LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1194 „DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVAMS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 28 d. Nr. V-399

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 8 punktą ir išdėstau jį taip:

8. Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 ir 5.2.2 papunkčiuose nustatytų kompetencijų vertinimą, vadovaudamasi šiuo aprašu ir jo priedu, atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Kitos aprašo 5 punkte nurodytos kompetencijos vertinamos konkurso valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigoms eiti metu.“

1.2. Pakeičiu priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo išduotos pretendentų kompetencijų vertinimo ataskaitos galioja 5 metus nuo jų išdavimo datos.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. birželio 29 dieną.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                                       Dainius Pavalkis

 


 

Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo priedas

 

Vadovavimo valstybinei ir savivaldybĖS švietimo įstaigai (išskyrus aukštąJĄ mokyklĄ) kompetencijų vertinimas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vadovavimo valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų (toliau – kompetencijos) vertinimo tikslas – objektyviai įvertinti asmenų, siekiančių  eiti švietimo įstaigų vadovų pareigas (toliau – pretendentas), kompetencijas.

 

2. Pretendentas turi atitikti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – aprašas) 4.1–4.8 papunkčiuose  nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

 

3. Vertinimas vykdomas, laikantis konfidencialumo, skaidrumo ir etiškumo principų.

 

4. Kompetencijos vertinamos etapais:

 

4.1. pirmasis kompetencijų vertinimo etapas: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (toliau – institucija) ir jos pasitelkti specialistai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų personalo vertinimo patirtį (toliau – vertintojas), vertina aprašo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 ir 5.2.2 papunkčiuose nurodytas kompetencijas. Šios kompetencijų dalies vertinimas nustatytas šiame priede;

 

4.2. antrasis kompetencijų vertinimo etapas: aprašo 5.1.5, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 ir 5.2.5 papunkčiuose nurodytos kompetencijos vertinamos konkurso valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigoms eiti metu, vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

5. Informacija apie pirmąjį kompetencijų vertinimo etapą skelbiama institucijos interneto svetainėje.

 

 

ii SKYRIUS

Pirmasis KOMPETENCIJŲ VERTINIMo etapas

 

6. Pretendentas, siekdamas įsivertinti pirmąją dalį kompetencijų, institucijai pateikia prašymą įvertinti jo kompetencijas, gyvenimo aprašymą, dokumentų, patvirtinančių, kad jis atitinka aprašo 4.2 ir 4.6 punktuose nustatytus reikalavimus, kopijas tiesiogiai, elektroniniu arba registruotu laišku. Dokumentų originalai, pateikiami, tiesiogiai teikiant dokumentus arba kompetencijų vertinimo dieną prieš vertinimą, ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

 

7. Pretendentų kompetencijų vertinimas organizuojamas pagal institucijos nustatytus grafikus. Vertinimo vieta ir laikas pretendentams pranešami elektroniniu paštu arba, jei tai neįmanoma, registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki vertinimo dienos. Tais atvejais, kai vertinimas turi įvykti greičiau, pretendentui apie vertinimo vietą ir laiką pranešama ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki vertinimo.

 

8. Skiriant vertinimo laiką, pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas (toliau – konkursas). Jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti jis turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos. Pretendentui nurodžius konkrečią konkurso datą, Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaita (toliau – vertinimo ataskaita) pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos.

 

9. Pretendentų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą sudaro įvairios užduotys, skirtos pretendento vertinamosioms kompetencijoms atskleisti.

 

10. Pretendentų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo vykdymas:

 

10.1. konkrečiam vertinimui sudaroma 3–4 vertintojų grupė, vieną pretendentą vertina ne mažiau kaip 2 vertintojai;

 

10.2. vertintojai stebi pretendentus įvairiose situacijose, siekdami nustatyti konkrečių vertinamų kompetencijų pasireiškimo laipsnį ir įžvelgti pretendentų vadovavimo švietimo įstaigai potencialą;

 

10.3. vertinimas vyksta institucijoje ne ilgiau kaip 4 valandas (į šį laiką neįskaitomas kognityvinio testo laikymo laikas) ir vykdomas 3–4 pretendentų grupėmis;

 

10.4. kognityvinis testas atliekamas institucijos nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku. Pretendentai, atvykdami atlikti kognityvinio testo, privalo turėti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Nepateikusiems šio dokumento, testo laikyti neleidžiama. Informaciją apie kognityvinio testo atlikimo sąlygas ir tvarką, kurių privalo laikytis pretendentai, teikia institucija;

 

10.5. institucijos parengtos užduotys, naudojamos vertinime, yra universalios ir nediferencijuojamos pagal atskirus švietimo įstaigų tipus. Vertinimo medžiaga ir užduotys viešai neskelbiamos;

