LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 1, 6, 9, 10, 11 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 23 d. Nr. XIII-3089

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas nustato eismo saugumo automobilių keliais Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei valstybės įmonių pareigas įgyvendinant saugaus eismo politiką, eismo dalyvių mokymą, pagrindines eismo dalyvių, už kelių priežiūrą atsakingų asmenų, policijos, muitinės pareigūnų ir kitų tikrinančių pareigūnų teises ir pareigas, taip pat pagrindinius su transporto priemonių technine būkle, techninės būklės tikrinimu, transporto priemonių registravimu susijusius reikalavimus, eismo saugumo reikalavimus keliams, siekiant apsaugoti eismo dalyvių ir kitų asmenų gyvybę, sveikatą ir turtą, gerinti transporto ir pėsčiųjų eismo sąlygas.“

2. Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Keliams, jų projektavimui, tiesimui ir priežiūrai, kelio statiniams, įrenginiams, techninėms eismo reguliavimo priemonėms keliamus reikalavimus ir su tuo susijusias kelių savininkų bei kitų institucijų ir valstybės įmonių pareigas nustato Lietuvos Respublikos kelių įstatymas.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) nustatant Vyriausybės įgaliojimus, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir valstybės įmonių kompetenciją eismo saugumo užtikrinimo srityje;“.

 

3 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) teikia Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms siūlymus šio įstatymo įgyvendinimo klausimais;“.

 

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 10 straipsnio 1 dalies 29 punktą.

2. Pakeisti 10 straipsnio 10 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

10. Užtikrindama eismo saugumą, Lietuvos transporto saugos administracija:“.

3. Papildyti 10 straipsnį nauja 11 dalimi:

11. Užtikrindama eismo saugumą, valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija:

1) vykdo automobilių srautų valdymą ir koordinuoja eismo tvarką valstybinės reikšmės keliuose;

2) planuoja, organizuoja ir koordinuoja intelektinių transporto sistemų (eismo valdymo, eismo kontrolės, eismo stebėjimo ir eismo apskaitos, kelių oro sąlygų, viešojo transporto kelionių planavimo) diegimą, naudojimą ir plėtrą;

3) valdo ir tvarko eismo valdymo, stebėjimo ir kontrolės sistemas valstybinės reikšmės keliuose;

4) per visuomenės informavimo priemones informuoja visuomenę apie eismo sąlygas valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose;

5) organizuoja kelių saugumo audito, poveikio kelių saugumui vertinimo, kelių saugumo patikrinimo, didelio avaringumo ruožų ir saugumo lygio nustatymo kelių tinkle atlikimą valstybinės reikšmės keliuose;

6) įgyvendina Valstybinėje eismo saugumo programoje nustatytas  priemones;

7) atlieka kitas įstatymuose nustatytas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu valstybinės reikšmės keliuose.“

4. Papildyti 10 straipsnį 12 dalimi:

12. Užtikrindama eismo saugumą, viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra:

1) atlieka valstybinės reikšmės kelių saugos stebėseną ir analizę;

2) atlieka kelių saugos valdymą;

3) atlieka eismo įvykių ir avaringų vietų analizę ir stebėseną;

4) priskiria kelių saugos lygius;

5) teikia pasiūlymus dėl Valstybinės eismo saugumo programos rengimo.“

5. Buvusią 10 straipsnio 11 dalį laikyti 13 dalimi.

 

5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Saugias eismo sąlygas valstybinės reikšmės keliuose užtikrinančių eismo saugumo priemonių įgyvendinimą koordinuoja Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, organizuoja valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Savivaldybės ar kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys – kelių savininkai ar valdytojai, atlikdami priskirtąsias funkcijas, užtikrina vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse saugias eismo sąlygas, įgyvendindami juose eismo saugumo priemones.“

2. Papildyti 11 straipsnio 7 dalį 6 punktu:

6) Susisiekimo ministerijos nustatytais atvejais suderinti eismo organizavimą su Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija, įstaiga arba valstybės įmone.

 

6 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Eismo dalyviai privalo vykdyti teisėtus tikrinančių pareigūnų reikalavimus ir kelyje dirbančių asmenų nurodymus, duotus kontroliuojant ir reguliuojant eismą keliuose.“

2. Pakeisti 12 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Eismo dalyviai, sudarę ar pastebėję kliūtį kelyje, sukėlę ar pastebėję jame pavojų, privalo šią kliūtį ar pavojų pašalinti, o negalėdami to padaryti, – pranešti policijai ar kelio savininkui, pažymėti kliūtį ar pavojingą vietą ir visais įmanomais būdais įspėti apie kliūtį ar pavojų kitus eismo dalyvius.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda