herbas

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AKTYVIAI SAVIVALDYBĖSE VEIKIANČIŲ JAUNIMO, su jaunimu dirbančių ORGANIZACIJŲ ir neformalių jaunimo grupių SĄRAŠO SUDARYMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. liepos 13 d. Nr. 2V-118 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) įgyvendina 1.2.3. priemonę „įgyvendinti  Nacionalinės  jaunimo  politikos  2021  metų  veiksmų  plano  priedo  1.1.1, 1.2.3.1.1.2, 1,1.3, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 ir 5.4.1. papunkčiuose nurodytas priemones“  ir siekdamas efektyvinti duomenų apie aktyviai savivaldybėse veikiančių jaunimo organizacijų teikimą: 

1.       tvirtinu Aktyviai savivaldybėse veikiančių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašo sudarymo rekomendacijas.

2.       Įpareigoju Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją specialistę Laimą Jasionytė informuoti savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorius apie patvirtintas Aktyviai savivaldybėse veikiančių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašo sudarymo rekomendacijas.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Jonas Laniauskas

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2021 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 2V-118 (1.4)

 

AKTYVIAI SAVIVALDYBĖSE VEIKIANČIŲ JAUNIMO, su jaunimu dirbančių ORGANIZACIJŲ ir neformalių jaunimo grupių SĄRAŠO SUDARYMO REKOMENDACIJOS

 

1.       Aktyviai savivaldybėse veikiančių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų (toliau – Organizacija) ir neformalių jaunimo grupių (toliau – Grupė) sąrašo sudarymo rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos) nustatomi aktyvių Organizacijų ir Grupių požymiai ir pateikiamos rekomendacijos dėl aktyviai savivaldybėse veikiančių Organizacijų ir Grupių sąrašo sudarymo.

2.       Rekomendacijose vartojamos sąvokos:

2.1.    Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai)

2.2.    Jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių.

3.       Jaunimo organizacija – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

4.       Su jaunimu dirbanti organizacija – juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu.

5.       Kitos Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

6.       Sudarant aktyviai savivaldybėse veikiančių Organizacijų ir Grupių sąrašą (toliau – Sąrašas), rekomenduojama Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriui surinkti informaciją apie Savivaldybėje veikiančių Organizacijų ir Grupių požymius.

7.       Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriui rekomenduojama įvertinti surinktą informaciją ir jos pagrindu nustatyti, ar Savivaldybėje veikianti Organizacija ir Grupė atitinka aktyviai savivaldybėse veikiančių Organizacijų ir Grupių požymius (toliau – Požymiai).

8.       Požymiai, pagal kuriuos rekomenduojama surinkti informaciją apie Savivaldybėje veikiančias Organizacijas ir (ar) Grupes):

8.1.    Organizacijos ir (ar) Grupės tinklalapis ir (ar) Facebook paskyra yra aktyvi (veikianti);

8.2.    Organizacijos ir (ar) Grupės atstovai reaguoja į jiems pateikiamas užklausas;

8.3.    Organizacija ir (ar) Grupė vykdo veiklas savivaldybės teritorijoje;

8.4.    Organizacija ir (ar) Grupė teikia iniciatyvas, projektus finansavimui gauti;

8.5.    Organizacija ir (ar) Grupė yra registruota Registrų centre;

8.6.    Organizacija ir (ar) Grupė yra registruota kaip nevyriausybinė organizacija;

8.7.    Organizacija ir (ar) Grupė dalyvauja Savivaldybės jaunimo organizacijos tarybos veikloje;

8.8.    Organizacija ir (ar) Grupė dalyvauja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovų rinkimuose;

8.9.    Organizacijos nuostatuose, įstatuose nurodytas vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu (jei Organizacija yra su jaunimu dirbanti organizacija).

9.       Savivaldybėje veikianti Organizacija ir (ar) Grupė laikoma aktyviai Savivaldybėje veikiančia Organizacija ir (ar) Grupė, jeigu ji atitinka bent 3 (tris) požymius iš šių Rekomendacijų 6 punkte įvardintų požymių. Jeigu Savivaldybėje veikianti Organizacija ir (ar) Grupė atitinka 2 (du) ir mažiau požymių, ji negali būti laikoma aktyviai Savivaldybėje veikiančia Organizacija ir (ar) Grupe.

10.     Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius vadovaudamasis surinkta informacija apie Savivaldybėje veikiančios Organizacijos ir (ar) Grupės požymius sudaro aktyviai Savivaldybėje veikiančių Organizacijų ir Grupių sąrašą (Rekomendacijų 1 priedas). Sąrašas sudaromas ir (ar) atnaujinamas pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą metus.

11.     Nustatant Savivaldybėje veikiančias Organizacijas ir Grupes, kurios galėtų būti aktyviomis Savivaldybėje veikiančiomis Organizacijos ir Grupėmis, savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriui rekomenduojama bendradarbiauti su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Savivaldybės jaunimo reikalų taryba (ypač – jaunimo atstovais), mokinių ir (ar) studentų savivaldomis, Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba, Atviraisiais jaunimo centrais ir (ar) erdvėmis ir kitais suinteresuotais asmenimis, galinčiais turėti informacijos apie Savivaldybėje veikiančias Organizacijas ir Grupes.

12.     Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Sąrašą (Rekomendacijų 1 priedas) Departamentui pateikia ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d. Departamentas gali kreiptis į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą dėl informacijos apie savivaldybėse aktyviai veikiančius nacionalinių jaunimo organizacijų padalinius pateikimo. Departamentas gavęs šiame punkte nurodytą informaciją ją apibendrina ir apibendrintą teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

13.     Informacija apie aktyviai savivaldybėse veikiančias Organizacijas ir Grupes vadovaujantis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus Sąraše ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos pateiktais duomenimis, skelbiama Departamento interneto svetainėje.

_____________________