 

10.6. vertinant pretendento kompetencijas, naudojami šie metodai:

 

10.6.1. interviu – individualus pokalbis pretendento kompetencijoms aptarti, remiantis jo patirtimi ir supratimu;

 

10.6.2. individualios ir grupinės vadovavimo užduotys, vaidmenų ir kiti pokalbiai;

 

10.6.3. kognityvinis testas bendriesiems mąstymo gebėjimams įvertinti;

 

10.7. siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, pretendento užduočių atlikimo žodžiu metu daromas skaitmeninis įrašas, kuris perkeliamas į kompiuterinę laikmeną ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

11. Vertintojai pagal vertinamas kompetencijas analizuoja visą vertinimo metu surinktą informaciją, apibendrina savo pastabas ir sutaria dėl vertinamųjų pretendento kompetencijų galutinio įvertinimo.

 

12. Kiekviena vertinamoji pretendento kompetencija priskiriama vienam iš 5 lygių, kurie išreiškiami balais:

 

12.1. 1 balas (labai silpnas lygis) – pretendentas nepasižymi kompetencijai priskiriamomis nuostatomis, žiniomis ir gebėjimais;

 

12.2. 2 balai (silpnas lygis) – pretendentas iš dalies pasižymi kompetencijai priskiriamomis nuostatomis, žiniomis ir gebėjimais; turi minimalų supratimą apie pagrindinius principus, procedūras, reikalingus veiksmingai veiklai;

 

12.3. 3 balai (pakankamas lygis) – pretendentas pakankamai pasižymi kompetencijai priskiriamomis nuostatomis, žiniomis ir gebėjimais, supranta ir naudoja pagrindinius principus, procedūras, reikalingus veiksmingai veiklai;

 

12.4. 4 balai (aukštas lygis) – pretendentas atitinka kompetencijai priskiriamas nuostatas, žinias ir gebėjimus, gerai išmano ir naudoja principus, procedūras, reikalingus veiksmingai veiklai;

 

12.5. 5 balai (labai aukštas lygis) – pretendentas visiškai atitinka kompetencijai priskiriamas nuostatas, žinias ir gebėjimus, labai gerai išmano principus, procedūras, reikalingus veiksmingai veiklai, ir sėkmingai juos naudoja. Demonstruoja nuodugnų supratimą, paremtą įžvalgomis plačiame kontekste.

 

13. Vertinimo ataskaitoje pateikiamas pretendento vertinamųjų kompetencijų priskyrimas lygiui, jų įvertinimas balais ir kompetencijų apibūdinimas. Vertinimo ataskaita pretendentui pateikiama per 15 darbo dienų po vertinimo dienos, išskyrus 8 punkte numatytą atvejį.

 

14. Pretendento kompetencijų įvertinimas galioja penkerius metus.

 

15. Pakartotinai dalyvauti kompetencijų vertinime asmuo gali, praėjus vieneriems metams nuo ankstesnio vertinimo. Švietimo ir mokslo ministrui pripažinus, kad šiame priede nustatyta kompetencijų vertinimo procedūra buvo pažeista, institucija pakartotinai kompetencijas įvertina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo švietimo ir mokslo ministro sprendimo priėmimo dienos.

 

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Dėl kompetencijų įvertinimo pretendentas gali per 10 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos gavimo dienos pateikti motyvuotą skundą institucijos vadovui. Skundui nagrinėti prireikus paskiriamas papildomas vertintojas(-ai), kuris įvertina pretendento vertinimo dokumentus, skaitmeninį įrašą ir kitą su vertinimu susijusią informaciją ir pateikia galutinę vertinimo išvadą. Skundas išnagrinėjamas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

 

17. Dėl kompetencijų vertinimo procedūrų, nustatytų šiame priede, galimo pažeidimo pretendentas gali per 10 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos gavimo pateikti motyvuotą skundą švietimo ir mokslo ministrui. Skundas išnagrinėjamas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į skundo tyrimo rezultatus, priima vieną iš šių sprendimų:

 

17.1. pripažinti, kad šiame priede nustatyta kompetencijų vertinimo procedūra nebuvo pažeista, o pretendento skundą atmesti;

 

17.2. pripažinti, kad šiame priede nustatyta kompetencijų vertinimo procedūra buvo pažeista, ir įpareigoti instituciją atlikti pakartotinį kompetencijų vertinimą.

 

18.  Kompetencijų vertinimo dokumentai ir skaitmeninis įrašas saugomi ne trumpiau kaip vienerius metus po ataskaitos pretendentui pateikimo.

 

19. Kompetencijų vertinimui organizuoti ir vykdyti naudojamos valstybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

_______________________________