HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-262 „DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 30 d. Nr. D1-172

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalies, 25 straipsnio 4 dalies, ir 30 straipsnio 5 dalies nuostatomis,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašą

2.1. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos  atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme vartojamas sąvokas.“;

2.2. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo parengia planavimo sąlygas (2 priedas) ir    raštu (kai pratęsiamas pagal iki 2014 m. sausio 1 d. išduotų planavimo sąlygų galiojimo terminas) ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje arba Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (kai išduodamos naujos planavimo sąlygos pagal nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusį teisinį reguliavimą) pateikia prašymus (1 priedas) kitoms institucijoms, kad šios pagal kompetenciją pateiktų planavimo sąlygas (2 priedas).“;

2.3. pakeičiu 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

5. Planavimo sąlygas išduodanti institucija planavimo sąlygas išduoda teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui, vadovaudamasi:“;

2.4. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Jeigu planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktu gali kreiptis į teritorijų planavimo valstybinės priežiūros instituciją su skundu dėl teritorijų planavimo proceso parengiamuoju etapu atliekamų procedūrų atitikties teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams.“;

2.5. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Išduotos bendrųjų planų, specialiojo teritorijų  planavimo dokumentų ir valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų planavimo sąlygos galioja viso teritorijų planavimo proceso metu ir, kol neprieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams,  bet ne ilgiau kaip 5 metus. Detaliojo plano planavimo sąlygos galioja viso teritorijų planavimo proceso metu  ir, kol neprieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams, bet ne ilgiau kaip 3 metus. Jei teritorijų planavimo procesas tęsiamas, planavimo sąlygų galiojimo terminą pagal motyvuotą planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens prašymą teritorijų planavimo procesui pabaigti motyvuotu sprendimu gali pratęsti planavimo sąlygas išdavusios institucijos (išskyrus Tvarkos aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytus atvejus). Planavimo sąlygų galiojimo terminas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip 2 kartus ir kiekvieną kartą ne ilgesniam kaip 2 metų terminui. Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki planavimo sąlygų galiojimo pabaigos, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, Tvarkos apraše ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas planavimo sąlygas išdavusias institucijas dėl planavimo sąlygų galiojimo termino pratęsimo. Išnagrinėjusi planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens prašymą kartu su pateikta informacija apie įvykusius planuojamos teritorijos ir jos gretimybių teritorijų planavimo ir statybos pokyčius ir priėmusi motyvuotą sprendimą dėl planavimo sąlygų galiojimo termino pratęsimo, planavimo sąlygas išdavusi institucija per 10 darbo dienų pratęsia planavimo sąlygų galiojimo terminą arba išduoda naujas planavimo sąlygas.

Kai planavimo sąlygų galiojimo terminas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka nebuvo pratęstas ir baigėsi teritorijų planavimo proceso parengiamajame ar rengimo etape, teritorijų planavimo procesas negali būti tęsiamas. Planavimo organizatorius turi teisę pradėti teritorijų planavimo procesą iš naujo Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

Kai planavimo sąlygų galiojimo terminas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka nebuvo pratęstas ir baigėsi teritorijų planavimo proceso baigiamajame etape (kai nesikeičia teritorijų planavimo dokumento uždaviniai), planavimo sąlygas išduodanti institucija Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais terminais nuo planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens motyvuoto prašymo institucijoje gavimo dienos išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti planavimo sąlygas. Planavimo sąlygos išduodamos ne ilgesniam kaip 2 metų terminui, kuriam pasibaigus planavimo procesas negali būti tęsiamas. Išdavus naujas planavimo sąlygas, turi būti kartojamos teritorijų planavimo dokumentų viešinimo, derinimo ir tikrinimo procedūros.“;

2.6. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Planavimo sąlygų išdavimo klaidų ištaisymo procedūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio nustatyta tvarka.“;

2.7. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Valstybės teritorijos bendrojo plano, valstybės teritorijos dalies bendrojo plano, savivaldybės bendrojo plano, savivaldybės dalies bendrojo plano ir detaliojo plano planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo pagal nustatytus teritorijų planavimo tikslus ir teritorijų planavimo dokumento uždavinius pateikia prašymus (1 priedas) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytoms institucijoms, kad šios per Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo gavimo dienos išduotų planavimo sąlygas (2 priedas).“;

2.8. pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Valstybės teritorijos specialiojo teritorijų planavimo dokumento, valstybės teritorijos dalies specialiojo teritorijų planavimo dokumento, savivaldybės specialiojo teritorijų planavimo dokumento ir savivaldybės dalies specialiojo teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo pagal nustatytus teritorijų planavimo tikslus ir teritorijų planavimo dokumento uždavinius pateikia prašymus planavimo sąlygas išduodančioms institucijoms, nurodytoms atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, kad šios per Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 5 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo gavimo dienos išduotų planavimo sąlygas.“;

2.9. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento, rengiamo kaip kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas planavimo organizatorius – Vyriausybės įgaliota institucija ar Seimo paskirta valstybės institucija, atsižvelgdama į teritorijų planavimo tikslus ir teritorijų planavimo dokumento uždavinius, pateikia prašymus (1 priedas) visoms ministerijoms ir institucijoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse bei savivaldybių, į kurias patenka planuojamos teritorijos, administracijos direktoriams, kad šie per Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą nuo planavimo organizatoriaus prašymo institucijoje gavimo dienos išduotų planavimo sąlygas (2 priedas).“;

2.10. pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento, rengiamo kaip specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, planavimo organizatorius – Vyriausybės įgaliota institucija ar Seimo paskirta valstybės institucija, atsižvelgdama į teritorijų planavimo tikslus ir teritorijų planavimo dokumento uždavinius, pateikia prašymus (1 priedas) visoms ministerijoms ir institucijoms, nurodytoms atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, bei savivaldybių, į kurias patenka planuojamos teritorijos, administracijos direktoriams, kad šie per Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą nuo planavimo organizatoriaus prašymo institucijoje gavimo dienos išduotų planavimo sąlygas (2 priedas).“;

2.11. pakeičiu Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo 2 priedo pastraipos „Pastabos“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trim egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai teritorijų planavimo proceso procedūros atliekamos, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 47 straipsnio 1 dalies nuostatomis), kurių vienas lieka teritorijų planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika