LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 „DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. 3D-851

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir išdėstau VII skyrių taip:

 

VII SKYRIUS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

80. Šis Taisyklių skyrius nustato užregistruotų vietos projektų paraiškų vertinimo sistemą, vertinimo principus, etapus ir turinį, pareiškėjų, VPS vykdytojos ir Agentūros teises bei pareigas vietos projektų paraiškų vertinimo metu.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO ETAPAI IR PRINCIPAI

 

Vietos projektų vertinimo etapai

 

81. Vietos projektų paraiškų vertinimas atliekamas taikant vietos projektų atrankos vertinimo sistemą.

82. Vietos projektų vertinimą, atskirais etapais, nurodytais Taisyklių 85 punkte, atlieka VPS vykdytoja ir Agentūra.

83. Vietos projektų paraiškų vertinimo pradžia: vertinimas pradedamas gavus ir užregistravus vietos projekto paraišką.

84. Vietos projektų paraiškų vertinimo pabaiga: Agentūros išvados dėl vietos projektų vertinimo ataskaitos patikrinimo pateikimo (toliau – išvada dėl PVA) VPS vykdytojai diena.

85. Vietos projektų vertinimą sudaro šie etapai:

85.1. vietos projektų paraiškų atrankos vertinimas. Šį vertinimą atlieka VPS vykdytojos darbuotojas (-ai) ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pabaigos. Į šį terminą įskaičiuotas prašymų pašalinti trūkumus siuntimo laikas. Šį vertinimo etapą sudaro:

85.1.1. vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas (pagal VPS vykdytojos nustatytus atrankos kriterijus);

85.1.2.  sprendimo VPS vykdytojos sudarytam vietos projektų atrankos komitetui (toliau – VPS vykdytojos PAK) dėl vietos projektų atrankos ir rezervinio vietos projektų sąrašo sudarymo / nesudarymo priėmimas;

85.2. vietos projektų paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas. Šis vertinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 50 darbo dienų nuo VPS vykdytojos PAK sprendimo, t. y. nuo Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės išsiuntimo Agentūrai dienos. Į šį terminą įskaičiuotas prašymų pašalinti trūkumus siuntimo laikas. Šį vertinimo etapą sudaro:

85.2.1. vietos projektų paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas, kurį atlieka VPS vykdytojos darbuotojas (-ai) ne ilgiau kaip per 40 darbo dienų;

85.2.2. vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų patikrinimas ir išvados dėl vertinimo ataskaitų patikrinimo pateikimas VPS vykdytojai, kurį atlieka Agentūra, ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų;

85.2.3. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio dėl galutinio sprendimo priėmimo Agentūroje (toliau – Agentūros PAK) organizavimas. Agentūros PAK turi būti organizuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teigiamos išvados, nurodytos 85.2.2 papunktyje, pateikimo VPS vykdytojai dienos. 

 

Vietos projektų vertinimo principai

 

86. Vietos projektų paraiškų vertinimą atliekantys VPS vykdytojos darbuotojai turi laikytis šių vietos projektų vertinimo principų:

86.1. nešališkumo – atlikti vietos projektų paraiškų vertinimo funkcijas tuomet, kai nėra interesų konflikto, užkertančio kelią nešališkai ir objektyviai atlikti savo pareigas. Jeigu VPS vykdytojos darbuotojui kyla interesų konfliktas, jis turi pateikti prašymą nušalinti. Prašymo nušalinti pateikimo tvarka ir prašymo nušalinti nepriėmimo sąlygos nustatytos Taisyklių 18.1.9.2 papunktyje;

86.2. sąžiningumo ir lygiateisiškumo – nediskriminuoti atskirų pareiškėjų ar teikti jiems privilegijų;

86.3. skaidrumo ir aiškios atsakomybės – pasirašyti vietos projektų paraiškų, kurių vertinimą atliko, vertinimo ataskaitas;

86.4. konfidencialumo – neatskleisti vietos projektų paraiškose, vietos projektų vertinimo ataskaitose, kitoje vietos projektų atrankos komiteto posėdžio medžiagoje pateiktos informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus informaciją, kuri yra viešai skelbiama VPS vykdytojos interneto tinklalapyje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO TURINYS

 

Vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas

 

87. Vietos projektų pridėtinė vertė (kokybė) vertinama pagal patvirtintame FSA nurodytus vietos projektų atrankos kriterijus ir pagal pareiškėjo pateiktą vietos projekto paraišką ir prie jos pridėtus dokumentus.

