autorinę knygelę skirtą 1-4 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos į(si)vertinimui.

 Organizuota 12 netradicinių ugdymo dienų. Didžiausio susidomėjimo sulaukė mokinių pasiūlytos „Savanorystės diena“ ir „Pilietiškumo diena“. Organizuota „Finansinio raštingumo diena“ išsivystė į bandomąjį ŠMSM ir „Lietuvos Junior Achievement“ projektą „Mano bendruomenė“. Europos paveldui skirtą dieną „Kultūros paveldas: pažink  ir pramogauk!“  organizuotose 9 išvykose po Lietuvos miestus 477 mokiniai  aplankė 25 kultūros paveldo objektus, o 50 mokyklos bendruomenės narių dalyvavo tradiciniame dviračių žygyje „Velomaratonas 2019“. Progimnazija plėtodama respublikinės „2019–2024 m. skaitymo skatinimo programos” įgyvendinimą organizavo 16 įvairių iniciatyvų: mokinių susitikimus su rašytojais, Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimą, praktikumus “Tylusis skaitymas” ir „Pabūkime senųjų knygų dailininku“, projektus “Seniausia, reikšmingiausia šeimos knyga, jos istorija”, ,,Mano gimtoji aplinka” , ,,Knygvežiukas veža 2019”,  parodą ,,Perskaitytų knygų receptai” ir pan. Įgyvendintos 3 naujos Aktyvių mokinių klubo akcijos: „Nusišypsok“, pilietiškumo-vienybės  akcija, skirta Pasaulio lietuvių metams paminėti  „Mes jėga“, „Matomas kelyje“. Kudirkaičių būrelio nariai taip pat organizavo tris naujus renginius mokyklos bendruomenei: meninę kompoziciją Trečiojo amžiaus universiteto nariams „Nepalaužtas balsas“, Lietuvos kudirkaičių būrelių narių sąskrydį Radviliškyje, akciją mokyklos bendruomenei ,,Metu tau skaitymo iššūkį“.

Siekdami tobulinti pamokos kokybę bei mokytojų profesines kompetencijas, pedagogai 485 dienas kėlė kvalifikaciją įvairiuose renginiuose. Vykdant laimėtą UPC projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, organizuoti šešių dienų mini mokymai mokytojams „Efektyvi klasės vadyba” ir „Mokymasis bendradarbiaujant”. Lapkričio 25-29 d. progimnazijoje vyko ugdymo patirties sklaidos renginys ,,Metodų mugė”, kurioje patirtimi dalijosi 53 progimnazijos mokytojai.

Antro tikslo, t. y. progimnazijos bendruomenės telkimo mokinių asmeninėms kompetencijoms ugdyti, siekėme integruodami prevencines programas, plėtodami socialinį-pilietinį ugdymą, skatindami bendruomeniškas iniciatyvas organizuojant kryptingą tėvų ir socialinių partnerių veiklą. Tęsėme 2017 m. pradėtą mokinių socialiniam-emociniam ugdymui skirtą Lions Quest programą. „Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai bendrąją programą“, įgyvendinome integruodami ją į mokomuosius dalykus bei neformaliojo švietimo veiklas.

Progimnazijoje plėtojamas socialinis-pilietinis mokinių ugdymas, atnaujintas savanoriškai atliekamos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas. Vykdytos 8 pilietiškumo akcijos: „Pyragų diena“, „Darom“, „Maisto bankas“, „Obuolys vietoj cigaretės“, „Matomas kelyje“, „Nusišypsok“, „Mes jėga“, ,,Metu tau skaitymo iššūkį“, „Tėvai mokyklai“. 14 mokinių tėvų vedė pamokas iliustruodami jas asmenine patirtimi ir profesinėmis įžvalgomis. Gautas 900 Eur finansavimas ir 25 gerai besimokantys ir garsinantys mokyklos vardą mokiniai dalyvavo vaikų vasaros stovykloje ,,Raskila“. Mokykloje organizuoti keturi nauji renginiai: ,,Nepalaužtas balsas“,  kudirkaičių būrelių narių sąskrydis, „Piratų diena mokykloje“, šeimos šventė „Mes-sportuojanti šeima“. Skatindami bendruomeniškas iniciatyvas, partnerystę plėtojame su 18 socialinių partnerių. 2019 m. bendruomenės ir partnerių renginys „Kudirknaktis“ sulaukė rekordinio 590 dalyvių skaičiaus. Aktyvių tėvų klubo iniciatyva Šiaulių gyvūnų prieglaudos augintiniams buvo paaukota ir padovanota apie 100 kg maisto.

Trečiam tikslui, kaip edukacinės aplinkos pritaikymo mokinių sveikatinimui, siekti numatėme aštuonias priemones. 2019 m. gruodžio 10 d. gautas leidimas atlikti technologijų pamokoms skirto pastato-sandėlio kapitalinį remontą ir su rangovu „DIG Baltieji rūmai“ pasirašyta darbų atlikimo sutartis. Suremontuota patalpa naujai įsteigtai priešmokyklinio ugdymo grupei, modernizuota gamtos mokslų laboratorija bei mokytojų kambarys. „Indigo miesto“ veikla plėtojama pagal atskirą parengtą veiklos planą. 2019 m. gruodžio 30 d. organizuota aštuntoji mokslinė-praktinė konferencija mokytojams „Sveikas mokytojas-sėkmingo ugdymo garantas“ sulaukusi dalyvių net iš 38 ugdymo įstaigų.

2019 m. balandžio 19 d. progimnazija įvertinta kaip gerosios praktikos pavyzdys įgyvendinant Radviliškio r. savivaldybės 2018–2019 metų kovos su korupcija programos priemonių planą.

