LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

REZOLIUCIJA

DĖL STRATEGINĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ PARTNERYSTĖS ĮTVIRTINIMO

 

2021 m. sausio 5 d. Nr. XIV-150

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

įvertindamas istorinius, ilgalaikius, tarpusavio pasitikėjimu grįstus Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) saitus;

pripažindamas lemiamą JAV ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) vaidmenį užtikrinant saugumą ir stabilumą Europoje ir visame pasaulyje;

ypač vertindamas JAV Baltijos šalių okupacijos ir aneksijos nepripažinimo politiką, įtvirtintą Sumnerio Welleso 1940 m. liepos 23 d. deklaracijoje;

akcentuodamas tvirtą Lietuvos paramą demokratinėms vertybėms, taikai ir saugumui, kurių siekiama per Lietuvos narystę NATO, Europos Sąjungoje (ES), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje ir Jungtinėse Tautose;

pažymėdamas, kad Lietuva yra atsakinga NATO valstybė narė, tvirtai laikosi įsipareigojimo gynybos reikmėms skirti 2 procentus bendrojo vidaus produkto (BVP), prisideda prie saugumo užtikrinimo regione ir pasaulyje, dalyvaudama tarptautinėse misijose ir operacijose, imdamasi lyderystės demokratijos plėtros, energetinio ir kibernetinio saugumo srityse ir išreikšdama pasirengimą organizuoti NATO valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimą Vilniuje 2022 metais;

pabrėždamas, kad JAV yra svarbiausia strateginė partnerė ir sąjungininkė užtikrinant Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių saugumą, stabilumą ir gerovę, o jos karinė galia – pagrindinis veiksnys užtikrinant NATO gynybą ir atgrasymą Baltijos jūros regione;

pažymėdamas kertinę JAV paramą Rytų partnerystės šalių – Ukrainos, Sakartvelo, Moldovos ir Baltarusijos – demokratiniam vystymuisi;

įsipareigodamas įtvirtinti strateginę partnerystę su JAV gynybos srityje ir siekti nuolatinio JAV karinių pajėgų buvimo Lietuvoje;

garantuodamas Lietuvos įsipareigojimą aktyviai prisidėti prie NATO strateginės koncepcijos nuostatų įgyvendinimo ir jų stiprinimo, atsižvelgdamas į Lietuvoje dislokuojamų sąjungininkų pajėgų poreikius, įskaitant aprūpinimą reikiama infrastruktūra,

patvirtina, kad Lietuva įsipareigoja atsakingai narystei NATO, didindama kiekvienais metais gynybai skiriamą BVP dalį, kad 2030 metais būtų pasiekta 2,5 procento šalies BVP, modernizuodama ginkluotąsias pajėgas ir prisidėdama prie tarptautinių sąjungininkų operacijų;

išreiškia tvirtą valią įgyvendinti priimančiosios šalies paramos įsipareigojimus, sudaryti tinkamas karinio rengimo sąlygas Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų kariams, plėtoti poligonų infrastruktūrą, siekiant paskatinti sąjungininkus organizuoti bendras pratybas mūsų regione;

siekia išlaikyti ilgalaikę ir nuoseklią JAV paramą Baltijos valstybių pajėgumams plėtoti, ragina JAV Kongresą palaikyti ir stiprinti Baltijos valstybių saugumo paramos iniciatyvą, kuri leistų sėkmingai įgyvendinti Baltijos valstybių regioninius projektus naudojant tam siūlomas JAV finansines priemones;

remia išrinktojo JAV Prezidento Joe Bideno iniciatyvą dėl Demokratijų vadovų susitikimo (angl. Democracy Summit) 2021 metais, kuris paskatintų pasaulio demokratijų vadovus susitelkti vieningam atsakui į autokratijų keliamus iššūkius, siekiant laisvų ir demokratinių rinkimų Baltarusijoje;