88. Vietos projektų pridėtinė vertė (kokybė) vertinama balais. Didžiausia galima surinkti balų suma turi būti 100. Laikoma, kad vietos projektas pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, jeigu vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu jam suteikiama ne mažiau kaip 60 balų.

89. Jeigu pateiktas integruotas arba dvisektoris vietos projektas, kiekviena jo sudėtinė dalis, skirta skirtingoms kvietime teikti vietos projektus nurodytoms VPS priemonėms ar jų veiklos sritims įgyvendinti, vertinama atskirai ir balai suteikiami atskirai (pvz., pateikiamas integruotas kaimo vietovių vietos projektas pagal dvi VPS priemones: „Socialinio verslo kūrimas“ ir „Mokymai“; tokiu atveju vietos projekto dalis, skirta socialinio verslo kūrimui, turi būti vertinama pagal vietos projektų finansavimo sąlygas, nurodytas socialinio verslo kūrimui; vietos projekto dalis, skirta socialinio verslumo mokymams, turi būti vertinama pagal vietos projektų finansavimo sąlygas, nurodytas mokymams; balai pagal vietos projektų atrankos kriterijus suteikiami atskirai socialinio verslo kūrimo daliai ir mokymų daliai). Laikoma, kad integruotas arba dvisektoris vietos projektas pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, jeigu vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu kiekvienos integruoto arba dvisektorio vietos projekto sudėtinės dalies atžvilgiu suteikiama ne mažiau kaip po 60 balų. Kiekviena integruoto arba dvisektorio vietos projekto sudėtinė dalis, skirta skirtingoms kvietime teikti vietos projektus nurodytoms VPS priemonėms ar jų veiklos sritims įgyvendinti, konkuruoja su visais pagal konkrečią VPS priemonę ar jos veiklos sritį pateiktais vietos projektais (įskaitant paprastus vietos projektus). Sprendimas pripažinti integruotą arba dvisektorį vietos projektą finansuotinu iš VPS įgyvendinti lėšų gali būti priimtas tik tuomet, jeigu kiekvienos integruoto arba dvisektorio vietos projekto sudėtinės dalies atžvilgiu priimamas sprendimas, kad ji yra finansuotina iš paramos VPS įgyvendinti lėšų.

90. Po vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo VPS vykdytoja sudaro du vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų sąrašus:

90.1. vietos projektų paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 60 balų, sąrašą;

90.2. vietos projektų paraiškų, surinkusių mažiau kaip 60 balų, sąrašą.

91. Vietos projektų paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 60 balų, sąrašas perduodamas vietos projektų tinkamumui vertinti.

92. Vietos projektų paraiškų, surinkusių mažiau kaip 60 balų, sąraše esantys vietos projektai laikomi nepakankamai kokybiškais ir nesukuriančiais pakankamai pridėtinės vertės siekiant VPS tikslų. Šiame sąraše esančių vietos projektų paraiškų vertinimas laikomas baigtu. Visus šiame sąraše esančius pareiškėjus VPS vykdytojos darbuotojai informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo sąrašo sudarymo, nurodydami konkretaus vietos projekto vertinimo rezultatų priežastis.

93. Pabaigus visų to paties kvietimo (pagal atskiras VPS priemones ir veiklos sritis) metu gautų vietos projektų atrankos vertinimą, nustatoma, ar visiems vietos projektams užtenka konkretaus kvietimo teikti vietos projektus biudžeto (pagal atskiras VPS priemones arba veiklos sritis) (toliau – kvietimo biudžetas) lėšų.

94. Jeigu visiems (pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu teigiamai įvertintiems) vietos projektams, užtenka konkretaus kvietimo biudžeto lėšų, vietos projektų paraiškų atrankos vertinimas laikomas baigtu. Visiems šiems pareiškėjams siunčiamas informacinis pranešimas, kuriame pateikiama informacija (informacinis pranešimas siunčiamas tokiu el. pašto adresu, kokį pareiškėjas yra nurodęs vietos projekto paraiškoje), patvirtinimas, kad jų vietos projekto idėja pripažinta sukuriančia pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų ir galėtų būti finansuojama iš paramos VPS įgyvendinti, jeigu bus išpildytos visos patvirtintame FSA nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos.

