VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO UOSTŲ, ORO VEŽĖJŲ IR SUBJEKTŲ AVIACIJOS SAUGUMO VADOVŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 12 d. Nr. 2-60

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ 2 punktu ir atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL 2008 L 97, p. 72) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos Reglamentu Nr. (ES) Nr. 18/2010 (OL 2010 L 7, p. 3) priedo 11 skyriaus 1 punktą bei 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (OL 2009 L 91, p. 7), priedo J dalies 1 punktą, 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1998/2015, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (OL 2015 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu Nr. 2019/103 (OL 2019 L 21, p. 13) priedo  11.1 punktą,

tvirtinu Lietuvos Respublikos oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Civilinės aviacijos departamento direktorius,

pavaduojantis viešosios įstaigos

Transporto kompetencijų agentūros direktorių                                               Alvydas Šumskas

 

 

PATVIRTINTA

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus

2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 2-60

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO UOSTŲ, ORO VEŽĖJŲ IR SUBJEKTŲ AVIACIJOS SAUGUMO VADOVŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Lietuvos Respublikos oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmens, atsakingo už oro uostų, oro navigacijos paslaugas teikiančių įmonių, oro vežėjų ir subjektų, taikančių aviacijos saugumo priemones ir veikiančių oro uosto teritorijoje ar už jos ribų, ir tiekiančių prekes arba teikiančių paslaugas oro uostuose ar per juos (toliau – subjektas) (toliau kartu – įmonė)  aviacijos saugumo programos įgyvendinimą (toliau – aviacijos saugumo vadovas), kandidatūros derinimo su viešąja įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Agentūra) sąlygas ir tvarką bei aviacijos saugumo vadovo pareigas.

2.     Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL 2008 L 97, p. 72), ) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos Reglamentu Nr. (ES) Nr. 18/2010 (OL 2010 L 7, p. 3), 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (OL 2009 L 91, p. 7), ir 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1998/2015, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (OL 2015 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu Nr. 2019/103 (OL 2019 L 21, p. 13) (toliau - Reglamentas (ES) Nr. 1998/2015).

 

II SKYRIUS

AVIACIJOS SAUGUMO VADOVŲ kandidatūrų derinimas

 

3.   Įmonė, prieš skiriant atitinkamą asmenį aviacijos saugumo vadovu, numatomą kandidatūrą turi suderinti su Agentūra. Agentūrai elektroniniu paštu arba tiesiogiai atvykus turi pateikti:

3.1.            prašymą (Aprašo 1 priedas) suderinti aviacijos saugumo vadovu skiriamo asmens kandidatūrą;

3.2. dokumentus, įrodančius, kad asmuo atitinka kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje;

3.3. įdarbinimo dokumentus kaip tai numatyta Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“, 5.1 – 5.3 ir 5.5 papunkčiuose.

4.   Agentūra įvertina prašymą ir su juo pateiktus dokumentus. Jeigu įvertinimo metu nustatoma, kad pateikta informacija neatitinka Aprašo 3 punkto reikalavimų, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos Agentūra raštu praneša pareiškėjui apie nustatytus trūkumus bei nurodo 20 kalendorinių dienų terminą, per kurį šie trūkumai turi būti ištaisyti. Jeigu per šį terminą trūkumai neištaisomi, prašymas toliau nenagrinėjamas ir apie tai raštu per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo informuojamas pareiškėjas, nurodant tokio sprendimo priėmimo priežastis ir apskundimo tvarką.

5.   Jeigu Aprašo 3 punkte išvardytų dokumentų patikrinimo metu kyla įtarimas dėl pateiktų dokumentų ar duomenų tikrumo ir (arba) teisingumo, Agentūra gali kreiptis į kompetentingas institucijas dėl šių dokumentų ar duomenų tikrumo ir (arba) teisingumo nustatymo. Tais atvejais, kai Agentūra kreipiasi į kitas institucijas, pateiktų dokumentų vertinimo laikotarpis pratęsiamas ir apie tai informuojama dokumentus pateikusi įmonė. Kai iš atitinkamų institucijų gaunama informacija, ir paaiškėja, kad asmuo neatitinka šio Aprašo 3 punkto reikalavimų, prašymas toliau nenagrinėjamas, apie tai informuojama kandidatūrą teikusi įmonė.

6.   Agentūra, įvertinusi prašymą ir su juo pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad pateikta informacija ir aviacijos saugumo vadovo kandidatūra atitinka Aprašo 3 punkto reikalavimus, per 5 darbo dienas nuo visos reikalingos informacijos pagal Aprašo 3 punktą gavimo dienos paskiria pokalbio datą ir pakviečia asmenį pokalbiui. Asmens pokalbis vykdomas Agentūros komisijos (toliau – komisija), kurią sudaro Agentūros direktorius, Agentūros Civilinės aviacijos departamento direktorius, Agentūros Civilinės aviacijos departamento Aviacijos saugumo skyriaus vadovas, Agentūros Civilinės aviacijos departamento Aviacijos saugumo skyriaus patarėjas, Agentūros Civilinės aviacijos departamento Aviacijos saugumo skyriaus specialistas. Komisijos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau nei 3 komisijos nariai.

7.   Asmenys, atvykdami į pokalbį, privalo turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Nepateikusiems šio dokumento, neleidžiama dalyvauti pokalbyje.

8.   Pokalbio metu daromas skaitmeninis garso įrašas. Skaitmeninis garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną ir saugomas Agentūroje teisės aktų nustatyta tvarka. Asmuo turi teisę susipažinti su savo skaitmeniniu garso įrašu.

9.   Pokalbio metu įvertinama, ar asmuo, siekiantis eiti aviacijos saugumo vadovo pareigas, turi žinių apie įmonės aviacijos saugumo priemones, aviacijos saugumo programą, aviacijos saugumo kokybės kontrolę, taip pat gebėjimus, reikalingus aviacijos saugumo vadovo pareigoms vykdyti (nustatoma, ar asmuo turi pakankamus praktinius gebėjimus vertinamais aspektais ir geba savo veiklą pagrįsti specialiomis žiniomis, kurios svarbios veiksmingam darbui). Žinios ir gebėjimai kiekvieno komisijos nario vertinami 0–2 balų. Asmuo, kurio komisijos įvertinimo vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, yra 2 balai, laikomas  atitinkančiu Aviacijos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

10. Atskirų komisijos narių vertinimo rezultatai ir bendras balas iš karto po pokalbio įrašomi protokole (Aprašo 2 priedas), kurį pasirašo pokalbyje dalyvavę komisijos nariai. Asmens pokalbio rezultatas galioja tik vienam paskyrimui į konkrečios įmonės aviacijos saugumo vadovo vietą.

11. Asmenys įsipareigoja neatskleisti pokalbio metu pateiktų klausimų turinio pokalbyje nedalyvavusiems asmenims.

12. Jei pokalbio metu nustatoma, kad asmuo atitinka Aviacijos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, Agentūra iš karto žodžiu informuoja pokalbyje dalyvavusį asmenį ir per 1 darbo dieną nuo tokio sprendimo priėmimo raštu informuoja įmonę, kad asmuo gali būti skiriamas įmonės aviacijos saugumo vadovu.

13. Asmuo, kuris buvo įvertintas 0 balų, turi teisę pakartotinai dalyvauti pokalbyje dėl aviacijos saugumo vadovo pareigų ne anksčiau nei po 2 mėnesių po pokalbio, kurio metu vyko vertinimas, dienos. Tokiu atveju, komisija nustato papildomus mokymus, kuriuos asmuo turi baigti prieš pakartotinį pokalbį arba nurodo atitinkamą aviacijos saugumo sritį reglamentuojančių teisės aktų sąrašą, kuriuos asmuo privalo išmanyti bei gebėti juos taikyti. Asmuo, kuris buvo įvertintas 1 balu, turi teisę pakartotinai dalyvauti pokalbyje ne anksčiau nei po 2 savaičių.

