LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-V-114 PRIEMONĖS „ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 1-250

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 (pridedama).

 

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras,

pavaduojantis energetikos ministrą Rimantas Sinkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2020 m.  liepos 21 d. raštu Nr. R4-3060                 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1-250

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-V-114 PRIEMONĖS „ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 2

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos (toliau - EK) 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą EK pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija);

2.2. Nacionalinę aplinkos apsaugos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“;

2.4. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.6. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas);

2.7. Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos tvarkos aprašas);

2.8. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.9. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos – suprantamos kaip technologijos, generuojančios elektros energiją iš saulės šviesos;

4.2. Elektrinės įrengimo objektas –  suprantamas kaip  bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomas žemės sklypas arba pastatas, kurių valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas Valstybės Įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, ir kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos;

4.3. Elektros vartojimo objektas – suprantamas kaip fizinio asmens, nuosavybės teise valdomas gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas, butas gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatas (sodo namas), kurie yra įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, ir į kurį bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra;

4.4. Fizinis asmuo - suprantamas, kaip fizinis asmuo nuosavybės teise valdantis elektros vartojimo objektą ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą;

4.5. Įtampos keitiklis (toliau – inverteris) – elektrinis įtaisas su valdomais ventiliais (tiratronais, eksitronais, tiristoriais), keičiantis nuolatinę elektros srovę ar įtampą kintamąją srovę ar įtampą;

4.6. Namų ūkis – atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis. Namų ūkiai nėra laikomi kolektyviniai namų ūkiai arba instituciniai namų ūkiai, pavyzdžiui, ligoninės, senelių namai, kalėjimai, kariniai barakai, religinės bendruomenės, darbuotojų bendrabučiai ir pan.;

4.7. Saulės modulis – į vieningą sistemą sujungtos ir įrėmintos saulės baterijos, generuojančios elektros energiją saulės šviesos pagalba. Moduliai gali būti naudojami tiek pavieniai, tiek ir jungiami su kitais į galingesnę fotovoltinę sistemą, įrengiamą ant namų stogų, žemės arba kitų paviršių.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 9 000 000 (devynių milijonų) eurų, iš ES struktūrinių fondų lėšų (Sanglaudos fondo) lėšų ir iki 13 000 000 (trylikos milijonų) eurų, iš Ateities ekonomikos DNR plano lėšų.

9. Priemonės tikslas – padidinti vietinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą.

10. Pagal Aprašą remiama ši veikla – mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas:

10.1vartojimo vietoje;

10.2geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose;

10.3elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.

11. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti 2020 m. III ketvirtį. Informacija apie planuojamą sudaryti valstybės projektų sąrašą taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12. Pagal Aprašą galimas pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

13. Partneriai nėra galimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

14. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

15. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2018 m. lapkričio 29 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-5(35) ir 2019 m. rugsėjo 12 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-9(45):

15.1. projektas turi atitikti Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jei jis prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 25.1.2 papunktyje nurodyto tikslo įgyvendinimo;

15.2. projektas turi atitikti Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano III skyriaus aštuntame skirsnyje „Mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas“ numatytą priemonę ir 54 punkte numatytą projekto vykdytoją.

16. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos EK 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame EK 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118, numatytą politinę sritį „Energetika“. Dokumentai skelbiami EK svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1.

17. Fizinių asmenų atranka vykdoma vadovaujantis specialiuoju projektų atrankos kriterijumi „Diegiama technologija turi atitikti atsinaujinančių išteklių rūšį“ ir prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede). Minimali privaloma surinkti balų suma nenustatoma.

18. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

19. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo 1 d. ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Prireikus pratęsti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį ilgiau, nei nurodyta šiame punkte, projekto sutarties keitimas turi būti derinamas su Ministerija.

20. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

21. Projektu turi būti siekiama visų toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

21.1. P.B.230 „Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai“;

21.2. P.B.234 „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas“.

22. Aprašo 21 punkte nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, kuris taip pat yra paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

23. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

24. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

25. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Nepažeidžiant Aprašo 10 punkto nuostatų dėl tinkamos finansuoti veiklos, projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo aplinkosaugos ir ekonomikos srityse, t. y. įgyvendinant projekto veiklas turi būti prisidedama prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, aprašytų ilgalaikių ir trumpalaikių energetikos tikslų, jų uždavinių įgyvendinimo.

26. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. EK reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

27. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

28. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

29. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

30. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

31. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos nurodytos lentelėje:

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamos finansuoti Aprašo 2 priedo II skyriuje nurodytos įrangos išlaidos.

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkamos finansuoti projekto Registracijos formų administravimo informacinės sistemos išlaidos, kurioms gali būti skiriama ne daugiau nei 6000,00 eurų. 

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.1 (pagal 450.1 papunktį tinkamos finansuoti tik teksto parengimo išlaidos) ir 450.4 papunkčius.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu.

Pastaba: Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

32. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

33. Aprašo 31 punkto  lentelės Išlaidų kategorijoje Nr. 4 nurodytos išlaidos laikomos patirtomis projekto vykdytojo, kai yra įvykdyti Aprašo 2 priedo 43–46 punktuose nustatyti reikalavimai ir fiziniam asmeniui yra išmokėtos finansavimo lėšos, paskaičiuotos taikant Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose fiksuotąjį įkainį ir Aprašo 2 priedo 26 ar 27 punkte nustatytą finansuojamų tinkamų išlaidų dalį (procentais). Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose fiksuotasis įkainis nustatytas vadovaujantis Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimu, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/saules-elektriniu-irengimo-namu-ukiuose-fiksuoto-ikainio-nustatymo-tyrimas.

34. Finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkos aprašas pateiktas Aprašo 2 priede.

35. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 31 punkto lentelės Išlaidų kategorijoje Nr. 4 nurodytus fiksuotuosius įkainius bei Aprašo 31 punkto lentelės Išlaidų kategorijoje Nr. 7 nurodytą fiksuotąją normą, turi atitikti šias nuostatas:

35.1. pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus 35 skirsnį;

35.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, nei jam taikomi Apraše nustatyti dydžiai;

35.3. projekto išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, turi būti pateikiama Pažyma dėl saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius (Pažymos forma nustatyta Aprašo 3 priede);

35.4. Aprašo 31 punkto lentelės Išlaidų kategorijoje Nr. 7 nurodytoms išlaidoms taikoma fiksuotoji norma pagal Projektų taisyklių 10 priedo 4 punktą.

36. Projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad Aprašo 33 punkte nurodyti fiksuotieji įkainiai buvo netinkamai nustatyti, patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

37. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

38. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

39. Aprašo 12 punkte nurodytas pareiškėjas iki Ministerijos kvietime teikti projektinį pasiūlymą nurodyto termino pabaigos turi Ministerijai pateikti:

39.1. projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto įgyvendinimo, parengtą pagal formą, numatytą Atrankos tvarkos aprašo 1 priede;

39.2. patvirtinto darbo procedūrų aprašo, kuriame būtų numatyta fizinių asmenų atrankos tvarka, vadovaujantis Stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais (taikomais namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti), fizinių asmenų patirtų išlaidų deklaravimo projekto vykdytojui tvarka, šių išlaidų vertinimo bei pripažinimo tinkamomis finansuoti tvarka, išlaidų deklaravimo Įgyvendinančiajai institucijai tvarka, kopiją.

40. Pareiškėjas dokumentus, nurodytus Aprašo 39.1 ir 39.2 papunkčiuose, turi pateikti vienu iš šių būdų:

40.1. raštu ir elektroninėje laikmenoje (atsiųsti registruotu paštu, įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens arba pristatyti pašto kurjerio);

40.2. raštu, dalį lydraštyje nurodytų priedų, pasirašytų elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, teikiant elektroninėje laikmenoje, dalį kaip popierines laikmenas (atsiųsti registruotu paštu, įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens arba pristatyti pašto kurjerio);

40.3. E. pristatymo informacine sistema arba elektroniniu paštu info@enmin.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Šiuo atveju projektinis pasiūlymas ir kartu su juo teikiami priedai turi būti pasirašyti elektroniniu sertifikuotu parašu (elektroninio dokumento pakuotės rinkmenos arba elektroninio dokumento turinį sudarančių rinkmenų dydis neturi viršyti 4 GB).

41. Ministerija, vadovaudamasi Atrankos tvarkos aprašu įvertinusi projektinį pasiūlymą, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtrauktas tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis projektas. Pareiškėjas, kurio projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

42. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

43. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 46 punkte nurodytais priedais iki valstybės projektų sąraše nustatyto termino pabaigos ir teikia ją per iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS).

44. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

45. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškos pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškos pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėjus raštu/per DMS.

46. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 46.1 ir 46.2 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

46.1. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

46.2. informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;

46.3. pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentus;

46.4. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais) pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu projekto finansininku ir atsakingu už projekto veiklų vykdymo priežiūrą, kopiją (-as);

46.5. pažymą, kurioje turi būti nurodyta projekto išlaidų suvestinė bei nurodyta ar šios išlaidos patiriamos pagal prekių/paslaugų sutartis, ar šios išlaidos yra tų veiklų, kurias visiškai įgyvena pats projekto vykdytojas.

47. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos.

48. Paraiškos pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

49. Pareiškėjas informuojamas ir konsultuojamas Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

50. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

51. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

52. Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

53. Nepavykus paraiškos įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškos vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškos vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėją per DMS, taip pat Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją raštu, nurodydama termino pratęsimo priežastis.

54. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14–15 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

55. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

56. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

57. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS pateikia šį sprendimą pareiškėjui.

58. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų, įgyvendinančiosios institucijos.

59. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

60. Projekto sutarties originalas gali būti teikiamas:

60.1. arba pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje;

60.2. arba pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

61. Aprašo 8 p. numatytiems projektų finansavimo šaltiniams sudaromos atskiros projektų sutartys.

62. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

63. Projekto vykdytojas turi rinkti informaciją apie fizinių asmenų ketinamos įdiegti ir įdiegtos įrangos galingumą ir Ministerijai paprašius tokią informaciją pateikti.

64. Projekto vykdytojas privalo tikslines grupes (fizinius asmenis) informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą, jo eigą, rezultatus ir naudą Projektų taisyklių VII skyriaus 37 skirsnyje nustatyta tvarka.

65. Projekto užbaigimo ir investicijų tęstinumo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus 27 skirsnyje.

66. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių VII skyriaus 42 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

67. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

68. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamam projektui Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

____________________