LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2023 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-1213 „DĖL 2024 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. vasario 8 d. Nr. V-171

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 59 straipsnio 5 dalies 8 punktu ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“:

1. P a k e i č i u  2024 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1213 „Dėl 2024 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“:

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. vasario 15 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                              Arūnas Dulkys