14. Jei pokalbio metu nustatoma, kad asmuo neatitinka Aviacijos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, Agentūra iš karto žodžiu informuoja pokalbyje dalyvavusį asmenį ir per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo raštu informuoja įmonę.

15. Sprendimas dėl asmens, skiriamo aviacijos saugumo vadovu kandidatūros suderinimo ar nesuderinimo, priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų reikiamų Aprašo 3 punkte nurodytų dokumentų ir duomenų pateikimo Agentūroje dienos.

16. Įmonė turi teisę asmenį skirti aviacijos saugumo vadovu tik tuo atveju, jeigu yra gavusi Aprašo 12 punkte nurodytą Agentūros suderinimą. Paskyrusi asmenį aviacijos saugumo vadovu, įmonė ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paskyrimo dienos raštu apie tai informuoja Agentūrą.

 

Iii SKYRIUS

ORO UOSTO AVIACIJOS SAUGUMO VADOVO PAREIGOS

 

17.   Oro uosto aviacijos saugumo vadovas yra tiesiogiai pavaldus oro uosto valdytojo vadovui. Oro uosto valdytojas jam suteikia visus būtinus įgaliojimus organizuoti oro uosto aviacijos saugumo programos ir aviacijos saugumo mokymo programos įgyvendinimą. Oro uosto valdytojas užtikrina, kad į oro uosto aviacijos saugumo vadovo pareigybės aprašymą būtų įtrauktos šios funkcijos:

17.1.   užtikrina, kad oro uosto aviacijos saugumo programoje yra aprašyti metodai ir procedūros, kurių laikosi oro uosto valdytojas, kad atitiktų Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ (toliau – NCASP), reikalavimus;

17.2.   užtikrina, kad oro uosto aviacijos saugumo programa apima ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės nuostatas, kuriose aprašoma, kaip oro uostas užtikrina šių metodų ir procedūrų laikymąsi;

17.3.   užtikrina, kad oro uosto aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymo programos būtų atnaujinamos tinkamai ir laiku. Užtikrina, kad oro uosto aviacijos saugumo programa ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo priėmimo ar atnaujinimo būtų pateikiama Agentūrai;

17.4.   organizuoja aviacijos saugumo kokybės kontrolės priemonių taikymą ir nuolat vertindamas taikomas aviacijos saugumo priemones, užtikrina nuolatinį oro uosto aviacijos saugumo programos tinkamumą ir veiksmingumą;

17.5.   vadovaudamasis oro uosto aviacijos saugumo programoje nustatyta tvarka ir sąlygomis, oro uosto valdytojo vadovui teikia ataskaitas apie taikytas aviacijos saugumo kokybės kontrolės priemones;

17.6.   informuoja oro uosto valdytoją, teisėsaugos institucijas, pašto ir kitas tarnybas, taip pat oro vežėjus bei kitas oro uoste paslaugas teikiančias įmones apie oro uoste nustatytus aviacijos saugumo priemonių trūkumus ir siūlo jų taisymo būdus;

17.7.   oro uosto aviacijos saugumo programoje nustatyta tvarka oro uosto valdytojo vadovui teikia ataskaitas apie didelius saugumo pažeidimus ir siūlo priemones nustatytiems pažeidimams taisyti;

17.8.   prižiūri nustatytų aviacijos saugumo priemonių ir procedūrų taikymą, kad jos būtų veiksmingai įgyvendintos ir palaikomos;

17.9.   užtikrina, kad asmenys, taikantys oro uosto aviacijos saugumo programoje nustatytas aviacijos saugumo priemones turėtų tinkamą kompetenciją pavestoms funkcijoms vykdyti;

17.10. pataria asmenims, taikantiems oro uosto aviacijos saugumo programoje nustatytas priemones;