95. Jeigu visiems (pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu teigiamai įvertintiems) vietos projektams, neužtenka konkretaus kvietimo biudžeto lėšų, vietos projektų paraiškų atrankos vertinimas tęsiamas toliau:

95.1. sąraše esančios vietos projektų paraiškos surašomos į vietos projektų preliminarų pirmąjį prioritetinį sąrašą pirmumo tvarka pagal surinktą balų skaičių – nuo daugiausiai balų surinkusios vietos projektų paraiškos iki mažiausiai balų (bet ne mažiau kaip 60) surinkusios vietos projekto paraiškos;

95.2. vietos projektų preliminariame pirmajame prioritetiniame sąraše riba tarp finansuotinų ir nefinansuotinų vietos projektų nustatoma įvertinus, kiek iš kvietimo biudžeto lėšų gali būti paremta daugiausiai balų surinkusių vietos projektų paraiškų, t. y. nustatomas mažiausias vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteiktas balas, kurį surinkusioms visoms vietos projektų paraiškoms užtenka kvietimo biudžeto lėšų (toliau – pereinamasis balas). Vertinimo metu naudojami dviejų šaltinių duomenys: kvietimo biudžeto suma (Eur) pagal atskiras VPS priemones ar veiklos sritis ir preliminari (vietos projektų paraiškose nurodyta) prašoma paramos vietos projektams įgyvendinti suma Eur;

95.3. jeigu keliems vietos projektams, pateiktiems to paties kvietimo teikti vietos projektus metu, vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu skiriama ta pati (vienoda) balų suma ir ji yra žemiau pereinamojo balo, tačiau daliai vienodą balų skaičių surinkusių vietos projektų užtenka kvietimo biudžeto lėšų, VPS vykdytojos valdymo organas turi teisę nuspręsti sudaryti preliminarų antrąjį prioritetinį sąrašą pagal antrinius prioritetinius kriterijus – sudėlioti pirmumo tvarka visas vietos projekto paraiškas, surinkusias vienodą balų skaičių ir esančias žemiau pereinamojo balo, ir pripažinti dalį (kuriai užtektų kvietimo teikti vietos projektus) vietos projektų finansuotinais iš paramos VPS įgyvendinti lėšų. Pavyzdys: kvietimo teikti vietos projektus metu gauta 100 vietos projektų paraiškų; žemiausias pereinamasis balas, kurį surinkusiems vietos projektams pakanka kvietimo biudžeto lėšų, – 89, tačiau jį pasiekė (gavo 89 arba daugiau) tik 20 pareiškėjų; skyrus paramą šiems 20 pareiškėjų būtų panaudota tik 60 proc. kvietimo biudžeto lėšų; 35 vietos projektų pareiškėjai surinko vienodai – po 88 balus, o jų visų prašomos paramos suma viršija kvietimo biudžetą – sudaro 120 proc. viso kvietimo biudžeto lėšų; VPS vykdytojos valdymo organas nusprendžia sudaryti antrąjį prioritetinį sąrašą – sudėlioti pirmumo tvarka visas vietos projekto paraiškas, surinkusias po 88 balus. Antriniai prioritetiniai kriterijai taikomi prioriteto tvarka, t. y., jeigu pritaikius pirmąjį antrinį prioritetinį kriterijų vietos projektų sąrašas sudaromas taip, kad kvietimo biudžeto lėšų pakanka vienodą balų skaičių surinkusiems vietos projektams finansuoti, atranka pagal kitus antrinius kriterijus neatliekama. Antrasis preliminarus prioritetinis sąrašas turi būti sudaromas pagal šiuos antrinius prioritetinius kriterijus (reitinguojama pagal vietos projekto paraiškos duomenis, atsižvelgiant į priemonės turinį (jeigu pagal priemonę nėra numatyta kurti darbo vietų, atrankos kriterijai, susiję su darbo vietų kūrimu, neturi būti taikomi), balai netaikomi):

95.3.1. mažesnė prašoma paramos suma vienai darbo vietai (visam etatui) sukurti. Turi būti vertinamas santykis tarp vietos projekto paraiškoje prašomos paramos sumos (tinkamų finansuoti išlaidų) ir planuojamų sukurti darbo vietų skaičiaus. Pavyzdžiui, vietos projekto paraiškoje nurodyta prašoma paramos suma (tinkamos finansuoti išlaidos) sudaro 20 000 Eur, o pareiškėjas įsipareigoja sukurti ir išlaikyti 0,5 darbo vietos (etato); laikoma, kad prašomos paramos suma vienai darbo vietai (visam etatui) sukurti ir išlaikyti sudaro 40 000 Eur (šis antrinis prioritetinis kriterijus netaikomas, jeigu VPS priemone ar jos veiklos sritimi nėra kuriamos darbo vietos);

