LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ pakeitimo

 

2014 m. birželio 11 d. Nr. 4-376

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“:

1.1. Pakeičiu antraštę ir ją išdėstau taip:

 

DĖL PREKIŲ ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“.

 

1.2. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.353 straipsnio 4 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 352 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą“ 2 punktu ir įgyvendindamas 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/6/EC dėl vartotojų apsaugos, žymint vartotojams siūlomų prekių kainas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 4 tomas, p. 32):“.

1.3. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. T v i r t i n u Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles (pridedama).“

1.4. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

1.5. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles:

1.5.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

PREKIŲ ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLĖS.

 

1.5.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui parduoti skirtų prekių ženklinimo ir kainų nurodymo reikalavimus.“

1.5.3. Pakeičiu priedo žymą ir ją išdėstau taip:

„Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių

priedas“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. birželio 13 dieną.

 

 

 

Energetikos ministras,

pavaduojantis ūkio ministrą                                                                            Jaroslav Neverovič

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

2014-06-11 raštu Nr. (1.27)2T-627