17.11. ugdo oro uosto darbuotojų gebėjimą veiksmingai reaguoti į grėsmes ar įvykius ir iš jų to reikalauja;

17.12. skatina oro uoste dirbančius asmenis gilinti saugumo žinias;

17.13. dalyvauja oro uosto infrastruktūros planavimo ir projektavimo darbo grupėse;

17.14. rengiant planus dėl naujų oro uosto pastatų ar patalpų statybos ar rekonstrukcijos, teikia rekomendacijas oro uosto valdytojo vadovui dėl ypatumų, susijusių su aviacijos saugumo užtikrinimu;

17.15. bendradarbiauja su oro uoste veikiančiomis ir kitomis valstybės institucijomis, dalyvaujančiomis saugumo užtikrinimo srityje;

17.16. užtikrina, kad oro uosto saugumo, priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybų darbuotojų veiksmai, susiję su aviacijos saugumu, būtų suderinti;

17.17. registruoja visus neteisėtos veikos atvejus, turinčius įtakos oro uosto darbui, įskaitant grasinimus susprogdinti bei keleivių ir asmenų patikros metu aptiktus ginklus ir pavojingus įtaisus;

17.18. pagal savo kompetenciją skubiai pradeda tyrimą, kai tik yra žinoma arba įtariama, kad iš oro uosto išskridusį orlaivį buvo bandoma užgrobti, jis buvo užgrobtas arba jame buvo įvykdyta kita neteisėta veika.

 

Iv SKYRIUS

oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės SAUGUMO VADOVO PAREIGOS

 

18. Oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės (toliau – ONĮ) aviacijos saugumo vadovas yra tiesiogiai pavaldus ONĮ vadovui. ONĮ vadovas jam suteikia visus būtinus įgaliojimus organizuoti ONĮ aviacijos saugumo programos ir aviacijos saugumo mokymo programos įgyvendinimą. ONĮ vadovas užtikrina, kad į aviacijos saugumo vadovo pareigybės aprašymą būtų įtrauktos šios funkcijos:

18.1.   užtikrina, kad ONĮ aviacijos saugumo programoje yra aprašomi metodai ir procedūros, kurių laikosi ONĮ, kad Lietuvos Respublikoje vykdoma veikla atitiktų NCASP reikalavimus;

18.2.   užtikrina, kad ONĮ aviacijos saugumo programa apima ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės nuostatas, kuriose aprašoma, kaip ONĮ stebi šių metodų ir procedūrų laikymąsi;

18.3.   užtikrina, kad ONĮ aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymo programos būtų atnaujinamos tinkamai ir laiku;

18.4.   užtikrina tinkamą ir veiksmingą ONĮ aviacijos saugumo programoje nustatytų aviacijos saugumo priemonių taikymą;

18.5.   organizuoja aviacijos saugumo kokybės kontrolės priemonių taikymą ir, nuolat vertindamas taikomas aviacijos saugumo priemones, užtikrina nuolatinį ONĮ aviacijos saugumo programos tinkamumą ir veiksmingumą;

18.6.   prižiūri ONĮ aviacijos saugumo programoje nustatytų aviacijos saugumo priemonių ir procedūrų taikymą, kad jos būtų įgyvendintos veiksmingai, ir jų laikymąsi;

18.7.   užtikrina, kad asmenys, taikantys ONĮ aviacijos saugumo programoje nustatytas aviacijos saugumo priemones turėtų tinkamą kompetenciją pavestoms funkcijoms vykdyti;

18.8.   pataria asmenims, atsakingiems už ONĮ aviacijos saugumo programoje nustatytų aviacijos saugumo priemonių taikymą;

18.9.   skatina ONĮ darbuotojus gilinti aviacijos saugumo žinias;

18.10. vadovaudamasis ONĮ aviacijos saugumo programoje nustatyta tvarka ir sąlygomis, ONĮ vadovui teikia ataskaitas apie taikytas aviacijos saugumo kokybės kontrolės priemones;

18.11. ONĮ aviacijos saugumo programoje nustatyta tvarka subjekto vadovui teikia ataskaitas apie didelius saugumo pažeidimus ir siūlo priemones nustatytiems pažeidimams šalinti;

18.12. ONĮ aviacijos saugumo programoje nustatyta tvarka ir sąlygomis registruoja bei informuoja Agentūrą ir kitus su aviacijos saugumo užtikrinimu susijusius asmenis apie įvykdytas neteisėtas veikas arba įtarimus, kad tokia veika gali įvykti;

18.13. rengiant planus dėl naujų ONĮ pastatų ar patalpų statybos ar rekonstrukcijos, teikia rekomendacijas ONĮ vadovui dėl ypatumų, susijusių su aviacijos saugumo užtikrinimu;

18.14. bendradarbiauja su aviacijos saugumą užtikrinančiomis institucijomis ir įmonėmis;

18.15. užtikrina ONĮ gebėjimą veiksmingai reaguoti į grėsmes civilinės aviacijos srityje.

 

V SKYRIUS

ORO VEŽĖJO AVIACIJOS SAUGUMO VADOVO PAREIGOS

 

19. Oro vežėjo aviacijos saugumo vadovas yra tiesiogiai pavaldus oro vežėjo vadovui. Oro vežėjas jam suteikia visus būtinus įgaliojimus organizuoti oro vežėjo aviacijos saugumo programos ir aviacijos saugumo mokymo programos įgyvendinimą. Oro vežėjas užtikrina, kad į oro vežėjo aviacijos saugumo vadovo pareigybės aprašymą būtų įtrauktos šios funkcijos:

19.1.   užtikrina, kad oro vežėjo aviacijos saugumo programoje yra aprašyti metodai ir procedūros, kurių laikosi oro vežėjas, kad atitiktų NCASP reikalavimus;

19.2.   užtikrina, kad oro vežėjo aviacijos saugumo programa apima ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės nuostatas, kuriose aprašoma, kaip oro vežėjas stebi šių metodų ir procedūrų laikymąsi;

19.3.   užtikrina, kad oro vežėjo aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymo programos būtų atnaujinamos tinkamai ir laiku;

19.4.   organizuoja aviacijos saugumo kokybės kontrolės priemonių taikymą ir nuolat vertindamas taikomas aviacijos saugumo priemones, užtikrina nuolatinį oro vežėjo aviacijos saugumo programos tinkamumą ir veiksmingumą;

19.5.   užtikrina, kad asmenys, taikantys oro vežėjo aviacijos saugumo programoje nustatytas aviacijos saugumo priemones turėtų tinkamą kompetenciją pavestoms funkcijoms vykdyti;

19.6.   skatina oro vežėjo darbuotojus gilinti aviacijos saugumo žinias;

19.7.   bendradarbiauja su aviacijos saugumą užtikrinančiomis institucijomis ir įmonėmis;

19.8.   užtikrina sklandžią ir veiksmingą visų keleivių ir jų rankinio bagažo patikrą tuose oro uostuose, kuriuose oro vežėjui pavesta vykdyti šias funkcijas;

19.9.   jei oro vežėjui pavestos funkcijos vykdyti keleivių patikrą, užtikrina, kad keleivius tikrinantys darbuotojai ir kiti asmenys, atsakingi už aviacijos saugumo priemonių taikymą, būtų kompetentingi pavestoms funkcijoms vykdyti;

19.10. užtikrina oro vežėjo gebėjimą veiksmingai reaguoti į grėsmes civilinės aviacijos srityje;

19.11. skrendant atitinkamais maršrutais, kai gali kilti pavojus, ir padidėjusios grėsmės laikotarpiu imasi ypatingų saugumo priemonių;

19.12. registruoja visus oro vežėjo naudojamuose orlaiviuose ir objektuose rastus daiktus, galinčius kelti grėsmę civilinei aviacijai (neteisėtai įneštus ginklus ir sprogstamuosius ar kitus į juos panašius, įtarimą sukėlusius, įtaisus);

19.13. oro vežėjo aviacijos saugumo programoje nustatyta tvarka ir sąlygomis informuoja  Agentūrą ir kitus su aviacijos saugumo užtikrinimu susijusius asmenis apie įvykdytas su skrydžiais susijusias neteisėtas veikas arba įtarimus, kad tokios veikos gali įvykti.

 

Vi SKYRIUS

SUBJEKTO AVIACIJOS SAUGUMO VADOVO PAREIGOS

 

20. Subjekto aviacijos saugumo vadovas yra tiesiogiai pavaldus subjekto vadovui. Subjektas jam suteikia visus būtinus įgaliojimus organizuoti subjekto aviacijos saugumo programos ir aviacijos saugumo mokymo programos įgyvendinimą. Subjektas užtikrina, kad į jo aviacijos saugumo vadovo pareigybės aprašymą būtų įtrauktos šios funkcijos:

20.1. užtikrina, kad subjekto aviacijos saugumo programoje yra aprašomi metodai ir procedūros, kurių laikosi subjektas, kad Lietuvos Respublikoje vykdoma veikla atitiktų NCASP reikalavimus;

20.2. užtikrina, kad subjekto aviacijos saugumo programa apima ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės nuostatas, kuriose aprašoma, kaip subjektas stebi šių metodų ir procedūrų laikymąsi;

20.3. užtikrina, kad subjekto aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymo programos būtų atnaujinamos tinkamai ir laiku;

20.4. užtikrina tinkamą ir veiksmingą subjekto aviacijos saugumo programoje nustatytų aviacijos saugumo priemonių taikymą;

20.5. organizuoja aviacijos saugumo kokybės kontrolės priemonių taikymą ir, nuolat vertindamas taikomas aviacijos saugumo priemones, užtikrina nuolatinį subjekto aviacijos saugumo programos tinkamumą ir veiksmingumą;

20.6. prižiūri subjekto aviacijos saugumo programoje nustatytų aviacijos saugumo priemonių ir procedūrų taikymą, kad jos būtų įgyvendintos veiksmingai, ir jų laikymąsi;

20.7. užtikrina, kad asmenys, taikantys subjekto aviacijos saugumo programoje nustatytas aviacijos saugumo priemones turėtų tinkamą kompetenciją pavestoms funkcijoms vykdyti;

20.8. pataria asmenims, atsakingiems už subjekto aviacijos saugumo programoje nustatytų aviacijos saugumo priemonių taikymą;

20.9. skatina subjekto darbuotojus gilinti aviacijos saugumo žinias;

20.10 vadovaudamasis subjekto aviacijos saugumo programoje nustatyta tvarka ir sąlygomis, subjekto vadovui teikia ataskaitas apie taikytas aviacijos saugumo kokybės kontrolės priemones;

20.11 subjekto aviacijos saugumo programoje nustatyta tvarka subjekto vadovui teikia ataskaitas apie didelius saugumo pažeidimus ir siūlo priemones nustatytiems pažeidimams šalinti;

20.12 subjekto aviacijos saugumo programoje nustatyta tvarka ir sąlygomis registruoja bei informuoja Agentūrą ir kitus su aviacijos saugumo užtikrinimu susijusius asmenis apie įvykdytas neteisėtas veikas arba įtarimus, kad tokia veika gali įvykti;

20.13 rengiant planus dėl naujų subjekto pastatų ar patalpų statybos ar rekonstrukcijos, teikia rekomendacijas subjekto vadovui dėl ypatumų, susijusių su aviacijos saugumo užtikrinimu;

20.14 bendradarbiauja su aviacijos saugumą užtikrinančiomis institucijomis ir įmonėmis;

20.15 užtikrina subjekto gebėjimą veiksmingai reaguoti į grėsmes civilinės aviacijos srityje.

 

ViI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Agentūros priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________