atkreipia dėmesį į tai, kad Europos ir JAV bendradarbiavimas yra transatlantinio saugumo ir klestėjimo pagrindas, kuriuo yra suinteresuotos abi pusės, todėl Lietuva kartu su JAV yra pasirengusi toliau stiprinti transatlantinius ryšius, NATO matomumo ir karinio atgrasymo bei gynybos laikysenos priemonių stiprinimą, platesnę europinę ir transatlantinę integraciją, spartesnę NATO plėtrą į Ukrainą ir Sakartvelą ar kitas narystės NATO siekiančias šalis partneres;

pažymi, kad pamatinių NATO vertybių – laisvės ir demokratijos, daugiašališkumo, žmogaus teisių, demokratinių vertybių ir teisės viršenybės – puoselėjimas stiprina NATO politinę vienybę ir sanglaudą, ir teikia siūlymą steigti NATO Demokratijos atsparumo kompetencijos centrą Lietuvoje;

remia Europos Sąjungos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su JAV stiprinimą, siekiant esamų prekybos trukdžių panaikinimo bei naujų prekybos ir investicijų susitarimų, stiprinant abipusį bendradarbiavimą dėl standartų ir technologijų, skatina bendromis ES ir JAV pastangomis stiprinti tarptautinės prekybos sistemą ir kovoti su pasaulinės prekybos iškraipymu bei su rinkos ekonomika nesuderinama praktika;

įsipareigoja, kad Lietuva ir toliau aktyviai prisidės prie Jungtinių Tautų iniciatyvų ginklų kontrolės, neplatinimo ir nusiginklavimo srityse, stiprinant kovą su teroristinėmis organizacijomis ir kitais nusikalstamais nevalstybiniais veikėjais;

pabrėžia, kad Lietuva sieks dar labiau sustiprinti bendradarbiavimą su JAV energetinio, kibernetinio saugumo ir kitų hibridinių grėsmių užkardymo srityse ir aktyviai palaikyti JAV ir trijų Baltijos valstybių nuolatinį dialogą transatlantinės energetikos partnerytės (P-TEC) klausimais, siekiant Lietuvos energetinės nepriklausomybės, energetinio saugumo ir energetinės infrastruktūros vystymo tikslų;

patvirtina, kad Lietuva tęs kovą su priešiškų valstybių vykdomomis dezinformacijos ir propagandos kampanijomis ir, bendradarbiaudama su JAV, imsis aktyvių ir nuoseklių veiksmų siekiant atskleisti klaidinančią ir piktavališką informacinę veiklą, užkirsti kelią dezinformacijos sklaidai, nustatyti jos šaltinius ir pateikti tikrovę atitinkančius faktus;

reiškia paramą ir solidarumą JAV pozicijai dėl to, kad 5G ryšio infrastruktūra ES ir NATO valstybėse narėse būtų plėtojama dalyvaujant tik patikimiems ir transatlantinio saugumo kriterijus atitinkantiems gamintojams;

patvirtina Lietuvos paramą Trijų jūrų iniciatyvai, kuri prisidės prie svarbių transporto, energetikos ir skaitmenizavimo projektų įgyvendinimo, padės sutelkti šiems projektams įgyvendinti reikalingą svarbiausių ES partnerių dėmesį ir finansavimą, taip pat įtraukti į šią iniciatyvą asocijuotas Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalis;

užtikrina, kad Lietuva aktyviai prisidės prie Europos Sąjungos saugumo stiprinimo, formuodama ir įgyvendindama ES bendrąją saugumo ir gynybos politiką, remdama NATO papildančias ir transatlantiniams partneriams dalyvauti atviras iniciatyvas;

pažymi, kad skatins glaudesnį Lietuvos ir JAV dvišalį bendradarbiavimą žmogiškųjų ryšių, politinių partijų, parlamentinėje, ekspertų grupių, akademinėje, mokslo ir tyrimų, pažangiųjų technologijų ir inovacijų, universitetinių ir studijų mainų programų, visuomenės informavimo priemonių srityse, taip pat plės Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų atstovavimą JAV;

pabrėžia, kad Lietuva buvo, yra ir išliks patikima JAV partnerė pasaulyje, Europoje ir Baltijos jūros regione.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                       Viktorija Čmilytė-Nielsen