95.3.2. vietos projekto paraiškoje įsipareigojama sukurti daugiau darbo vietų (vertinama „sijojimo“ būdu, pvz., visuose 35 vietos projektuose, kurie surinko po 88 balus, numatyta kurti darbo vietas: viename įsipareigojama sukurti 4 darbo vietas, trijuose – po 3, dvidešimtyje – po 2 darbo vietas; likusiuose aštuoniuose – po vieną; likusio kvietimo biudžeto lėšų užtenka finansuoti vietos projektą, sukursiantį 4 darbo vietas, ir tris vietos projektus, sukursiančius po 3 darbo vietas; tačiau likusio kvietimo biudžeto lėšų neužtenka visiems po 2 darbo vietas sukuriantiems vietos projektams (tokių yra 20), dėl to jie vertinami pagal toliau esančius kriterijus;

95.3.3. vietos projekto tikslinė grupė – jauni žmonės (vertinama pagal vietos projekto paraiškos duomenis, papildomų dokumentų neprašoma);

95.3.4. vietos projektas yra dvisektoris (taikoma dvisektorėms VPS, tačiau netaikoma, jeigu pagal dvisektorių VPS kvietimą teikti paraiškas yra priimami tik paprasti vietos projektai);

95.3.5. vietos projektas yra integruotas (šis antrinis prioritetinis kriterijus netaikomas, jeigu buvo kviečiama teikti tik paprastus vietos projektus);

95.3.6. pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio (taikoma, kai prašoma paramos vietos projektui įgyvendinti iš EŽŪFKP) (siekiama didesnės ES paramos sklaidos);

95.3.7. pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EJRŽF 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio (taikoma dvisektorėms VPS, kai prašoma paramos vietos projektui įgyvendinti iš EJRŽF) (siekiama didesnės ES paramos sklaidos);

95.3.8. pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP ir EJRŽF 2007–2013 metų finansavimo laikotarpio (siekiama didesnės ES paramos sklaidos);

95.3.9. pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP 2007–2013 metų finansavimo laikotarpio (taikoma, kai prašoma paramos vietos projektui įgyvendinti iš EŽŪFKP) (siekiama didesnės ES paramos sklaidos);

95.3.10. pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EJRŽF 2007–2013 metų finansavimo laikotarpio (taikoma dvisektorėms VPS, kai prašoma paramos vietos projektui įgyvendinti iš EJRŽF) (siekiama didesnės ES paramos sklaidos);

95.3.11. prašoma mažesnės paramos sumos vietos projektui įgyvendinti.

96. Jeigu po pirmojo prioritetinio sąrašo įvertinimo ir antrojo prioritetinio sąrašo įvertinimo (jeigu toks buvo atliekamas):

96.1. neužtenka kvietimo biudžeto lėšų daugiau nei vienam vietos projektui, gali būti sudarytas rezervinių vietos projektų sąrašas arba pripažįstama, kad vietos projektams įgyvendinti nebus skiriama paramos dėl paramos VPS įgyvendinti lėšų trūkumo. Vietos projektų, įtrauktų į rezervinių vietos projektų sąrašą, tinkamumo vertinimas pradedamas tuo atveju, jeigu Agentūrai priėmus galutinį sprendimą dėl kitų to paties kvietimo pagal konkrečią VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį gautų vietos projektų lieka nepanaudotų kvietimo biudžeto lėšų;

96.2. pagal kvietimo biudžetą, vienam vietos projektui neužtenka ne daugiau kaip 50 proc. vietos projekto paraiškoje prašomos paramos sumos, VPS vykdytoja gali priimti sprendimą padidinti kvietimo biudžeto sumą trūkstama lėšų suma. Priimdama sprendimą dėl kvietimo biudžeto didinimo, VPS vykdytoja turi atsižvelgti į VPS planuotus ir su šiuo kvietimu, kurio biudžetą planuojama didinti, pasiekiamus VPS rodiklius pagal konkrečią VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį bei į konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities biudžeto lėšų likutį po padidinimo, t. y., ar liekančių lėšų pakaks kitiems vietos projektams, numatytiems pagal VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį.

97. Po visų to paties kvietimo metu gautų vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo VPS vykdytojos darbuotojai siūlo VPS vykdytojos PAK), kuris sudaromas ir veikia vadovaujantis Taisyklių 4 priedo nuostatomis, išbraukti šiuos vietos projektus, kuriems nepakanka kvietimo biudžeto lėšų, iš gautų vietos projektų sąrašo ir toliau neadministruoti arba patvirtinti rezervinių vietos projektų sąrašą.

