VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

POTVARKIS

DĖL 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO

PROGRAMOS „KULTŪRA“ KVIETIMO „KULTŪROS PRIEINAMUMO PLĖTOJIMAS IR KULTŪRINIO ŠVIETIMO STIPRINIMAS“ GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 25 d. Nr. DR-20-2-2020-16

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Institucijų, atsakingų už 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“, 20.19 punktu ir CPVA direktoriaus 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 2009/8-112 „Dėl dokumentų pasirašymo“ (2020-01-02 įsakymo Nr. 2020/8-1 redakcija),

tvirtinu pridedamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ gaires pareiškėjams.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                  Rasa Suraučienė

 

 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos

Centrinės projektų valdymo agentūros

direktoriaus pavaduotojo 2020 m. vasario 25 d.

potvarkiu Nr. DR-20-2-2020-16

 

KVIETIMO „KULTŪROS PRIEINAMUMO PLĖTOJIMAS IR KULTŪRINIO ŠVIETIMO STIPRINIMAS“

PAGAL 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMĄ „KULTŪRA“

GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ atviro kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ gairės pareiškėjams (toliau – Gairės) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas.

2.    Gairės pareiškėjams yra parengtos vadovaujantis:

2.1.    Lietuvos Respublikos ir Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės 2018 m. balandžio 24 d. susitarimo memorandumu dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo (toliau – Memorandumas);

2.2.    2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentu (toliau – Reglamentas), patvirtintu 2016 m. rugsėjo 8 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto;

2.3.    2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“;

2.4.    Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komiteto 2019 m. birželio 19 d. sutartimi dėl 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ finansavimo;

2.5.    2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – De minimis reglamentas)

3.    Gairėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šiose Gairėse nurodytuose teisės aktuose bei Institucijų, atsakingų už 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę, funkcijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“.

4.    Kitos Gairėse naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

4.1.    Bendrojo finansavimo lėšos - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos EEE ir (arba) Norvegijos finansinių mechanizmų programoms finansuoti;

4.2.    Bendruomenė – bendruomeninė organizacija, juridinis asmuo, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje;

4.3.    CPVA – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra;

4.4.    Donoro projekto partneris - Valstybėje donorėje (Islandijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė ir Norvegijos Karalystė) registruotas juridinis asmuo ir/arba fizinis asmuo, turintis teisę legaliai gyventi Lichtenšteino Kunigaikštystėje, kuris aktyviai dalyvauja rengiant projekto paraišką ir su Projekto vykdytoju pasirašytos partnerystės sutarties pagrindu prisideda prie projekto įgyvendinimo.

4.5.    DMS - 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainė;

4.6.    EEE - Europos ekonominė erdvė;

4.7.    Kultūrinis švietimas - įtraukios veiklos su auditorija, skirtos ugdyti dalyvių kultūrines kompetencijas;

4.8.    MAFT - 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“;

4.9.    Mechanizmų lėšos2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo lėšos;

4.10Pareiškėjas - Lietuvoje registruotas juridinis asmuo pateikęs projekto paraišką. Pasirašius projekto įgyvendinimo sutartį „Pareiškėjas“ tampa „Projekto vykdytoju“;

4.11Procesų darbo grupė - EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo procesų sukūrimo darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1K-109 „Dėl darbo grupės sudarymo“;

4.12Projekto partneris – Lietuvoje ar vienoje iš valstybių donorių registruotas juridinis asmuo ir/arba fizinis asmuo iš Lichtenšteino, kuris aktyviai dalyvauja rengiant projekto paraišką ir su Projekto vykdytoju pasirašytos partnerystės sutarties pagrindu prisideda prie projekto įgyvendinimo;

4.13Projekto vykdytojas – Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, kuriam yra skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos ir kuris su CPVA pasirašytos sutarties pagrindu atsakingas už projekto, atrinkto finansuoti pagal kvietimą „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“, įgyvendinimą;

4.14Programa – 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo programa „Kultūra“ (tekste dar vadinama Kultūros programa);

4.15Regionas – apskritis arba iš kelių bendras ribas turinčių apskričių ar savivaldybių sudaryta Lietuvos teritorija už trijų didžiausių miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) ribų;

4.16Rinkos tyrimas - kokybinės ir kiekybinės informacijos apie projektui reikalingų prekių, paslaugų pasiūlą, tiekėjus, jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas, ir kainas rinkimas, analizė ir apibendrintų išvadų rengimas, skirtas sprendimams dėl projekto pirkimams reikalingų lėšų priimti;

4.17Socialinė įtrauktis - procesas, kurio metu užtikrinama, kad visiems visuomenės nariams būtų suteikiamos galimybės, būtinos dalyvauti ekonominiame, socialiniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime;