r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. birželio 26 d. Nr. T-181

Naujoji Akmenė

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 6 punktu, 69 straipsniu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Sudaryti Akmenės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui šios sudėties:

              Gedas Adomaitis Savivaldybės tarybos narys (Savivaldybės paskirtas atstovas);

              Inga Borusienė, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė (Savivaldybės įstaigos atstovas);

Daiva Gricienė, Akmenės rajono Ventos gimnazijos direktorė (Savivaldybės įstaigos atstovas);

              Linas Lileikis, Savivaldybės tarybos narys (Savivaldybės paskirtas atstovas);

Ingrida Sakalauskienė, Savivaldybės tarybos narė (Savivaldybės paskirtas atstovas);

Rasa Statkuvienė, Savivaldybės administracijos Kruopių seniūnijos seniūnė (Savivaldybės įstaigos atstovas);

Mantas Mačius, Akmenės rajono sporto klubo „Akmeninis kumštis“ prezidentas (visuomeninės organizacijos atstovas);

Genovaitė Sakavičienė, Naujosios Akmenės trečio amžiaus universiteto prorektorė (visuomeninės organizacijos atstovas);

Vilija Žutautienė, Sablauskių kaimo bendruomenės „Žiburys“ pirmininkė (visuomeninės organizacijos atstovas).                     

2.      Paskirti:

2.1.  Liną Lileikį Akmenės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininku,

2.2. Ingą Borusienę Akmenės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininko pavaduotoja.

3.      Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatus (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Vitalijus Mitrofanovas                                        

           

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                              Akmenės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                              2023 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-181  

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS

TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Akmenės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Akmenės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos (toliau – Sveikatos taryba) sudėtį, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką. Tai yra savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos.

2.      Sveikatos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

3.      Sveikatos tarybos veiklos programa (jei reikia) yra finansuojama iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

4.      Sveikatos tarybos veiklą techniškai aptarnauja Savivaldybės administracija.

 

II SKYRIUS

SVEIKATOS TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5.      Pagrindinis Sveikatos tarybos uždavinys yra koordinuoti Savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą, nustatyti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus bei atlikti kitas funkcijas, priskirtas pagal Sveikatos tarybos veiklą reglamentuojančius įstatymus bei Sveikatos tarybos nuostatus.

6.      Vykdydama pagrindinį uždavinį Sveikatos taryba atlieka šias funkcijas:

6.1. gauna ir renka informaciją iš Savivaldybės ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių

ir tarptautinių organizacijų, reikalingą nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti, ją analizuoja;

6.2.     bendradarbiauja su Savivaldybės ir valstybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.3.     vertina, kaip vykdomos sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonės Savivaldybės įstaigose ir organizacijose;

6.4.     nustato Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo prioritetus ir vertina pateiktus projektus (juos aprobuoja).

6.5.     teikia informaciją ir pasiūlymus sveikatinimo klausimais Savivaldybės ir valstybės institucijoms, įstaigoms, visuomenės informavimo priemonėms, nevyriausybinėms organizacijoms;

6.6.     rengia Sveikatos tarybos veiklos programą, veiklos ataskaitą.

6.7.     atlieka kitas funkcijas, priskirtas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą, kitus įstatymus ir šiuos nuostatus.

 

III SKYRIUS

SVEIKATOS TARYBOS TEISĖS

 

7.      Sveikatos taryba turi teisę:

7.1.     jos kompetencijai skirtais klausimais gauti iš Savivaldybės ir valstybės institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą veiklą reglamentuojančių įstatymų ir šių nuostatų numatytoms funkcijoms vykdyti;

7.2.     teikti siūlymus Savivaldybės tarybai, merui ir Savivaldybės administracijai visuomenės sveikatos prevencijos srityse;

7.3.     kviesti į Sveikatos tarybos posėdžius Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, Savivaldybės įstaigų ir kitų institucijų atstovus, sprendžiant rajono gyventojų sveikatos gerinimo klausimus;

7.4.     lankytis Savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose ir organizacijose, domėtis vaikų, moksleivių, darbuotojų sveikatos saugos ir stiprinimo sąlygomis bei sveikatos priežiūros prieinamumo gyventojams klausimais;

7.5.     dalyvauti Savivaldybės ir šalies renginiuose, skirtuose visuomenės sveikatos priežiūrai, profilaktikai;

7.6.      skleisti informaciją apie savo veiklą.

 

IV SKYRIUS

SVEIKATOS TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8.      Savivaldybės taryba sudaro Sveikatos tarybą, skiria jos pirmininką, pirmininko pavaduotoją, tvirtina  nuostatus.