98. Apie VPS vykdytojos priimtą sprendimą informuojami visi pareiškėjai, kurių vietos projektams nepakako kvietimo biudžeto lėšų.

99. Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė turi būti pateikta Agentūrai per 5 darbo dienas po visų VPS vykdytojos vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo pabaigos.

100. VPS vykdytoja per 5 darbo dienas po VPS vykdytojos PAK Agentūrai turi pateikti:

100.1. Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinę (pavyzdinę vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės formą parengia Agentūra). Privaloma pateikti informacija: VPS priemonė (-ės) ir (arba) veiklos sritis (-ys), pagal kurią (-as) gautos ir užregistruotos vietos projektų paraiškos; kvietimo Nr.; pareiškėjai; vietos projektų pavadinimai, vietos projektų paraiškų registracijos kodai; vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatai: vietos projektų paraiškos, kurioms skirta ne mažiau kaip 60 balų, ir vietos projektų paraiškos, kurioms skirta mažiau kaip 60 balų (sąrašai sudaromi pagal surinktą balų skaičių nuo daugiausiai iki mažiausiai skirtų balų); vietos projektų pirmasis prioritetinis sąrašas pirmumo tvarka pagal surinktą balų skaičių, nurodant, kuriems pareiškėjams siūloma skirti paramą, o kuriems – ne; taip pat vietos projektų antrasis prioritetinis sąrašas (jeigu buvo taikomas) pirmumo tvarka, nurodant, kuriems pareiškėjams siūloma skirti paramą, o kuriems – ne; taip pat vietos projektų rezervinis sąrašas, jeigu toks sudaromas;

101. VPS vykdytoja registruotu paštu, el. paštu [email protected], arba per Agentūros TERPAS pateikia Agentūrai Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės kopiją.

 

Vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas

 

102. Vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas – vietos projektų paraiškų vertinimo etapas, kurio metu nustatoma, ar vietos projekto paraiška (joje esanti informacija ir prie jos pridedami dokumentai) ir kita patikimuose informaciniuose šaltiniuose esanti informacija pagrindžia atitiktį tinkamumo sąlygoms ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimams, nurodytiems patvirtintame FSA, įskaitant vertinimą pagal tinkamumo sąlygas, susijusias su galimai neteisėtai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymu (kaip nurodyta Taisyklių 18.1.9.1 papunktyje), ekonominio gyvybingumo nustatymu (kaip nurodyta Taisyklių 23.1.5 papunktyje), atitikties ES konkurencijos teisei nustatymu (kaip nurodyta Taisyklių 29.3 papunktyje), pareiškėjų ir jų partnerių ankstesnių pažeidimų, susijusių su EŽŪFKP ir EJRŽF, fakto paneigimu arba patvirtinimu (kaip nurodyta Taisyklių 18.1.6 papunktyje), tinkamų finansuoti išlaidų vertinimu.

103. Vietos projektų paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimą atlieka VPS vykdytojos darbuotojas (-ai), vadovaudamasis Agentūros parengtais ir tvirtinamais tinkamumo vertinimo procedūrų aprašais ir klausimynais. Vertinimas atliekamas tik toms paraiškoms, kurioms pagal VPS vykdytojos pateiktą Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinę užtenka lėšų. Šio vertinimo metu pildomas Vietos projekto paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo klausimynas (toliau – klausimynas), kurio formą rengia ir tvirtina Agentūra.

104. Vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas pradedamas po VPS vykdytojos PAK sprendimo, t. y. nuo VPS vykdytojos Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės Agentūrai pateikimo dienos.

105. Galutinio sprendimo dėl vietos projekto paraiškos tinkamumo finansuoti priėmimas:

105.1. VPS vykdytoja, teigiamai ir neigiamai įvertinusi vietos projektų paraiškas, rengia kiekvieno vietos projekto PVA ir teikia jas Agentūros paskirtam darbuotojui patikrinti bei išvadai dėl PVA parengti. VPS vykdytoja gali teikti Agentūrai atskirų vietos projektų PVA, nelaukdama visų to paties kvietimo teikti vietos projektų paraiškas, vietos projektų paraiškų įvertinimo pabaigos;

105.2. Agentūros paskirtas darbuotojas, įvertinęs VPS vykdytojos pateiktą (-as) PVA gali:

105.2.1. prašyti papildomos informacijos, jeigu jos trūksta išvadai dėl PVA parengti;

105.2.2. prašyti patikslinti PVA, ištaisant trūkumus ar ją papildant;

105.2.3. patikrinti duomenis, esančius viešuosiuose registruose ir juos palyginti su PVA duomenimis;

105.2.4. pateikti neigiamą išvadą ir pareikalauti atlikti papildomą arba pakartotinį vertinimą, nurodydamas priežastis ir trūkumus bei nustatyti terminą, per kurį turi būti atlikti papildomo ar pakartotinio vertinimo veiksmai;

105.2.4. pateikti teigiamą išvadą dėl PVA.