Įgyvendinus mokyklos veiklos plane numatytas priemones, pasiekta, kad 2018–2019 m. m. bendras 5-8 kl. mokinių metinio pažangumo įvertinimas buvo 8,22, o 9-10 balais metiniai pasiekimai įvertinti net 14 proc. šių klasių mokinių (2019 m. birželio 26 d. mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. MP-4).

 

 

 

 

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

 

Progimnazijoje vykdomos šios programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir individualizuotos pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmos dalies ir individualizuotos pagrindinio ugdymo pirmos dalies bei neformaliojo vaikų švietimo programos. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus.

Mokykloje teikiama psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo bei visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pagalba. Mokiniai naudojasi sporto arena, aerobikos-šokių sale, edukacinio centro „Indigo miestas“ teikiamomis paslaugomis t. y. kompiuterizuotomis individualios ir grupinės veiklos vietomis, savarankiško darbo bei poilsio erdvėmis. Pagal nustatytą tvarką mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas, organizuojamas vežimas į mokyklą, veikia trys pailgintos dienos grupės. Nuo 2015 m. atliekami standartizuoti testai, o nuo 2017 m. vykdomi Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai.

Bendradarbiaujant su Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagogine psichologine tarnyba įvertinami mokinių specialieji ugdymosi poreikiai, teisės aktų nustatyta tvarka skiriamas specialusis ugdymas.

 

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

 

Nuo 2019 m. rugsėjo pirmosios įsigaliojo mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos antrojo etapo įgyvendinimo nuostatos. Su progimnazijos darbo taryba buvo suderinta ir 2019 m. gegužės 14 d. direktoriaus įsak. Nr. V-184/19 patvirtinta mokytojo pareigybės aprašymo nauja redakcija. Pasikeitus valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedo pakeitimo įstatymui, 43 mokytojams buvo parengtos, suderintos ir 2019 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. PM-60/19 patvirtintos individualios mokytojų krūvių sandaros. Parengta, su darbo taryba suderinta ir 2019 m. rugpjūčio 30 d. direkt. įsak. Nr. V-249/19 patvirtinta „Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašo“ nauja redakcija. Šių pakeitimų, sprendimų ir derinimų rezultatas: 2018 m. etatu dirbusių mokytojų buvo 43 proc., o 2019 m. jau 73 proc. Siekdama efektyviausio mokytojų etatinio darbo sistemos modelio antro etapo įgyvendinimo su Ugdymo plėtotės centru 2019 m. birželio 4 d. sudariau savanoriškos veiklos sutartį projekto „Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas“ įgyvendinimo konsultavimui (Šiaulių apskrityje).

2019 m. sausio 14 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-10/19 patvirtintas susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių. Balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-105/19 papildytas „Darbo apmokėjimo sistemos aprašas“, o gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-185/19 papildytos „Vidaus darbo tvarkos taisyklės“. Rugsėjo 18 d. patvirtintas „Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas“, su juo supažindinta bendruomenė.

Siekiant visas mokyklos erdves kuo efektyviau naudoti ugdymo tikslams, gamtos mokslų laboratorija įrengta taip, kad visi 1-8 klasių mokiniai gamtos mokslų pamokose eksperimentuotų bei atliktų praktikos darbus. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. išbandydami projekto „Integralaus gamtamokslinio ugdymo programa 5–8 klasėms“ mokymą, šią programą taikome ne tik penktokams, bet ir šeštokams. Progimnazijos mokymo ir mokymosi centras „Indigo miestas“ tęsia tikslinę, planuotą veiklą ir teikia informacines ir edukacines paslaugas bendruomenei. 

                      2019 m. kovo 1 d. galutinai suderintas ir įsigytas statinio-dirbtuvių interjero projektas, o spalio 18 d. – techninis projektas. Gruodžio 10 d. gautas leidimas atlikti pastato-sandėlio kapitalinį remontą su pastato paskirties pakeitimo remonto darbais. Su rangovu „DIG Baltieji rūmai“ pasirašyta darbų atlikimo sutartis Nr. SR-34.

Parengtas ir įgyvendinamas progimnazijos STEAM veiksmų planas (2019 m. vasario 7 d. direkt. įsak. Nr. V-42/19). Nuo 2019 m. vasario 23 d. dalyvaujama Lietuvos  STEAM mokyklų tinklo veikloje. Kūrybinės partnerystės plėtojamos su 18 socialinių partnerių. Aktyvių mokinių klubas 2019 m. vasario 5 d.  įgyvendino inicijuotą akciją „Nusišypsok“, gegužės 16 d. akciją „Mes jėga“, gruodžio 5 d. - „Matomas kelyje“. Progimnazijos kudirkaičių klubas organizavo 3 naujus renginius: „Metu tau skaitymo iššūkį“, „Nepalaužtas balsas“, Lietuvos kudirkaičių sąskrydis. 81 proc. mokinių ir 93 mokinių tėvų nurodo, kad mokiniai skatinami būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais, 95 proc. nurodo, kad mokomi bendradarbiauti, 75 proc. mokinių ir 81 proc. mokinių nurodo, kad mokomi nebijoti bandyti ir klysti, mokomi pažinti savo gabumus ir polinkius (2019 m. gruodžio 9 d. IQES Online vykdytos apklausos duomenys).

Spalio mėn. tirti 5-8 kl. 206 mokinių ir 238 tėvelių poreikiai socialinei pilietinei veiklai, nustatytos probleminės sritys. Parengtas ir 2019 m. gruodžio 18 d. direkt. įsak. Nr. V-373/19 patvirtintas