TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo

 

2015 m. spalio 5 d. Nr. A1-1577

Telšiai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 3 ir 4 punktais, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 birželio 30 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo aprašo patvirtinimo“,  17 ir 22 punktais ir Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-221 „Dėl Telšių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.        S k i r i u nuo 2015 m. spalio 5 d.:

1.1.   UAB „Butų ūkio valdos“, buveinė Kęstučio g. 6-2, Telšiai, kodas 300611261, PVM kodas LT100002812114, šių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi:

1.1.1.      Birutės g. 38, Telšiuose, naudingas plotas – 1887,38 m2, gyvenamųjų patalpų (butų) ir kitų patalpų skaičius – 45, bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas – 0,05 Eur (be PVM) už m2/mėn;

1.1.2.      Laivų g. 8, Telšiuose, naudingas plotas – 79,25 m2, gyvenamųjų patalpų (butų) ir kitų patalpų skaičius – 3, priskirto žemės sklypo plotas – 0,0313 ha, bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas – 0,05 Eur (be PVM) už m2/mėn;

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Bendrojo naudojimo objektų administratorius skiriamas penkerių metų laikotarpiui iki 2020 m. gegužės 13 d.

2.2. Likus šešiems mėnesiams iki administratoriaus paskyrimo termino pabaigos, jeigu gyventojai neįsteigs butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarys jungtinės veiklos sutarties, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas bus pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui.

2.3. Butų ir kitų patalpų savininkai visais atvejais balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui arba sustabdyti jo įgaliojimus įsteigiant gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudarant jungtinės veiklos sutartį.

3. P a v e d u:

3.1. Bendrojo naudojimo objektų administratoriui UAB „Butų ūkio valdos“ bendrojo naudojimo objektų administravimo faktą šiam daugiabučiam namui įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir apie administratoriaus paskyrimą paskelbti daugiabučio namo skelbimų lentose.

3.2. Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriui apie administratoriaus paskyrimą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

 

Administracijos direktorius                                                              Saulius Urbonas

 

Parengė

Mindaugas Norkus

2015-10-01