106. Užbaigus PVA patikrinimą ir parengus išvadas dėl PVA, Agentūra vidaus procedūrose nustatyta tvarka teikia jas svarstyti Agentūroje sudarytam Agentūros PAK. Galutinis sprendimas dėl vietos projekto finansavimo priimamas Agentūroje. Agentūroje priėmus galutinius sprendimus dėl vietos projektų, kurie pripažįstami netinkamais finansuoti, Agentūra per 2 darbo dienas el. paštu informuoja VPS vykdytoją, kad ji pradėtų vertinti to paties kvietimo teikti paraiškas pagal konkrečią VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį vietos projektus iš rezervinio vietos projektų sąrašo (jeigu toks yra sudarytas), jeigu nors vienam vietos projektui pakanka kvietimo biudžeto lėšų (vertinimas pradedamas iš eilės pagal suteiktų balų skaičių, t. y. toliau eilėje esančio vietos projekto vertinimas nepradedamas, jeigu pirmajam eilėje esančiam vietos projektui nepakanka vietos projekto paraiškoje prašomos paramos sumos). Rezervinių vietos projektų vertinimas užbaigiamas, įvertinus visus to pateis kvietimo teikti vietos projektų paraiškas vietos projektus.

 

Prašymų ištaisyti trūkumus siuntimas

 

107. Jeigu atliekant vietos projektų vertinimą yra nustatoma trūkumų (pvz., neįmanoma tinkamai įvertinti atitikties atrankos kriterijui, trūksta informacijos įsitikinti dėl atitikties atrankos kriterijams, išlaidos neatitinka tinkamų finansuoti išlaidų sąrašo, nustatyto FSA, pateiktos bendra suma, t. y. nedetalizuotos pagal atskiras išlaidų eilutes, neatitinka komercinių pasiūlymų arba pagal juos netinkamai pasirinkta jų vertė), VPS vykdytoja pasiūlo pareiškėjui pašalinti trūkumus (numatytų išlaidų pakeitimai kitomis išlaidomis yra neleidžiami):

107.1. prašyme pašalinti trūkumus nurodoma, kokie trūkumai turi būti pašalinti, taip pat nurodomas nuo 5 iki 10 darbo dienų terminas atsižvelgiant į paklausimo turinį, reikiamos informacijos ar taisymų sudėtingumą. Terminas gali būti pratęstas neilgiau kaip 5 darbo dienoms ir tik tinkamai pagrįstais atvejais, kai vietos projekto paraiškos trūkumams pašalinti pareiškėjas turi pasitelkti trečiuosius asmenis, nesusijusius su vietos projekto paraiškos rengimu. Prašymas pašalinti trūkumus turi būti siunčiamas tokiu būdu, kokį pareiškėjas yra nurodęs vietos projekto paraiškoje;

107.2. jeigu pareiškėjas per VPS vykdytojos nurodytą terminą vietos projekto paraiškos turinio trūkumų nepašalina, pašalina netinkamai arba nepagrindžia, kad terminą būtina pratęsti, paraiška užbaigiama vertinama su esamais duomenis ir teikiama svarstyti į PAK:

107.2.1. jeigu vietos projekto paraiška pripažįstama netinkama atrankos vertinimo etapo metu, po visų to paties kvietimo metu gautų vietos projektų paraiškų vertinimo VPS vykdytojos darbuotojai siūlo VPS vykdytojos PAK išbraukti netinkamą vietos projekto paraišką iš vietos projektų paraiškų sąrašo ir toliau neadministruoti. Pareiškėjas apie VPS vykdytojos PAK sprendimą ir sprendimo priežastis informuojamas per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos;

107.2.2. jeigu vietos projekto paraiška pripažįstama netinkama tinkamumo finansuoti vertinimo metu, VPS vykdytoja teikia pripažinto netinkama finansuoti vietos projekto paraiškos vertinimo ataskaitą Agentūrai. Pareiškėjas apie Agentūros PAK priimtą sprendimą ir sprendimo priežastis informuojamas VPS vykdytojos per 2 darbo dienas nuo Agentūros pateiktos informacijos apie Agentūros PAK priimtą sprendimą.