9.      Sveikatos taryba sudaroma Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

10.   Sveikatos tarybą sudaro: 1/3 Savivaldybės tarybos paskirtų asmenų, 1/3 Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų.

11.   Jei Sveikatos tarybos narys negali eiti nario pareigų (atsistatydina, atšaukiamas, suserga, miršta, kt.) jis pakeičiamas – iki kadencijos pabaigos paskiriamas kitas asmuo.

12.   Sveikatos tarybos nariai turi vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto ir, esant jo grėsmei, nedelsdami informuoti apie tai Sveikatos tarybos pirmininką ir narius ir nusišalinti nuo pareigų atlikimo, konfidencialią informaciją naudoti tik pareigų Sveikatos taryboje atlikimo tikslais ir jos neskleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

13.   Sveikatos tarybos sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Sekretorius neturi Sveikatos tarybos nario teisių.

14.   Sveikatos tarybos darbą organizuoja ir jam vadovauja Sveikatos tarybos pirmininkas. Kai Sveikatos tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Sveikatos tarybos pirmininko pareigas laikinai eina ir posėdžiui vadovauja Sveikatos tarybos pirmininko pavaduotojas.

15.  Sveikatos tarybos pirmininkas:

15.1.  organizuoja Sveikatos tarybos darbą, jai vadovauja, veikia  Sveikatos tarybos vardu, atsako ir atsiskaito už jos veiklą;

15.2.  kasmet rengia metinį Sveikatos tarybos veiklos planą;

15.3.  organizuoja plano vykdymo vertinimą ne rečiau kaip du kart per metus;

15.4.  pasirašo Sveikatos tarybos vardu siunčiamus dokumentus, posėdžių protokolus, sprendimus, bendradarbiavimo sutartis ir kitus dokumentus;

15.5.  organizuoja sprendimų įgyvendinimo kontrolę;

15.6.  šaukia Sveikatos tarybos posėdžius, rengia posėdžių darbotvarkes;

15.7.  sprendžia Sveikatos tarybos narių nusišalinimo klausimą;

15.8.  informuoja Savivaldybės tarybą apie Savivaldybėje vykdomą prevencinę veiklą: visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, ligų profilaktikos priemones.

16.  Tarybos pagrindinė veiklos forma yra posėdžiai. Posėdžiai yra vieši.

17.   Sveikatos tarybos sprendimai priimami Sveikatos tarybos posėdyje atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Sveikatos tarybos narių balsų dauguma ir įforminami protokolu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Sveikatos tarybos pirmininko (jo nesant – Sveikatos tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.

18.   Posėdžio protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Sveikatos tarybos  sprendimu per posėdį gali būti daromas garso įrašas. Posėdžio rezultatai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

19.   Posėdžiai rengiami pagal poreikį, bet ne mažiau nei 3 kartus per metus. Apie posėdį posėdžio nariams pranešama elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš  2 kalendorines dienas, kartu pateikiama preliminari posėdžio darbotvarkė ir numatomų nagrinėti dokumentų kopijos.

20.  Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Sveikatos tarybos narių.

21.   Sveikatos tarybos narys neturi balso teisės ir neįskaitomas į posėdžio kvorumą, jeigu kyla privačių ir viešų interesų konfliktas svarstomu klausimu ir jis nusišalina nuo balsavimo.

22.   Sveikatos tarybos narys, negalintis atvykti į posėdį, praneša apie tai Sveikatos tarybos pirmininkui vienu iš pasirinktų informavimo būdų (el. paštu, telefonu).

23.   Sveikatos tarybos narys, negalintis atvykti į posėdį, turi teisę susipažinti su posėdžio darbotvarke ir pateikta medžiaga, iš anksto balsuoti dėl kiekvienos posėdžio darbotvarkės klausimo. Toks balsavimas įskaitomas į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatą.

24.  Sveikatos tarybos sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo, jei sprendime nenumatoma vėlesnė jo įsigaliojimo data. 

25.  Sveikatos tarybos veiklos viešinimas – numatomas Savivaldybės interneto svetainėje.

26.  Sveikatos tarybos posėdžiai gali būti organizuojami mišriu būdu (nuotoliniu arba kontaktiniu).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27.     Sveikatos tarybos nariai, pažeidę Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šiuos Nuostatus vykdydami savo funkcijas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

28.     Sveikatos tarybos nariai savo funkcijas vykdo visuomeniniais pagrindais.

29.     Nuostatai keičiami, pildomi ir pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

________________________