LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. ĮSAKYMO NR. 5-V-420 DĖL POLICIJOS PAJĖGŲ VIENETŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2022 m. kovo 30 d. Nr. 5-V-358

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Policijos pajėgų vienetų veiklos organizavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 5-V-420 „Dėl Policijos pajėgų vienetų veiklos organizavimo aprašo patvirtinimo“, ir papildau nauju 16.8 papunkčiu:

16.8. pastebėję kliūtį ar pavojų kelyje, imtis priemonių pašalinti šią kliūtį ar pavojų, o negalėdami to padaryti, – pranešti pajėgas valdančiam pareigūnui, kad būtų apie tai informuojamas kelio savininkas, imtis priemonių šias vietas pažymėti ar prieš jas pastatyti tarnybinę transporto priemonę su įjungtais mėlynais ir raudonais arba tik mėlynais švyturėliais, organizuoti šių vietų apvažiavimą.“

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                                      Renatas Požėla