 

Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatai

 

108. Agentūros PAK gali priimti šiuos sprendimus:

108.1. rekomenduoti skirti paramą. Nurodoma, kiek vietos projekto pridėtinės vertės balų skirta, kokia siūloma paramos suma (apvalinama iki sveikųjų skaičių) nustatyta vietos projekto paraiškos vertinimo metu;

108.2. rekomenduoti neskirti paramos. Nurodoma priežastis, kodėl rekomenduojama neskirti paramos. Galimos priežastys:

108.2.1. vietos projekto paraiška atmesta dėl to, kad vietos projektų atrankos vertinimo metu nesurinko mažiausio privalomo surinkti balų skaičiaus. Apie priimtą sprendimą pareiškėjus informuoja VPS vykdytoja;

108.2.3. vietos projekto paraiška atmesta dėl atitikties tinkamumo sąlygoms trūkumų;

108.2.4. vietos projekto paraiška atmesta dėl atitikties numatytiems įsipareigojimams trūkumų;

108.2.5. vietos projekto paraiška atmesta dėl to, kad VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete nėra likę paramos lėšų (apie priimtą sprendimą pareiškėjus informuoja VPS vykdytoja).

109. Agentūra per 2 darbo dienas po Agentūros PAK VPS vykdytojai el. paštu pateikia vietos projektų paraiškų, apsvarstytų Agentūros PAK sąrašą, nurodydama priimtą Agentūros PAK rekomendaciją.

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

AGENTŪROS METODINĖ PAGALBA VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO METU

 

110. Agentūra teikia šią metodinę pagalbą VPS vykdytojoms vietos projektų paraiškų vertinimo metu:

110.1. parengia vieningai visoms VPS vykdytojoms taikomą ir privalomą VPS įgyvendinimo procedūros aprašą, reikalingą vieningam vietos projektų administravimui užtikrinti;

110.2. parengia vieningai visoms VPS vykdytojoms taikomą ir privalomą vietos projektų vertinimo procedūros aprašą ir privalomus klausimynus;

110.3. kiekvienai VPS vykdytojai paskiria koordinuojantį darbuotoją, atsakingą už nuolatinės metodinės pagalbos teikimą vietos projektų vertinimo metu;

110.4. dalijasi gerąja projektų vertinimo patirtimi, susijusia su vietos projektų vertinimu;

110.5. periodiškai organizuoja susitikimus su VPS vykdytojomis ir aptaria probleminius klausimus, VPS įgyvendinimo problemas;

110.6. skelbia atrankos kriterijų, įskaitant jų detalizavimą, sąvadą, vadovaudamasi atrankos kriterijais, nurodytais VPS ir FSA. Sąvadas skelbiamas Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt;

110.7. VPS vykdytojos prašymu teikia informaciją apie viešuosiuose registruose esančią informaciją, reikalingą vietos projekto paraiškai įvertinti, prie kurios turi nemokamą prieigą. Jeigu viešuosiuose registruose esanti informacija, reikalinga vietos projektui įvertinti, yra prieinama ribotam naudotojų skaičiui (pvz., tik valstybės institucijoms) ir Agentūra turi galimybę ja naudotis, VPS vykdytojos prašymu Agentūra patikrina viešuosiuose registruose esančią informaciją ir ją pateikia VPS vykdytojai. VPS vykdytoja, prašydama Agentūros pateikti viešuosiuose registruose esančią informaciją, pateikia visų gautų vietos projektų, surinkusių reikiamą balų skaičių ir tinkamų vertinti, sąrašą, nurodydama, kokios informacijos reikia vietos projektų paraiškų atrankos vertinimui atlikti. Agentūra per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos pateikia VPS vykdytojai reikiamą informaciją;

110.8. savo iniciatyva, VVG tinklo prašymu arba VPS vykdytojų prašymu, jeigu to prašo ne mažiau kaip 1/3 VPS vykdytojų, organizuoja mokymus, susijusius su vietos projektų vertinimu.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KONTROLINIS VERTINIMAS

 

111. Vietos projektų paraiškų kontrolinis vertinimas – Agentūros atliekamas iš anksto atrinktų vietos projektų paraiškų pakartotinis vertinimas pagal FSA, taikomą konkrečiam kvietimui teikti vietos projektų paraiškas.

112. Vietos projektų paraiškų kontrolinis vertinimas atliekamas bet kuriame vietos projektų administravimo etape.

113. Vietos projektų paraiškų vertinimo kontrolinį vertinimą atlieka Agentūra, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 809/2014 60 str., Taisyklėmis ir Agentūros vidaus procedūromis.

114. Vietos projektų paraiškų kontrolinio vertinimo procesas susideda iš šių etapų:

114.1. vietos projektų paraiškų, kurioms bus atliekamas kontrolinis vertinimas, atrankos;

114.2. kontrolinio vietos projektų paraiškų vertinimo;

114.3. sprendimo dėl VPS vykdytojos atlikto vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo tinkamumo priėmimo.

115. Vietos projektų paraiškų, kurioms bus atliekamas kontrolinis vertinimas, imtis:

115.1. pradinė kontrolinio vertinimo imtis – ne mažiau kaip 5 proc. preliminariai nustatytų tinkamų finansuoti išlaidų pagal konkretų kvietimą teikti vietos projektus vienos VPS priemonės ar jos veiklos srities lygmeniu (pvz., vietos projektų paraiškų, pateiktų pagal tą pačią VPS priemonę, vertinimo metu nustatyta 100 000 Eur tinkamų finansuoti išlaidų, vadinasi pradinio kontrolinio vertinimo imčiai turi būti atrinkta tiek vietos projektų paraiškų, kad jų bendra nustatytų tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal tą pačią VPS priemonę siektų ne mažiau kaip 5 000 Eur);

115.2. galutinė kontrolinio vertinimo imtis:

115.2.1. jeigu pirmojo kontrolinio vertinimo metu nenustatoma vietos projektų paraiškų vertinimo klaidų – vietos projektų, kuriuose nerasta vietos projektų paraiškų vertinimo klaidų, skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. konkretaus kvietimo teikti vietos projektus atrankos vertinimo metu preliminariai nustatytų tinkamų finansuoti išlaidų;

115.2.2. jeigu vietos projektų paraiškų vertinimo klaidų nenustatoma tik po antrojo kontrolinio vertinimo – vietos projektų, kuriuose nerasta vietos projektų vertinimo klaidų, skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. konkretaus kvietimo teikti vietos projektų vertinimo metu preliminariai nustatytų tinkamų finansuoti išlaidų;

115.2.3. jeigu vietos projektų paraiškų vertinimo klaidų nenustatoma tik po trečiojo ar vėlesnio kontrolinio vertinimo – vietos projektų, kuriuose nerasta vietos projektų vertinimo klaidų, skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. konkretaus kvietimo teikti vietos projektų vertinimo metu preliminariai nustatytų tinkamų finansuoti išlaidų.

116. Kontrolinis vietos projektų paraiškų vertinimas dokumentuojamas, dokumentai saugomi Agentūros nustatyta tvarka.

117. Kontrolinio vietos projektų paraiškų vertinimo pabaigoje Agentūra informuoja VPS vykdytoją, kad kontrolinio vietos projektų vertinimo metu nustatyta vietos projektų vertinimo klaidų ir paprašo VPS vykdytojos jas ištaisyti, t. y. Agentūra nurodo, kokios vietos projektų vertinimo klaidos nustatytos, kokių taisomųjų veiksmų turi būti imamasi ir kokia turi būti taisomųjų veiksmų imtis (visų ar dalies vietos projektų paraiškų). Jeigu nustatyta vietos projekto paraiškos klaida yra sisteminė (sistemine laikoma ta klaida, kuri dėl savo pobūdžio gali būti aptikta likusioje vietos projektų paraiškų imtyje, kuriai kontrolinis vertinimas nebuvo taikomas), vietos projektų paraiškų vertinimo klaida turi būti taisoma visų vietos projektų paraiškų atžvilgiu (įskaitant tas, kurias VPS vykdytoja įvertino neigiamai).

118. Pagal Agentūros pateiktus nurodymus VPS vykdytoja atlieka vietos projektų paraiškų vertinimo taisomuosius veiksmus.

119. Agentūra, siekdama tinkamai įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 62 str. reikalavimus, nustačiusi vietos projektų vertinimo kontrolės ir patikrinimo sistemos trūkumų, atsižvelgdama į pasitaikančias VPS vykdytojų vietos projektų vertinimo klaidas, įtariamus ar nustatytus pažeidimus ir piktnaudžiavimo atvejus, rizikų vertinimo rezultatus, imasi veiksmų – nustato papildomas arba keičia esamas vietos projektų vertinimo valdymo ir kontrolės priemones (pvz., sustiprina Agentūros teikiamą metodinę pagalbą vietos projektų paraiškų vertinimo metu) ir apie tai informuoja Ministeriją.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                          Giedrius Surplys